22 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

22 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g 22 TEMMUZ 1934 PAZAR CEVHANIMLARI! Yaz mevsiminin ağır sıcaklarına ta- hammül edecekmisiniz? Aileniz efra- dının soğuk meşrubat içmekten “ve sıhhi mekülât yemekten mahrum kalmalarına razı olacakmısınız ? Daha fazla tereddüt etmiyup derhal faali- yete geçmelisiniz. Size bu hususta yardım edecek FRİGİDAİRE vardır. sözü taşımıyan her soğuk hava tertibatı hakiki bir " Frigidaire” değildir. BOURLA BİRADERLER ve Ş“ ERİŞ DARE OTOMATİK ELEKTRİK SON TERTİBATI al Motoi Mamul Frigidaire HAKİMİYETİ MİLLİYE Yaman amm Kilis gümrük muhafaza tabur kumandanlığından: Cinsi gir ZE Cinsi Kilo Gram Bulgur 5460 Fasulyı ni Nohut 5460 Pirinç 5460 ercimek 5460 Patates 5460 Sade yağı 2620 uz 4193 Sığır eti 16207 Gaz yağı 3926 abi 1227 ay 131 Şeker 1310 Kırmızı biber 262 ekm 1300 Üzüm 1300 Zeytinyağ 800 Salça 1310 Şan 5460 e vo 22849 Sam 865 Kili 2 “Gümrük Mu hafaza Taburunun 934 senesine ait ef- e ve VEE aim yiyeceğidir. — Yuka rda, cins ve miktarı gösterilen yirmi üç kalem nakasava konulmuş — Kırdırma şa Ela? Dee tasdikli gi Urfa asker? satm alma, Maraş askeri 3— arlı misvoluöu yere yapılacaktır. > — Pazarlık 25-7-934 gününe rastlıyan çarşamba günü Saat onda kapalı zarf usuliyle un, bunu müteakip erzaklar ği ektir. er istekli muvakkat güvenme teminatlariyle belli Saatten evel komlsy ona gel elmeleri. Derisi m her gün saat altıdan on a komisyonluğund: e ii dörde kadar g. ( asi Çankırı Vilayeti DA Riyasetinden: - e 0 UN birinci maddes iii . mesir dai li (1553) Mil Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonu İylanları İLAN. tiyacı için Hax Morel e Lu alma- aktır. Şartnamelerini gör- mek istiyenlerin her gün öğ- onra ve lığına iştirak edeceklerin 297.934 pazar günü saa e temi- natlariyle birlik: V. satın alma an one mü- racaatları. K349) —2740 İzm 'uzla. ve Bolu'da bulunan imazti için a (452, 700) aske alma komisyonuna miiracaat ları, (1524) 7—2709 LAN Hava ihtiyacı için re ei mühteliiine ke reste almacaktır Sa i salı günü saat 14 te yapıla- caktır. gay Mm ni gi e her gün Giri ek Üzere mmakasaya “istirak icin vakti müayveninde teklif ve Göminetizriİe Gere "de e ıkeri Satım alm: yo- na akl ki 140 “01 b İLAN. Hava ihtiyacı için alma * cak olan 439 dış ve 768 iç tay are lastiği pazarlığı 24.7. 1934 salı günü saat 15 şe ta- Ez e Di meleri - ie örme! si venlerin SEA - onra ve pi ia istirak ie eklerin e kür günde teminatlariyle >> likte M.M.V. Satın alma misyonuna ar (1640) —2875 İLAN 'ava ihtiyacı için Bn edek alım: Ta manyeto yedekleri 1a- Gi r Şartna yi ek elik e sonra arlığ ga İstir edeceklerin i 2g e çarsamba güni minatla- tm la a M. MV İma komisvonuna sözi vali (1548) —2738 İLAN. lık zranıK o ASRI (inka ide ği SAYIFA7 rf UCUZ ARANGOZ MAKINALARI Teli EN İL Yo İİ ISTANBUL.GALATA Kumbara bü bir istikbaldir Ankara belediye riyastinden| ““ E.V.m ıktar. Şaı ei görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ve pa sirlize ea ak Bazı ikiyi mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle katen zarureti halleri l a hi vuu bulan müracaatları üzerine haki olup olüiad ğını ve muinleri bulunup bulunm dığını tahkik Ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha - dette bulunmaktadırlar. Bu ilmühaberler üzerine yapıl tetki a bazan münderacatı hakikate uygun mıyanları görü gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik €denler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunı ak suçun di olayı takibat Di üzere müddelum tevdi Rörmekt, bi Biğa Belediye iyarlimen Kasabamızın (19000) lira bedeli e su yolu inşaatı kapalı alm 22.7.1934 tarihinden itibaren 20 gün mü iğdetle saya konmuştur. Belediyeler müzay! ede kasa kanununun 13 üncü ma add esi hükümlerine ialesi 9 e KAİ günü saat on dörtte Biga beledi Yesinde yapılac: Şartname ve # oielerini görmek istiyenler Biga Beledi- Yesine veyahut İstanbulda Si a ferah ot: Se sahibine Müracaat etmeleri ilân olunur. (1639 1 —2876 anyetoları alma- de 317 934 lı si t 14 te teminatlariyle bi Tikte M. M. V. satın alma komisvonuna maaş (1547) —2739 İLAN Hava ihtiyacı için 4,520 metre mikâbr kaplama tta ii TT. örmek İsti- svonun 1 ii kd) 72738 LA erli fabrikalar mamula- vie (20,000) k yün ipliği kapalı zarfla ei akasaya konmuştur. İha kilo çorap- |; lesi 6 ağustos 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat Gi te yaj ani Taliple- mn şartname ümunesini görmek ül ergün ve münakasaya iştirak edecek- gün ve saatinderi ev- #3 ek e eN mektup larını mukabilinde bereli Gis NM tevdi eylemeleri, (1545) o7—2741 LAN e gi nak günü saat 10,5 da ter&inatlariyle birlikte M. V. satın alma komisyonu- na şo . (1552) liye alm pazar! tırılac: "Pazarlığ I 24. 7. za gelmeleri, İLAN Hava kıtaatı ihtiyacı için Ankara Belediye Reis - liği ilânları, İLAN > a ine | dermeleri ilan olunur. (1539) Y. Alakadarana mü isak Malzemei İnşaiye Mağazasmda, Anafartalar cad. No: 77 ve U m Alaturka beller, ocakları, İK malzemesi. Mer nevi birinci ve temiz boyalar. esin O menfaati BİR KERE yeni açılan SAK (Malzemeli ya tiyaret etmeniz Tel: 2087 Yakında hırdavat kısım ayrıca m 1—2363

Bu sayıdan diğer sayfalar: