23 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 4669 İÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü Sayıfada: Ankara treninde bir konuşma -— Ahmet Muhip Dördüncü Sayıfada: Memleket Postası Yabancı Postası, Beşinci Sayıfada: İlmi tetkiykler — İnsanlığın hali — Ahmet Faik Andre Malro Altıncı Sayıfada: Sinema ve Tiyatro. Başvekil Hz. Yaloı a'da. İstanbul, ra — Başvekil İsmet Pş. Hz., bu sabah A gelerek Yalova'yı teşrif lk. (AA) Nafıa Vekilimiz teftişe çıkıyor. yea Telefon ve rıhtım be zakereler Nafıa Vekili Ali Bey bugün veya a reisi Fuat Beyler beraberinde olduğu hal- evelce mevzuubahs olan ilk teftişi yap- mak üzere İzmir'e hareket edecektir. Bu teftiş bir hafta kadar ares STAVİSKİ HADİSESİ NETİCELERİ. Kabine buhranına doğru mu? Söndey Taymis'e göre Tar diyö'nün şehadeti buhranı meydana getirecektir Paris, 22 (A.A.) — Sunday eri in muhabirinden : Erim sa, ağlebi ihtimal ya- kında yeniden bir kabine baran maruz ik Bu, M. Iu di a he Heretin Ankara'da çıkar Dü dost yunan tayyarecileri Istanbul'a geldi. FİLO KUMANDANI SEYAHATLERİ HAKKINDA TAFSİLAT VERİYOR. İstanbul, 22 — Üç harp tayyaresinden mürekekp bir li filosu, bugün saat 12.25 de Yeşilkö; rare meydanma mı tay, vasalat EE Yaslı tayyarecileri, Yeşi Yam köyde Bakırköy kaymakamı, kolordu ni vehim a tayyare cemiyeti mi İstanbul şubesi rei tan'a fr, vaziyette hiç bir salâh eseri husule ge- tirmemiştir. Fi ransız kabinesinin son içti - mal, tezepzüple netiycelenmiş ve kabine - w JE dan İgİ üitenki ip, bilin 1 ”. bulmak iddetle hücum etmiş olmasının ne- k tiycesi olacaktır. Hâdiselerin dünkü inkişa- | dört zat, vali, rem fa vie ki > e konrol k İ . ve seği iel an ati taşena! SE as HAKİMİYETİ MİLLİYE # PAZARTESİ 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Amerika'daki grev şiddetle devam ediyor. Sanfransisko, 22 odası reisi M. niz amelesi tarafından karşılanmışlardır. Yunan kl leri meydana inmezden e - evl türk nan bayraklariyle süslü bir paraşüt sindi ve İstanbul afakmda bir cevelan yapmışlardır. Misafirler, Yeşilköy hava müfrezemiz (Sonu 3. üncü sayıfada) Sporcularımız , “je Rusya'ya gididor Moskova, 22 (A.A.) — Spor gazete - leri, türk sporcularınm Rusya seyahatine büyük bir simli atfetmektedir « e Pe gazetesi, türk sporcularının K Ceneral Conson umumi grevin gerek iş vi muş olduğunu beyan etmiş! rak bahsetmekte, yalnız bu defa türk spor Teağğz Rusyada bir fazla kalaca- kredi: m, aldı; onra Ali ekilen tramvay ei e aylardanberi devam etmiş olan esine yeniden başlıyacak ve bu de- daptasyon esası üzerine mesele tama- men hallolunacaktır. mz “ mübayaasma karar erildi. kete tebliğ edilmiş ve şirketin a kalma tetkik etmek üzere bir eyet de teşkil olunmuştur. et ağustosun ik günlerinde işe başlıyacağı ve rıhtım şirketi ile olan mü - sakerenin eyi bir başlangıçta olduğu haber ulmmıştır. Sovyet Rusya ve şark Jokarnosu. mleketleri, Bal tık memleketleriy - || M. nof . le anlaştıktan sonra Eeee iş - tirak etmeye davet eyliyeceği söylenmek - dir. — Şark lokarnosu ve ailesi gezeteleri rrlin, 22 (A.A.) — Alman matbuatı, ingiliz hava kuvvetlerinin artırılmasını şark müz aleyhinde yeni bir delil olarak gös- r, bu misakın ameli hiç bir kıy- ve nazıgarın müzakeral endisini berdar etmek üzere Dn dahilinde 400 ye bir FE SERE a5 M. Du “> ai ie Mosko vada a iki oyun yapılacaktır. Le « ningrad, Kief ve Odesada da oyunlar ter- im > şehir- Mumaileyh demiştir ER merg, o gün nd bir uz e a larda hi nr asarlar bazılarının is- muhi Ve bu da“'milli fir. içi Bu takdirde, meşhun beri misli görülmedik siyasi bir vaziyet ha- sıl olacaktır Son kal bine i imamda, M. Eryo, kendi noktai nazarını iyzah ederek, M. Tardiyö e tahkik heyeti huzurunda M. Şotan'm leyhinde vaki şiddetli lari radi - vi nazırlar tarafından bir fırkacılık hücu- mu addolunduğunu söylemiş, bunun üzeri- ne hariciye nazırı M. M. Tardiyö” fırkalar mütarekesini bozduğundan dolayı istifa etmesini teklif etmiştir. M. Ta Şotan'ın kre riyasetinde an dolayı, sırf şah e ile, bu teklifi liyö, hücumunun M. Jbulunduğu sırada efalind İsmr istihdaf eylediğini katiyen reddeylemiştir. M. ŞERON'UN MÜLAKATI Paris, 22 ii A.) — Le Journal gâze- tesi, M. Şeronun M. Dumerg ile il ten sonra önümüzdeki salı gü cek kabine içtimama müşar e in riya set Mi beyan etmiş olduğunu yaz ALBERT LEBRUN BİR HEYKE - Paris, 22 ( — Reisicümhur M ert Lebrun, teveffa Pol Dumer'in yen küşat resmini yapmak üze re Ovei e kâin Anrillak'a gitmiştir. mma Ali Şuuri Bey dün defnedildi. İstanbul, 22 (Telefon) — Vefat e - İden Şibinkarahisar mebusu Ali Şuuri Beyi İstai il Yellar lp uğurlanmıştır. ı ekimler? TÜRK SPORCULARINI anar rae si yüksek Fe nt üzere miştir, 2 (A.A.) — Beden terbiye der dile türk el Odesaya git- ilâl Bey Li Rusyaya Sola 2 İkevi takımına davet es Ankara bazli Bilâl Bey dün akşam İstanbul'a hareket etmiş ve is- tasy kcal ıntaka erkânı ve birçok sporcu- Yeni mıntaka heyeti toplandı. ia gün nkü umumi im 1 man yetleri ittifakı Ankara erkez be edilen azalar dün ilk iç im Mevsim nl O Hz yapılması Tazı u spor- ları müsabak: ai m derhal icrasına karar vermişler; nakli dağcılık kulübü kuruldu. ğcılık sporunun An ızda da aşar temin iyle şehrimizde ve cemiy; etleri birinci reisi Erzurum i reis azi meti ii zira, bütün teşebbüs hak- | cenazesi Üngili bul'da e bk kmı Fransa'ya kn bulunduğunu | dırılmış ve cenazede pekçok zevat bulun - kaydetmektedirler muştur. k yi e memnuniyetle vir Muvaffakiyet - leasın un leri tasfiye etmenin bu kadar A.A.) — Ticaret Maillard, 9 mayrstaki de- esinin ilan etmiş olduğu grevle e gerek Ücret iti bariyle şehre yüz milyon Ma mal ol- mal olmasına dikkat etmek vazifemizdir. Lö Tan'a göre grevin mahiyeti ve şümulü nedir? M. Maillard, | Gazetecilere hitap eden ihindenberi seyahati tar itimada davet etmiştir. AMERİKA'DAKİ AMELELERİN VAZİYETİ. Nevyork, 22 (A.A.) — Amerikada amele vazi; Ke müteallik olan başlıca hadiseler şuni Partland e on haftalık bir er devrinden sonra yeniden açılmış ve mil ve tahliye ameliyesi başlamıştır. BAM is kuvvetlerinin himayesi ebrin li ir kampta da himaye kuvvetleri tah ni olan —— bahri sendil li ihtilaflarda vi lemiştir ikalarla mevcut her tüş hakem usulüne müracaatt z dok sn geevi devam el işsizler kalabalığı, edir. Ceneral Conson şimdiye kadar e ir niyetinde old ke amil ler dileriz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: