23 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K e jl'n“ Paşa Hz. Lozan muahedesini 'mzalarken Lozanın n yıldönümü atın saat İ6 da üniversitede ve kevinde merasimle kutlulanacaktır edıldıp gündür. Bu ıereîlı Iki © yıl dönümü münasebetile,| Talebe Cemiyeti tarafın -| Yangın Yârın Üniversite konferans da büyük bir merasim ya- .6 e . la e. Bu merasi mde konfe —I Biri dün gece, biri bu l Vverilecek, nutuklar söyle - sabah çıktı KŞ Biri dün gece, biri bu sabah ol- ll.e:::ı gece Cağaloğlunda |mak üzere iki yangın — olmuştur. Yoğlu ga konser ve konferans,|Birinci yangın — Mahmut paşada 'J Halkevinde de temsil ve Haçopolo hanmım ikinti katmıda —e, eeej üçyerde- | 40 namârali ödadan çıkmıştır. Asime herkes gidebilecktir. Yangtkr çaktığr odüLoiz'ir Temmuz Lozan sulhünün| —— |Şirketi ile Nafia Vekâleti arasında devam .de.q 12 SAYIFA Sene 3 sayı' 23 Temmuz 1934 PAZARTESi iletleri ucuzlıyacak Tramvay Şirketinin 926 da yapılan iki mukavelesi feshedilecek Vekiller heyeti, Tramvay işi hakkında cidden İstanbulluları memnun edecek bir karar verdi | Ankara, 23 (Hususi) — İstanbul 'l'ı'ıımvıy1 müzakere neticelenmemiş, Şirket ile Nafia Vekâ - leti arasında 1926 senesinde aktedilmiş olan iki mukavelenin feshi ve 1923 mukavelesine muvak- katen rücu edilmesi İcra Vekilleri Heyetince — ka- rarlaştırılmıştır. Bu karar üzerine Nafia Vekâle- tince alınması icap eden tedbirler tesbit edilecek- tir. Mukavele feshedilince Tramvay Şirketi -halk- Düsseldorfta — yapılan beynelmilel spor şenliğinde Alman yüksek atlama rekortmeni Vaynköts, yeni bir rekör kırmıştır. Bu yeni Alman rekoru “1,97 möütredir. —Amerikayı — Şpits'de 1,95 tan fazla olarak aldığı paraları iade edecek, tram- vay ücretleri sekiz sene evvelki haddine inecektir. 926 mukavelesine göre, Şirket yeni hatlar ya-| pacaktı. Buna karşılık olarak ta tramvay — ücret- | lerine zam yapılmıştı. (Arkası 2 inci sayıfamızdadır) atlıyarak ikinciliği kazanmıştır. “Arnavutluk| Dünyada sıcaklar bir Balkan misakma — felâket halini aldı girmelidir Telefon İki vE eai van | Şirketi D YU bu fikirdedir ,Kişî buyüzden öldü Satın alınma kararından minde bir museviye aittir. Luiz efendi iki ay evvel Uzunköprü - den gelmiş, bazı eşyalarını bu o- daya koyarak kapıyı — gilitleyip gitmiştir. Kapalı bulunan odadan | yangının nasıl çıktığı henüz tespit edilememiştir. Odadaki eşyalardan bir kısmı n İhej sayıfamızdaki makale- ’ur * altıncı sayıfamızda, roma- İrinci tefrikasını okuyunuz. Tansada rejimin yandığı halde söndürülmüştür. de gı şm esı Diğer yangın da bu sabah sa- İstenıyor at sekizde olmuştur. Eminönünde (* Mehmet Kâzım eczanesini sabah- azısı ikinci sayıfada) leyin açmaya gelen kalfa Süley - erdarlar arasında tığını görmüş, hemen itfaiyeye 'İe., htrdırlıklır arasında| halde söndürülmüştür. Yangının , k değişiklikler yapılacak-| elektrik tellerinin kontak yopma- ! ' ""dl Kastamonu defter -| sından ileri geldiği anlaşılmıştır. i Beyin Zongoldağa, Ma 'N.:'““l şube müdür muavin- Yunan d'd Baha Beyin Gaziantebe, İ K ’k *fterdarr Ziver Beyin Ör- Tayyarecılen Mılı V. iye Vekâleti varidat baş ğ Ki SöL M köli unan tayyarecileri, dün ver- ; Mızhır Beyin Mersi- Giğimiz'gibi bugün Takâfirimiz bulunu- Sik "ld bu hafta Velâletin yorlar. Dün Yqilköi tayyare meyda - Cu geçecektir. nına bunları karşılamıya gidenler ara - sında şehrimizin genç Rum — kızları da vardı. Resmimiz tayyarecileri bunlarla beraber gösteriyor. Yazısı 3 üncü sayı- famızdadır. man efendi içerden dumanlar çık-| A"l. değişikük haber vermiştir. İstanbul grupu . "' 23 (Hususi Telefon-| gelmiş, yalnız tezgâhlar yandığı| telâşa düşmüşe Londra, 22 (A.A.) — Bu senc- benziyor ki meteorolojik ahval fevkalâde Kiküfe' do tlakeiyi —ii bir garabet arzetmektedir. İngil- | bul telefon şirketinde hesabat ve| terenin her tarafında şimdiye ka- mübayaat üzerinde umumi — bir dar kaydedilen bütün rekorları tetkikat yapmak üzere bir » heyet| kıran ve Taymis vadisinin bir çok teşkil olunmuştur. Bu heyette Na-| yerlerinde suların taşmasına se - fia İstanbul komiserlerinden mü-| bebiyet veren bir fırtına ve bora hendis Civanşir Bey, Ankara tele-| silsilesi hüküm sürmektedir. fon şirketi müdürü Niyazi Bey ve Maliyeden bir müfettiş bulunmak- tadır. Heyetin Ankarada bulunan iki azası bugünlerde İstanbula gi- deceklerdir. İstanbul telefon şirkelinin ve | . İ | mevcut tesisatın hükümet tarafın- YS T SKŞ | dan satın alınmasına karar veril- “(Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) Arnavutlük Kralinin Teşriniev-| diğinin Nafia Vekâleti tarafından| — ——— vel _iç'i"de Ankır.ıyı ziyaret ede- şirkete bildirilmesi üzerine şirket- Beşiktaş ceğini ve bu ziyaret esnasında tin dünden itibaren hükümete gös Amerika, 60 yıldanberi emsali görülmiyen bir sıcak dalgası ve kuraklıktan muztariptir. Çinçi - nati şehrinde dün 105 derece feh- renhayttan ziyade hararet kaydo- lunmuştur. (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) terilecek hesapların hazırlıklarma W A C ağemkdai $e fetli Si ği şüiaRümieeiryüree |- Hd ö T CAzkasr iilüahseyillaedadız Bugun karşılaşıyor Bugünkü bayram a y Çi t _'” Z 1908 şenesinin 23 Temmuz o : günü Sultan Hamit — istipdadı yı- kılmış, millet, 32 sene kapalı tu- tulan meb'usanı toplanmağa mec - bur etmiştir. Yürmi altı sene evvel bugün, Türk milletinin en coşkun, — en ü- mitli günlerinden biriydi. Ne ya- tk ki, felâket felâketi takip etti. Ancak milli mücadeleyi kazandık- tan sonra ve hudutlarımız - içinde || siyaseten ve iktisaden — hâkim ol- duktan sonra, yüzümüz güldü.. Bizi bugüne eriştiren ve tarihi || özühalelerimiz içinde 29 Teyrini: | Hevvsle yükselmek için ehemmiyetli bir basamak olan 23 Temmuzu, Viyananın kuvvetli takımlarından biri olan Wi A. C. ikinci maçını bugün || bütün vatandaşlarımıza / tebrik & | İstanbul şampiyonu Beşiktaş takımı ile yapacaktır. — Bakalım şampiyonumuz ı Ükrür bugün — bu takımın karşısında ne netice alacak. Siyah — Beyazlılara muvaf- fakıyet:dileriz.,

Bu sayıdan diğer sayfalar: