22 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ elefon 23872” 5bin tonilâtoluk gem 22 Temmuz 1934 — blöften mi ibaret? Bu blöf Fransa ile müsavtını | r tai, A Başvekili Mösyö Musolini ilton, 21 YALA.) — Val ,“ Star gazetesi, bahri me < e Yazdığı bir makalesinde | ri kal 35 bin ton hacmin- 4YP gemisi İnşası hakkın- Projesini mevkij icraya ko - anlar, h yı, . münasebetle bir kurs açılmış , Yitirilmiye başlanmıştır. Resmimiz bu gençlerden bir grubun nişan Töstermektedir. | açak eşya yakalandı Çiçerin Odesadan getiriliyordu eşyalar t, Muayene edilecek Sandıklar var N — Yolcu salonu birliği mu- ty Sakilâtr bir kaçakçılık va- Dir, & ikatma el koymuştur. Yin te $am Odesadan gelen Çi- *y ta yolcularından Rauf Pe, iy bir zat zati eşyalarını Np, Mundan geçirirken: alarım arasında kaçak bir * “oşuna zahmet edip UZ, demiştir. "ve mevkii itibarile sözü- dan“ lilmesi lâzım gelen na, ali Süpheli görülmüş, eş- . Muayenesine başlanmış- .2iy, M İk, a “de imi neticesinde sandıklar ti kabı derisiğ sadakor, i- kuma, i * &ibi k, ç N i kaçak maddeler ta, Sen i bi wi Ayni zatı suçlu gös- ; Âyçı “ia da ortaya atılmış- iy mi Yapurla gelen bazı kin. temin edebilmek içinmiş 1936 olimpiyatlarına ha zırlanıyorlar. Spandavdaki polis mek - | kendilerine ait olmadığını, Rauf" ği Mar da muayene edil. Italyanın bunları | yaptıracak parası yok mu? yarsa, Fransa Vaşington bahri iti- lâfının mefsuhiyetini ilân etmek mecburiyetinde kalacaktır. Çün- kü, Fransanın emniyeti, Alman ve İtalyanın bahri kuvvetlerinin mecmuuna müsavi bir bahri kuv-| vete ihtiyaç göstermektedir. Dun- kerk tipindeki gemiler Almanla - (Arkası 6 mer. sayıfada) ve kabiliyetli talebeler seçilerek şim- vapuriyle sında da kaçak maddeler bulun - muştur. Bunir kaçak © eşyaların Bey, gümrükten içeri sokuluncıya kadar bu eşyaları kendilerine ver- diklerini söylemişlerdir. Bu eşya- ları çıkaranlar arasında bir kavas ve bir kaç muhacir vardır. Rauf Beye ait diğer sandıklar da bugün açılacaktır. Tahkikat ehemmiyet- le devam etmektedir. iki yüzlü adam Heyecanlı zabıta ve tahlil roman anonim ş i Yarn | i başlıyoruz | İmansanmanmanaammasaananeni Bu mevzua dair bir makale mizi yarın okuyacaksınız. bunların Sayaları ara-| —— | Yunan tayyarecileri bugün geldiler Yunan tayyarecileri, bugün sa- at on ikiyi 15 geçe Yeşilköy Tay - yare istasyonuna İnmişlerdir. Ge - len tayyareler 3 harp tayyaresiyle bir spor tayyaresinden © ibarettir. Gelenler 14 zabit ve 3 gazeteciden ibarettir, Tafsilâtı 6 ıncı sayıfa « mızdadır. Bir ve iki AZA HABER R Ss KURUŞ ene 3 Sayı: 801 iler bir “Türk inkılâbı on senede on asra bedel eser Paris setirimiz Suat Bey numaralı bavul cinayetleri Ikinci cesedin katili diye aranan Mançini yakalandı İngiltrede yapılan çok mühim cinayet, şimdi ikileşti; bu sebep - le, her birisine birer isim veril - mektedir. Tafsilâtını geçen gün yazdığı - mız Brayon cinayeti; bir de, gene © havalide keşfedilmiş diğer — bir cesetle ikiye çıkmış oluyor. Binaenaleyh bunlardan biri| “Bir numaralı bavul . cinayetini, diğeri “İki numaralı bavul cinaye- ti,, diye isimlenmektedir. Bir numaralı cinayet, bundan| tam otuz üç gün evvel Brayton is- tasyonu emanetçisinde (bulunan kolsuz ve kafasız cesedi muhtevi bavuldur. dansöz Vayolet Key Buna ait, gayet şayanı dikkat bir bıçak ve yağlı bir takım pamuk lar bulunmuştur. Bıçağın üzeri her hangi bir le- keyi — kan izleri olmasından şpü- he'ediliyor — izale'etmek için iyi- ce Zımpâra kâğıdile silinmiş ve a- şındırılmıştir. Yağlı pamuklar, kolsuz ve ka- fasız cesedin de bir takım yağlı, kahve rengi kâğıtlara sarılmış ok| ması noktasından ehemmiyetlidir.| (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) Ismet Paşa Hz. Bugün geldiler ve doğruca! Yalovaya gittiler | Başvekil İsmet Paşa Hazret- leri Vekiller Heyetinin iki top» lantısma riyaset ettikten sonra akşamki trenle Ankaradan ay- rılmış ve bu sabah şehrimize mu- | vasnlat buyurmuşlardır. Başvekil Paşa Pendikte trenden inmiş ve motörle doğruca Yalovaya geç-| miştir, (Arkası 6 ıncı “Sergide Zehirlenenler Biri hâlâ hastahanede, ötekiler evlerinde Dün öğleden sonra, Gaiatrsaray lisesi bahçesinde bulunan yerli mallar sergisi pavyonlarından bi- rinde dört kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasiy!e netice- lenen bir hâdise olmuştur. Zehirlenenler bu pavyonda çalışan İrfan Emin, Planda Civa- ni, Nelli Artin hanımlarla Meh- met Ahmet efendidir. Dördü de sayıfada) I Beyoğlu hastanesine yatırılmış - lar, bunlardan Mehmet Ahmet efendiden gayrisi bugün hastane» den çıkmışlardır. Hâdiseye, buz dolabının amonyak geçtiği boru - larmdan birinin patlaması, bu patlak yerden amonyak koku- sunun sızması ve içerdekilerin de çıkan kokuyu teneffüs etme - leri sebep olmuştur. Halen hasta- nede bulunan. Mehmet Ahmet e- fendinin sıhhi ahvali iyidir. Zabı-| taca tahkikat ve belediye fen he-| yetince de tetkikat yapılmaktadır. yarattı..,, Paris sefirimiz Suat B. beyanatta bulundu Pöti parizyen gazetesi takdirle dolu bir mukaddeme yazdı Paris, 21 (A.A.) — “La Petit Pari- sien,, gazetesi, ikisi birinci sayı- fada olmak üzere dört sütununu Gazi Hazretlerinin sevk ve idare» sinde vücuda gelen Türk inkılâbı hakkında, Paris Büyük Elçisi Suat Beyin vermiş olduğu beyanata tahsis etmektedir. Bu mülâkat es- nasında harici siyaset meseleleri konüşulmamış, yalnız Türkiyenin siyasi ve harsi inkılâbından bahs olunmuştur. Gazete, beyantın mukaddeme « sinde: “Suat Bey, zamanımızm en şayanr hayret -hadiselerinden birini teşkil eden Türk inkılâbınm şahidi olmuş ve ona iştirak etmiş» tir, O Türk inkılâbı ki, on sene içinde on asra ihtiyaç gösteren bir eser meydana : getiren hayretler üyandıracak bir mucizedir.,, De - dikten sonra makaleyi şöyle bitir. mektedir: (Arkası 6 ındı sayfada) Hindistanda arazi Istiyor Bu sabah gelen İngiliz gazete- lerinin bildirdiğine göre, Ağa han, Hindistan © topraklarından bir kısmının kendi idaresine br- rakılmasını istemiştir. Bunu, İngiltere imparatorlu - ğuna yaptığı hizmetlere (omuka- bil istediği söylenmektedir. Vaziyet hükümetten sorulmuş ve siyasi mahfele filhakika böyle bir talepte bulunulduğu bildiril. miştir, Ağahanın şimdiki halde Hin - distandaki vaziyeti şayanı müna- kaşa bir haldedir. Burada ne ken- disine ait arazi, ne de iradi hülk- mü vardır. (Arkası 6 met sayıfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: