22 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

22 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Terihi Vevrcikzı tO” ÇS A ge —e A 6 LND Vi 22 Temmuz v34 © Karadeniz Korsanları © Rüstem yukardaki muhavereyi| işitince sabredememiş yüksek sulı:l bağırmağa, kapıyı bütün kuvvetile zorlamağa başlamıştı. Ferhat kapmın önünde daha fazla duramadı. — Aman Mehmetciğim, kudur- muş kaplan gibi gökreyen bu herif belki kapıyı kırarda üzerimize sal- dırır. Onu iyi zaptet. Ben kaçıyo- rum... Yarın asıldığı zaman onun mülevves cesedini uzaktan bir de- fa olsun görmek isterim. Allahas- marladık.. Yarın tekrar görüşü- rüz. & * * Ogün Padişahm emrile Rüste- me su ekmek vermemişlerdi. Rüs- tem bu karanlık bodurumda hava- sızlıktan boğuluyordu. Abtulhamit (Rüstem) in ida- manı irade etmişti. Bu kara haber, saraya yayılınca Zerefşan gayri ih tiyarf olarak ağlamağa başlamış- tı. Zerefşan hanımefendinin kim olduğunu karilerim bittabi anla - mışlardır: Padişahın o gün nikâh- Tamak istediği bu güzel kadın, Rüs temin karısı Fatmadan başka - bir, kimse dtğildi. Ferhat, Fatmayı elde edemiye - ceğini anlayınca, çarın gözdesini saraya ihbar etmiş ve Rüstem Ka- radenizde iken Fatmayı padişahın iradesiyle saraya götürmüşlerdi. Abtulmecit (Fatma) yı çok beğen mişti. Kafkas dilberinin — sarayda evvelâ adı değiştirilmiş, sonra ken- disikaüyri hirdainaçdarak ölkül hazırlığına başlanmıştı. Padişah Zerefşanı çok seviyor- 'du. Rüstem o gün idam edilince, Ze- refşanla olan rabstası da ebediyen çözülmüş olacaktı. Sultan Mecit alacağı kadının Rüstemin nikâhlı karısı olduğunu biliyordu. Rüstem idam edilirse, Fatma dul kalmış olacaktı, — ve o günün akşamı padişahla nikâhla - narak kadın efendiler sırasına ge - çecakti. Zerefşan Padişah karısı olacağını düşünerek — sevinirken, Rüstemin idam edileceğini de ha- tırlıyor ve mustarip oluyordu. Rüs teme, karısının o akşam padişahla evleneceğini söylemişlerdi. Rüstem zindanda başını duvar- lara vurarak, idamdan evvel ken- dini öldürmek istiyordu. — Keşke Müellifi: Jshak FERDİ bu meşum haberi işitmeseydi,. — Rüstem idam edilmiyecek.. — Yer yüzünde adalet var san-| Nikâh ta geri kalmış.. mıştım.. Hizmetime mukabil talti£ edileceğime inanmıştım. Diyerek, avazı çıktığı kadar ba- giriyordu. Coellâtlar Rüstemi gö - türmeğe gelmişlerdi. SÜ ... Bu sırada sarayda beklenilmi- yen bir hadise olmuştu.. Yeni Rusi sefiri çok mühim bir mesele hak- kında zalı şahane ile görüşmeğe gelmişti. Padişah o gün çok neşeli ve heyecanlıydı. Sefirin mülâkatını ertesi güne talik etmek — istemiş- se de sefirin israrı üzerine baş ma- beyinci tarafından karşılanarak hu zura çıkarılmıştı. Rus sefiri, Sultan Mecide şu söz- leri söylüyordu: “Yeni Çar Hazretlerinin selâm ve hürmetlerini arzetmeme müsa- ade buyurunuz, Haşmetmean! Za- tı şahanelerini bugün ziyaret etme- min iki mühim sebebi vardır: 1 — Kadm kaçakçılığile ciddi surette mücadele ettiğini — gördüğümüz Türkiye hükümetine ve zatı şaha- nelerine çar ve hükümetim namı- na arzı teşekkür ederim. (Esirci Ali Baba) nn Trabzon sahillerin- de yakalanıp hemen deniz üzerin- de idam edilmek suretiyle tecziye- sinden çar hazretleri — pek'ziyade metmnun ve mütecessis — olmuşlar) «sasmnenen ve merkumu derdest eden Rüstem Bey ismindeki memurunuza — bu murassa nişanın talikine bende- nizi tavassut etmişlerdir. — * 2 — Esirci Ali Baba tarafihıdan kaçırılrıp Türkiyeye — gönderilen (Fatma) namındaki Kafkas kızı- nın peder ve validesi hükümetimi- ze müracaat ederek kızlarının ia- desini istemektedirler. (Fatma) nmn zatı şahaneleri ta- rafımndan himaye gördüğünü mem- nuniyetle haber aldık. (Fatma) nan ancak ailesine teslimi suretiyle Türkiyenin (kadın ticareti) ile cid- di surette mücadele ettiğine kani olacağımızdan, bugün kendisinin sefarethanemize teslimi, iki devlet arasındaki münasebatı dostanenin devamıma bir nişane olarak telâl: edilecektir.,, * * * Sarayın içi birdenbire altüst ol- muştu, Herkesin ağzında: GENKUP DENKELEREKKNU GUNURE YNUN RENEEYEENEEEEENEEERERAAR KU NERKU NKU KN NRGERER A K ER N NN Yunan tayyareleri bu gün İ2 de geldiler Birkaç gündenberi eh imize elmeleri beklenilen Yıunan uy-l şareleri bugün saat tam 14.15 te| Yeşilköy tayyare mey :an na in- mişlerdir. Üçü harp ve biri spor tayyaresi olan bu filoy, tay yare- ci kaymakam M. Sepil dis kuman da etmektedir. Harp tayyarelerinde on — dört zabit ve spor tayyaresinde de üç Yunan gazetecisi vardı. Misafir- ler, yere inmezden evvel meydan üstünde uçuş yaparlarken ipekli Türk ve Yunan bayraklarını hâ- mil ve iki tarafı zeytin dallariyle süslenmiş bir paraşüt attılar. Son- ra da yere indiler. Misafirleri Eskişehirden geler iki tayyare havada karşılamıştır. Misafirler İstanbul — erkânıharp reisi kaymakam Tevfik, Tayyare Cemiyeti reisi Hasan — Fehmi, ikinci reiş Feridun beyler ve Na- kiye hanşmla yirmi altı kişilik Tayyare Cemiyeti azası tatafın- danm karşılanmışlardır. — Yunanlı tayyareciler yere indik'en sonra kendileri için hazırlanmış — olan büfeye götürülerek birer viski ik- ram edildikten sonra Nakiye ha- rum bir nutuk söylemiş ve buna tayyare filo kumandanaı M. Sipili- dis Türk - Yunan dosduğunu an- latan kısa bir nutukla mukabele. de bulunmuştur. Müteakibe» hep- si birden otellere binerek Perapa- laş oteline misafir olmak üzere Istanbula gelmişlerdir. Yarın ak- şam Perapalas otelinde Tayyare Cemiyeti tarafından — şereflerine bir ziyafet verilecektir. * Gibi manalı sözler dolaşıyordu. “Mabeyinciler derhal zindana ko şarak padişahm af fermanını teb- liğ etmişler ve Rüstemin koluna girerek Sultan Mecidin huzuruna çıkarmışlardı. Sefir Rus hükümttinin verdiği nişanı Rüstemin göğsüne kendi e- liyle takmak istiyordu. Rüsteme derhal çeki düzen ver- mişler, elini yüzünü yıkıyarak kı- yafetini değiştirmişlerdi. Rüstem ne olduğunu bilmiyor- du. Rus elçisi göğsüne, karken, Rüstem şaşkınlıkla teşek- kür etmeyi bile unutmuştu. sevinci birden idrak etmek kolay değildi. Buna kalp ve tahammül gerekli, Rüstem huzuru humayundan çık tıktan sonra yeni bir irade ile ken- disinin bahriyede mühim bir vazi- fe ile tavzif edildiği tebşir edilmiş ti. Sultan Mecit daha iki yıl ev- vel harbettiği Rusya ile bir kadın yüzünden tekrar bozuşmak iste- miyordu. (Fatma) nın Rus sefa- rethanesfine teslimini emretti. Ve Rüstem, yeniden hayata ka- vuştuğu gün sevgili karısımı kay- betmişti. " —SON— . Başvekil (Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) -Başvekilin yarın şehrimize'dön- mesi muhtemeldir. İsmet Paşa Hazretleri şehrimizde bulundu - ğu esnada yerli mallar sergisini gezecek, Paşabahçedeki cam fab- rikasının temel atma merasimin - de bulunacaktır. Başvekilin refa- katinde İktısat Vekili Celâl Bey olduğu halde Zonguldağa gitme- si de muhtemeldir. İsmet — Paşa Zonguldakta Semi kok fabrika - sının da temel atma merasimin- de bulunacaktır. Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana Bey ve Bükreş Slçimiz Hamdullah Suphi Beyler de Baş- vekil Paşa ile birlikte şehrimize gelmişlerdir. - Ağa han (Üst tarafı 1 inci sayıfada) Ağahan — sadece manevi bir nüfuz sahibidir. Fakat İngiltere - nin Hindistan siyasetinde mühim bir rol oynadığı ve bilhassa Yu- varlak Masa konferansındaki faaliyeti dolayısıyle, — Hindistan idaresinin, kendisine borçlu ol - duğu ileri sürülmektedir. Bununla beraber, bu arzusu- nun ne suretle tatbik edilebilece- ği de ayrıca bir mesele halinde- dir. Çünkü şimdi bir diğer mihra- cenin idaresi altında bulunan bir yeri kendisine terketmek müm - kün olamıyacağı gibi “Britiş İn- dia,, dan da hiçbir parça ahalisi- nin reyi ve muvafakati alınmaksı- zın Ağahana — bırakılması kabil görülmemektedir. İsmailiye tarikatinin reisi sa- yılmakta olan Ağahan, hemen bütün ömrünü Avrupada eğlence ile geçirmektedir. Yaşı — altmışı geçkindir. Fransız bir kadın'a ev- lenmişti. Müteassıp — müritlerini gücendirmemek için, onu müslü - man ettiğini ilân etmiştir. « ©y "e N KFN GRERLR GUN AO N HABER — Akşam Postası gözleri | kamaştıran murassa bir nişan ta-| İki| AD e C 22 Temmuz 1984 35000 tonilâtofı;l(_î ve 2 numar?' . gemiler (Üst tarafı 1 inci sayılada) rin küçük kruvazörlerine tekabül edebilir. Fakat eğer İtalya, Va -« şington bahri itilâfının kendisine bahşettiği ton haddinin en niha - yetine kadar yeni harp gemileri inşa ederse, Fransanın da bu yo- lu takip etmesi lâzım gelir ve Fransa ancak Vaşington itilâfının mefsuhiyetini ilân etmekle bu yo- lu tutabilir. Filhakika Italya bugün, üzerin- de hakkrı tanılan 70 bin tonilato - luk gemiye malik bulunmamakta- dır. Fransa da Dunkerkleri için 52 bin tonilatoyu sarfetmiştir. Vakıa Fransa “Fransa,, krüvazö- rünü saf haricine çıkararak ken - disine verilen müsaadeyi 22 bin tonilato fazlalaştırabilir. Fakat | buna ragmen Fransaya daha 30 bin tonilato lâzım gelmektedir. İngiltere bahriye nezareti, M. Musoliniyi bu projesinden vazge- çirmeğe uğraşmaktadır. Çünkü İtalyanın bu projesi, ayni zaman- da zırhlıların münferiden tonila - tolarını 35 binden 25 bine indir- mek istiyen İngiltere projesine de muhalif bulunmaktadır. Diğer taraftan amiraller, ya -| kında toplanması melhuz bir bah- vi konferansı düşünerek, M. Mu- solininin bu konferansta Fransa ile seviye birliği alabilmek için blöf yapmakta olduğu ve İtalya - nım o zaman yalnız kâğıt üzerin - de mevcut olan bu gemilerin in - şasından vaz geçmeyi taahhüt e - deceğini söylemekte ve İtalyanın bu iki gemiyi inşa edebilmek için Tâzım olan yetmiş milyon dolar sarfedecek vaziyette bulunmadığı- nr kaydetmektedirler. Vaşington, 21 (A.A.) — Havas ajansı bildiriyor: Japon sefiri M. Saitonun Amerika hükümetine, Bahrimuhiti iki nüfuz mıntakası- na taksim etmek ve bir ademi te- cavüz misakı yapmak için bazı beyanatta bulunduğuna dair şayi- alar çıkmıştı. M. Saitonun ikinci nokta hak - kında hükümetle görüştüğü teyit edilebilir. Fakat, bu müsbet bir tekliften ziyade bir yoklama ma- hiyetindedir. Bunun Amerikada- ki aksi tamamen menfi olmuştur. Dün Tokyoda neşredilen resmi tekzibin sebebi bu akistir. Ame- rikanın vaziyeti, ittifak mahiyetin de olabilecek her hangi bir anlaş- ma şekline muhalif olan ananevi vaziyettir. Amerika, Briand — Kellog misakından evvel Fransa| — ile Amerika arasında bir ademi tecavüz misakr yapılması için M. Briandın teklifine de ayni sebep - le menfi cevap vermişti. Fransa için bile, Amerika bir harbe sürüklenmekten korkmuş - tu. Japonya ile yapılacak bir mi- sak dahatehlikeli olabilir. Zira, bu, Çindeki açık kapı siyasetinin terki manasını ifade eder. Londra, 21 (A.A,) — M. Nor: | man Davisin müfarakati üzerine | müzakeresi yarı yerde kalmış o - lan bahri meseleler hakkında fi - kir teatisine hadim olacak bir Ruzvelt — Makdonald mülükatı -« nın burada memnuniyetle karşıl - ancağı teeyyüt etmektedir. Bahri | meselelerde İngiltereyi en ziyade telâşa düşüren vaziyet, Amerika ve İtalya bahriye nezaretlerince fazla toni'ntolu gemiler inşası si- yasetine ehemmiyte verilmesidir. bavul cinayetl (Üst tarafı 1 inci ııY’“df) “İki numaralı bavul CNF daha geçen gün bulunan, ı Vayole Keyin cesedidir. sedin bulunmasından bir vel, ortadan kaybolan Toni gini, yahut diğer ismiyle tir yakalanmıştır. Toni yakalandığı zamaâPı setli surette yorgun, aç VE bulunmuştur. Tabanlarının altı çatlam!f bitap olduğu halde bir otof j karakola getirilmiş, kendisif* yecek, içecek verildikten sa bir zaman uyumasına da ade edilmiştir. | Sonra sorguya çekilmişti"” Diğer taraftan, son bul sedin kim olduğu öğrenilmit annesi ağlıyarak morga j kızının cesedi üzerine düşüP mıştır. Ceset, aile tahkikatı : sonra, cenaze ancak ianeylt dırılabilmiştir. Öldürülen, malüm olduğu | re, orta halli bir dansözdür: | si de gayet fakir bulunmak! Dansöz Vayolet Key bir * | bundan dört ay evvel, ş dini buldukları eve kira ile V dıkları bildirilmiştir. Henüz yakalanan Toni ni ise, bu kızın ahbabı ve b gelen kadın müşterilerle de den biridir. Toni Mançini, polise . vapta katiyen suçlu — olm! söylemiştir. Polis, yeniden istiçvap ve tahkikatını daha derin cektir. ğ y 'Yeni İstiçvap Tk! güm & İ dır. .. . . A Türkiye inkıla! (Baş taralı 1 inci sayıfam: “Memleketlerimiz arası! sui tefehhümler buğün iza!'e miş bulunmaktadır. Misli mıyan bu inkılâp eserini getiren Türkler, bazı altında büyük harpte devletlere yardıma Türkler değildir. Vaktiyle padişahı ile on dördüncü birlerine karşı müsavi mu yapıyorlardı. Neden dola)', asırdide muhabbet rabıtalari şılıklı takdir edilmesin ve © kabil anlaşma esasları ılll" gün garbin eski cıımlmriîJ onun şarkta genç kardeşi da devam etmesin?.,, -—i . I . gİ ingilizce (Baş tarafı 4 üncü 4 (7) Did the sun becöme ti in — low?. (8) Why not? (8) Can — the Jight of through alİ clouda?. (10) Can you Fass any :16",6, (1) Wbhat dors the — wind elouds? (12) What makes the gl beautiful? (18) Whkat can the wind N” througb? (14) What made — Me and M happy? İ (15)/ Whom did — thcir © MArry?. (16) Are ty Still ative?. Acele satılık : Kadın ve erkek berber Boyoğlu Tepebaşı Ameriköf reti karşısında 141 No. J Mısır kolacısına müracaâ' —

Bu sayıdan diğer sayfalar: