23 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

23 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AEŞAM, SON TELGRAFLAR Şark misakından sonra.. Itâlya cenubi Avrupa meselesinin görüşüleceğini ümit ediyormuş 7 Paris 23 (Hususi) — Gazete ier şark misakı meselesile uzun uzadıya meşgul oluyorlar, L Ocuvre gazetesi misakın her hak de aktedilmesi lâzım geldiğini hattâ icap ederse Almanya mev- cut olmadan yapılacağını söylü- yor. Malin gazetesi İtalyanın misa- ka taraftar olmakta devam etti- Zini söylüyor ve diyer ki: «M. Mussolini şarkta sulh temin edil- dikten sonra cenubi Avrupa me- selesinin ve ağlebi ihtimal Al kanın mevzuu bahsedileceğini ümit ediyor.» Varşova su altında Varşova 23 (Hususi) — Lehis- devam ediyor. taşmıştır. | beş tanda feyezan Varşovada da nebir Sular, mutat yükseklikten Bir çek köyler ve Varşovanın m dır. Bazı yerlerde evlerin damla- ai ne iler kn karşı mzcedek ile Mmeşguldur. Gelecek harpler nasıl olacak? Mareşal Petain mühim bir nutuk irat etti Paris 23 (Hususi) — Harbiye Muzur: manroşal Peta ihtiyat ze» bitleri kongresinde irat ettiği nu- tukta demiştir ki: «Gelecek harp beklenilmiyen şeyler harbi olacaktır. Bunun için çok hazırlıklı bulunmak lâzımdır. Gençliğin harbe hazırlanmasının ihmal edilmesine teessüf ederim. Bugünkü harp silâhları ve harp vmileri kir sanada tamamen öğ- İL karan in Ee yap tan hazırlanmak lâzımdır. Fransa sulh istiyor. Fakat unut- mamalıdır ki askeri meziyetler yıkan yerde bükü seseler yıkılır.» Kaçak eşyamı? Odesa baş konsalosunun çantalarındaki kumaş ve deriler Çiçerin vapurile Odesadan ge- | en başkonsolos Rauf Hayri be- Yin eşyası arasında bir kaç par- ça ipekli kumaş ve deri bulundu. ğu görülmüştür. Bundan başka bir kısım eşyanm da Rauf Hayri beye ait olduğu söylenmiştir. Bu ler tarafından getirilen rasında çerçeveli tablolar, in içtimai mües- eşya bazı lüks eşya ve kıymetli kürk. | ler vardir. Rauf bey muhacirlerin eşyasi arasindaki şeylerin kendisine | ait olmadığını söylemiştir. Rauf bey hususi eşyasi arasin- daki şeyleri esasen haber yerdi- Gini, derilerin esasen İstanbuldan gönderilmiş olduğunu, buradan Dereden alındığı isbat edilebile- Geğini söylemiştir. Bu hususta | tahkikata devam ediliyor. Ziraat mücadele müdürleri ” Ankara 22 (Hususi) — Sıvas di ü Bedri bey Karsa, Silifke mücadele mü- dürü Naci. Paris 23 (Hususi) — Son ha- berlere göre kabine buhranı ih- #imali kuvvetlidir. Çarşamba gü- nü kabine toplanacaktır. Bu top- Jantı kati olacaktır. Gazeteler. | 'den bir çoğu hükümeti mevkiini | muhafazaya davet ediyor. Bir kı istifadan yalnız | ifade edeceklerini sum. gazeteler komünistlerin ii yazıyorlar. 1? Ocuvre | gazetesi Almanyanın ümidini — bugi kabinenin istifasına bağladığını | yazıyor. Paris 22 (A.A) — Sunday Timesin muhabirinden: Fransa, ağlebi ihtimal yakında yeniden bir kabine buhranına maruz lacaktır. Bu, M. Tardicunun Stavizky işini tahkika memur ko- misyon huzurunda O M. Cha #çmpsa şiddetle hücum etmiş ol. Tramvay, telefon Tramvay şirketile 926 mukavelesi feshedildi “22 — ietanbul miş olan iki mukavelenin feshi ile 1923 mukavelesine muvakkaten rücu edilmesi icra vekilleri he 'yetince kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine alınması |i gelen | tedbirler nafın vekil tarafından tesbit edilecektir. Ankara 22 — İstanbul telefon şirketinde hesabat ve mübayaat üzerinde umumi tetkikat yapmak üzere bir heyet teşkil olunmuştur. Bu heyette nafıadan İstanbul ko- miserlerinden mühendis Civanşir bey, Ankara telefon müdürü yazi bey ve maliyeden bir mü- fetiş bulunmaktadır. Heyetin Ankarada bulunan özeları bu- günlerde İstanbula gidecekler: Liyon belediyeler kongresi Ankara 22 (Hususi) — Liyon- da M. Herriotun riyasetinde toplanmış olan belediyeler bi liği kongresi bugün bitirmişti Mezkür kongrede yeller idaresi umum müdürü Na- ci bey, bugünlerde Ankaraya dönecektir. Lozan günü Yarın üniversitede, halke- vinde merasim yapılacak Yarın Lozan sulhünün imza- / lanmasının yıldönümüne müsa- diftir. Bu münasebetle üniversite. || de merasim yapılacaktır. Hukuk | fakültesi talebesi bir program kazırlamiştır. Program mucibi ce saat 14 te üniversite rektörü Profesör Cemil, Menemenli zade Ethem beyler, hukuk fakültesi ta- lebe cemiyeti reisi Sırrı Enver bey nutuklar irat edeceklerdir. Bu münasebetle Halke: de meresim yapılacaktır. Eski me- arif müsteşarı Mehmet Emin bey bir konferans verecek, bunu bir konser takip edecektir. Akşam 21 de Halkevinin Beyoğlu kismin- mesaisini || murahhas olarak bulunan vilâ- || | randanberi mwntakamızda başlı Bu Sahahki Telgraflar Fransa buhran arifesinde M. Tardieu kendisine istifa için yapılan teklifi katiyetle reddetti | masının neticesi olacaktır. Ha- diselerin dünkü inkişafı, vazi- yete hiç bir salâh eseri getirme miştir. Franz kabinesinin son içtima, tezepzüple meticelenmiş ve kabinenin reis vekili M. Şe- ron, içtima mütsakip, otomebi. line atlıyarak, M. Doumergue'i bulmak ve nazırların müzake- 400 millik bir mesafe katetmiş- tir. M. Doumergue, salı günü Parise dönecekse de, o gün de bir uzlaşma zemini bulunamıya- cağından korkulmaktadır. Naz zrlardan bazılarının istifa etme- leri muhtemeldir. Ve bu da «Milli hükümet» için vahim me- üceler verecektir. Bu takdirde, Harp malüllerinin! Dipburnu hadisesi tütün ikramiyeleri Yunan gazeteleri meselenin Havalenameler, maliyece | İziraat bankasına gönderildi Ankara 22 (Hususi) — Harp malüllerile şehit ve yetimleri- nin 1934 senesi tütün beyiyesi yüzde birlerile . 1930, 1931, ve 1932. ileremiyelerini almamış olanların istihkak havaleleri, m liye. vekâletinden Ziraat banka- sına gönderilmiştir. Tesbit edilen vaziyete göre 1934 senesi için birinci derece- de malül zabitler 125 lira 10 kur rut, ikinci derecedekiler 112 lira 10 kuruş, üçüncü derecedekiler 87,5 lira, dördüncü derecedel ler 78,5 lira, beşinci derecede- kiler 62 lira 55 kuruş, altıncı de- resedekile 50 lira 5 kuruş ala caklardır. Şehit ailelerine 14,60 lira verilecektir. Birinci derecede neferler 62,55 ikinci derecedekiler 50,05 üçün cü. derecedekiler 37,5, dördün- cü derecedekiler 25, beşinci al. tıncı derecedekiler 12,45 lira ala- caklardır. Keyfiyet vilâyetlere tamim edi Afyondaki zelzeleden sonra.. Üç köyün sularının çoğaldığı görüldü Afyon 20 (Hususi) — 19 hai maliyeden iştir. yan zelzeleler, fasılalı ve hafif bir i şekilde devam ediyor. Son sarsın- | 4416 temmuz pazartesi günü du- yulmuş, fakat bereket versin ha- | FiF ve zararsız. olmuştur. 19 haziranda duyulan çok şid- | detli sarsıntıdan sonra Kadınana suyunun bir miktar falalaştığı gö- valı değirmenlerini çeviren sula- rın da eskisine nazaran çoğaldığı söylenmektedir. Yeni baytarlarımız Ankara 22 (Hususi) — Bu s6 na Ankara baytar fakültesnden mezun olan ivil baytarımız, staj görmek üzere Karacabey İ meşhur oDreyfüs o meselesinden beri misli görülmedik siyasi bir buhran hasıl olacaktır. Son kabine içtimsinda M. Herriot, kendi noktai nazarı | izah ederek, M. Tardicunun tah- kik heyeti huzurunda M. Chau- temps. aleyhinde vaki şiddetli beyanatının, radikal nazırlar ta- rafından bir fırkacılık hücümu addolunduğunu söylemiş, bunun üzerine hariciye nazırı M. Bart- hou, M. Tardicuya, fırkalar mü- bozduğundan dolayı teklif etmiştir. M. ununun, M. Chau- tempsnin kabine riyasetinde bu lunduğu sıradaki efalinden do- layı, sirf şahsını istihdaf eyledi Fini beyan ile, bu teklifi katiyen | reddetmiştir. İl İ kapanmasından memnun Atina 22 (A.A.) — Türk - İngi- Yunan tayyareci- leri dün geldiler n Yeşilköye n tayyaresi bir spor tayyaresinden ibaret olan Yunan hava filosu dün öğle yin Selânikten Yeşilköye gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. | Misafirler, Eskişehirden geleni iki tayyaremiz tarafından havada istikbal edilmişlerdir. Yunan taya yare filosunda 14 zabit ile üç gar zeteci bulunmaktadır. ır, yere İnmezden ev. Türk - Yunan bayraklı laminiy bü pazaşük ablanın Tayyareciler Perapalas oteline mi- safir edilmişlerdi f Tayyare cemiyeti bu akşam Pe- rapalasta şereflerine bir ziyafet verecekti Yunanistan sefiri bu akşam Yeniköydeki ikametgâhında Yu- manlı tayyareciler şerefine bir zi- yafet verecekti - Türkiye turu Muhafız gücü bisikletçiler Türkiye turuna devam ediyorlar Artvin 22 (A'Â.) — Türkiye bi siklet turunun büyük bir kısmıni muvaffakıyetle başaran Muhafız gücünün kıymetli idmancıları dün Artvinin 25 kilometre uzağında liz hâdisesini büyük bir ile takip etmiş olan Yunan matbu atı, bu hödisenin memnuniyete şayan bir surette kapatılmış ok masından mütevellit mahzuziye- ar etmek ve Ankara hükü- metinin bu meselede göstermir olduğu uzlaşma zihniyetinden bahseylemektedirler. Proin gazetesi, Yunan efkârü umumiyesinin bu hal suretinden ne derecede memnun olduğunu söylemeğe hacet olmadığını yaz- maktadır. “Athinaika Nea gazetesi, Türk - İngiliz hâdisesinin hal ve Fasle- dilmiş olmasın umumi bir mem- tini nuniyet uyandırmış — olduğuna yazmaktadır. Ayni gazete diyor kiz İngiltere ile Türkiye, her ikisi de doğruluk hislerinden mülhem olarak hâdiseyi aralarındaki mü- masebetlerde ufak ibe bırak- mıyacak surette halletmişlerdir. Kocatepenin attığı çelenk Ankara 22 (A.A.) — Aldığımız mütemmim malâmata göre, dün | Dipburnu önünde Türk ve ingiliz | donanmaları tarafından yapılan | âyinde Kocatepenin attığı çelenk- te «Türk donanmasının samimi teessürü ibare: Eski bir şehir Konya civarında mühim eserler bulundu Konya 22 (A.A.) — Konyanın | Yağlıbayat köyünde eski Yunan ve Roma devirleri arasmila ya- pılmış olan müsarma mermer bir âhit bulunmuştur. Lâhit üzerim deki kabartmalar o zamana sit sanat eserlerinin en güzellerin dendir denilebilir. Yağlıbayat civarında vakti büyük bir şehrin mevcudiyeti an- laşılmaktadır. İçinde yazi ve re- simleri de bulunan 40 parça eser ma çıkarılmıştır, Konyaya geti Zerleri de getirilecekti Halkevi araştirmalara devam in büyük alâka göstermektedi yazılı idi | ve bir kısım halk hudut taburu zabitanı, memurin fından kar şılanmışlardır. detçilerimiz. hudut taburu tarafından evvelce hazırlanan kır büfesinde izaz ve ikram edilmişlerdir. Güçlüler bu- radan hareketle saat 13 te şehre girmişler ve bütün halk tarafından derin bir heyecanla sürekli alkış larla karşılanmışlardır. Sporcular rımız bugün de şebrimizde kala- caklardır Amerikada sıcak- tan 200 kişi öldü Londra 22 (A.A.) — Bu seneki meteorolojik ahval fevkalâde bir garabet arzetmektedir. İngiltere- nin her tarafında, şimdiye kadar kaydedilen bütün rekorları kıran ve Times vadisinin bir çok yerle- rinde suların taşmasına sebebiyet veren bir fırtına ve bora silsilesi büküm sürmektedir. yıldanberi emsali gi sicak dalgası ve kuraklıktan muz- tariptir. Çinçinati şehrinde, dün 105 derece fahrenhaytten ziyade hararet kaydolunmuştur. Son ali- nan haberlere göre, Amerikada hüküm süren sıcak dalgası, şimdi- ye kadar 200 kişinin ölümüne s€- bep olmuştur. Bir ada kayboldu Paha (ALA) — Son zel zelede, Şiriki sahi çıklarmdaki irvilla adası kaybolmuştur. Zelze- le başka Yangın Bahçekapıda Kâzım bey eczahanesinden yangın çıktı, çabuk bastırıldı Bu sabah Bahçekapıda Kâziri Bey eczanesinde yangın çıkmiğ sirayetine meydan verilmeden bastırılmiştir. Zabita yangının s6 bepleri etrafinda tahkikat yapş maktadır. Dün gece Mahimutpaşada Har Şöpulo haninda bir yangin 24

Bu sayıdan diğer sayfalar: