22 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HMET SIRRI TE WU i BONE ŞERAMI İDAREHANESİ - zmir Birinci BEYLER 0 . | rd ünü ge KAĞINDA nüskala beheri a nir 15 Kork ercedi! i) : ——-—..— imi evrak iade (Halkın Sesi) Matbaasında ez basılmıştır BEŞİNCİ 5 me Şi SENE M: 1227 PAZAR 22 TEMMUZ 1934 60 PARA o M.Venizelos Paris Büyük Elçimizle Görü ştü p Atina ( Hususi ) - Yunan gazetelerinin Paristen aldıkları malümata nazaran Tl i isi M. Venizelos Paris büyük elcimiz Suat bey ve Ingilterenin Paris büyük elcisi ile Sörüşmüştür. Yunan gazeteleri bu mülâkatın resmi ve siyesi bir mahiyeti haiz olmadı Sını ilâve etmektedirler. Memieketimizi Gazi azi Hz.ne ) © damalı Krakovi Seylâbı| Sx: E.»e | Dipburununda ve İstanbul AR en ETER e di e fay i. Bu güze tebri 1 vee mari mem liker yapi nkü ve bir ölkügüe rnk mes ii türlü noksa; bae ai K 'cuttur. Memle bu e güme e ve birini dediği gibi, seker arımızla bir kısım sa istisna edilirse Tray hepimiz memleketi ta m yoruz. Yani memleketi bizim wz bilmiyen ve cı yan bir millet yoktur. na beri side Ves mkliye mesi da i mühim olge;te halledildi. Genç a çi in in tl £ol vaziyet lerini - İYİ bilmeli ve görmeli itibarladır ki Edirneye w o e E > ih be te lerini pe mai ipek ile Iisciler Sular Altında kalanların Adedi 220 yi Geçtiği Söleniyor!.. çal ora 21 etmiş olan adadı lara yi etmiş olgn atialiye erzak atmaktadırlar, ii ma ameliyesini işti rak etmiş olan 50,0 si ş z 8 ir rdir. & m © a daha malfm degildir. Ma fıh şimdiye kadar 220 yi geçtiği a Vargovs, 21 b OK histai a Vistül nehri bugün her zamankinden fazla 16 kadem bi göstermiştir. 13 mil geniğliğinde e ihi v İsi lüzum Bi ei hamsili mosafede tındadır, 8 & Fr ansa vaziyeti Gittikce Karışıy r-M. Tardiyö ve M. Heryonun istifa Ede yleniyor beyanatını akisle cekleri Sö Paris 21 (A Kg — Fran. va UN pipe Ye lm etmek üzere alelâcele Parise dönmesini icabettirecek ka dar ciddidir Bunu ydeden Royter iy ebat #yoi zaman da diyo üzerine vaziyet, kabir Tanya dinlemek igin içtima ak ei a imla x. Kacakcılar vatan hainidir) Tardiyonü him yl” muhtemeldir. mü er yapması Gerek M. Tardiyo ve gerek M. Heryonun ayni zamanda istifa etmeleri ihtimal dahi linde görülüyor. Mihailof 15 Gün Zarfında Tev naden Politika gazetesi, Bul gar hüküm vin komiteci Mihalofi k için bafile emir verdi yazıyor. Politika gazetesi Mihailof sealim olmazsa üzerine ateş açılmasını emredildiğini de ilâve etmektedir. Birliğinin |3 Ağustos | Cuma — İd Ankara, 2İ (A.A elli Gelen dü ak Tem rbu tiyetle Şahai tazımla arzederim efendim. » Kon par ipi Kovgre ayai KAMAR B. 9» » an » z mat Sipan göndermiştir, Maarif Vekilinin Anadolu Ajansına eyanatı Ankara 21 (A.A) — Ma. arif vekili Zeynel beyfendendi, Anadolu sına şu beyanatta bulunmuş lardır : « 934 senei tedrisiyesi es- nasında maarif vekâleti ki kadroyu, eki ve siste mi muhafaza edec Gazetelerde 2 Ebi bir çok tebeddülât şeiyalarının tatbiki edeki tahsil mesai inde yapcak akin ki . ve adil önümüzdek ye öüşünülecek yaşam haline vazedilecek ei ecek near tatbikine geçilecel ölen ingiliz zabiti için yaPılan a 21.(A. saat 9,30 a gs da Ti do n Eti emmuz disesinde vefat eden İvgiliz bahriye zail ea istirahatı ruhu için tekarrur den âyin yapılm an tır Mera: e İngiliz gemile ri Yö alar, Kocatepe kumandanının Türk donan- ması NA) lenk atılaca giliz amiralinin bindiği Kuin Elizabete götüren yüzbaşıyı, Jay “en rm isi ka- etmiş ve tesssire göste m inle Siker 8 teşek kür etmiştir. erasime saat 9,30 da bo ile zancaklar yarıya indi iii başlamış; zabitler kı lıçlı ve. mürettebat beyaz geymişlerdir. 12 Dakika süren dini m rasimden sonra havaya itlnn üç el yaylım tüfek ateşi arasında borular selâm ha- 1 — — Ismet Paşa Hz. mean Harak Etti i - Lü e ŞA Ankara, 21 (A.A) —Bap- vekil İsmet Paşa Hazretleri, bu akşamki trene raptedilen hususi vsgoala İstanbula e etmişler ve m a Vekiller ile Oumhuri; pa rim kâtibi kler mais ii bey ve Ankarada stem re ve AM si ee tarafından Bigi edilmişlerdir. âyin çok samimi oldu b yet ua c0 mi kruvazörü Ko' söyledikten soüra* kart vizitini İn giliz amiral EZ gitmiş! olan zabitim verilmek" üzere Eooaleysi air bırakmıştır. Merasim onnasında Ölü mı kadın vE erkekten mü' balk kafilesi motorle' İngiliz gemileri etrafında ve Kocatepe SN dolaşmış lar ve dosi alskalarını einen —— gi Hırıstiyan ile Yahudinin Teşkil ettiği izdivaç <Pester Llyodr yüksek ve son bir mer sn Reici mshkemesi, ırk ve menşe itibarile bir bı bir yahudinin r sayılıp sayılma dığı meselesi hakkında bir or idise bn meyi Meli sayılm Müzerikmii Grevcilerin son i e Nineapolis, 21 (A.A) — Son dakika tasrih edildiğine göre dünkü karışıklılar esna ında bir isi öl 6S kişi ağır yaralanmıştır. Bu karışıklıklar kamyon şoförleri rorlade ilân miş ge ii riay ia Imasından pl geli. lideri M. Dönb Smit bütün diğer mesai li derlerinden (umumi w ilâd etmelerini istemiştir. günkü Gödmenli tenezzühüne iştirâk ediniz i

Bu sayıdan diğer sayfalar: