21 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

21 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi Boğaziçini Nasıl Diriltmeli ? Yalmız İsştanbulun değil, bütün memleketin en güzel parçala- sından biri olan Boğaziçini bus günkü ölgün vaziyetinden kur- tarmak için neler — yapılmak Tüzundır? Bu hususta topladığı- mız mütalâaları yazıyoruz: Şaban Bey (Beyoğlu Caddeikebiri 72) — Bağaz İstanbula tabiatin ver- diği en büyük bir nimettir. Boğazsız İstanbul bir çöl şehrinden başka bir yey olamaz. Tabiatin zümrüt sahiller ve yamaçlar arasında çizdiği bu gü- müş şerit İstanbulun — süsü ve sırma- sıdır. Bir zamanlar içlerinden şen ve billâr kahkahalar taşan yalılar şimdi muhacülerin, mültecilerin ikametgâhı olmuş, neş'eli ve kıvrak çiftlerin do- Taştığı sahil yollerında — şimdi belleri iki kat olmuş ihtiyarlar geziyor. Boğaz sönerse İstanbulun şöhreti de #ıfıra inocektir. Şirketi Hayriyenin yapur ücretlerinin çokluğundan şikâ- yet ediliyordu. Şimdi Şirket Boğazda ev yaptıranlara paso verdiği gibi inşa malzemesini dö meccanen nakledi- yormuş. x4 Ali Bey (Bakkal, Divanyola Faz- hpaşa köşesi) — Şirketi Hayriyenin Boğazda ev yaptıranların bütün yapı malzemelerini meccanen taşıdığını ve yeni ev yaptıranlara birer senelik meccani paso verdiğini işittim. İstan- bulda avuç içi kadar arsalara biçim- siz evler yapıldığını görüyoruz. Ha- vasız, ziyasız, dar ve bahçesiz bu evler yerine halkın boğazı - tercih etmemesine ben hayret ediyorum. Bağaziçinde arsalar bedavadır. Etrafı bahçeli, Öönü zümrüt denizli arkası yeşli yamaçlı yerlere ev yaptırmayıp havasız yerlere köstebek yuvam ku- ranların ben aklıseliminden — şüphe etmiye başladım. x Sabiha Hanım (Divanyolu Fazlı- paşa 25) — Oğlum ben esasen doğma büyüme Beykozluyum. Fakat günde (37,5) kuruş bilet parası veremediğim için İstanbula indik. Şirketin bilet #cretleri çok fazladır. Hayat ucuzladı. Amele ücretleri ve kömür fiatleri düştü, Fakat nakil — vasıtaları bir türlü inmiyor. Sonra Beykoz İstan- bulun kulağının dibinde olduğu halde Elektrik Şirketi hâlâ bir hat çekmedi. Zümrüt Beykoz gece karanlık içinde kalıyor. Bakımsızlıktan korular harap oluyor. Adaların bir Güzelleştirme Cemiyeti var. Boğazlılar da böyle bir cemiyet kursalar ve halkı Boğaza teşvik etseler çok iyi olur. Üniversite Kadrosu Bu sene haziran devresinde Üniversite tedris heyeti kadrosu tamamen tesbit edilmişti. Eylül devresinde kadroda yeni ders senesi münasebetile tadilât yapıl- miyacaktır. Ayni kadro bir sene müddetle kalacaktır. Yalnız yemiden getiri | bi,; Fetit isminde birini kama ile lecek Üüç ecnebi profesörü bu kadroya ilâve edilecektir. Esasen bu profesörlerin kürsileri geçen senedenberi münhal bulunmakta idi. Son Posta' nın Resimli Hikâgyesi: Masan B. — Bulgar komşu! S aa DAHİLİ HABERLER Elhicaz Damgalı Paralar Arabistandan Buraya Getirilen Bir Çuval Nikel Para Müsadere Edildi Umumt harpten sonra Şerif Hüseyin Hicazda kırallığını ilân ettiği zaman Arabistanda kalan nikel Türk paralarının üzerine çok ibtidat bir tarzda ve adi demirci dükkânlarında arapça (Elhicaz) damgası bastırmış ve damgasiz Türk paralarının Hicaz topraklarında tedavülünü İbnissuut hükümeti Mekkede yeni nikel ve gümüş paralar — bastırdığı için üzerinde (Elhicaz) damgası bulunan nikel paraları tedavülden kaldırmış ve Maliye Vezareti bunları toplattırmıştır. Maliye Vezareti bunları orada satmak İstemiş, İstihlâk Vergisi Mensucat Fabrikaları Bu Vergiyi Nasıl Verecekler? Hazirandan itibaren meriyete geçen yeni vergi kanunları muci- bince dokuma fabrikalarındaki kumaşların istihlâk vergileri sahip- leri tarafından kumaşlar satıldıkça verileceği tasrih edildiği halde, bazı Maliye şubeleri bu vergilerin Üç ayda ve üÜç taksitte alınması için alâkadarlara tebligat yapmış- lardır. Ayni zamanda mensucat fabrikalarında ambalâj için kul- lamlacak kâğıtlar vergiye tabi olmadığı halde bazı mıntaka me- murları bunlardan da vergi almış- lardır. İstanbul tahsil ve tahakkuk müdürlüğü mensucat fabrikaların- daki kumaşların vergilerini satıl- dıkça aldığı gibi ambalâj kâğıt- larından da vergi almamıştır. Ma- liye Başmürakıpliği bu gibi kâğıt-« lardan vergi alınmaması hakkımda bütün Maliye şubelerine yeni bir tamim göndermiştir. 24 Saatin Hâdiseleri Şoför Hikmetin idaresindeki 3291 numaralı otobüs Mecidiye- köyünde 3 yaşında Fahri isminde bir çocuğa çarparak yaralamıştır. * Çengelköyde Şevki ismin- de birinin bindiği bisiklet Ayşe Hanım isminde bir kadına çar- parak yaralamıştır. * Kadıköyünde oturan İbra- him Bey isminde biri Beyoğlunda tramvayda kalp sektesinden öl- müştür. » Beşiktaşta Hasan isminde kovalarken yakalanmıştır. x4 Tophaneda Ali — isminde birinin evinde 6 kilo kaçak et bulunarak müsadere edilmiştir. fakat kilosuna başlamışlardır. yasak — etmişti. Cuma içln Boğaz Haricine Kadar Te- nezzüh Seferleri Yapılıyor Şirketi Hayriye cuma ve pa- zar günleri Karadenize kadar uzanan seferler yapmıya karar vermiştir. Dün saat 2 de ve (4,5) da köprüden hareket eden hususi vapurlar, yolcularını Boğazın Ka- radeniz açıklarına kadar götürüp dönmüşlerdir. Bu seferlere çok rağbet edilmiş ve vapurlar çok kalabalık — olmuştur. Şirket bu rağbet karşısında tenezzüh sefer- lerinin Aadetlerini arttırmayı da düşünmektedir. Yolcular şirketin kendi mıntakasından Karadenize kadar yaptığı sefer için yalmız (20) kuruş fazla para vermekte- dirler. Bu fazla sefer de (45) dakika kadar sürmektedir. Yol-, cular hiçbir iskeleye çıkmadan yine köprüye dönmüşlerdir. Lozan İçin Her sene olduğu gibi bu sene de 23 temmuz Lozan günü Üni- versitede büyük merasimle kutlu- lanacaktır. Hukuk fakültesi talebe cemiyeti * kutlulama — merasiminin mükemmel olması için giriştiği hazırlıkları bitirmek Üzeredir. Tn mez AD MN Hangi Mektebe . e. b Gireceksiniz ? Birkaç ay sonra dere yılı başlamış olacaktır. SON POSTA talebe baba- latının ve gençlerin müşküllerini hal- için yüksek mekteplerle, leyli ve ni- hati lise, orta ve ilkmekteplerin kaydü kabul — şartları — üzerinde — mufassal tafailât verecektir. Yarından itibaren sütunlarımızda arayınız, Ve Müşküllerinizi Biz- den Sorunuz!.. ancak (3) kuruş vermişlerdir. Son zamanlarda Türkiyeye gelecek baz yolcular bu damgalı paraları - çuvallarla İstanbula getirmeye Darphane müdürlüğü, bu damgalı paraların Türkiyede tedavülüne müsande edilmediği için dün bir yolcu tarafından Mekkeden getirilen bir çuval nikel parayı ederek Darphaneye paraları - erittikten teslim edecektir. parası alacaktır. gümrük idaresi müsadere göndermiştir. Darphane bu sonra külçe halinde sahibine Darphane bunun için yalnız eritme |— Ayakkabıcılar Deri Ve Kunduracılara Bir Beyanname Neşredildi Ayakkabıcılar Cemiyeti, deri ve kundura imalcilerine hitaben bir beyanname neşretmiştir. Türk ayakkabıcılarını İş başına davet eden bu beyannamede, arzuları- nn hükümetçe is'af edilerek bam lâstikten alınan Gümrük resminin kendi lehlerine olarak artttırıldı- ğinden — bahsediliyor. ve — deni- yor ki: “Bugün biz de vazifemizi te- mamile ödemek vaziyetindeyiz. Fakat bu borcu sözle, yazı ile değil, işlerimizle ödeyeceğiz. Va- tandaşların ayakkabı ihtiyacını, sağlam, sıhht bir surette ve her vatandasın satın alma kabiliyeti- ne göre, karşılamalıyız.,, Kunduracılar Cemiyeti, bu su- retle kendilerine gösterilen hima- yeye mukabil, bütün san'atkârla- rın daha verimli şekilde çalışma- larını tavsiye etmektedir. Adliyede Yeni Bir Kapı Müddeiumumilik Yenipostaha- nede yalnız Adliyede işleri olan- ların girip çıkacaklara yeni bir kapı açtırmıştır. Bu kapı posta- hanenin umum! kapısının — solun- da şimdiye kadar kapalı olan ve bir daire gibi kullanılan bü- yük kapıdır. Burada bir de ayak- kabılik yapılmış, bir de kapıcı kon- | muştur. Mahkemelerde ve müddei- umumilikte işi olanlar bu kapıdan girip çıkacaklardır. Müddeiumumi- likte bulunan Ye kapı altı deni- len jandarma muhafızlığı en Üst katta istintak dairelerinin kapısı önünde oturuyordu. Makhümleri ve mevkufları koyacak bir yer ok madığı için şimdiye kadar iki mahküm kaçmıştı. Müddeiumumi- Kik binanın alt katında yeni bir mezarethane tesis etmiştir. Günün Tarihi Afyon - Antalya Hattı Yapılıyor — Hükümet Afyon ve Antalya arâ” #ında bir demiryolu yapmıya karâf vermişti. Bu karar Üzerine Nafif Vekâleti hattın - geçeceği yerleri teht pit etmiş ve afyonkarahisainın İzmi İstasyonundan itibaren (25) kilomet- relik kısımı için de münakasa açmı$" tır. Münakasa müddeti 21 ağustostü bitecek ve Ankarada Nafıa Vekâler tinde ihale edilecektir. Bu münakâ* saya girmek için (12,500) liralık t& minat göstermek lâzımdır. Ankarada Sünnet Düğünü Ankara, 19 — Hilâliahmer Cemls yeti Ankara merkezi bugün — şehli' — bahçesinde 150 çocuğu meccantil — sünnet ettirmiştir. ğ Çocuklar sant 1dte orkestra refar — katinde şehir dahilinde bir gerinti yapmışlardır. Sant 17 dö d& Hilâllahe mer Cemiyeti No askeri fabrikaldf tarafından çocuklara hediyöler dağır tılmiştır. Bu ukçam bahçede bu müs — r.:ıebetle eğlenceler tertip edilmiş ve * anbuldan hokkabaz getirtilmişlir. — Hilâliahmer Cemiyeti temmuzat — || 23 Üncü günü ayrıca şehir bahçesinde — ve Bomonti bahçesinde gâarden patti — veröcektir. j Muğla Tütünleri Çok İyi — Muğla, 19 — Vlilâyette tütünlerin — yaziyeti fevkalâde iyldir. Hastalık — yoktur. Tütünlerin kırma ameliyesine devam ediliyor. Havanın sıcak gitmüsl tütünlerin kurumasına son derace yardım etmektedir. Vilâyet tütünleri gair senelere misbetle erken ekildi- ginden ağustos sonunda yapraklar tamamile alınmış olacaktır. Bütün vilâyette üç milyon kilo tütün istihsal edileceği Ümit edilmektedir. Yozgat Halkevinde Yozgat, 20 — Halk Fırkası idare heyeti reisi Avni Doğan B.in nezareti altında — yapılan — Halkevi — şubeleri arasındaki komite ve yeni (dar€ heyeti seçimi ikmal edilmiştir. Kiliste Bir Ziyafet Kilis, 20 (A.A.) — Lisö ve yüksek tahsil gören talebeden tatil münase- betile Kilise gelen 75 efendiye C. H. fırkasında yüz kişilik bir çay ziyafeli verilmiştir. Ziyafette askeri ve mülki erkân ve maarif rüssası da hazır bu- lunmuşlardır. Yeni Gümüş Paralar Yeni yapılacak ufaklık gümüş ve nikel paraların şekillerini ha- zırlamak için açılan müsabakanın müddeti bitmiştir. Bu hafta içinde de müsabakayı kazanan model resimler tesbit edilecek, ondan sonra yeni gümüş paraların basık masına bııfınıcıktıı. Bu tarihten (2,5) ay sonra — nikel paraların müsabaka — müddeti bitecektir. Yalnız yeni basılacak bronz on paralıklar için müsabaka açılma- miş, bünların - şekillerinin hazır- lanması Darphaneye bırakılmşıtır. Binlerce Ziyaretçi Açılalı üç gün olduğu halde bu seferki G inet yerli mallar — «ergisi, geçen meneki sergilere nisbetle çok daha fazla bir rağbete mazhar olmuş- tur. Dün sergiyi binlerce kişi gezmif. alış verişler yapılmıştır. Ziyaretçi nde- dinin — yüzbini aştlığı haber veril« mektedir. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: : DA Şu senin taraftan gelen sineklerin vızıltısını kes te rahat rahat konuşmiıya İmkân bulalım !

Bu sayıdan diğer sayfalar: