22 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

22 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 TEMMUZ 1934 PAZAR Fıkra. Buhran var mı? Akay ve Şirket vapurları bir aşağı, bir yukarı cuma yolcularını taşıdıkça insan, buhrandan şüphe ediyor. Buhranın bir ma- nası, altı mesai gü ten sonra yedinci günü biç p başında geçirdik- bir yere çıkma- binlerce yolcu İstanbul'un dört tarafında eğlence arama- teki. di Fakat sını ve bunların eriş Me > ıkar- |; ŞEHİR HAKİMİYETİ MİLLİYE i SAYFA mm era ve TAŞRA. Çok yerinde ve /(T. D. T. Cemiyeti| mühim bir bir tamimini k is- Dün Dahiliye Vekâletinin Jaldık. Tamim matbuat ailesine karışma! vi ve halkıdoymağa; sataşan bir takı yet Olandırıcılar hakkinua dikkatli davranılma Bürosu. İstanbul'da m işe başladı; 21 ii yeti Umumi ee yel) si Hazretlerinin o emirleriyle o Dolmabahçede Shoe ediler demle Hilaliahmer haftası devam Özdilimizle. Kayalar... olu, Ankaraya bir iki du- Demiry rak yaklaşınca yolun iki yanında di- e yü ki ar gözünüze ş gün- e Ae ç aşağı ine adini Perşeml aftası devam etm kerem mer Ce miyeti haftanın m elli fakir çocuğu size emek. ik içtim; İmuşlarn şe başlamıştır. yetin Zayi fasiküllerden 8. inci sayı karşı, iştiha ile midelerin doldururken bağrma kara taş basar. Zavallınm bekledi ği bir cuma idi, o gün de müşte riler kendi yüecklei” ve içecekleri ile geldiler! Aca- ba bu gazinocu buhrana misal değil midir? Yalnız gazinocu değil, oraya gelenler bir buhran ol - ün > z ne müracaatları istenmektedir. - İsâ hepimizi yakından alâkadar eden bu ta- esmi ve hususi müesseselerimizi hat- faydası nam ve hesabina ay- yeşerir. biz zamandanberi sa - üphem ve bazen de mühim mi dalla, ai isimler altında bir sürü mu mua çıkmakta ve bunları çıkaranlar a abone namı altında etraflarını soymakta ve bolüp gitmektedir! buhranm bir remzidirler: rler. yı lar da ta şehrin bir ucundaki tb ünl ein evlerinden buraya kadar yemek (taşımak | mızın şeref ve haysiyetini İiytiresi mü- külfetine pire garsonlarm getirdik- | eselerimizin, halkın verdiği raların leri ile keyif sürerlerdi. Ne sofra tanzim et- | hal barnzili mek zahmeti, ne > z anak, çömleği tekrar || : ddi takipl kei ii eve götürmek kaygı Her mesleğin bir Gini bakkaktır: Hepsi şikâyet leri, -aret ve sanat sahibi ile iie ki çiri Hiç bir işlerinden şikâyet etmesin. Dün bir tane işinden memnun olanı gördüm ve şa: — Bizim işlerimizde buhran yoktur... diyordu, dün ne isek bugi da... Kazancı demir ni sağlam: Sordum, anladım: Bu bir kadın terzisi imiş mdır! F.N Kıral Zogo Belgrada mı el . İzi yi fi teşebbüsle rden az zamanda te- mizlemesini temenni ederiz. Tamim $u 1 — İmi EE zini ai e ve a 1â bazan mühim isimler altında bir ha gazet Tica, ün de oyuz, yarın | şi a ya idarenin, | hayatımı- e bedeli koparmayı iş edinmiş bir B türemiştir. — Bunlar kaçamaklı yolları çi e vx imi tecziyelerine kan nen imkân görülememektedir. 3 — Matbuat ida Müdürlüğü bu g — ai v teşebbüslerle mücadele et - etimizir. ciddi matbuat mües - bu hafta çıkacak ve bu sayıda osmanlıca - dan e yapılan bulmalar nihayet bu- lacaktır. etmiş ve yaptığı bir gece geçirtmiştir. Hafta münasebetiyle halkın Hilaliahme re olan alakası çoğalmıştır. Bu hayırperve, Dokuzuncu fasikülde türkçeden osman- lıcaya Zi kelimeler başlıyacaktır. Bunla «| verilmiştir. tadır. Aldığımız habere göre dün akşa kadar teberrülerin yekünu bin lirayı bal rır müsveddeleri hazırlanmış ve ğe muştur. Dün akşam radyoda Fazlı Bey tarafın - in d dan verilen ve cemiyi eti k be günü yi Hilaliahmer | 1âra bir düğün | olan eğe le v halka fazda ve ee k ve eya bir usta Ke gibi savru- ü. Bu kayalar, yüz bin » nde türkün lerce yıl ca önce, günün biri: e bakarsanız onların çetin betlerinde ta — gerçek bir kayar görürsünüz. Rum vatandaşlarm tayyareye yardımı. İstanbul, ağar daşlar da yetine - yardım için bir dernek teşkil e lernek Tay - yare Cemi ek binasında bugün ilk toplantı sını yapmı n) — Rum vatan Lozan sulhunun Eeee ani 21 (Telef fon) — sul- yıldönümü münarebel iii öneri kalin, erer 24 temmuzda sim yapılacakt Kadıköy su şirketinin aldığı aralar. şirketini elerinden senede beş lira te sisat bedeli aldığı istihbar edilmiştir ve na- fıa komiseri tahkikata başlamıştır. İstanbul elektrik fiatı. eti 1 (Telefon) — 21 tarihiyle ilde Kıral Karolun biçinlzrde Belgrada gi ral bir hafta Kiral Bu müd det rnavutluk ear ziyaret edeceği söylenmektedir. al Çekoslovak rejisinin mübayaası. koslo - bayaaları ve nümune taleplerini 29 eylüle kadar uzatmıştır. Ma bu cidalinde bütün alâkadar müesseselerle zevat ve matbuat tarafından Me Pm emindir. in bu kabil müracaatlar arm erelenire Matbuat Umum Mü- lürlüğünden sorulmasını ve şimdiye ii EZ İn ilan bedeli verdiği e ra miş müesseselerin, zev. iki ile aral Matbuat Umum Müdürlüğü, müze müracaatini rica ederim, Efendim. Öldürülen ajans daktilosu davası İstanbul, 21 (Telefon) — Müddei umu- ap er ak ös kp İstanbul, 21 (Telefon) — Tarife ek İ misyonu elektrik dilini kilovat ba; şına 15, fiata iytiraz el ee Komisyon m günü fiatı tekrar tetkik edecektir. ee üniversite talebesinden rup İstanbul, 2 (Ta Belgrad ü erimli 120 priz gelecek ve bunlar mekteplere misafir edi- - İleceklerdir. Misafir talabe İstanbulda üç gün kalacaktır. Nafıa Vekilimiz otol,;. ray tecrübelerinde stanilaltim Cim Çanakkale şe b gidecek heyet |, İstanbul, 21 (Telefon) — Çanal Küle en iiek için perşeg! mal vapuru ile İstanbuldan Çanak ray belik gidek. Balıkesir mebus Bey öldü. (Telefon) — Balıkesir edilmekte 0 İstanbul, 21 e Ali Şuuri Bey tedavi iz ğu Sen Jorj hastahanesinde bugün öl mel > öüinizsi yarm sabah merasimle kallrincı ktır, 18 inci resim sergisi.” Istanbul, 21 (Telefon) — Yerli mallar sergisi ile beraber devam etmek üzere güzel sanatlar birliği i resim sergisi de buğün Galatasaray salonlarında açıldı. İstanbul limanındaki kömür işleri İstanbul, 21 (Telefon) - — İstanbul lima im kömür işlerini tanzi im ile uğraşmak e İktisat İl İl my dibeği müsteşarı Sadu alah h Beyin bir komisyon teşkil edilmiş ve "bugünlerde i işe başlıyacağı haber alınmıştır. Adliyede yaz tatir. nimı öldürmekten suçlu Ali Fedai Efen - in idamı istemiştir. Karar 25 temmuz — verilecektir. mekteplerinde sulgaristan hus dare aslı dı i | ia bütçelerinin sene başın. arif nezare tine gönderilmesi mecburi nallimlerde de resmi mektepler şartları aranacaktır. Sökmen İbu ılundu. Devlet ger ermez getirti - len otoraylarm > leri dev: m, etmekte- r. Dün akşam İsanbul treninin h Pp İsi Ee zi (Telefon) — Kadıköy su | rec alaka Pe Bu iyelaleşii bu ak şam ve yarın a edecek ve bu idi imki kanla dektor Hümik Os - m şamki kor mke da dok - tor Ragıj meali münasebe- zi tiyle şeki muhtelif ti Saral leri vit rinlerini milli renklerle süslemişlerdir. Maarif Vekilinin bey Maarif Vekili lâbidin Be; dolu yalan şu beyanatta bulunmu; imi — 934 senei tedrisiyesi esnasmda Maarif Vekâleti eski kadroyu, teşkilât ve sistemi muha! edecektir. Gazetelerde görülen Me lame ee tatbiki bu u bahis r. Her üç de iel taha eid, ai takvi- ye, ıslâh ve tadil önümi sarfında düşünülecek, program haline vazedilecek ve ebu pro; OE Fülecek senelerde tatbiki- ne geçilecel üzdeki sene 2: Belediye ile ticaret bankası ara - in ii ” Miapasn vi a ne b Ticaret elektrik tehaddüs ra ihtilafı kale memur İki heyeti elektrik şebekesini tetkik için dün şehrimize gelmiştir. Afyon rekoltesi ve vaziyeti. İstanbul, 21 (Telefon) — Kalas maddeler inhisarının aldığı hal seneki afyon istihsali normal vi üç- te Ni nispetinde olacaktır. pada da çok zayıftir. Yeni ağ bekle - e edir. Habeş ordusunun sıhhat işlerinin in, İstanbul, 21 (Telefon) — Atina'dan rr ai dı hhati Bu kılış, eski çağlarda yoktu. Yel, bu çetin kayaların çok eski bir em Acun, var oldu olalı, iz sanılan bütlü taş yığınları. nı odile getirmiştir. Esintili günlerde buracığa kulak verirseniz bu kayaların bir ozan gibi Ba bede b - ıcak günlerde geçmiş ar, oracığa çekilmiş ayrıksr > değillerdir. Onlar, gelip geçtikçe yük Bağatırı esenlemek ve ese Hiyerik kıvanma duymak için ora « dadırlar. Kurum, eski günlerden beri O « Eres iin See nun yolunu beklemek için, onun mli başı gibi dik ve çetin olan a ti MN. Kent — Şehi Bağatır — Kahraman Buruk — Girdibat : Güt aksat - Denli — Dikkatli Bet — Sima, çehre Kaya rut Kılış — Hi Acun — Büt — İ Tolgamak — İrticalen şir soyada Büyünmek — Alev fışkırmalk Urunç — Heyecan t e Ayrıksi Esenlemek — ilemlarmnl Kıvanma — İptil urum — Hilkat meli a WE bir tecrübe yapıl- e bu tecrübede Nafia Vekili Ali Bey de kaniş Nafıa pie Sar Bey İstanbula z Başvekil İs met Pş. Hz. ni teşyi eti sonra refakat! lerinde Nafıa ve gres re - er erkânı olduğu halde otoraya bin . Otoray giliş, ve önüne, ali - va istasiyonundan Hileli eyi suların tetkiki. 2 21 (Telefon) — İstanbul | ” a SI ın hileli satıldığı hakkındaki üyeler i üzerine belediye tetkik kararı vermiştir. anbul, 21 Gelefon) — lke lerde bugün - tatili başlı İniz ağır- ceza, adliye ikinci a ve birinci ticaret zile incel mevzulu dayalara bakılmakta; n Ankara iriemii u dakikada ip al İmiştir. Ali Bey bu vesile ile Kayaş istasiyonunu | cal lerini tanzim için Habeş hükümetinin talebi üzerine yunan hükümeti ordu baş tabibi M. Arkirepolis'i göndermiştir. Bul eni RM ka - nu hazırla my kn 21 (Telefon) — ii bildiril hi bir komisyon yeni matbual layihasını hazırlamı; Başvekil beniz layihayı tetkil me etmiş ve istasyondaki fidanlığı da miştir. caktır. nliğinden metni hakkında malümat ik yeni bir MN bi > riç — İri ez sözler tarama dergisinden alınmıs tar.) Denizyolları idaresi ve harice ve eşya taşıyan “o vee - cek gümrük resmi, e bar Dasyoları sy em ik taş i re yolcu ve yül m doi arı kömürlerin, maden, kömürü istihsal ve satan müesseseleri cetler vekilleri yl kabul sa İstanbul elektrik va biiküyii li ağındaki mektebe el den dolayı Maarif Vekâleti ni Nafınya şikâyet ağ Muhafız Gücü bisikletçileri. Ardanuş, 21 (A.A.) — ll ne klametik çetin bir v

Bu sayıdan diğer sayfalar: