19 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahip vel elik MEHMET SIRRI 2 IDAREHANESİ İzmir Biringi BEYLER O INDA —ee. Dercedi ilmiyen evrak iade edilmez HAKKIN SESiDİR Halkın Sesi * va sene Gazi Hz. Şerefine Bolaz canl hita ia la tez hürlerle geç biz Dağ ve ile İm e yaplan a rlerle alkığlanmış ağar ikametgâh e çıkarak takip e Bal ia lk lerini altif buyurmuşlardır. m saat 20,30 da Halk ider ve bu hi dan er “e ka ziyafet ayni meşe ile geç vakı la vam el lam ir. Romanyanın nazar "imz sörmüştur. Bundan Yugo, su yor ee e d sorulmı, es hak tup, üz DE malümat ar Daki . ireleri e on vi hilmi Ta omer meka İleri Di. a ur) Psamadiz ln ala hi vr iyet pres 3 saatlarının o tebdili tup, edebi tta bulunmuş tanaj corapta bu bus Makim salâhiyeti olaya Vila miştir, ma . Üsiyasamsa — Söz or müz e al anl z yle İnbah ia : 1225 ABONE ee İrez! aylığı 3. —.— Zi (Halkın Sesi) Matbaasında | basılmı; we gtr PERŞEMBE 19 TEMMUZ 1934 , Dipburnu Hâdisesi Münasebetile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey, Londra Büyük El cisine Hükümetimizin Teessürlerini Bildi: di London Zırhlısile 12 Harp Gemisi Vati Limanına Demirlemiştir Vati İS (A.A) — ajınsı bildiriyor: İondon mindeki İng iliz. kra: özürü limandan için — An Zekâi Bey M. M. Vekilimiz Dün Şehrimize Geldi P & ür 18 (A. — ai Muli Müdafaa Vekili Z kâi Bey dün akşamk ikona Aukars'dan şehrimize gel m ştir, Be vali namına » muavini Saip Bey ilemü mevki kumandam Müntaz Paşa, erkân ve ü- merayi asi tahkom ve isi azeları ve EE ai iitâyet idare 6veti ve büylk bir halk kitlei tarafından samimi bir surette e mıgtır. Bir bando muzika ile aske i bir e ve bir polis müf rezeai, ihti merasimini ifa nl Vekil r İz. iri öğleden sonra Çeşme ılıcalarına gi- deciktir hafılinde grain slâk yl Galen çi maktadi Kaşkolk ve her Devi 1 hareket ettikleri lanmaktadır. li rin tahkik heye- tinin, hâdis bu mahiye nin dine iri oyması arzu anmak sşikâr bu Bil sele bu müeesif Sene leri iki tarafın efkârında herkes bu e gsamiman6 iştirak etmekti vi — Sir tü ye görüşmtşlerdir. Bu ülâkatın karşıhklı samimi Bi ve İtimat hâvası ei cereyan ettiği ve Hai vekilimizin hâdisede kaya uğrayatülar için memlekette hissedilen ümumi elemi hali sane bir snrntte ifade ettiği vesiki taraf memurlarından mürekkep bir tabkik heyeti- nin İki tarafin suiuiyatlen usak olduğunu meydana çı krfsosğini #6 Mar Türk Toprağı makadd lestir. Mehmetçik yalnız vazifesi- Bir Musevi vatandaşın Dindaşlarına 101 öğüdü 13 — Medeni kubul eden bir me, wleket her kese medeni hıklarinı vermeği kabul etmiş de kanunu Lâikliği ilân etmiş da muh I ği ve Kile sant on Mamalar. devan edilecek ve il sıcaklarda yal iğ ide ii lm zil proğramı vil in tebliğ vl tegi ün m Cumar bik Biyer itibaren Askerlik ül ri 3: u veb öder muame eleye “i efradıd yakında v8 gon sine o miliet ile birlikte ye imek ge milleti ile — Tür bell e ai yz birlikte kt safe kat, bi hedefe ib çal Sri senin İçin en a: 'e mukaddes bir Banllk ei blüiikte. A.L nin kuludur. dostane olan iki memleketin ei ve vie nda bu mü eynin ihti. a gelimi iti bâdi k- kıym. diği ttikbağ aye Türk Toprağı Mukaddestir Atinadan son posta ile elen (ogezeteler (Kuşadası aündeki omüessif bâdiseyi tasvir ederken uzun tahlıl erde bulunmakta vö bun de ize ei ei v8rImŞ n bir ig maksa di li geye zan- netimiyoruz. Halkın Sesi Çünki cumhuriyet ve Gazi Türki“ Ingiliz Mülâzimi M. Robensonun Cesedini Aramak Icin Hü hümetimiz İngiliz Bahriyelilerine Müsaade Vermiştir kara ms m Öğre yesinin bilizassn haklı olduğu işitmiyen metli Türk kumandamnını va bir Mehmetçi ehidetmasi de Zifs uğrunda gin ne suretle şı her kesin e çik mıyacak »ecede yeni bir bâdisedir. | Bi 60 PARA | 10 etmiştir. Sinkiarg. da, dahili imuhsrebeler : sında yapmış olduğu yetlerden dolayı, balk mal kemesine tevdi edilmek isten mektedir. ovyet Rusya hükümet bu ricayı is ie edems ni — -—— izmir-Ankara mmm Telefon direkleri telefon! izli Teşrinievel ay: ortalarında görüşülmeğe baş İanüğaği söylemektedi:ler. Pİ A > » ükümeti Hes şeyden evvel hukuk müsa vati isti) Londra 18 (A.A) — zırlardan omüteşekkil sile: ları bırakma tali komitesi, u sabah obaşvekâlet daire sinde toplanmıştır. Bekleni mekte olan bu toplantıya bü yük bir ehemmiyet . atfedil mekte ve bu içtima Sir Erik hükümetine bulunmıya 5 e ie ep tahmin olunm: Yala mutalebatı alı olacaktır: » yec Almanyanın temini kabulüne edecek m idir? misaklar sis tekaddüm ep, bü Alm ne ka dür sitenin müsas- sebahış olacaktır? Bu a olunca many kavi sila projesi ie cehesiude, evvelce Cenevrede silâhları bü Li) sit olarak nhtelit plân- nda ileri sürmüş olduğu Ma ortaya atacak Mei oda ur Hukuk Seiyal va Di dereceye E le uk a aeezali -. >. Yunanistan belini k esmeğe i günkü Çeşmealtı | tenezzühüne iştirâk ediniz dial erin dilini kesemieceğin liği, karar verdi. —. temiuatına tekaddüm eder yoksa onun ei vo yala zadı? addüm meselesele sinde ie büyük bir iti raz a Mam Sonu ii — a Hü ilâmeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: