24 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

24 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 çize ŞER , SON TELGRAFLAR b 8 AKŞAM . Hava silâhları (Bu Sahahki Telgraflar | ve İngiltere i Lortlar kamarasında mühim bir müzakere İ Londra 24 (Hususi) — Lortlar 7 etmiştir. Bu esnada amele vie | n, tarafından hükümet: adem yan eden bir ri rir ellik Takrirde İngiltere- nin silâhları bırakma işile ciddi Fransız buhranı ne olacak? Başvekil bu sabah Parise dönüyor, derhal kabine toplanacak hazıri 23 — Adliye M. Cheron, buraya Piri ğa surette meşgul olmadığı ve mua- esimiy; büşvekik .M- ii 5 hedelerin mağlüpları mecbur et- ile bir çeyrek saat sörünüklen tiği tarzda silâhları bırakma temi- ” Me dönmüştür. € nine çalışılmadığı beyan edilmek- | gi mülâkat hakkında ip yn İedir. söylememiş, sadece vazifesinin Takrir 9 reye karşı 54 reyle red- 'dedilmiştir. Müzakere esnasında iliz tayyareleri büyük hava ma- nevralarına başlamıştı. İçtima sa- lonundan motör sesleri işiiliyordu. Lehistan feyezani | . ve muhtekirler | Varşova 24 (Hususi) — Şimeli ; histanda feyezan durmuştur. Fakat cenupta devam ediyor. Kuv- vetlendirilmiş olmasına rağmen | bazı setlerin yıkılmasından korku- luyor. Feyezanların ilk neticesi kıtlık miştir. Bu karar derhal © tatbik edilmeğe başlanmıştır. Şark misakı ve İsveç Stokholm 23 (Hususi) — veçin bir grupa m gelirse şimal amma ilm karar söylemişti Polonya harisiye nazırının seyahati val 23 (Hususi) — Polon; mer nazırı buraya gelerek Ev tonya hariciye nazırını ziyaret edecektir, E an —— kp e sefiri İnel ii etmiş ve bir çok kimseler tarafın- © dan teşyi edilmiştir. Nafıa vekili İzmire gitti Tetkik seyahati bir hafta kadar sürecektir seyahati bir hafta devam agir ye araya dönerken kısa müddet Eskişehirde Mpakkuf edecektir. pin kongresinin yıl dönümü in Erzurum kongresinin on ne ye zi münase- tile Erzuru | ler cemiyeti tarafndan Alay köp künde merasim yapılmıştır. Merasimde İstiklâl marşı lendikten sonra cemiyet âzası ta- rafından hitabeler söylenmiş, bu ç tarihi gün heyecanla kutlulan- | pen verdiği neticeden memnun bu- r. oumrgue, Parise salı saba- hı Gop ve. ayni gün saa 17 de toplanacak olan kabineye riyaset edeceğini teyit etmiştir. Başvekil, «Le Temps» gazete- sinin bir muhabi birine kabine içti- maının ertesi günü bir nazırlar meclisi esin! toplanmıyacağı- nı henüz bilmediğini söylemiş, vaziyet hakkında beyanatta bulu- der EN ederek sa- dece demi; «— Ötedenberi, düşünmek iti- yadımdır. Meseleye etrafile vâkıf olmak isterim, Arkadaşlarımla görüşmekliğim de lâzımdır. On- dan sonra bir karar vereceğim. e bunun ne olacağını öğrene- ceksiniz.» M. Blumun bit nutku İstres 23 (A.A.) Jaures heykelinin Tee münaşebetile M. Leon Blum bir nutük söyle- miş ve Doumergue kabinesinin aynen devamı'ile 'bir değişiklik yapılarak devamının az ehemmi- yetli bir şey olacağını, zira her iki hadisenin parlâmentonun tas- vibi olmadan yapılacağını söyle- miştir. < Hatip, iki meclisin de feshe- dilmesinin şiddetle lâzım oldu- ğunu söylemiş ve Fransaya, hal- vermek için yeniden intihap ya- pi istemiştir. LL , M. Tardieunun illa bi yp“ aşist rejimi şekkülünün çok tehlikeli ei sosyalist- arasında ğını bildirmiş, Fransız leri ile komünistleri izhar etmiştir. gi Mücadelenin, kararlaştırılmış içtimalardan başka, hürriyetle- rin kaldırılması ( teşebbüslerine karşı muhafaza tertibatı alınması ve bilhassa buhrandan mesul olan kapitalizme müteveccih ol- ması icap ettiğini tasrih etmiştir. Halk musliii Konservatuar müdürü Yusuf Ziya beyin tetkik seyahati Akşehir 22 (Hususi) — Halk ösen ve musikisi hakkında tetkik pm e olan İs- tanbul agir i Yu- suf Ziya mual- İmlerindeni afk ri Meli beyle. bir- te geçen cumadan beri şehir İshaklı civarında, Sultan da ağ“ ları larındaki yürük oba- larında bir çok kıymetli a toj paya avdet Sig ler: suf Ziya bey, Şarki Kabaği Eğin yola ile Teva itine devam etmek üzerere Yalvaça gitmiştir. rae hinkan mı binasi bir | tını 2 Y m salonu ve esisatı bulunacaktır. eler Maarif vekâleti mukayeseli bir cetvel hazırlıyacak Maarif vekâleti, bu sene baka- Kaya şen Deri ie | kolaylık icin bilhassa im- tihanda muvaffak olamıyanlara tekrar imtihan olmak hakkını lr sten olursa n ikmal imtihanlarına girebi- adı bildirmiştir. Bundan evvelki her iki imti- handa muvaffak olamıyanlar, ey- lülde © yapılacak olan ikmal im- tihanlarına tekrar girebilecekler- dir. Maarif vekâleti, bu imtihan- e bakalorya imtlkanlarinz | mu» vaffak olduğunu, kaç muvaffak Siniliğim ikazına bir cetvel ile tayin edecektir. Bu cetvel son beş senelik lise ve or- ta mekteplerinin verdikleri ne- ticeyi gösterecektir. Bunuz için bir de grafik ya yaj pilaki « oğsi | üzere bir Tramvay ücretleri indiriliyor gin 20 > mühlet erilece Tramvay ENR 926 itilâfının feshedildiğini yazmış unun neticesi ii bilet ükretleri i ine- r. Bu yar ai bilet başına 23 Büke düdük Mukavele nini şir- ket yeniden hat yapmak hakkını kaybetmektedir. Binaenaleyh ye- ni hat yapmak için aldığı parayi iade edecektir. nkara 23 — Nafıa vekâleti hükümetin son verdiği kararı bu- günlerde İstanbul tramvay şirke- tine tebliğ edecektir. 1926 5 mukavellrinin feshi ve muvakkaten mukavelesine rücu edilmesi nail tramvay ücretlerinin derhal tenzilini icap ettirmektedir. Yeni biletlerin hazırlanması için şirkete yirmi günlük bir mühlet verilecektir. Bundan başka şirketin serma- yesi ve iştira müddeti hakkında 1926 mukayelesile konmuş olan 92 beri yeni hat- lar inşası maksadile halktan alı- nan ücret farkları yekünu inşa olu- nan hatlara sarfedilenler tenzil edildikten sonra şirket hükümete edek el ktı v4 hesaplar bir defa daha ve esaslı bir surette tetkik ve tesbit edilecektir. Bu para 2 milyon lira- yı bulacaktır, Kıptiler arasında kavga “Arabacı İbrahim've Fidan: ha- nım isimlerinde iki kıpti dir ” Ae apı civarınd. etmişler, İbrahim, Fidan larin dövüp pl Fidan hani- mın yaraları sarılarak evine göri- derilmiş, İbrahim yakalanmıştır. Telefon şirketi Ankara 23 — Satın alinmasi kararlaşan telefon şirketine âit işleri EE tetkik — etmek heyet teşkil edilmiştir, Heyet lee ilk günlerinde 2 z ife başliyesak Nihayet yakalandı Haydut Dilling Dillinger ölü olarak ele k ele geçi iel Şikago 23 (AA) (A.A) — ıların bir numaralı a düşmanı diye andıkları haydut Dillinger, bir sinemadan çıkarken, polis ta- rafından öldürülmüştür. e Dillinger, sinemadan çıkar maz ateş etmiş ve haydudu e rig Di) İğ Dillinger, Miili Nev York haydutlarının eyy ir göste- ren bir filim seyretmi Şikago 23 (A.A. iz — 7 Kalie rin vurulduğu sokağa binlerce mi Sena tıra meraklıları, mendille- rini veya gazetelerini haydudun, kaldırımlar üzerine yayılan nına bulamışlardır. Morgta yapılan eee Dik n yü ettirdiği anlaşılmıştır. Andorre tahtı! Birinci Boris, üçüncü mevkile me lesiliyor rae 23 (AA tahtına namzet olduğum idin eden birinci Boris, Madride nakledilecekti. İmesine «mevkiinin anc biri ve yataklı vagonlarda isra icap ettirdiğini» söylemiş, bir çek beklediğini, treni para asın kendi Bı k imiştir. Fakat çek gelmemiştir. Bi- üçüncü mev- ki ile ve İspanyol hükümeti hesâ- rinci Boris, bu sabah bına nakledilecektir. ela ve Mu t Ru m külü siyasi müna- sebat tesisi için Ankarada iki hü- kümet elçileri arasındaki müzâ- kere ilerilemiştir. İki sefir mutabık 24 Temmuz 1934 —) Merli mallar sergisi aş tarafı 1 inci sahi: da > parla sure- le eşya satmi ân bulami- büyük ir sergiye iştirak etmiyorlar. Bu vaziyet kar- şısında, sergi, geçenlerde yazdı- Zımız gibi, Mahmutpaşa al a manzarasını arzetmektedir. nayiini tanıttıracak bir şekilde bir propaganda sergisi olınalıdır. Bugünkü sergilerin bu mah alabilmesi için, devletin sergi aç- ma işlerine müdahalesi icap eder. Şimdiye kadar. ticaret . odasının ve sanayi birliğinin.bu işi bu se- viyeden daha yukarıya çıkarama- dığını. gördük, Her iki müessese- den daha iyisini beklemeğe im- 'kân yoktur. iyeti İktisat vekâleti sergilerin nasıl tiklere her türlü propaganda şlerine dair bir nizamname ya; malıdır. Eğer bu gibi cebri usul- r O) konulmazsa, her sene açılan yerli mallar sergisi bir çar- şı olmaktan ileri gidemez. Sıcak dalgası (Baş düşerek ei enik Bu se- ne bu olm Amarikada yk ölenler lık olmamıştı. Mahsul, tehlikede. dir. Binlerce hayvan ölmekte, bin- lercesi mezbahal sevk olun maktadır. Fiatler düşmüştür. Bü. karı çıkmı martesi günü 21, pazar günü 17 kişi ölmüştür. illincisda sı. Kiri 37, Arka in mi yüzde Almanyada sıcak dalgası Berlin 23 — Almanyada müt hiş sıcaklar hüküm sürmetkedi* Berlin ee gibidir. Bütün nazırlar Iİ: dağlara, seri yerlere gitmişlerdir. > Mecmua re bahanesile b anlar nd arm Son > Me ran bazı kimse gü Bu nokta nazari dikkate alınmıştır. Bu tarzda abös; retle halki dolandırıyorlar, ükümetçe ne eti ya mecmuâ göndermiyenler hakkında beye at umum müdürlüğü mü: caat edilmelidir. Matbuat il R müdürlüğü icap eden teşebbüsat #a bulunacaktır, bali sa

Bu sayıdan diğer sayfalar: