24 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ay e a A e A Om GE Şehrimizin misafiri bulu- nan Yunanlı tayyareciler dün Yerli mallar sergisini gezmiş- ler ve çok beğenmişlerdir. SALI Siirt Meb'usu MAHMUT 24 Tenimuk 1934 UŞAK NM” gk erme 9 vi Yukarıdaki haritada Sevr muahedesile Lozan mua- Aa K 9 çayeli hedesi arasındaki farkları pek bariz bir surette gö DENIZ rüyorsunuz. Kalın amudi çizgiler Sevr muahedekin- Mercin Sah ve ia Zi için büyük bir re - dı ve ir, Onun tarihe çin banlanır > e en samimi teb- muahedi Yandı, Yen bir takım hususiyetleri tan i delen glinden kopapız koni a anne sulhünü Azametin i biz & Büyük zinin, ağir İN b 3 Kada dinleye. “isanne müahedeği “Te mi aleyhine eda ee z in ve Söyreş öğ sile ikmal edildiz; zannı edil İ 3, ül . zi > Miş li il 7 suikastin ;. iz dn ifade eden, bir inhi .« vesika. İs eşi geçmemi ait $ olan siyasi bir harriri yi ylediği gibi: ( ve sakin bir siyaset mücadelesi, an e larmdaki müsaranlardın A1 Meydan olmamıştır.) onlardan daha kolay, v im için en büyük bi ir aranma bize ka isti m hlz ve “ez ti, milli ile ni Yermitir. Sie bizi km a, epraklarından eyrryor, nun içine sürüyordu. Vatandı alrı, başkalarının mülkü yi i > pomleine dünü idin galipleri, bugün hür büş Ri iyi Türkiyeye maddi ve mânevi er 'ük serveti, sandeti, ve refahı te. #den mmtskalıra yerleştiriyordu. Devletlerin mağlâplara kabul ettir. isted kleri muahedelerin ağır (Devamı 6 inci sahilede) 1 de Boğazlar mıntakasını, noktalı yerler İzmir mun- Zğasını, ince amudi çizgiler Vilson teklifine göre asa takalarını göstermektedir. ünün Yıldönümü — ea nz 9 ük | bir çizgili yerler İngiltere, Fransa, İtalya arasında 10 Ağustos 1920 tarihli iti w verevine çizgili Fransaya verilen menafüi vel İl pi Tİ il Lozan ne yaptı? Lausanne günü 11 sene evvel Milli dev- letin âbidesini dikmiştik Her sene olduğu gibi, bugün de Üniver- site konferars salonunda merasim var Uzun süren harp ve istiklâl mücadelesi se Delerinden büyük bir zaferle çıkan mütesa nit Türk devleti, on bir sene evvel bugün Lozan'da dünya dev » letlerile sulhü imzala mıştı. Bugün o mesul sulhün yıldönümünü idrak etmekle bahti - yarız. İstiklâl harbi - nin müşkülâtlı sene - lerinde Gazi Hz. nin yanımda ne kadar büyük bir asker olduğunu isbat eden İsmet Paşa « nım Lozanda kazandığı siyasi ferin mahiyet ve şümulü çok bü yüktür, Çünkü Lozan sayesinde ev velce Sevr muahedesile ölümüne karar verilen Türk milleti, bu feci boyundüruktan kurtulmuş hayat, hürriyet ve istiklâline kavuşmuş « tur, Lozan bize mütesanit bir vatan içinde kendi hak ve kendi vazife- İsmet Yaşa Lozanda muahedeyi imzalıyor , « leri dahilinde yaşayan ve kuvvet- levini yalnız kendi vatanı ve ken- di vatandaşlarının refahı için sar- feden mütesanit ve mütecanis bir devlet temin etmiştir. Lozan bizi ecnebilerin esiri ol- maktanı kurtardı, kapifülâsyonla - rı söktü attı. Bizi milli olduğu ka- dar iktisadi bir refaha da kavuş- turdu. Burada millete istiklâl ve hayat (Devamı 6 m& sahifede) Tramvay ücretleride pek yakında azaltılacak Feshedilen mukavele ile şirket yeni hatlar yapmak hakkını da kaybediyor Bundan maada şirket 926 dan beri biletlere yapılan zammı da iade edecektir A ii Nefla Vekili Ali Bey Nafin vekâleti ile İstanbul Tramvay Şirketi arasında | Yenii e yapılan © mukavelena - 1923 mukavelenamesine rücu e « dildiği hakkındaki heyeti (vekile kararını dün Ankara (omubhabiri- mizden aldığımız telgrafa atfen kısaca yazmıştık. Heyeti vekilenin bu kararı çok mühimdir. Çünkü bilet ücretleri derhal inecektir. Hatırlarda oldu- ğu üzere 1926 senesinde yapılan mukavelede şirketin yeni hatlar inşa etmesi mukabilinde bilet üc- retlerine zam yapılmıştı. Bu mu- kavele feshedilince, bilet ücretle - ri 1923 senesindeki hadde inecek- tir. Yapılacak tenzilât bilet başına yasati 2 — 3 kuruş kadardır. Bun- dan başka, şirketin 1926 senesin- denberi biletlere zam © yapılarak aldığı fazla para da hükümete i- ade edilecektir. te 28 enes imelkaralenmınesi ildiği için , şirket yeniden Bezmi haklı kayb tedir, Binaenaleyh bu hatlar için halktan aldığı fazla paraları iade gi ir. . Nafia (o vekâleti ile Tramvay (Devamı 6 cı sahifede) Parlamentolar ve | Balkan konferansı ve er Konferans için hazır- lıklar devam ediyor Beynelmilel parlamentolar kon feransı 24 - 29 eylül tarihinde Yıl. dız saraymda toplanacaktır. Kon. ferans hazırlıklariile uğraşmak üze re konferanslara Türk grupu umu mi kâtipliği bürosu İstanbula gel- miş, ve Dolmabahçe sarayında Milli Saraylar müdiriyeti kısmın « da yerleşmiştir. Grup idare heye- ti haftada iki gün pazârtesi ve per şembe günleri toplanârak yapılan işleri gözden geçi ve yeni- (Devamı 6 mc sahifede) Maarif Vekili Ağustosta geliyor Yeni enstitü binalarının projelerini de töfkik edecek | | | | İ b Maarif Vekili Zeyhelâbidin B. > (Ressam Salp Bey tarafmdan gaze- temiz için yapıimıştır. > Maarif Vekili Zeynelabiğin Be yin ağustos on beşte İstanbula gel mesi beklenmektedir. Zeynelabi « din Bey burada Üniversitede meş gil ölesi Ünite babgasikdi yapılacak yeni enstitü “binalarınm projelerini tetkik: edecektir. Maa- ri vekili 18 ağustosta Dolmabah- çe sarayında toplariacak dil kurul tayını açacaktır. Nüfus daireleri İslâh edilecek Şubeler yeni ve kuvvetli elâ- manlarla takviye edilecek İstanbul Nüfus şubelerinde tet- kikler ve teftişler yaparak Anka- raya dönmüş o - lan Nüfus umum Ali Galip Bey mıştır. Bu ta tahsisat ta tef rik edilecektir. Şubelerin genç ve USUS- bilgili unsurlaMla takviyesi ıslah esasları içindedir. 1935 senesin- de yapılacak umumi nüfus sayımı na kadar memleketin her tarafım- da nüfusa bakan dairelerin ısla - hma çalışacaktır. Bu maksatla nü- fus ve iskân umum müdürü Ali Ga lip Beyin bilhassa şark vilâyetleri mizde yakında büyük bir teftiş se yahatine çıkacağı da haber alın- mıştır. BUGÜN 2 inci sahifede ECNEBİ MATBUATINDA .GÖRDÜKLERİMİZ 3 üncü sahifede Aa SICAK VE SOĞUK FELEK GAZETECİLİK Mümtaz FAİK 4 üncü sahifede ——— OZ DİLİMİZLE M. SALAHATTIN 5 inci sahifede KADIN — EV — MODA | ri biraz daha Japonyada nehirler taşmış şiddetli feyezanlar olmuştur. On binlerce ev su altında kal- mış binlerce kişi boğulmuştur. Tel: ( RT Yunanlı misafirle; Müdür e 24518, Yanı işleri müdürüs 24310 İdare ve Matban £ 24310, iz âbide ye çelenk koyduktan sonra . . Misafir tayyareciler dün sergiyi dolaştılar Şereflerine bir öğle ziyafeti verildi Misafirler öğleye doğru Taksime giderek Cum- Evvelki gün İstan- larile birlikte dün sa- bah saat 10'da Altın- cı Yerlimallar sergisi ni ziyaret etmişlerdir. Yunanlı misafirler ve mihmandarları Gala- tasaray lisesinin ka - pusunda sergi komiseri ve Sanayi Birliği umumi kâtibi Nazmi Nuri Bey ve sergi tertip heyeti tarafın. dan istikbal edilmişlerdir. Sergi ko mmiseri Nazmi Nuri Bey misafir Yu “7-4 olabilirdi > Niyalanr © futbolcüler ikinci maçlarını dün üç dört bin seyirci önünde Beşiktaşla yapt | Hakem Suphi Bey. i) Beşiktaş takımı şöyle idi: Mehmet Ali — Hüsnü, nan — Nuri, Fahri, Feyzi — Ha- yati, Hakkı, Bombinyo, Şeref, Eş- ref, na başladı ve üçüncü ( dakikada soldan bir hücumda sol iç Şeref sıkı bir şütla Beşiktaşım ilk £o - Mimi b larda yapılan bu gü- İ zel gol ümit verici bir şeydi. Fa- İ i2e Yiyanalilar, mükemmel pas- ikusüncu dakikada merkez muha- cimleri sağdan gelen bir topu mü | kemmel bir kafa vuruşile Beşik” | taş kalesine soktu. Yavaş yavaş açılan Viyanalı- ların karşısında mütemadi gay - | retlerine rağmen hafif kalan Be- şiktaşlılar bu gayretlerile kalele- rinin etralında dolaşan tehlikele- uzağa (Oatmaktan huriyet abidesine çelenk koydular “Beşiktaş sıkı bir hücumla oyu- İ larla tazyiklerine başladılar ve do. Ey Yunan tayyarecileri Yerlimallar sergisinde. tarafımı gezdirmiştir. Yunan tay- yarecileri saat onbire kadar sergi- de kalarak her tarafı gezmişler ve milli sanayimizin bu derece inki- şafmı takdir ile karşılamışlardır. (Devamı 6 ıncı sahifede) Dünkü maçta kaleci topu tutarken Dünkü maç W.A.C.7 Beşiktaş3 , Dünkü maçın doğru neticesi Maçtan bir intiba 25 inci dakikada Viyana sağ insaydi ikinci golü yaptı. Devanı 6 ıncı sahicde) başka fazla bir sey yapamıyorlar. | Beşiktaş kalecisi mani olabilirdi. İd «

Bu sayıdan diğer sayfalar: