21 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

21 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1D. SEE Dercedilmiyen evrak iade edilmez ” sanıp ve Başmuharriri MEHMET SIRRI SI JAREH, İzmir Birinci BEYLER KAĞINDA HAKKIN BEŞİNCİ SENE M: 1226 Halkın Sesi ESİDİIR e riyat âmiri M. SIRRI “ABONE ŞERAITI 6, Altı aylığı 35 r. Günü geçmiş nâshaların beheri 15 Karaştur (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır CUMARTESİ 21 TEMMUZ 1934 60 PARA Komitacıların Şefi Mihailofun Başı İsteniyor k bi Atina ( Hususi ) Sofyadan alınan haberlere göre Bulgar hükümeti ordu işine karışan omitacıları temizlemeğe karar vermiştir. Flibede bu işte ihmal ve müsamahası görülen ircok zabitler başka yerlere nakledilmişlerdir. Komitacıların sergerdelerinden Mihailo | Na başını getireceklere büyük nakdi mükâfat vadolunması komitacıları kudurtmuştur Türk Topra gı Mukaddestir mütehassis olduk 6r 1 Ema a ve doğruluk yü m siye, giren yabancı mi, rı nden okendi salim vurulan yam- ay duyduğumuz acıların gid lenmesi için (askere *N evlatlarımıza : ir ruk salladığını ol ettiğin | ağa düşman — düşmanlarla vatan klananan sana verdiği yet öniceninde. ire Oğur öldüremezsen bu tanlı & sen öl ve Türkün dah, terihine bir yaprak Pi ilâve et diye nasihat riz, Bu aba ve ana nasihatı a T tutar olur ki onlar pi? simi tee çi vd e hakikat, İ Bile hakikat vari dük e rm | çıplak, Sik e enli i bom Türk donanması Ankara 19 ( A. Hariciye vekâletinden ei liğ edilmiştir: Kuşadasının takriben 35 ELİ an Dipbur ir İngiliz zabi taraf hükümetlerinin aldıkla rı malümatta, hâdisenin kar şılıklı anasını e 8ui- niyetten e88 madığı anla şılmakt; Donanmı çalar adet olduğa veçhile, ölen İngiliz zabitinin hâdise rem ğa ruhu için âyi ii iki hü sm ki arasın gi e ii İnciliz bahbriyelisinin istirahatı ruhu icin yaPılacak ayinde denize bir çelenk. atacaktır. Aa) er ee mer: edecek ve dondiim sürünü ifade eden bir çelenk atacaktır. Zaten Londranın büyük ii am haber alın- emir alarak Siz yük li htikümetine Cümhuriyet hükümetinin te Mi beyan etmişti, Dost memleketler arasında tamami biline "bir. acılık bırakmıya- cak surette kapanmış addo- imal z Staviskimeselesi : deti Dede tati edilecek izahet ile et olursa M, D dün, üzdeki hafta föyden Parise ge selede hakemlik et- işinde Tüm en lerek mesi ERİN eldir. Belâhiyettar mahafil M. retinde yaylada tekzip et- mektediri Paris 20 Har Gabay Paris zel işti Parla 20 (A.A) — Yarın Ki kabine içtima Mi ayisile azil nazırlar mey erkâ Damerg olmaksı. Pak ya kim orhan iple ir, zın tez di M. rdiyönün tahkikat MAM aki oşahadetile orya atmış SL bhükü meselesinin hükümet reisi olmadıkça halledilemi yecegi mutalaasında bulun muşlardır. Bu maâzırlar, ya rın başvekilin (o riyesetinde yapılacok muahbar içtima lars terkedilmeşini istiyecek lerdir. Hadiseyi kapatabile bira | Ge 9 mil | | | ne dur ile veril- Sonu 4 öncüde Matbaa işçi işçiler c olan zemin şahsiyet Dumerg ir, Hakkında M. Tardiyönün şeha!| £ fransada büyük bir heyecan uvandımıştır Paris 20 (A.A) —M.T Paris 20 — diyönün şehadeti önürdi mara tahkikat komis ıahaddüs edon mesele kabi yonu Şal Sa detine çim bı iin etmez M. hâdisenin ne e gi iel viski pi neti tetkik etmek cabeden arları ittihaz İmei yi a di lâzım gelen nenlü araştırmıştır. Heryo Radikal fırka- sının bu bapta takdirde bu- lumak ve büküm verebilmek için Jâzımgelen anasırı an- ocak kabinede yep ecek mü- zaker: . son ie e bi Birliğinin. (3 Ağ li Gil Bulgar Ordusunda tahrikât yapan'ardan 50 kişi Filibe'de tev kif edildi Istanbul 20( Hususi ) — Bulgar hükümeti, Ordn da- hilinde Koministiik Propa dan elli çin mi ve tevkif edilm Vükelâ e dün saray kralide toplanarak orduda yapılan araştırmalar etrafın müzakerede bulunmuş- Hitlere Suikast mı? Londar, (Hususi) — Man cester ee Ge suikast fal e olun ö Hitler, Sabarri Gö yeğ karısının canaze mera kyani dönerken rm dı o. nin — a e ire Zn Hafi, ve lis teşkilâtı reisi Himmler ve şoför ise ağır re yaralı ni hiç bii mamıştır. Bu Temmuz vakası ile alâkadar olduğu z elimi Amerikada Grev nihayet buldu zarar 150milyon dolar Ep Fransisko 20(A.A)— Umumi grev komitesi 174 reye ele 191 reyle umumi gr nihayet vermeğe karar e ir, n Fransisko 20 ın te işlerine başla ani saik olmuştur. Fransii skonun grev es e Bedaş ie pe 107. kişi yaralanmıştır. Dayak davası ansörda a sokağında ek konuş meselesin den çıkan ime neticesinde Mehmet oğlu Halil İbrahimi başından sopa ile ve karısı Ş kibe hanımla Mustafa oğlu Yunusu da muhtelif yele den dövmek suretile ya: yan Yako oğlu Dana 'Yu oğlu İsak ve “ee at kı Altınordu Galip Üç maç yapmak üzere şeh rimize gelen Adananın we Torosspor 0 ilk maçını Altıno bn ile We ve 3 ağlip oldu. Maçın hakemi Göztepeden İsmail be; siiri erjik b oynıyan ae ik leri zaif ve müsabaka kabi- liyetleri de çok noksandır. mirin kav takımına ufak bi kla yenilmele- rjidir, Altınordu ez kem rağmen bu oyunda çok şan sızdı. Oy yesi itibaril Altınordunun hakimiyeti tında geçti. Buvaziyetin azda saha yabaucılığından veni ei söylemek lâ Dol dare Altınord m “lek 20 dakikada KAR dığı birçok fırsatlardan sonra 32nci dakikadaToroslular ilk ölü yaptı. Bu golde birazda vi vardı Altınordu ancak 43ü Bak dakikada beraberliği Voleybol Basketbol Birincilikleri m vw liklerinde K r takımları geküediğinden m mağ i i Öz Itay, Altın. K.S K arasında icra sem maçlar er o e hey canlı olaca unan Tayyarecileri Istanbu- lun muhtelif yerlerini İstanbul 21 (Hususi) — ava kaymakamı Düu bir b nın riyaseti ve De tay Sonu # üncüde — | kü Çeşmealtı | lambasi mbazüihili TorossPorlu Gencler Kendile rinden Beklenen Oyunu Dün Gösteremediler temin edebildi ve devre be- rabere bitti. İkinci devrede daha heye canlı ge;en maç 800 dei zevli oldu. Ba Altınordu biri beş sisli diğeri Mazharın güzel bir şutile iki gol yaptı. ü attı, vol sortisi o dan ve sağ içlerinin ayağile bir gol yapabildi. By rosspor takımı ikinci maçını pazartesi günü İzmir çilt şampiyonu K.S.K. takımile | yapmak İlki tür türlü yarış! — Erkekler denizde yüz me müsabakaları tertip eder ve i yeğ da lsababusği ko Esasen ber hangi bir ka dın her hangi bir yeni elbi seyi giyerken ya komşusunu veya çok ii Aziz bir muhibbe: ge şü ırsa her kadın h tuvaletini teşhir pe bir müsabakaya girmiş e iştirâk ediniz 1 j

Bu sayıdan diğer sayfalar: