22 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Son zama: da — şehrimizde, bilhassa BeyoğTu cihetinde tifo wakalarının çoBalması belediyenin nazarı dil katini su mese- ŞÖÜ
 Bu sene üzüm çok bol En iyi çavuş üzümü 10 kuruşa yenilebilecekmiş Memleketteki üzüm mıntakalarından İstanbul kabzımallar...
 Oldü, dirildi Bireciğin şin bir ki köyünde garip bir vaka Birecik 19 (Hususi) — Bireciğin karşi yakasında, Kefre köyünde...
 Su satanlar buhran ne ol Sıcaklar bütün şiddetile devam ediyor. Dün daha erkenden hava tahammül edilemiyecek derecede caktı.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ov z > . Korkulu rüya görmektense -. i - Uyanık oturmak Iyldiri... ” Sene 16 — No: 5669 — Fiatı her yerde 5 kuruş PAZAR — 22 Temmar 1994 20113 (Klişe) Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matb Sarnıç suyunu memba suyu diye satanlar çoğaldı Belediye daha tesirli bir kontrol usulü bulmak i için çalışıyor Son zamanlar. ia şehrimizde, bilhassa Beyoğ- Yu cihetinde tifo vakalarının ço- Kalması beledi- yen katini su mese- esi üzerine çek- miştir. Geçenlerde süt meselesim den bahseder ken İstanbula günde 15 bin ki- lo süt geldi halbuki sarfiya- tin 40 bin kile- dan fazla oldu. ğunu yazmıştık. ş Su meselesi de hemen © hemen Buna benzer. Ma- Tüf >embaların ği günde ne kadar su — verebildiği malümdur. Hal. buki pi bunun bi sağında sıralanan sakalar misli fazla memba suyu sal darik ediyorlar, şaşıyorum!a de Hattâ başka şehirlere de bu mem- ba suları gönderilir. Bu hal memba suyu nami altın- da satılan sulazdan büyük bir kıs- ının karışık olduğuna şüphe bı rakmamaktadır. Geçenlerde bir macmba suyunun sahibi İstanbul. da her tarafta bu suyun bol bol satıldığını görünce: «Bu sudan biz içecek kadar bulamıyoruz, Sucular nereden bu kadar çok te- mişti. Meraba sularinin halis olmasi ni temin için belediye fıçi ve şi gelere kurşun mühür koymaktadır. Geçen sene bu kurşun mühürler. defi kullanılmasın. mamak için tedbirler alınmıştı. Bu sene üzüm çok bol En iyi çavuş üz mü 10 kuruşa yenilebilecekmiş Memleketteki üzüm mıntakala- Tından İstanbul kabzımallar ce- miyetine gelen o malümata göre bu sene üzüm pek boldur. Bu yıl üzüm fiatlerinin pek ucuz olaca ıda anlaşılıyor. Kabzımallar ce- miyeti reisi Kılıçoğlu Ziya bey: «— Bu sene İstanbul halkı en güzel çavuş üzümünü 10 kuruş- #an yiyebilecektir» demektedir. Bu sene muhtelif yerlerden İs- tanbula bir milyon kilodan fazla üzüm geleceği tahmin ediliyor, 180 bin kile, Tavşancıldan 120 bin kilo çavuş, Trakyadan 300,000. kilo üzüm gelecektir, Ayrıca İstanbulda De. Zirmendereden 50,000 kilo kara üzüm beklenilmektedir. Yalnız İzmirden Bu itibarla bu sene İstanbul 'da âdeta bir üzüm senesi olacak- tir, Halkın'bu mükemmel gida dan lâyıkile istifade etmesi için kabzımallar © cemiyeti muhtelif Fakat buna rağmen gene bir çok şişelerin, fıçıların ağızlarına sab: te kurşunlar vurulduğu görülmek- tedir. Bu yüzden belediyenin kur- şundan temin ettiği varidat azak- miştir. En büyük hilenin Hamidiye su- larında yapıldığı anlaşılıyor. Ha- inin uzak bulun- duğu semtlere götürülen su tene- kelerinin ağızlarındaki kurşuna bir çok kimseler dikkat etmiyor, karişik ve hileli su içiyor. Belediye bunları nazari dikka- te alarak suların dı surette kontrolu iç düşünmektedi Memba sularınin fiati, memle- ketimizin kazanç seviyesine göre, esasen pahalıdır. Hiç olmazsa bunların temiz ve hilesiz olmasi lâzımdır. Belediyenin kontrolu şiddetlendirmek © tasavvurunu memnuniyetle karşılarız. Bu mü- masebetle suyu karıştıranlar veya pis sarnıç: sularım” memba suyu diye satanlar hakkında ağır ceza lar konmasını da temenni ederiz. Öldü, dirildi Bireciğin bir köyünde garip bir vaka Birecik 19 (Hususi) — Bireci- in karşi yakasında, Kefre kö yünde tuhaf bir hadise olmuş burs İki partiye ayrılan köy halki, gece, ehemmiyetsiz. bir mesele 'den dolayı kavgaya tutuşmuşlar- dır. Menekşe adlı kadına bir sopa vurmuştur. Kadın derhal yere se- tilerek (aman öldüm! Yetişin!) diye Feryadı bastırmıştır. Biraz sonra kadının sesi kesi miştir, Bunun üzerine kadınin öldü Zannedilmiş. haber verilmiştir. Memurlar gelin- ce muayene neticesinde, bir nema artisti kadar rolünde mu- e derhal adliyey. valfak olan Menekşenin yalan- cıktan öldüğü anlaşılmıştır. Biraz sonra ayağa kalkan Me hekşeye sorulen (öteki dünyadan ne haber!) sesleri arasında ko. medi bitmi; Seyahat meyslmi geldi, az para ile eğlenceli ve istifadali bir yo çıkma istiyonlors tavsfyemlz : ISTANBULDAN LONDRAYA ŞILEPLE BIR YOLCULUK Fak Gri eyl bre gn de , Yunan adalarında, Akdanizde, Tertekizle, Pelemenik ve İniltersde; Fransa, İsviçro ve Ikalyada güzel bir seyahat, yapalla. olmaz mu? 270 sahife » 293 resim, 1 harita - 75 kuruş. YENİ ÇIKTI “Teval merkezi: YALNIZ AKŞAM KITAPHANESİ tedbirler düşünmektedir. O sırada Ali isminde birisi | Termometro 32 derece. Sıcaktan bir çok kimseler açıkta yatıyorlar Plâjlar çok kalabalıktır. Günde bir kaç defa denize girenler var Ne olduğunu bilmiyorlar, önlerindi müşteriler sıra bekliyorlar bütün şiddetile devam. daha erkenden hava edilemiyecek derecede sıcaktı; Saat dokuzda termometre gölgede 30, onda 31 derece idi. Öğleden sonra sıcaklık bir kat da- ha arttı ve 32 dereceye kadar çıktı, Rüzgârin lodostan eömesi haz yayı çok ağırlaştırmıştı. Herkes oturduğu yerde mütemadiyen ter- Tiyordu. Sokaklarda yürüyenler mütemadiyen mendillerile terle- rini siliyorlardı. Sıcaklığın şiddetinden denize Girenler birdenbire artmıştır. Plâjlar çok kalabalıktır. Günde bir kaç defa denize girenler var dır. Dondurmacı ve sucu dükkân ları dopdoludur. Halk bir parça serinlemek için bu dükkânlara koşuyor. Sıcaklardan geceleri uyumak kabil olamıyor. yerlerde halk balkonlarda, tarası larda yatmaktadır. Kumkapı ta- rafında yatağını kapı — Radyonun fransızca — Hayir, Bazan kapamayı unutuyoruz, Rüzgür değişmezse sicaklarin devam etmesi ihtimali vardır. ie daireler 14 to tatil edilecek İzmir 20 — Cumartesi günün den itibaren resmi devair yaz tax tili tatbikine başlıyacaktır. Daire» ler sabah sant sekizden öğleden sonra saat on dörde kadar fasıla sız altı saat çalışacaklardır. Me murların öğle üzeri yemek baha- nesile vazifelerinden ayrılmaların 'na müsaade edilmiyecektir. Vazi- felerini saat on dörde kadar bitir femiyen daireler daha fazla de galışabileceklerdir. Devairin günde sekiz saat çat Tışması lâzım gelmekt killer heyetinden altı saat çalışıl. ması hakkında karar çıkmıştır. Almanyada sıcaklar Berlin 20 (A.A.) — Bu seneniii en sıcak günü dün kaydedilmiştir, Termometre gölgede 32 dereceyi gösteriyordu. Yirmi üç gündeme beri Berlinde yağmur yağmamak tadır. Almanyanın bazı mıntakan sıcaklar daha şiddetli de ve derelerinden her saman istifade ediyor musunuzB

Bu sayıdan diğer sayfalar: