23 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 23 Temmuz 1908 4 Meşratiyet ilân edileli 26 sene oluyor. Bizlere dünün tarihi gibi gelen bu eski 10 Temmuz, bugün otuz...
 İsmet Pş. Hz. Yalouaya gitti Başvekil İsmet paşa Hz. nin dün sabah ekspresle geldiğini ve Pendikte trenden indiğini...
 Italya - Arnavutluk münasebatı Arnavutluk,bütün Italyan muallimlerine yol veriyor Italyan filosunun Draç limanında vaki ....
 Sıvas civarında bir facia Ibrahim ansızın delirerek babasını öldürdü, annesini de ağırca yaraladı Sıvas 20 (Hususi) — Bir kaç
 Hilâliahmer çalışıyor Ankarada evsiz barksız lara mesken temin edece Cemiyet ayni zamanda, fakir talebe için teşrinievvele
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

asi o Dinsizin hakkından MİKROP we Imansız gelir! Sene 16 — No: 5670 — Fiatı her yerde 5 kuruş PAZARTESİ — 23 Temmuz 1934 Telefon «24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Italya - Arnavutluk münasebatı Arnavutluk, bütün Italyan muallimlerine yol veriyor Halyan filosunun Draç limanında vaki , olan son nümayişinin sebepleri nedir? Aravutluğun merkezi Tiran şehrinden bir görünüş Paris 16 (Hususi) — İtalyan filosunun habersiz bir surette, Arnavutuğun Draç rin akisler hâlâ dinmemiştir. Aradan günler geçtikçe, İtal- Yayı, Arnayutluğa karşı bu bah Ti nümayişe sevk eden sebepler, daha ziyade anlaşılmaktadır. Ar- navutluğun son zamanlarda, İtal- yan himayesinden sıyrılmak ve mutlak bir surette hürriyet istiklâlini elde etmek için sar- Sıvas civarında bir facia ettiği gayretler iyi bir gözle gö- rülmemektedir. | Arnavutlukta © milliyetperver- lik cereyanı son zamanlarda çok küvvetlenmiştir. Arnavut milli- yetperverleri memleketlerinin is- tiklâli davasna dört el ile sa rılmışlardır. Kral Ahmet Zogo, bu kuvvetli cereyandan özade kalamamış tir. Bu cereyanın tesirile Arna- | vutluk hükümeti, Arnavut ordu | ve zabitasının ıslahi için kullanı. | TDevarm 4 üncü sahifedel Ibrahim ansızın delirerek babasını öldürdü, annesini de ağırca yaraladı Sıvas 20 (Hususi) — Bir ki gün evvel Göğdüm köyünde tüy- leri ürperten bir vaka olmuş, an- sizm deliren bir çocuk babasini öldürdükten sonra annesini de , yaralamıştır. Bu aile faciasi hakkında aldı- ğım malümatı bildiriyorum. Göğdüm köyünde, İbrahim na- mında delikanlı, babası ve an- yerken de ile yemek birdenbire delirmiş, ve sofra ba- şında oturan annesine saldırarak yurıruklamağa ve yere yatırarak tekmrslemeğe başlamıştır. Zavallı Hamide hanım: — Yetişin, can kurtaran yok mu? İbrahimin gene babaları tut- tu, diye müthiş feryatlar ile etraf. tan imdat isterken, İbrahim yer de kıvranan annesini bırakarak babasına çullanmış, babasını bi- çaklamağa başlamıştır. Hamide hanımın feryadıni du. yan komşular, derhal eve koşmuş. Jar ise de kapalı buldukları kapıyı Kırmağa mecbur kalmışlardır. İçeriye giren köylülerin gördük. leri manzara şu: İbrahimin anne- | karnından ve başında. yediği tekmeler ile inim inim yerde kıv- ranırken, babası da başından kan- ar aktığı halde, diz çökmüş bir İ rine gitmeğe cesaret edememiş. vaziyette oğlunun ellerini tula rak yeniden bıçak darbeleri vur. masına mâni olmağa çalışıyor. Köylüler, #brahimi elinde bıçak tutar ir vaziyette görünce, üze- lerdir. #brahimin yaralı babasi, köylü. lere hitaben: - Korkmayın, yakalayın, beni vurdu diye inlemiş, köylüler de bunun üzerinö delinin üzerine atılmışlardır. Fakat o sırada ibrahim, babasi- nın yanından fırlıyarak bıçağını kaldırmış ve köylülere saplamağa çalışırken, bileklerinden tutul muştur. Köylüler; delinin elinden kolaylıkla bıçağı alamıyacakları- nı görünce, kalın sopalar ile eline hyarak Hafiğe mete teslim etmişlerdi in babası aldığı yara- dan müteessiren biraz sonra müştür. Annesi de ağır yar: #brahim, babasını niçin düğünü soran jandarmalara - Ben babamı öldürmedim di- ye cevap veriyormuş. Baba katili, deli olup olmadığı anlaşılmak için müşahede altına alınacaktır. 23 Temmuz 1908 5 Meşrutiyet ilân edil oluyor. Bizlere dünün tarihi gil elen bu eski 10 Temmuz, bı otuz yaşindakilere hiç bir çey ila- de etmez, Yeni nesil kırmızı be- yaz kokartlı şenlikleri, sakaklar. 'daki «yaşasın adalet, yaşasın hü riyet...5 şarkılı haykırışmalari, Enverleri, Niyazileri, bir arabada Yanyana sarmandolaş oturan pa- pazla hocaları bilmez... Meşrutiyet ilânı, garbın hürriyet | mefhumuna gıpta eden genç ve ateşli bir zümrenin muvakkat za- feri oldu. O devirde hürriyete sa- sayış, muhakkak ki milli viedan- da derin bir varlık halinde idi. Banun en kavvetli delili, o zama: nin, parça parça hâlâ hafızamız- da yaşıyan kavvetli edebiyatıdır. Şa var ki, hürriyeti meşrutiyet sananlar çabuk aldandılar. Bir Meclisi mebusan açılması gibi sat- hi hadise bir inkılâp demek de fildi, Mili ve içtimai lerden hiç biri değişmemişti. Sal- tanat bütün örtleri ve ananeleri, kanunları ve nizamları, yani en kuvvetli tarafile memlekette hâ- kim kalmıştı. O derecede ki ba ta- vizli ucubeyi yaşatabilmek için, memleket idaresine hâkim züm- re, komite halinde, saltanata taş gıkartan bir istibdat makinesi kur: maya mecbur kaldığını iddia eder. Meşrutiyet bir sene yaşadı. 31 mart irtica hareketi her şeye nihayet verdi: Hürriyet, İttihat ve Terakkinin hevesi, müsavat | devlet idaresi başına kadar çıka İ rilan yabancı ve iznkör unsurlar rın yatana ihaneti, adalet ise umu mi harp izmihlâline kadar devam eden divani herpler şeklinde ie- elli etti, Diyebiliriz ki meşrutiyet, tam manasile hiç yaşamamıştır. Milletin haberi almadan sokuldu- ğu harbe kadar doğmadan ya- şadı Eski 10 Temmuz, bu memleke- tin tarihinde bir devre'değil, bir hadisedir. Bugünün o günden çık dığımı iddia edenler, tarihi hadise- lerin mutlaka birbi doğurduğu. na inanan batıl düşüncelerdir. 10 Temmuz belki mesut bir hadise olabilirdi, eğer onu yapmiş gi nenlerde, bu tesadüften istifade ederek onu devam ettirmek kabi- liyeti olsaydı... Hakiki ihtilâl, eski hârehettir. Bunun içindir ki 1908 Temmuz vakası, Anadolu ihtili yanında tarih kıymetini bile - bö) le tatil günü olmak sayesinde - güç muhafaza ediyor! — N. 5, İsmet Pş. Hz. Yalovaya gitti Başvekil İsmet paşa Hz. nin dün sabah ekspresle geldiğini ve Pendikte trenden indiğini maşa, İsmet paşa Hz. Pendikten mo- töre binerek doğruca o Yalovaya geçmişlerdir. Yalovadan muhtemeldir. yaz. Başvekilin bugün şehrimize © gelmesi Ankara 21 (Hususi muhabi mizden) — Ankaranın kışı gibi yazı da pek şiddetlidir. Bugün Jerde sicaklar gölgede 34 dere- ceyi aşıyor. Fakat bu sıcaklar, uzun sürmiyecek ve iki üç ay sonra kış yavaş, yavaş yüzü Furun enddesi, Hamam sok: ile görüşürken, aşağıda: Gelen yunan tayyar. birl Yeşiiköyde , Külhan gikma Hilâliahmer çalışıyor Ankarada evsiz barksız- laramesken temin edecek Cemiyet ayni zamanda, fakir talebe için 'teşrinievvele kadar bir pansiyon açacak göstermeğe başlıyacaktır. Am- karada kışın fakirleri en çok dü- şündüren şeylerden biri de odun. ve kömür tedarikidir. Ankara Hilâliahmer cemiyeti de bumu pek iyi bildiği cihetle (Devamı 4 üncü sahifedel 1 Tafsllât ikinet gahifemizde , Güneş aparımanı...

Bu sayıdan diğer sayfalar: