24 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Ekmeden ... Sene 16 — No: 5671 — Fiatı her yerde 5 kuruş SALI — El Temmuz 1934 .Biçiimezi... Telefon : 24240(ldare)- 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Kiş —— Şiddetli bir sıcak dalgası büt dünyayı kasıp ka mim Amerikada bir günde yüzlerce ekinler mahvoluyor insan öldü, İ iile ve yağmursuzluktan her taraf sapsarı bir renk almış- tır. Bahçelerde her gün sulanan çiçekler bile sıcağın tesirile ku- rumaktadır. Bir çok bahçelerde ıtırlar, fesliğenler kurumuştur ki görülmüş bir şey değildir. Ankarada sıcaklık 36 dereceye kadar çıkmıştır. Trakyada ve Anadolunun her tarafında şid. detli sıcaklar hüküm sürüyor. Dün rasathaneye ederek sıcaklar hakkında malü- mat istedik, Rasathane bu sıcak- ları fevkalâde bulmuyor. Verilen müracaat * malümata göre bu aylarda İstan- Sıcaklar bütün vam ediyor. Dün de İstanbul ta- hammül edilemiyecek derecede sıcaktı, Termometre saat onda 31 | dereceyi gösteriyordu. sonra saat ikide 54 dereceye ka- dar çıkmıştır. Öğleden | bulda termometrenin 38, hattâ 39 dereceye çıktığı çok defa görül müştür, Nitekim (1916 senesi 6 temmuzunda hararet derecesi 39,2, 920 senesi 29 temmuzunda 35, 927 senesi 3 ve 15 temmuzun- da 36,5, 932 senesi 18 temmuzun. dada gene 36,5 olmuştur. Halbüki bu sene sıcaklık rasat- | hanede 33 dereceyi geçmemiştir. Bu da, emsaline göre fevkalâde sayılmaz. Yunan tayyarecileri yapa unan tayyarecileri abideye dalak koyduktan sonra elâm vaziyetinde, aşağıda tayyareciler çelenk koyduktan sonra dönüyorlar e , Şehrimizdeki . Yunan tayyare- cileri dün sabah “saat on birde .Taksimdeki Cumhuriyet âbidesi- ne çelenk koymuşlardır. Tayyare- uiler sergiyi gözmişler * ve ikindi vâkti Yuan sefirinin Yeniköyde- ki ikametgâhında verilen çayda bulunmuşlardır. Akşam saat 20,30 da Tayyare cemiyeti tarafından oPerapalas otelinde bir ziyafet verilmiştir, Ziyafet çok samimi olmuş, “geç İ vakite kadar sohbet edilmiştir. Misafirlerimiz buzün Boğazda bir tenezzüh yapacaklar, akşam | Adada şereflerine ziyafet verilö- cektir. ktan bunalan bir çocuk çeşmede ayaklarını yıkıyor Bu senenin geçen senelerden farkı, hararet derecesinin ve si- cakların devamlı olmasıdır. Baş- ka seneler bir gün sıcaklık fev- kalâde yükselse bile ertesi gün derhal hava değişir ve hararet IDevams 2 inci sahifede) Lozan günü Bugün üniversitede büyük merasim yapılacak Bugün Lozan zaferinin 11 inci yıldönümüne müsadiftir, Sevr muahedesi o Türkiyeyi müstakil bir hükümet halin- (| den çıkarmış, bir çok parça- |) lara ayırmıştı. Lozan yeni ) Türkiyenin kuruluşunu bütün İ ) âleme tasdik ettiren kiymetli bir vesikadır. İstiklâl harbinde büyük Ga- zinin yanında asker olarak ) calışan İsmet paşa, Lozanda büyük bir siyasi zafer ka İ zanmıştır. Bugün bu zaferin yıldönümünü kutlulıyacağız. Bu münasebetle üniversite- İ de büyük merasim yapılacak. tır, hukuk fakültesi talebe ce- miyeti tarafından tertip edi- ler toplantıda nutuklar söyle- necek, Lozan zaferi tesit edi- lecektir. Bu akşam da Halk. evi Beyoğlu şubesinde bir temsil verilecektir, Bu akşam saat 21 de Halke- vinin Cağaloğlu merkez salo- nunda da bir konser ve kon- ferans verilecektir, Davetiye yoktur. Her arzu eden gidebi- lir. Yalnız çocuklar kabul edil- İ) mez. Rasathanedeki Aletler 7 Ankara 23 — İstanbul rasatha- nesinde mevcut eletlerden nakli | kabil olanların: Ankaraya nakli kararlaştırılmıştır. Yerli mallar ar sergisi Dİ Gergiyi çarşı olmaktan kurtarmak lâzımdır Iktisat vekâletinin sergiler hakkında bir nizamname yapması a eder - Altıncı yerli mallar sergisi ge- Alâkadarlar nezdinde yaptığımız gisinin daha mükemmel olması bazı şartlara bağlıdr. 1 — Evvelâ Galatasaray lisesi, bir sergi binası değildir. Bir mü- essese iyi bir paviyon yapacağı zaman muhakkak bahçede bir yer kiralıyacaktır. Halbuki bahçede- ki saha mahduttur. Mektebin alt katındaki dairelerde de istenildi- ği gibi sergi tezyinatı Ppmek kabil değildir. Bu fikri, mimarlar, afiş ressam- ları da tastik etmektedirler, 2 — Türkiyede sergiler ayni mevsimde açılmaktadır. Bir tem- muzda Bursada açılmıştır. 18 ağustosta da İzmirde sergi açıla- caktır. Diğer vilâyetlerde Sam- sun, Konyada da bu aylar içinde yerli mallar sergisi açılmıştır. Bir müessesenin ayni mevsim- de, muhtelif sergilere iştirak et- mesi mümkün değildir. Böreye kaçiyorsun?)... * i çen seneye nazaran biraz daha | fakirdir. Bunun sebebi nedir? | tahkikata göre yerli mallar ser- | mmm | Panayır yerini andıran sergiden bir kaç manzara: Atlı karınca, kuvvei tecrübe mahalil, bahçede muzika dinliyenler 3 — Yerli mallar sergisinin zem» gin olmamasına bir sebep te, bir çok müesseselerin sergiye iştiral etmemesidir. Bu vaziyet karşisında sergiyi gezenler, Türkiyedeki sınai faali. yet hakkında bir fikir edinemi- yorlar. Sergide satış yapamıyan büyük müesseseler meselâ: Ke tuğla fabrikalari sergiye iştirak etmekte bir fayda görmemişlerdir. « Kauçuk fabrikaları da sergiye iştirak etmemiştir. Halbuki deri « kauçuk rekabeti diye iktisat ves kâletini, ticaret odasını ve mat buatı işgal eden sınai bir mesele vardır. Deri sanayii de sergide pek at yer işgal etmiştir. Bundan bir kaç sene evvel, sergide en dikkate şa- yan paviyon deri sanayiine aitti, Deri sanayii © zamandan beri daha ziyade ilerilemiştir. Biz, sers gide bu ilerileyişi görmek isterdilğ; Halbuki buna dair sergide bi# eser yoktur. (Devami ikinci sahifedel har er reste, çimento, — Adanız çok güzel, çok hoş!.. Yalnız hanımefendiyle aranızda ihtlâf çıkınci

Bu sayıdan diğer sayfalar: