21 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

21 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KIN TGÖZÜ LKTNSK ULAĞI LRİN-DİLİ Yazı işleri telefonuz 20203 ÇH Sene 4 — No: 1433 Ysssese eee serERA AAA AAAT YAT Affedilen Vergilerini Vaktinde ÖdeyenlerBüyük Deliler Ar İstifadeler Temin Edecekler : Büyük Millet Meclisi eski ve akaya kalmış vergilerin tasfiyesi Ve affı hakkında yeni bir kanun abul etti. Bu kanun bu ayın on ikisinden itibaren tatbik sahasına Onmuştur. -Alâkadar kimseler hangi — vergilerin af — ve tas fiye —edildiğini öğrenmek ı'çlıı ir tehacüm halinde bütün maliye #übelerine müracaata başlamışlar- dır. Biz bu kanunun şumulü da- iresindeki vergileri bir hülâsa halinde aşağıya yazıyoruz. Yalnız Şunu evvelâ — kaydedelim ki, .bu yeni kanundaki aftan ve vergile- rin tenzilinden istifade edebilmek İçin, borçluların haklarında ver!lıfn haciz ve hapis muamelelerinin tatbik ve icrasından evvel kanu- nun teklif ettiği zamanlarda mü- racaat ılınolıdıvı istenilen parayı vermek lâzımdır. Cümhuriyetin — ilân edildiği 1339 -mali senesi sonuna kadar olan bütün seneler için devlete, hususi idarelere, belediyelere ait olarak tahakkuk etmiş olan bütün vergi resim ve harçlarla munzam kesirleri misil ve tehir zamları vergi tezkereleri bakiyeleri tama- men af ve terkin edilmiştir. Bun: lardan başka muhtelif kanunlarla vaktile ihtas edilen mükellefiyeti nakliyel askeriye, müecceliyeti aakeriye, muafiyeti askeriye, mah- Ş Malige Vekili Faat Bey sulâti arziye vergileri, maktu ver- giler, kayık ve mavnalardan ı.hnau şehriye resimleri, emanet âşarı, köylünün zimmetinde kalan âçar bakayası, temettü vergisi ve mun- zam kesirleri — ve bunların zam cezaları ve bir kısım hıdiye_luo ait veraset ve intikal vergisi de yeni kanuna göre aftan istifade etmektedir. Eğer şimdiye kadar bu vergiler tahakkuk ettirilmemiş- se bundan sonra da ettirilmiye- ektir. p (Devamı 6 1nci sayfada) LAT Yirmi Yıl Esir Kalan Kardeşlerimiz Aql_atıyor:' Yemenin Birkaç Bir talih cilvesi olaral harbin bu"ı:;:xh bı;l Yamen' — müdalansı mur edilen arkerlerimizin b—kî"l.'ııîın den bir miktarı da evvel xıhgm memleketimiz0 ST kıtka — bulmiyan bü . vı;ıığîı'ıg; kardaşlerin dönüşleri ';ıırilo ditn vetdik. Bugün de ktn ı[ Ka geçirdikleri — macora etral ıı“. görüştük Buna memur olan B n harririmiz, — mühaveresini — V8X kaydediyocu k umuümi sıralarında memür AÖ;esi'nde Ber 300 Kadar Türk K?hramnı gün evvel ana yurda isinde Daha Var ee kavuşan kardeşlerimiz K gıhtıma yınııırkın. 8- ııYı:::ı entarili, halka kuııe'll, âınılı elli Arap lnılıdr: ellerini “arak,, bağırıyorlardı: n".ı.[l'lı'lıı ya seydi, babibil! Güverte yığın çocukla ta'lu ya pırınıkl.ııdınnı bir beraber yanık yüzlü adamlar dolmuştu, ik saçlı ;Iı'lıııt':ıı. kalabalığa doğru hayretle ( Devamı 10 uncu sayfada seevrr LA LA T ' . göaşererLARA AAA aa Vergiler [î&omür aha İstihsalâtı 'Hep Artıyor Ereğli ve Zongüldak kömür havzalarında kömür istihsalâtının artma vaziyeti hakkında bir tet- kik hazırlanmıştır. 1902 senesin- den itibaren başlıyan bu tetkik, Cümhuriyet idaresinden evvelki ve sonra zamanlara ait olarak iki devreyi ayrı ayrı mütalea etmek- tedir. 1902 den 1922 yılına ka- dar geçen 21 yıl içinde kömür istihsal faaliyeti çok gayrimunta- zam geçmiş, bazı seneler istihsa- lât arttığı halde bazı seneler bilâkis eksilmiştir. Meselâ 902 se- nesinde 388000 ton kömür çıka- rıldiği halda 1900 senesine ka- yaaam c B Kömür havzamızdan bir görünüş dar pek az bir artma görülmüş, fakat 1910 senesinden sonra is- tihaal eksilmiş 1918 senesine ka- dar bu eksilme devam etmiştir. İyi bir mukayese yapabilmeniz için yazalım ki, 1902 senesindeki tona mukabil 921 sene- sinde 342000 ton ve 1922 sene- sinde ise 410000 ton kömür is- tihsal edilmiştir. Fakat Cümhuriyet idaresinin başladığı 1923 senesinde istihsal birdenbire artarak 597000 tonu bul- muş, ondan sonrada her sene faz- lalaşarak 926 da 1,216,000, 927 senesinde 1,323,000 ton olmuş ve ine artar: îııo .nihıyıt geçen 933 senesinde ise tona yaklaşmıştır. Bu sene ise kömür istihsalinin daha çok fazla olacağı k İsparta Halıları Isparta, 20 (A, A.) — Büyük şöhreti haiz olan Isparta halıları- nin iç ve dış pi arlarda şöhretini idame ettirmek için Ticaret Oda- sının soğuk damga vurmak suretile tatbik ettiği Millt koruma sistemi çok iyi meticeler vermiye vaşla- mıştır. ak 932 senesinde 1,600000 lmek- vaRANR AA A ASA AAA AAA AAA AAA LA Son Post — CUMARTESİ — 21 TEMMUZ 1934 Kdasç işleri talefomz - 20203 asassesen —. Tbindü.” blah. Betliyge — & Son Zamanlarda Mücrim tmıya Başladı! Tıbbıadli. Kimyahanesinde Hayret Verici Esrar Meydana Çıkarılıyor i DOR. Tıbbıadli müdürü Halit ve müdür muavini Fahri Caen Beyler Tıbbıadli, daima içi hayretle dolaşılacak, hemen her ziyaretçi üzerinde şiddetli bir merak uyan- dıran bir müessesemizdir. Orada görülen İşler çok daha merâkir dir. Bütün Türkiye Adliyesi mühim fenai müşküllerini lı.ıllıhıı;. en esrarlı cürüm vak'alarını aydın- latmak için yalmırz bu müessese- mize müracaat eder. Tıbbıadii, 'Türkiyenin her tarafı için mem- leketimizin yegâne müracaat ye- ridir. Çok mütevazı çalışan bu müessesemiz, hakikatte çok ifti- har edeceğimiz mükemmel bir ilim müessesemizdir. Bir defa, büyün Avrupada misli yoktur. Bu cihet ilk nazarda insana büzük bir hayret verir. Halbuki hakikat böyledir. — Müessesenin umum müdür muavini Fahri Can Bey, ki Ayvrupanın yegâne mü- kemmel tıbbiaditsine sahip olan Romanyaya bilhassa tıbbıadliyi ( Devamı 8 inci sayfada ) Kadıköy Su Şirketi mukavelesi mucibince suyun metro mikâbını halka on altı kuruş otuz paraya satmıya mecburdur. Şirket, imtiyaz mukavelenamesinin sarahatine rağmen senelerdenberi her aboneden #a kullansın kullanmasın ayrıca beş lira almaktadır. Şirketin sekiz bin abonesi olduğuna göre her sene su vermeden halktan fazla olarak aldığı paranın yekiln&nhn (40) bin lira tutmaktadır. Şirketin senelik at yekünu da ( ) bin lira tutmaktadır. Nafıa Vekâletinin şirket nezdindeki komiseri Civanşir B. şirketin halktan fazla olarak aldığı bu paraları tetkik etmektedir. Senelerdenberi alınan bu Ffazla paranın yekünu yüz binlerce lirayı bulmuştur. Mukavele harici Dün Kadıköy stadında Fenerbahçe - Avus! Ayrıca mevsimin İlk yüzme müs metice verdi. #por sayfamızdadır. alınan bu fazla paranın abonelere lade ettirilmesi muhtemeldir, Son kararı Nafıa Vekâleti verecektir, açı 2 - 1 Fener aleyhine akaları da yapıldı. Tafailât Resimde ordu müfettişi Fahrettin Paşayı, çok iyi bir oyun oyayan Fener kalecisini tebrik ederkem görüyorsunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: