21 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

21 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ımı Bu Iki Kardeşten Hangisini Alayım ? “Ben bu allenin hususiyetina Avusturya Nasıl Ayakta urabiliyor ? Amerika'da Staviski Rezaleti Ağır Büyük Grevin S aei ” Li 5T El“ıııııkıı Avmp. politikasını unam :: Mmaddi imkânlardan dahi mahrum kıldı. Ziraat ve sanayii ile geçinip Vakıı * Mümkünsüz bir hale geldi. o _t_'— Onun bu vaziyetinden istifade Alen, '*klstiyon kuvvetler meydana çıktı, kşştmak için bir vesile addetmek ;_"" Bu muhtelif tesirler karşısında Avusturya Papalıkla sıki Bilânçosu rika matbuatına göre, umumi grev efkâr umumiyeye çarparı Şurası da muhakkaktır ki, masum kadınların ve çocukların aç birâkıl- masından çekinen — grev komitesi, evvelce şehri abluka etmek için ver- urlar dündenberi çalışmağa beş- lamıştır. Denizdeki gemilere limana rıyabilecekleri bildirilmiştir. Va N arcilerin. ekseriyetinin yabancı ak kırılmıştır. Bir Safhaya Girdi kabul — edildiğim zaman büyük den düğüm noktalarından — biride kızlarına talip olduğumu biliyor- 4 Arustüryanın “ vaziyetidir. / Harpten | — 8 Ölu. 197 Yaralı Ve ] M. Tardıyö'nun Şiddetli Şiddetli İttihamları Ef- | 'ei "Azamızda henür hil sahar | z & kolu, budu kırpılarak garip 150 Mılyon Dolar le'll sına çıkmamış bir nişan var, de- iae Te ehi A aa Ü a t ZO (AA) — Ame | kârı Umumiyeyi Heyecana Düşürdü | siüebürdi Fakat ben daha lik “smaslarımda yanıldığımı gördüm. Ailenin bir de küçük kızı vardı. Tıpkı benim beğendiğim, seve- bileceğimi — sandığım — ablasına benziyordu. Hayreti mucip olacak a —:'"ılr.:;ıı ve dil Aııı'!:'::: miş olduğu ı;.'ıd.:..d:.hd.,ı:ı"ı:ı:î derecede fazla benziyordu. Üste- j edüek Am cek v ç —i— istedi .:ı istiyor. Fransa, anu v F::.,.’.:u müsaade otmiştir. lllı' ondan dılıı zeki, daha söz Almanyaya karşı bir silâh gibi kuk Lokanta ve diğer mağazalar kâ- bilir, daha şendi. | '—""k. İtalya, Orta Avrupaya el | milen açılmaktadır. Tramvaylar * ve Beni büyük kıza cezbeden ailesinin temizliği, kendisinin gü- zelliği, ağırlığı id. Ben bu üç meziyeti küçüğünde de. buluyor- 'ubeıı onyalist- b lerin eline ;:ı.' :ı':::.’;: hı'ld-yılıl komünistlerin oyuncakları ve Ameri- dum, hem de 'i.u].d'., Haj Teğilisiler bu gurup tarafından ezile- | ka müesseselerini jıkmak niyetinde Fikrimi değiştirdim, küçüğünü K dağıtıldı. akat bu işi yapabilmek için, her Ritüiği gün, Avusturyanın tda kendiliğinden balledilmiş ole- taktır. — Süreyya Uzak Şırkta Yeni Bir Habere Göre Vaziyet Yine Bozuldu Moskoeva, 20 (A. A.) — Harbinden Rtlen habörlere — nazaran — Mançurl Polisi, Şarki Çin şimandiferleri ida- Pesinin içtimai müesseselerine karşı Ptalden harekete geçmiştir. Bu defa şimendiferler amelesinin Üört kulübü de seddödilmiştir. Bu reket Japon ve Mançurl gazeteleri afından bu kulüplerin sulkast ter- İP etmiye yârayan mahaller olduğuna Gdir yapılan tahriklâmiz neşriyat ile lanmış bulunmakta idi. Müli ve edebi tefrika 57 çöı. Ölen Nihalden sonra, hemşire L in da ömür yapraklarından tilarınm burada sana yeniden Mebrure Sami ——— ———T olmadıklarımı ixbat etmek istedikleri de muhakkaktir. Bu itibarla sendika- karışıklık devresini bitirmektedir. ve hükümet vaziyetini tesbit zarruetinde- dir. Groev Bitti Nevyork, 20 (A.A.) — Grev koml- tesi 174 reye karşı 191 rey ile umu- _S_ıFnıılılıı. 20 (AA) — Grev komitesinin kararı tesanüt grevl ya- pan bütün sedikaların tekrar İşlerine başlamalarına saik olmuştur. Milif Muhafızlar Silâh Başında Duruyor Portland, 20 ( A-A ) — Oregon milli muhafızların seferber edilmesini emretmiştir. Bu karar iş federasyo- gunu tır. Ötenler, Yaralananlar San-Fransisko, 20 ( AA ) — Vall GİBİ kelime ile gelip geçilen bu ömrü de bak dinle çocuğum: * Öyle idi. Oraya — sığındığım hükümet reisi, asayişin temini için | üzerinde büyük akizler yapması bek- leniyer. Hatırlardadır ki M. Şotan başvekil iken Staviski rezaletile kat'iyyen alâ- kında da çok şiddetli cezalar tertip «tmek suretile adaleti mutlaka yerine getireceğini söylemiş, tahkâk komis- yonu huzurunda geçen gün verdiği beyanatta da Staviskiyi hiç tanımamış olduğunu ileri sürmüştü. Halbuki M. Tardiyö bunların tama- men yalan olduğunu, M Şetan'ın Staviskiyi son gününe kadar himaye ettiğimi ılylı—ı*' kıqılıhllır olııyı:ııını kanaat geti- reve kadar milli muhafızları şehirden î gerl çekmiyeceğini bildirmiştir. San-Fransiko'nun grev yüzünden gördüğü — zarar 150 milyon — dolardır. Grıv osnasında 8 kişi ölmüş, 197 kişi nndı hııındı böyle kelen ren- örtüler olmuıyan bir kadın da adamlarına paralarını aylık- larımı böyle verirdi. Elimde yirmi liramı sıktım : — Teşekkür ederim müdire hanım, izin istemiyorum, rahatım. Bir şeyim yok. Çok iyiyim... Öksüzlerinize izin veriyor musunuz? Onlar bir yere gidiyorlar mı ki? Ben de onlar gibiyim biliyorsunuz! dedim. kası olmadığını, alâkası olanlar hak- | ı r | Fırkalar Arasındaki Mütare- ke Suya mı Düşüyor? Paria, 20 (ALA.) — M. Tardiyönün parlemento tahkik Komisyonundaki ifadesi çok büyük bir galeyan uyan- dırmıştır. M. Dumergin vazettiği fırka- Tar mütarekesi, ibtirasları yeniden uyanan gazetelerin ağımda manasız bir kelime olarak kalmıştır. Sağcenah gazeteleri bu iladenin sarahat ve sa« mimiyetini methetmekte, halbuki sol- cenalı gazeteleri fırkalar mütarekesi- hi feshedecek mahiyette buldukları bu beyanatı şiddetle takbih eylemek- tedirler. yaralanmıştır. Portland, 20 (AA) — Grev komi- tesi, şehirden 10 mil mösafede bulu- nan milli muhafızlar şehre - girdiği takdirde umumi grev Hân edileceğini bildirmiştir. istemiye karar verdim. Fakat bi- Hyorum ki bu, çok çirkin olacak- | Yden evvel Avusturya istildâl fikrini | 10 Öznölli lar yapmışlardar. ü i ; | gönüllü — gropi yi tir. Müşkül tt E | _d" Rörünen prena Ştarhembergim | Bunlar komünistlerin umumi karar- : & Im; y SERİY DS AO iliyetçi Haymverleri ve karaliyetçi- gâhlarını imha etmişler, polis için yapayımf,, ç | İt anlaştı. Bu asenuncu Tümrenin i yakalayıp —hapse atmak- Büyük bir tehlike geçirdiği söglenen Fransız Milli Birlik kabinesinin Bu. satırları bir “okuyucumun Bin e müdritleri y geçi aa | Poifüz kabinesinde mümessili Jeneral | ,0 haşka da iş beral ae üç mühim rüknü: M. Tardiyö, Başvekil M. Dumerg ve M. Herye mektubundan aldım, şimdi ken- İ vü b Bununla beraber ortada -ü:- Paris, 20 (Huzuzi) — Fırkalar ara- Komisyon — biribirine nt olan bu | disinden soruyorum: “__z:;_ıı:_ıı.. '..ı:.ı:k a yera, | meseleler ....ı.; 'u Rnl;;kı:h:ı:. © | gında giddetli münakaşaların yeniden ..s;ı.ı'I £ karpunda ikleinin / muvaceher — Bu hareketinin çirkin oldu- . oplanmış g tarafından bankalar ve büyü! ” | başlıyacağına dair çok sinirli alâmet- | sine karar vermiştir. Bu muvacehenin | ğunu mademki biliyorsunuz, © g ı.ı.ı....-ı ç.l;:v ı—;::' a D hasg l eli Haat aani işçi | Jer belirmiştir. Eski Beşvekil M. Tar- ::_lırdı ;ı M'::.l :r r:e;-k ıcı:ı:- ı-:'ı.. bükde ödür yise' Ürertidi' © Dolfüsün kalbi ve idaresini wiski ü Meb- ildi; k yüzı ü- t ::"" kalbi yine Ştarhembergi î"_: lera'zendika yapmak haklarını tom- | Üyünün Tn l"_"'""” eç m | diseler çıkmasından ıl:yoım Bi | Yorsunuz. b ÜMEEİ — ine imperator muhabbeti dığı unutulamaz. — Halbuki patrom | we MMM*.M... “""’_H_"_ hassa, düne kadar masum - olduğunu Okuyucum sebep olarak aşk D) Ssludur. Fikirleri, bu itibar ile tamas | PP — D ti işçilerin sendika | ğ söyleyen M. Şotan'ın bu ittihamlar | kelimesini telâffuz edemez, çünkü BE e ayra bulunan Bu adamların ( ae Dan tarafter doğü- | ceki Başvekil M. Şotan bakkımda er ( | 7 e L N L A F n ; | Asusturya ile baraber. ayakta düre | a A e y a. | taya attığı giddetli ittehamlar &fkârn | ( İ L n _ı_"": kızı yöektesiiğlir e anlaşılıyor Balarının sebebi, Abdülhamit Osmane | T D DU Sttikçe azmetmektedir. | umumiyede derin bir heyret uyandır. | , OD 0 L ki “biraz maddi,, bir izdivaç hhf Çibi zit siyaset cereyanlarına | yrea a yrevin neticesi | mıştır. Bu ittihamların dahili siyazet yapacaktır. Benim tavsiyem şu: Eğer kü- çük kıza karşı hissettiğiniz meyil hakikaten fazla ise, ve karşı ta- raftan da hissedildise, ikisinden de vazgeçiniz ve aileden uzakla- şınız, hareketiniz. çirkin olmakla kalınaz, facinları da hazırlıyabilir. x» Suzan Hanıma: Bahsettiğiniz aileyi ben de tanırım, fakat sizin zannınız hilâ- fina namuslu — tanırım. Hüküm vermekte İstical ediyorsumuz. Fa- kat mademki içinize bu şüphe girmiştir. Kocamızı kaçırmamak için bu aile ile temasını fasılalaş- tırmak elinizde değil midir? HANİMTEYZE ——— —Â7————”—”—”—”— tenbihleyin, beni bırakmasın mü- dire hanım, dedim. O, bu sözümü hiç duymamış gibi, çocuğunu okşayan bir baba tavrile, iki üç defa elini omuzuma vurdu: — Öyle ise Allaha ısmarla- dik... Bir iki gün yokum... Ne vakittir evi dolaşmadım. Bakalım ne haldeler? Dedi, yerine oturdu. — Güle güle müdire hanım, dedim, kumral kadin kendisi, at Üstün deki kılıçlı sırmalı :ıNl de yar vuklusu, — kocası, — “ her şeyi ,, idi. İkisi de ne güzeldi. Ne çok, çeşit çeşit resimleri vardı. Bunları çeken hep müdire hanımdı. Fo- toğraf makinesini, adeta bir resim fırçası gibi kullanmasını bildiği görülüyordu. Yağlı boya tablo güzelliklerini batırlatan batılar, doğular, karlı günler, zambak gibi narinleşen ek olmuştu. Tam doktorun İçini çekti. B ŞEUNA Bunun w";“. 1 günlerimiz- "'“"" CĞ seaklabil bi — Peki, öyle olsun!.. Dedi. Heybelide bir evi vardı onun. | İUEU resimleri vardı. için de iy ası bitmişti Kalktım çıkıyordum, seslendi: | Bazı geceler akşam yemeklerin” Koca albümde, beyaz saçlı den, kaleminden izler almış kır- Mizi kaplı defterciği yaprak â::; '"“L iki üç satırla yaşatmıya 'ıidığı © günlerin muam Tiyan, ddha doğrusu Üç bet bir kız geldi. ynk tılıbeluııdeı Müdire Hanımın beni çağırdığını 5 I.Gıtîıı. Yanına de size bnrçlu]lll amma, sizi bu hale koymak istemeyiz. Dudıkllrlmm titremesini yen- — Ben bu akşam eve gide- ceğim... İsterseniz, - benimle gel- ki omuzuma doğru uzanan elini Cesaretim olsaydı bu den sonra, beni ve birkaç mual- limeyi odasına çağırır, içlerinde Çiçekli, çamlı bir bahçe kö- şesi, beyaz bir köşkün karşıdan, Sonra odalarda alımmış resim- genç yüzlü kadının bütün bu eski günlerinden kalma güzel gölgeleri ı e GE haber verdi. erile | sinl. Heybeli havası değil amma, | yeni olarak bir ben bulunduğum | Pozan yegâne çirkin şey, küçük | :'—e"h' çet S ı.u::ı_ıı otutitm. KRSEME ) a ; gnn’ olsun, — dinlenirsiniz.. | için de, her halde en lıvıdığı kanbur bir çocuğun resimleri ıdı. O$ *neni n Y.-m gök T Biraz solmuşsunuz... Zayıf- | olmaz mı? şeylerden biri olan resim albü- Müdire hanım bu yaprağa içini N m n ikinci varlığı, celiği Di _unNııln Hanım. Bu ol Yanına gittin, yüzüme öyle | münü, yamıma oturur, sade bana | çekerek bakar: B ita olan, —yüzünün £ Fi lııııulı' Hastanemizi tanınmıya- | iyi iyl bakarak: gösterir, sıra sıra fotoğrafların — Oğlum bü benim, üç yaşına ' elliği daha mk'"mm’ g k olmadı ! soktunuz, - hepimiz — Ha ne dersiniz? Sıkılmaz- | ömürlerini de, ötekiler artık bilip | kadar melek gibi güzeldi. Dadıs y lekli bir. kadının, çok Çok | cak bir hale li vEĞE TU MGRARA, eğer? Diye gülümsüyordu | öğrendikleri için, bana anlatırdı. | merdivenden düşürdü. Böyle sa- kat kaldı yavrucak, derdi. Kocası binbaşı idi. Balkan jabıma tuttum.. | t ik yüzlerini sıyırarak, sana Hı[ıdbeîm kGDn.İ. ı::ı'. i —ı:: eli öpecektim. Çocukluğumdan | yandan, nkıdu alınmış resimleri, | harbinde esir düşmüş çok geç : bir anlatacağım. razı 'g: seniz bir iki gön gidip | kalma © ezeli çekingenliğimle, | salkımlı bir pergola, fiskıyeli bir | meden de *karahaberi gelmişti, Şu hapishane odasındaki | dınız. üe bu'da aylığınız, dedi. | bu yüzüksüz, süssüz _bemb-y“ | havuz hl'—--_ _B'“!"' onun evi, | Müdire hanım bunları bir. erkek Adıxıı öldürmüş, — damgası ile | dinlenin. geylere — sade gÖlİ::ımle köpcı onun yuvası idi. gibi, hiç zaaf göstermeden söyler Adılan vakit ldım, Yir- ibi baktım, sonra usulcas di. Adı Azizdi. Azize değil, Aziz Yakit yı:'ki:m:rk.:' Nazan | meye çıhşllâ: ".l:kıpkııııtılYldl ğ — Müsaade edin de daha bu | ler İ'ı_i"ü' Bu isim de ona ne güzel yakış- | et mi lira idi. h::uı i büyük | duvarların dışına — çıkmayayım.. Balinalı, dantel elbisesile ince- | mıştı. | ş KüçuL kram delterde öhler benim. ?:;: güzek bir evde, sır- | Çıkmaya kalkışsam bile, kapıcıyı | len, uzayan ” kabartma — topuzlu ( Arkası var )

Bu sayıdan diğer sayfalar: