24 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

stlefon 23872 elzele, sel ve sıcak ehrimizde hararet saat 12 de 38 idi Bllçün Saat ; ü 12 de İ tkara Telefonu | i İ İ İ : 5000 kişi kayıp Sıcaklar bugün şehrimizde rekor yaptı: Saat on İkide ter- mometre tam 38 santigrat derece- sene için de bir rekordur! Geçen yılın en fazla sıcak günü 23 ağus- tostu ve o gün 35 santigrat kay- Ç(Arkası 6 mer sayıfada) Ç öp dolu bir denizde __f sini gösteriyordu. Bu derece, bu i ve yüksek sene için olduğu gibi, son birkaç ! meziyetli bir ji kaybettik Casuslar yakalandı Almanmuhit leri kontrol altında Polisleri bir odaya kilitlediler Almanya ile Fransa arasında münaziünfih olan meşhur — Sar mıntakası, akıbetin tahakkuk — e- deceği şu günlerde yeniden karış- mış, dabilt propagandalar — mey- dan almıştır. 30 tane Alman taraftarı gaze - tenin Akvam Cemiyeti idare ko - » misyonu tarafından kapatılması - nı müteakıp, yeni casus teşkilâtı da keşfedilmiştir, (Arkası 2 inci sayıfamızdadır) Arif Paşa öldü Kıymetli Paşamızı Çok kıymetli bahriyelilerimiz- den Amiral Arif Paşa vefat ede - rek yalnız ailesini, denizcilerimi- zi ve ordu müntesiplerimizi değil, bu memleketi bütün sevenleri bü- yük bir matem içinde bırakmıştır. Arif Paşa Şiripençeden musta- rip bulunuyordu. Bu kıymetli bah riyeli nihayet kurtulamıyarak öl- müştür, Cenazesi dün kaldırılmış, ÇArkası 2 inci sayıfamızdadır) ar mıntakasında Şerefli bir günün ' yıldönümündeyîz Bulgaristan Sov- Bugün Lozan şulhunun on birinci yıldönümüdür. Anadolu kurtuluş sava- 4 KURUŞ Sene 3 Sayı: ye 3 Dün “Beşiktaş — W. A. C.,, karşılaştılar. Ve Viyanalılar ? - 3 maçı ka- zandılar. Resmimiz Beşiktaş muhacim'erinin Viyana kalesine bir akınını göste- teriyor. Tafsilâtr $ inci sayıfamızdadır. Nafia Vekili Ali Bey beyanatta bulundu Tramvay ücretleri “Yunan yirmi gün içinde | Tayyarecileri inecektir | Bugün Büyükadaya gidiyorlar Şirket isterse mahkemeye müracaat edebilir İstabul Tramvay Şirketi ile Na- fia Vekâleti arasında 926 senesin-| de yapılan iki mukavelenin Vekil- ler Heyetince feshine karar veril- diğini dün okuyucularımıza — bil- dirmiştik. | Vekiller Heyetinin kararı ya -| kında şirkete tebliğ edilecektir. Kuvvetli bir ihtimale göre, şirket yirmi gün zarfında bilet fiyatları- nı 923 mukavelesindeki hadde in- (Arkası Gincı ” sayrfada) S Dün çelenk koyma merasiminde (Yazısı 2 nci sayıfada) b &?P'_sahillerine bu l*nzifd(,ken belediye bi _“ arabalarıdır ber, Scakta, bir arkadaşımla İN Yazıt'ta, ağaçlar altın- d bunaltı İ t, orası da ateş; b nee ğğ &ri :i'b"“ deniz havası... Üye,, Mdeki gazete ile yü- h l—?çımuıedim. : k Wya ' l'ııı__. Ya'ya yahut Suadiyeey .N;:lynrm? Oraları, âdeta gee İnsan, gitmeğe kal- İ b“lı. günü kl!bolııyor... '!qıh:mnı iki saat sonra, ge- y'kı. l:. bulunmam lâzım... y " sahile insek... 10,000 Istanbullu lıııi,,_""" #turup kahve içme-| şında bütün bir düşman dünyasına karşı elde ettizimiz büyük zaferi on bir yıl önce bugün, Lozanda, yedi devlete kabul ettirmiş ve istiklâlimiz için siyaset sa- ||basında da en büyük zaferi kazanmıştık. Onun için bugün bu şerefli tarihin yıl- İdönümünü kutlularken onu başaran büyüklerimize ve büyük Türk milletine iç- ten tebriklerimizi bildiririz. Saat 16 da İstanbulun münevver gençliği bugün bu | yıldönümü kutlulıyacaktır. Halkevinde de gündüz ve gece merasim yapılacaktır. l pılacaktır. ! Deniz altında da yürüyebilirsiniz Lö5 Priör isminde bir Fransız zabitinin mühim bir keşifte bulunduğunu geçenlerde yazmıştık. Denizaltın da serbestçe dolaşmak imkânını veren bu keşif yüze takılan lâstik bir maske teksif edilmiş hava ile dolu bir üstüvaneden ibarettir. Ayrıca hava tazyikile işliyen bir tüfek deniz altında avlanmağı mümkün kılıyor. Resimlerimiz bu yeni aletlerin tecrü- ı 3 ncü sayfada— beleri esnasında alınmıştır. yetleri tanıyacak Sofya, 23 (Hususi muhabirimiz den, telefonla) — Şimdiye kadar Sovyet Rusya ile siyasi münasebat tesis etmemiş olan Bulgaristan hü- İkümetinin Sovyet Hükümetini res- men tanımağa karar vermiş olduğu kuvvetle söyleniyor. Verilen haber |lere göre bu —husustaki — hazırlık müzakereleri Ankarada ve Bulga- ristanm Ankara elçisiyle — Sovyet elçisi arasında cereyan etmiş, iki taraf mutabık kalmışlardır. Yangın Bugün öğle üzeri Yedikulede bir yangın olmuştur. Ateş İmra - hor caddesinde Dikici sokağında 27 - 29 numaralı evden çıkmış, biraz sonra bitişiğindeki sütçü | Niko ile Panayot efendilerin ev- lerine de sirayet etmiştir. İtfaiye- ye geç haber verilmiş, polis. bir çocuk — koşup — karakola ha- — Lâütfen sayıfayr çeviriniz — )

Bu sayıdan diğer sayfalar: