23 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE — SAYI: 4261 MEMERRENEENAKIUNNN TÜRKDİL CUMARTESİDEN MAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, 10 - 23 TEMMUZ g; Bugün 10 - 23 temmuz, memleketimizde hürriyet ilânının yıldönümüdür. ıymeli haizdir. Her inkılâpçı ve cümhuriyetçi bu kıymeti ğk : ü i H_Lî_disenı'n son safhası. Ölen İngiliz zabiti İçin Ayin Yapıldı. Hödise mahallinde yapılan merasime donanmamız namına Kocatep torpitosu İştirak etti. Ankara, 21 (A.A.) — Bugün sast 9,30 da İngiliz don. anmasına mensup üç kruvazörle — donanmamıza — mensup Kocatepe torpito muhribi olduğu halde dipburnu önünde 14 temmuz mücssif hâdisesinde vefat eden İngiliz bahriye zabitinin istirahati ruhu için takarrür eden üyin yapımış- tir Morasimde İngiliz gemileri yerlerini alınca — Kocatepe kumandanının Türk donanması namına çelenk atılacağını bildiren mektübunu İngiliz amiralının bindiği — kruvazöre götüren yüzbaşıyı İngiliz — filosu erkânı harbiya kür etmiştir. Morasime saat 9,30 da bütün sancaklar yarıya indiriler. ek başlanmış zabitler kılıçlı ve mürettebat beyaz giymi- şlerdir. 12 dakika süren dini merasımden sonra — havaya alılan üç el yıylım tüfak ategi arasında borular selâım hav- ası çalmış — ve arkasından çelenkler atılmıştır. 3 dakika süküttan sonra İngiliz gemilerindeki bandolar milli marşl- arını ve müteakıben matem havasını çalmışlardır. eye kırk metre kadar yaklaşarak göçerken Türk — istiklâl Marşını çalmıştır. İngiliz'amiralı motörle Kocatepeya gö - nderdiği kendi yaveri amiralın teşekkürünü şifahen söyle- dikten sonra Amiralın kariviziti İngiliı Amiral zıhlı;:nı Biden zabitimize verilmek üzere Kocatepe — kumandanına bırakılmıştir. Morasim osnusında Sısamın kadın ve erkekten mürekkep halk kafilesi motörlerle İngiliz gemileri etrafında ve Koca tepo etrafında dolaşmışlar ve döstane alâkalarını göstermiş- lerdir. Atina, 22 (A.A.) — Türk - İngiliz hadisesini büyük alâka ile takip etmiş olan Yanan matbuatı bu hâdisenin memnuniyete Şşayan bir suretto kapatılmış olmasından mütevellit memnuniyet izhar etmekte ve Ankara hüküme. tinin bu mesolede yapmış olduğu uzlaşma zihniyetinden bahseylemektedirler. Amerika | Konyada Yunan ve Romadevirlerine git eserler bulundu. Konya, 22(A.A.)— Konya. Bahriyesini dört senede azami miktara - çıkaracak Nevyork, 22 (AA) - —Risicümhur M. Rezvelt | nn — Yağlıhayat — köyünde seyahat etmekte | eski — Yunan — ve — Roma olduğu kruvazör mürette- devirleri arasında — yapılmış batına hitap ederek Amerika | olan musanna merbut bir bahriyesinin dört sene için- lâhit bulmuştur. — Bundan başka yine bu köy civarın- da içinde yazılı ve resimle. ri de bulunan kırk parça es. er meydana çıkarılmıştır. Lâhit ve bu eserler Konyaya getirilmektedir. de muahedelerin tespit etti- ği azami miktara çıkarılac- ağını söylemiştir. Sovyet sfirinin ziyareti Berlin, 22 (A.A.) — Sovyet | —— c sefiri bugün Hariciye müste- | natın Almanyaya teşmil edi- Şarı ile görüşmüş ve şark | İmesi nrzuın_nd_ı bulundu- misakının mutat olduğu temi-| ğunu bildirmiştir. —a reisi |& kabul etmiş ve teessüre güsterilen samımi olâkaya teşek- | Hâdisenin kapanmasından Yunan gazteleri memnu, k takdir eder. : Arnavutluk ; ! Kralı B ! Pek yakında mem- ? leketimizi ziyaret E ediyorlar. 5 İstanbul, 22 (Muhabi- * rimizden ) — Mevsukan ! haber aldığıma göre Ar- navut krali Ahmet Zoğo yakında Türkiyeyi rel edecek ve Gazi Haz retlerinin misafiri olarak bir. müddel memleketi mizde kalacaklardır. Diğer taraftan Arna vulluğun Balkan misakı- lmı]_ gireceği bildirilmek- ir. Terbiye Konferansında murahasımız on Senelik maarif faaliyetimiz hakkında İzaat verd! ü MAt Z Cenevre, 22 (A.A.| — An- Bu suretle merasim bitince Devanhire kruvazörü Kocatep-! adolu ajansının husust mu> habiri bildiriyor: Beyoelmilel üçüncü tedris ve terbiye konferansına Tür- (_D“'“"'” .Uçiı_nf kiye — kükümeti — namına müfettiş Kadri bey iştirak etmiştir. Murahhası- mız cümhuriyet hükümetinin on senedenberi maarif faa- liyeti hakkında verdiği izahat konferans muhitinde gayet eyi intiba ve tesirler uya. ndırmıştır. Muhafizgüçlüler — Arlrinde Artvin, 22 (AA.) — Tür- kiyenin bisiklet turunun bü. yük bir kısmını müvaffakıyet le başaran Muhaf zgücünün İdmancıları dün — buraya gelmişlerdir. Halk tarafından derin bir heyecanla karşıla- nan Güçlüler şehre girme- den önce hudut taburu tara. fından hözırlanan kır büfe- sinde izaz ve ikram edilmi- şlerdir. Denizli Halkeri bisikletçileri Denizli, 22 (A.A.) — Holk- evi bisikletçileri komşu Vi. lâyetlerdeki turlarına muva- İfakiyetle devam etmektedir- ler. Dün Bozdağan yola — ile Üdemişe gitmişlerdir. 23 TEMMİZ 10934 Pazartesi| ŞOT 'NNN Fransada Bir kabine buhranı mıl. Fırkaların arası açıldı. Kabin- enin vaziyeli tehlikelidir. Paris, 21 (A.A.) — Kabi. ne M. Şöronun - riyasetinda toplanmıştır. Siyasi vaziye- tin müzakeresinden — sonra M. Şeron M. Dümergin noz- line giderek vaziyetten ken- lisini haberdar etmiye me- mür odilmiştir. M., Şoron otomobille Tulus gehrine hareket etmiştir Paris, 21 (A.A.) — Fra- nsadaki dahili vaziyet, M, Dümorgin kabineye riyaset etmek üzero alelac. ele Parise dönme- sini icap ettirecek kadar ci- ddidir. Bunu kaydeden — Royter Ajansı muhabiri aynı zama- nda diyor ki: Tardiyönün M. — Şotan ile radikal sozyalistlere — karşı vaki olan hücumları üzarino hâdis olan vaziyet kabineyi Tardiyöyu — dinlemek — için umumi? bir içtima aktetmiye i sayfada) —— —İ lll Üİ eee eee eee LÜÜÜĞ ŞÜ Bahrimehiti iki nüfuz mı- ntakasına mı ayırdı. Vaşington, Havas Ajansı bildiriyor: Japon sefiri M. Sayitonun Amerika hükümetini, Bahri muhiti iki süfüuz mıptakası. na taksim — etmek - ve bir ademi tecavüz misakı yap- mak için bazı beyanatta bu- lunduğuna duair bazı şayıa lar çıkım ştir M. Sajtonun ikinci nokta hakkında bu — hükümtle görüştüğü teyit edilebilir. Fakat bu müspet bir tekli- ften ziyade bir yoklamadır Bunun Amerikadaki inikâsı tamamen menfi olmuştur Dün Tokyoada neşredilen resmi tekzibin — sebebi bu akistir. Amerikanın vaziyeti ittifak mahiyetinde olabile- eek her hangi bir anlaşma gekline muhtelif olan ananevi vaziyetidir. Amerika Briand . Kellog misakından evel Fransa ile Amerika arasında bir ademi tecavüz misakı — yapılması için M. Briondın teklifincde (Deovamı ikiocj — sayfada ) KNN gl y gaN gaA gaa pAYDANZLN yT a LNopL gl gaN gFT gNN aAT y yti SHUN ati « ati ati . bütün haklarını inkâr eden ihanetini göstermiş, tahtının ve menfaatinin korunması gibi hasis karşılıklarla yurdu düşman ellere te S zilletini irtikâp etmiştir. Ve nihayet herkesin bildiği gibi memleketten kovulmuştur. Türk milleti saltanat ve istibdada ilk darbeyi 10-23 temmuz 934 de indirdi. O saltanat ki 10-23 temmuza rağmen cok geemeden milletin : Yurdumuzu medeniyet âleminde asırlarca geri alıkoyan ihmale karşı Türk vatanperverliğinin 10-23 temmuz 934 ile yaptığı hareket dam ve cezri olmasa da büyük . Dokuzünen Sene #W Sahip ta başmuharriri: Bilecik mebusu Hayretlin — Umum Neşriyat - Mmüdürü “DARENANEŞİ: Balıkesir | Mahsüsa TELGAF: Balıkesir H Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:çeneliği 1000, altıaylığı | Güî,kljrîişîur.Nf:îlınsı Kenan Emin i,, TELEFON: eçmiş vüshaları 25kuruştur| slim etmek Bugün aynı zamanda Lozan sulhunun imzalandığı gündür. Lozan sulhu yalnız Türk tarihinin değil cihan tarihinin de bir dönüm noktasıdır. î Yaşasın hürriyet ve cümhuriyet! L UU L L ğ Mübterem Başvekilimiz Başvekil” Paşamız - İstanbula geldi ve hararetle karşılandı Ankara,22 (A.A,) — Başv- ekil İsmet Pş. Hz. dün ak - şam trenile İstanbula hareket slmiş va istasiyonda Ve - killer, C. H. F. umumi kâtibi ve Ankarada bulunan mob- uslar ve Vokâletler erkânı ( Devamı ikinci sayfada ) seyahat eanasında Oto Rayların tecrühesi. Bu fecrübeda Nafıa Vakilimi- miz de hazır bulundu. Ankara, 22 (A.A.) — De- vlet demiryolları tarafından getirilen otorayların tecrü. beleri devam — etmektedir, Dün akşam da Kayassa kadar bir tecrübo yapılmış ve bu tecrübede Nafıa Vekili —Ali bey de bulunmuştur. Zeytin Mıntakasında Zeytin Sineği ile mücadale. Devam etmekle olan mücadeler şimdi eşi neticzler alıniyor Ayvalıkta bir manzara: çamlık Vilâyetimizin zeytin mint- akası olan Edremit, Ayvalık, Bürhaniye, Bandırma — va Erdekte zeytin gsineği — ile yapılmakta olan mücadeleye bararetle devam edilmekte- dir. Bandırma ve — Erdekteki mücadelenin birinci safhası birkaç günü kadar — ikmal edilecektir. Haber aldığımıza göre bu mıntakada iki zir- aat fen memurunun nezareti altında amelej — Mükel- lefinin ye zeytinlik sahiplerinin iştirakile yapıl- makta olan mücadelenin eyi neticeleri şimdiden görül- meğe başlamıştır. Mücadele- de zeytin —sineğinin tama- men imha edileceği tahmin edilmektedir. Ziraat Vekâle- li yalmız bu — mihtaka için kırk ton melas, bin yüz kilo arsinikiyyeti sut,yüz doksan tulumba vermiştir. Bürhaniyede sinek uru denilen höşere ile yapılan mücadeleden de eyi bir ne- ( Devam ikinci sayfada ) * ada Kai gü Bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: