22 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

22 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İk | l j | İ l İkale laa ipite “teressüp,, ederek gittikçe — Fral ali elde edilir. 1908 O kânuni evelinde Küriler faaliyeti elektrik metada ile ölçülünce üranyomunkinden do defa 2 kay etli Klorürler elde M. Sömaı in yaptığı spektroskop'la tah: Ul, Baby aöl başka bir hattın mev- cut Ve iin gösterdi böylece yeni bir ba- it ci udi mevcudiyeti meydana çıkıyordu. Daha sonra Mari ve mühim mil Küri'nin şahsi azmi ci 1906 da kazaya uğrr- şt, M Küri M. Debiyern'in yardımı ile bir Mir” elektroliz yapıp madeni radyom elde etmeğe muvaffak oldu. Bu eti üzerine 1910 — Nobel kim- de Hanri Bekrel i ile müştereken im sik mükâfa- Ea ali tedavi ve radyomla tedavi kanserin ve birçok ha: rın tedavisin- de tatbik edilince yeni tababet meşhur ka- dmın tıp akademisine girmesini haklı bul- du. Ölünciye kadar idare ettiği o Radyom fiziko - şimik kısmı kadar mühim bir tabbi kısma da maliktir. Mari Küri kaderi iycabi olarak bütün hayatını kendine hiç bir nefi getirmiyecek ve beşeriyete a edecek — si sretmiştir. Sie k dı “Hayatı bir hayal haline yn ve 0 havali kalemdir ek... BEER As. Fb. U. Md. Sa. Al. komisyonu ilanlâfı. ile müracaatları. 2 — Kayaşta mermi tahliyehanesi e m 1934 — iBnanm sıva v: — Silah Habibe al helâ- arı 'ukardaki inşaatlar . > gösterilen tarihlerde ayrı, zarlık suretiyle saat 14 iha- eler icra edilecektir. e teminat ile müracaatları. (1590 MUHTELİF SARRAÇ MALZEMESİ (Mötsahhit nam ve hesal a 'ukardaki e arlık e 28. 4 tarihinde sa at e ihal id icra edilecektir Tail teminat ile müracaat atları 72837 Ep m» E Vek teminat ile müracaatları. (1624) 12838 Muhtelif e kimyeviye ir. Tali ile müracaatları. > 7— © Satılık arsa 'enişehirde Havuz başında Ka- maf sokağında Ali Nazmi Beye arsam satılıktır. 2127 sumaraya telefon ahut apartımanımda kâ Yurdumuzda ençok okunan ÜLKÜ ve Havacılık ve spor mecmualarıdır. HAKİMİYETİ MİLLİYE mmm “22 TEMMUZ 1934P Devlet Demiryolları ve Liman - ları İzmir 7 inci işletme Müfet - tişliğinden: Halkapmar deposuna vagonlarla vürut ei maş tahmil ve are 19 temmuz 1934 tarihinden ei müddetle açık a konmuştur. İhale 7 ağustos 1934 günü ğa 16 da İz- mirde e müfettişliği makamın. LE *Bu i işin şartnamesi Telde işletme müfettişliği kaleminde ve Ankarada malzeme dairesin- Taliplerin m ve sağl si muayyenden evel mi müfettişliğine acilar Mektepler alım satım misyonundan; İsmetpaşa kız e koridoruna açılacak olan dört adet pence « renin 26.7.1934 perşembe günü saat 15 te il Ea yaşla Talipler Selam öğrenebilmeleri için her gün mel in müracaat edebilirler. (1638) —2873 istanbul: Deniz le: azım satın alma komisyonundan: 24 tems günü saat 14 te. alı zarfla münakasası 4 salı gü bek adet saç levha: şe bent Kapalı der aş Kö: z Gor adet kondenser borusu: muz 934 s. eni 24 5875 kilo perçin giy © P.T. müdür! ürlüğümüz: e bağı ii ame erince. 21- 7 934 tari gün müddetle rın mahalli pi müdürlükle; lüğüne Biğiakant #trheleki (1632) T. U. Müdürlüğünden ; lr bütün posiz nakliye m ie itibarı Gi a Başmüdür - Dneiz e e için yukaı azı! levha ile köşe bentler kondonser ali ME ia Sl çin elk açik azaltmaya konulmuştur. esini almak ir er iştirak | ölecek de yukarda sımpaşada kâin komi er gün ve münakas: azılı gk ve saatlerde Kaz omisyona ln. (3464) 7—2488 19 600 2500 5000 1000 dan Yuka, de ihaleleri icra ck Taliplerin şartname için her gün 15,5 kadar komis) Askeri Fabrikalar umum müdür! iie kalem e alâtı 11.8.1934 torba çimenti 11.8.1934 kilo vr 8.1934 adet orijinal salim kapsülü 25.8.1934 kilo fosforlu bakır 9.1934 ton antimon 1.9.1934 emeler ayrı, m balâda yazılı tarihlerde saat 1 saat 13, i onuna müracaatları. dsoi) TURKİYE alma Galata ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilog. Marka No Kap Eşyanın cinsleri ık KCC 1 1 mii e İk 962 : 6 et çamurluğu 22 6 I va ie ve ali samı 10,3 e 2 i liğe makinesi 1535 PH Bini 8 Boyalı demir kapsül 13 . > < elbisesi 7,500 , « . İpek mensucat 3,600 . " . Boyalı sincap 1,300 $ : » İpek mensucat 1,650 . . . » 3,650 : . . Kaplı si 3 i i » İpek mensucat 6 yi : . İpekli perde 1,180 i i » İpek eteklik ve çorap 0,920 . v “ g“ elbisö 0,750 : . . » Kumaş 1,060 . : . m» Örtü 0,560 . 0 . , mensucat 339, : in Edi. 4,100 , . . Pamuklu ipek örtü 0,450 d yi . İpekm. ei LU : r X ve eteği 0060. “a 5 tri 0,350 e $ . Pildekos fani ç 350 a İpek me: mrt ve KEİ . bek nın memlekete haline talip çıkmadığın. AK m sai rinden bera ve açık artırma suretiyle ecnebi k şartiyle (satılıktır. | İsteklilerin e kadar satış komisyonuna müras 7—2867 74 g0: iğ EK EĞİ nar Ty caatlarr. (9050) iktısat Vekâletinden; ar Müdürlüğüne birisi elektri ğe mev k ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve biri kimya öbürü elektrik diplom mühendisi, iki laboratuvar mühendet ile Ankara İs ER EK Samsun, Mersin ve İzmir'de çalıştırılı mak ü; um, Robertkolej veya Sanatlar mektepleri r fen memuru ii caktrı iyet imanları 3 11 “034 tarihini emi nkara'da ölçüler r Mü ae tanbul'da Ölçüler ve Ayar Baş« a Ölçü üler ar Müâürli anların vesikalarını tax 9 enilemeleri ve ki san mamlamaları imdi —286: BiRiK TiİREN Ankara Vilayet Defterdarlığından: 1 Haziran 934 tarihinden itibaren mer'i olan 2459 No. lı Tayyare resmi hakkındaki kanuni zi 3 üncü maddesi Tnuci- RAHAT EDER ka ayrıca bir kuruşluk Tayyare pulu yapıştırılması lâzım geldiği görülen lüzum üzerine ilan olunur. (1631) 7—2870

Bu sayıdan diğer sayfalar: