22 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE # ON BEİNCİ YIL, No. 4668 Gündelik. JAPON POLİTİKASI Avrupa hâdiseleri, milletlerin dikkat erek de rudan ie Ter Cemiyetini ai aza: kalandıran bir vakra GM ğe Son zamanlarda japon kabinesi değiş - miştir. Bu tebeddülün zahir sebebi Japon- ya'nm bir iç işi olmakla beraber, kabineyi teşkil eden zatin şahsiyeti, ve japon poli: yesinin Anglo riyle müsavi sevi ıkması emelini taşi- kümetin eş kayıtsız, şal artsız sadıl olan ve Japonya'nm inkişaf siyasetine Tavuzluk yapan la rinde bulunduğu meydana Japon siyaseti bugün başlıca iki müla- hazan tesiri altnda inkişaf etmektedir. Bunlardan biri Asya kıtasında yayılma ar- şmakta olan üçün- donanmanm çıkar. zusu, ve diğeri de yakla; cü'deniz konferansmda japon iddiasının di- ğer milletler: kabul ettirilmesidir. Bu ül i mla- kudret ve istikbalinin denizde olduğunu v |Başvekil Hazretleri Istanbula gitti. 3 i i Hergün Ankara'da çıkar İsmet Pş. Hz. ni İstasyon- da Vekiller heyeti ve mebuslar uğurladı. Başvekil İsmet bi Hazretleri dün ak- İnhisarlar Vekili Ali Rana Bey de ay- » trenle İstanbul'a hareket etmiştir. Çanakkale şehitliklerini ziyarete gidenlere Gazi Hazretleri iltifatta (| | sepisekye : İnebolu, 21 (A.A.) — Halkevi supları tarafından ila ziyaret < sadiyle Çanakkale'ye yapılan seyahatt: le reisi tarafmdan ve arzıtazimatı h Hazretleri ni ei ren ei memnun old: ize ederim.,, cevabiyle bni bu- İzak rdar, Halkevi salonunda merasi ik alkışlarla karşılandı. çok iyi tesirler bırakan bu seyahatin nasip fırsatlarda İnönü, Sakarya ve Dum- lupmar'a kadar uzatılmasına karar verildi. Milli Müdafaa Çeşme, 21 (A.A.) — Milli müdafaa Vekilimiz Zekâi Bey ile ordu müfettişleri- mizden İzzettin Paşa dün akşam Çeşme Ihcasma gelmişlerdir. Dipburnu hadise - | si dostane bir şekilde kapandı. Bugün saat 9,30 a - sına mensup Güin Elizabet diritnotu ile London W kruvazörle! ülessif ha: eden ingiliz balye nn irt uhu için tekar n yapılmıştı ür eden â Mer: 4 ingiliz aşil yerlerini | pa era e aie ması kumandanının türk donan | $ mma çelenk atılacağını bildiren e |mekiabuma ingiliz amiralmn bindiği Güin Lö pöti pariziyen inkılabımız hakkında uzun bir yazı neşretti. «Pari ) arizi, - , gazetesi, olmak'ü zere, dört sütunu, Gazi Hazretlerinin sevk ir muammasının kuvvetle balli lâzım gelirse bunun ancak deniz mu- barebeleri ile yapılacağını eyice bilmekte |! na göre hazırlanmaktadır. 1935 deniz Uzak Şark müsavat istiyor. yeli | tarihin ber devrinde kendini göster- oynamak iddiasm- in deniz üzerinde taayyün nya zaten in kişaf ik e ği > inde almıştır. Japo: ya kararmı vermiş olmakla beraber, li le - Sakson alaya onun bu Mine il Büyük a taraklar için deniz kuvvetlerinin ehemmi- bsi yep z terilen samimi e ile san alâkaya teşekkü ür Merasime saat 9,30 da boru caklar yarıyarıya indirilerek başlanmış, ie an r Beyi 3 dakika sü- mile! ierindeki bandolar n paydos ha- arkasından çelenkler! küttan sonra ingiliz £* milli marşlarını mü | vasmı çalmuşlar: zir. Bu suretle merasim yiz e © kânıharp reisi kabul etmiş ve teessüre gö3 Paris Büyük Elçimiz Suat Bey. da gelen türk inkılabı re kadar ime geçerken türk is r. İngiliz eye mo- al itimize e kumandanma eki Mera: esnasında Sisamm kadın VW erkekten an halk kafilesi ingiliz ge- ili Meri ve Kocatepe etrafında do- gl k smda ne yapacak? Cenevre e dertleri bitmeden zamanı orti imdiden duyuluyor mu? Bütün zman milletleri dee. — stifham . eden hâdise iki hükümet e dostane alâkalarını göstermiş- leri a” A.A, Londra, 21 (A.A.) — Gecen cumartesi günü türk sahillerinde türk nöbetçilerinin ateşiyle bir ingiliz m ölmesini intaç tarafından dosta e“bir şekilde hd E hâdiseden irmiş olan ee ir temeürleri . Ilçisi Suat Beyin ver İk olduğu beyanata tahsis etmektedir. Bu i İmülakat esnasında harici siyaset meselele- ri konuşulmamış, yalnız Türkiye'nin siyasi ve harsi inkılabından bahsolunmuştur. z Gazete, beyanatn O mukaddemesinde “Suat Bey, zamanımızın en şayanı hayret © | hödiselerinden birini teşkil eden türk inkı- labının şahidi olmuş ve ona iştirak etmiştir. yı için bi rasim icra edilmiştir. İngiliz bahriyesinden Oucen ( Elisabet, London ve Devonshire harp gemileri mera- sime saşe sonya Türkiye hükümeti de - İbir türk to narak merasime iştirak etmesini emretmiş- İo muhribi orada hazır bulu- tir. Türk gemisi denize üzerinde bahriyesinin alâ ıyan büyük isi zularıdır. Ki MESUT duğu noktada dini bir merasim yapılması" bir yazı bulunan bir çelenk atmıştır. O türk inkılabı ki, on sene içinde on asra österen bir eser meydana getiren hayretler uyandıracak bir mucizedir.,, de- dikten sonra makaleyi şöyle biüzyeekiedi “Memleketlerimiz arasındaki suitefehhim ler bugün izale edilmiş bulunmaktadır. Mis Ti bulunmıyan eserini vücuda ge- tiren türkler, bazı avamil tesiri altımda bü- yük harpta merkezi devletlere yardıma sü- rüklenmiş türkler değildir. e türk padişahı ile on dördüncü Louis biribirlerine Jihtiyaç sonra Reisicümhur Gazi Hazretlerine kaf i- İyi kı RENE Hazretlerinin bu iltifatı dah - |merbutiyetle m Şahe tas 20 te Vekilimiz Çeşmede kı Ankara mını beze müsavi muamelesi ii Ne-| # İİ dene ere or SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 34 İ.C.İ,kongresinin tazimleri. İdman cemiyetleri ittifakı Anl sindi kilmesi kal Nİ kilmiştir. Ni telgraflarmın sureti azIyOruz. Reisicümhur Gazi Mustafa Ka » Hz. stani temmuzda senelik kongresini sile ile bir kere zimatımla arzederim Efendim. Kongre Reisi Yil Kâzım P: Büyük ii Meclisi Reisi mışlardır. Saygılarımla arzedetim Efendim. € Kongre Reisi Veysel Başvekil İsmet P, ş. Hi 20 temmuzda senelik kongr. toplıyan İdman Cemiyetleri İttifa kı Ankara mıntakası mur. ee türk rize çalışkanlık, ide i ale bağlılık ve feragat ai ö1iğ tanıdıkları m başvekillerine kaf« rı sonsi rar vermişlerdir. Saygılarımla ar » zederim Efendim. pi Reisi Veyset Müşür Fevzi Pş. Büyük Erkânhrbiye Reisi ” |arasında devam etmesin.,, anlaşma hasıl EZ ve dün bu me- > eessürlerini bildiren |aii karşılıklı takdir edilmesin ve mütekabil an- laşma esasları altmda “bugün garbım eski cümhuriyeti ile onun şarktaki genç kardeşi işlerdir. Saygi . rımla arzederim Efendim. Kongre Reisi Veysel 1(AA)— tan, M. Her-| uştur. Müteakiben radikal sosyalist nazırlar ile > sosyalist fır- kası merkez heyeti bürosu birlikte bir içti- öy içtimaa iştirak ma aktetmiştir. M. San M. Tardiyönün Staviski meselesi hakkındaki şahadetinde radikaller siyasi mahiyet görüyorlar. 1diyö'nün niyetlerini ve bundan çıkacak ne“ (Sonu 2. inci sayfada) m til e “Radikal sosyalist ene merkez he- Tardiyö'nün tahkik komis- ki ği üzerine tehad- üs ziyeti müzakere etmiş vi fakla fırkanın hükümetteki mümessillerine itmat beyan eylemiştir. Nazırlar ile merkez heyeti azaları ara- sındaki münakaşa bir saat kadar sürmüş- tür, Merkez heyeti azaları, M. Tardiyö'nün halesini mahiyette telakki et- mekte binaenaleyh radikal sosyalist Nar itti. müdal i siyasi Türkiye ni bu müdahalenin siyasi ve hükümete ösaviski hâdisesi it neticelerini iktiham etmesi aş olan M. Şotan M. de ve M. Dumerg'in müdahale eden timadan sonra büro aşağıdaki tebliği | f

Bu sayıdan diğer sayfalar: