22 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

22 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 4 e İMemleke t postası) AYDIN mıntakasmn en iie sıcak yapan elini birisi olan Ayı le, deki su yaylasma işi spermi 'den, | <uttur. yi bam aileler çıkarsa da işinin ba- e k İY: leri, cirit oyunları ve eğlenceler tertip eder yaylası ve bilhassa sanatoryomu olacaktır. Evelce müderrisler talebelerini ala z mevsimi bu yaylaya çıkar kuzu sohbet- İeimiz. harabeleri bu; Tabiatin yurdumuza bahşettiği bu em- ye ye eski me ki Hoca ve mollaların o zamanlar barın. |'mi i bugün de mev- : | Yabancı postası. m dört asır evel, e, se nesinde, ilk ye fa olarak, en bü; vee ük HAKİMİYETİ MİLLİYE m nn mem Türk fransız ittifakının dört yüzüncü senesi. £z TEMMUZ 1934 PAZAR jbu kabul resmine ait tafsilatm bütün izleri ar 1534 teyiz. Akdeniz” der ile hıristiyan fı kıralı A b dukları dehşet ve korku Şarlken'i Kambre hedesini i B 'd geç |şmdı d Yy. l ber törl n devletlerin rinden biri arasında bir iti, İn fransız imparatoru birinci Sultan Süleymanla zaman ütü, dünya Tansuva'nm Kı üst etmişti Birinci Fransava am ei e şi ral ve. he tehlikesi bilin Sarma emri al - re yeni ve e a eğen sahillerini mağlöp olarak e iy dö lil Adam kederinden ölmüş- )smanlı donanması Mesina'yı tahrip yaktıktan zaptetmiştir. Türkler bu su- re Fa a i lp bütün o havalinin hâkimi in Karacası! Aydın: Paşa yaylasının ama Vilayetimize geldiği ari ri umı /e köy yollarma çok ehemmiyet veren va- imiz Fevzi Bey, iğ Tire e yolu üzerinde bulunan paşa yaylasına e ebimmgiyel verdi. im en eyi ve İn Pala mi | Aydın'ın Paşa mi görünüşüne bir bakış. Çime'y — feyizli idaresinde, Gü am ün de aylası katıldı. | bâdi i İbir e a ıydasız olmayacaktır. Çok zeki ve kurnaz urnaz diplomat olan bu asi Me Es — el Türk gemileri bir gece içinde Sicilya'ya İLA Bu donanma İtalya'daki İs- piya ere ve hattâ Sultan Süley - yo yi msi m ör le) muhasa; de olduğu Roma yı > ekl ediyorlardı. Bu Valilik Birinci Fransuva 1525 te P: di i kaybedince annesine ac azmıştı. Oğlu cehem dat larak Seli eke civa- vasıl olduğu zaman li idi. > si “das ii aydan İ ve id karşı meydan okumasıydı. ön her Dİ Barbaros'un fransız hükümet; nam hareket et ettiği aş ti. Bu m ni 12 işi bulunduğunu biliyoruz: Fakat murahhas heyeti Bosna civarında eşkiyanın taarruzuna uğrıyarak O tamamen katledildi. Luiz dö Savua'nm ümidi kırılmadı. Ve pe sene içinde bir başka fransız murah- kastan” a vas olde Bi iu murahbas yeyi hamil deği iğ h dı dişahm elinde değildi. Padişah Renkona dedi ki: “Şimdi artık geri muş olduğumu zannederler, fakat taarru- eğe ve Güns kalesinin alınma- öle isik Daha sil etli bir taarruz korkusu fran. sız kıralım desimkerindaa hiddetlenen bir çek p eki İken'le birleş- “nm bni çesinde arak mir bir yn lp sökürüyerde. yi mekte pa şam yi yar. miye sevketti. Bir e canı sıkıldı. Fakat rm protesta, ını | üzerinde sile itibarı kaybettiğini anla- yınca son endişelerini de bir tarafa bıraka- rak türklere açıkça ittifak etmiye ne sonra ast sefirine mektubun ii şöyle hulâsa etmişti: 10 genç cuma günü bisikletlerle bir ile yaptılar ve akşam Aydın'a Çi ( eski Çine'ye kadar da giden bil ve kamyonlarm işlemeğe başladığı bir bağladı. yolla vilayet merkezine Şimdi de Paşa yaylasmda bir otel yap- | dır. tırılıyor. Otelin keşfi yapıldı. Proje ve plân- Belediyemiz yeni intihap bazırlikle ları yapılıyor, yakında münakasaya konn- | devam etmektedir. Belediye el ber hack inşaata başlanılacak. | e mevcut üfüderi Birer birer | Paşa : Eski adı Kestane dağı n 1 “ eyni si. (Mesokis) olan ve şimdi Aydın dağı deni- a e derdikğzi kandili ler; ceviz dağında 1300 metre yüksekliğim- Bayiminle slide” dn si dasma rr. birçko saf ka) rını cami çam ve çüsor ağaçlariyle bezenmiş bir yay yla. da, İkiki olarak tesbit edilmi çok eyi bir seyahat usa yazılı olmıyanlar da tamamen ve a iştir. | sene Çine'nin Buluntu köyünden lm vin Musta eğdi sami İn gençlerimiz, yolda hiç bir arızaya uğrama- | suşlar ve yapmışlar. | ha verdi. Bununla beraber bir zaman daha ka: |* amı gizli tata ve Babi murahhası Yu- venedikli- bir ii memuruna kr kralın em uristiyi Üye i dönemem, kork- | Bu tal Bu Se Şarlken'in harbı Afrika kıtast. Ba makletmekte iki taraflı menfaatı vardı. dirde Birinci Fransuva ne yapacak- 1? e ya evvela müteredditti, sız parlame, mütte- osunun islamların ini ye layı kendisine yaptığı munahezelere önce inkâr ede etti ike Zi, Vz Marsilya'da karaya ami bu Li şrinisani ortalarma nl oldu. Bu heyet zengin peri va şka lk ve we zg bri Sia kabber ili ve dirilir ei Sodle dolu,, mektubun yordu. Fransız . Türk ittifakmn 1534 yü Süleymana bir iftihar ve em verdi. Padişah derhal İyran'a iylan etmiş olduğu harptan vaz geçerek kuvvetlerini zail tiler ve türk akmcıları R Raisbon” a kadar a- kırlar yaptılar. Onları etrafa salmış ol nuamele etti. sindi na müracaat seslen büyük sikenler z Jr emel misin beriki de dedi ii Ba sade ve acıklı istirbamname kendisine lela le götürürler. İttifakın bir müddet teahburu İyran'la harp etmek istiyen padişahı hi önceden anlaşmadan almanlarla muahede imza etmiye sevketti. Bununla ünlü er Sadırazam İbrahim Paşa rine dedi ki: E b fransız kıralını çok sevgili ib kardeş e Kn EE ve a Avusturya elçile- F bu müzakerelerden duğu düşünülebilir. Tarihçiler etmişlerdir. Çünkü“ çol gizli tutulan bu ittifakın metni herhalde yok edilmiştir. Daima dikkatli olan ve eyi mali de üç sene müddetli bir e aktedilmişti. O zamandan kalan bi ma göre ittifakın iki maddesi yara — Fran. pabahleyin iline alışma büyük bir me tanetle gelmiş ipi boğazına kendisi g; miş ve cebinden 25 kuruş ank “by senin hakkmdır) diyerek çi e vermi; ve cesedinin kardeşine teslimini vasiyet et- olan valimiz, buranm bilhassa şimal rüz- gö“'--ma kapalı olması itibariyle Avrupa Hacı Bektaşta harman: Köylü senenin sanatoryomlarından daha elverişli olduğu- fen slam, bileidleri de tasdik Akçaova gölüne atarak öldüren aynı köy- den müdür oğullarından 25 yaşında Meh- miştir. Ege seyahal çıkan Denizli bisikletçileri 23 tzm- muzda Aydın'a gelecekler ve Halkevimiz. tarafından misafir edileceklerdir. 24 temmuz — öğle yemeği, Köşk C. H. F. mahiye heyeti tarafmdan verile- cek akşam Nazilli Keriz misafiri ola- dır. Misafirler vilayetimiz ee yol üzerinde bulunan nahiye ve kö; teş- kilatı tarafndan karşılanacak ve ei nacaktır, 0.H. HACIBEKTAŞ Çıkardığı arpa, buğday ve çavdarlariyle a e mahsalünü toplamağa başladı. | Yetiştirdiği buğdayın arılığı ve dolgunluğu noktai nazarmdan ber zaman Marhel Kağıdı İmma ik. met oğlu Mustafa hakkında Aydm ağır imektedirler, Yeni otel: Asırlık çınar ağaçları m sında ve buz gibi bol sular fışkıran kaynal ların yanına yapı ünün Suçlu altı ay evel İzmir il işti. Cezasının Türkiye Büyük Mil ilacaktır. İ önderilmişt. Otel bitirildikten sonra, vi mi |'et Meclisi tarafından -— edilmesi üze- değil, İrine vi aydınlıların yazlik #n Ese mmtekasınm en eyi se mesiresi | ia suva'ya da itaal temmuz 1533 de mil ve mai büyük merasimle bali. ci Fransuva “— Papanın yeğeni Katerin ö Medicis ile evlenmesinde girl bul ürken — bulan bu ziyaret cid- den şayanı dikkattir. Fransız HERA etmek emrini almıştır.,, | |51Z Barbaros an Tü > ile Fransa |ti rasında temas baş lun- | ittifakları A: mleketi ile osmanlı e iüikin ola- eni e münakale serbest ve emin ve 16 | caktır. 2 — Fransız kıralı, Barbaros Hay- i Püy. | rettin ndasmdaki osmanlı donan- ilecel iskandal uyandırmıştır. - ŞARL SAGLIYO Lö Tan'dan Birinci Fransuva ile Sultan Süleyman'ın vrupa” büyük bir serinlikte gezemedim, di Sıcakların tesirini çok azal AİL YUVASI'dır. Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi Acele satılık ve kiralık bağ b va bağ sahibi elinden satiliktir, 7—2843 caklar başladı ............. denize gidemedim iye düşünmeyiniz '. gilükü Karadeniz Park ve Plajı Müzikli Çiftlik Park ve Bahçeleri tan nezih ve eğlenceli eşsiz i iki ği mi les GAZİ aim arasında iri trenleri işlemi şey ucuz ve e. 7—2807 Müteahhit ve inşaat sahiplerinin nazarı dikkatlerine Çift Kurt marka Marsilya kiremidi ehven fiatla satış evi Eskişehir oteline müra- caat. Telefon: 3272 .. : Mütercim Teknik tahsili yüksek bir türk genci almanca ve ingilizce tercüme kabul ediyor. Ankara post restant H. F.T. rümuzuna müracaat, | 7—2647

Bu sayıdan diğer sayfalar: