July 24, 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

July 24, 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başmukazir ve — © ISMAİL HA — Aso 5 | Devam müddsti | Senelik” — İ 1300 97 | lm Günü il Miletinin Hayat Ve EE | Türkiya | ik 700 nin Tanındığı Gündür! stanbul Elektrik A e 5 ŞA — — — Ne. . 8703. OTUZ TUZ DOKUZUNCU : SENE SALI 24 TEMMUZ 1934 44» 7 SAZI B BULVARI - IZMIR » 4. imtiyaz sahibi : ALI ŞEVKET umumi neşriyat müdürü : AİL ” Hariç 1300 Vazifelerine Nihayet Veriliyor Şirketinin Iki ! ukavelesini Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Nafi fia Vekili Ali Bey Ankaradan Har ekei Eli; 'Arnavutluktaki Italyan Zabitlerinin İBeşiktaş Takım.ı 3-7 Sayile Viyanalılara Mağlup Oldu Yeni Asir matbaasında basılmıştır. Avni B.Sehrimize Geldi i Hararetle Karşılandı Fırka Vilâyet Idare Heyeti Yeni” letinin hayatını zi | ine kylarm beki Vekiller Heyeti Feshetti - Biletler Ucuzlatılacak Reislerile Ilk Içtimaını Yaptı Ni ay: ben: hiçte L el li e Ni 3 (Hu Sila ime vyi laci, hittin beyin istifa |cemiyetleri mümessilleri, ve dalgalar eni ba kayal, i evet li DÜ-İsile © inhilâl eden Cumhuriyet | telle ve daha pek çok 5 dağılıyorl. Ta k Ka elimi kı: Fırkası lie iz e tarafından istil ikbal öleli muştur. Bileği, ağılıyorlarsa : Tür leke ib rilmiş bir. vaziyettedir. heyeti riyasetine tayin İman Avni bey tirenden iner inmez e karşı Asırlarca süren v Yunan Tayyarecileri ” İVali Kâ Paşaya &teveccühle * : Ankaradan ayrılmıştır Yozgat meb'usu Avni bey dü Sa ing, Ovsumeti de .bu suretle v KLB E YDS Zn Verilen Afy eek kii yak © “ÖNİPaşanın elini öpmüştur. Paş | a Parçalanmaktadır. Ne yafe l kendilerini istikbale gelenleri bi- ley: doğan, hür yaşayan mik-|» cak Gl birer takdim ederek İbr içok: defalar tarih Kadar aki sin kala- Şehrimizde byisnmak icaj deli ie inik e nıttırmıştır. “tehlikelerine maruz e Jeniyel te e) .İhürle yirmiye beş kala Avni B. zevatın ellerin sıkarak fakat her ' defasında tü- p haneye muvasalat eylemi ie kedileri teşekkür ( eylemiş, RL ta yil e ikti SAY m Ni aliJistasyondan çıkarken bali tara: ” lm daima hürri-|likesir yoli Kâzım Paşa, Balıkesir mebusu) dön a yle mil lâlini elinden birak- aş ME via Hacım Muhittin bri Fn şam Avni b reisliğinde ırka ih Türk tarihi iyi ai edilmiş e se bir e üç yüz al ş günü di, milleti van muazzam hâ- İİ “€ ve zafer ea rene şte RM biri de 4 Tem; Z: n dönüm günü - kül bugün) $: Vekilimiz Ali e zi Ziyatetinde bulunmuş- lardıf, Akşam Bil emiyet kürileğlik. derecesi e DE .İreisi Behçet Salih bey, me-|idare heyeti âzaları, şehir .İlisi eld Halkevi âzaları Fıka nahiye ve ocak Wayötleri,. esnaf erd kavvekli | ME te-İm “ür 24 buyuracaklar Birine ün sulhunun on)” Ist 33 diyo, yıldönümünü idrâk |s, si) — ri m i kad ruz. Bu muahede şimdiye) içik şiri ilmi, ii aya sünde a | metimiz. di 1926 dar. a ıymet ve ehem-|inşası ve tarifelerin tini mah ek için. Türk)te; etine teneffüs hakkını > Şören Sever muahede Onun ğa hudutları e | lir lâzımige mum Tir mağlüp çıkan b elinden silâhları !$ vatanının en güzel parça- N iyim İZ my ntakal larına ayrılarak | mi um in) navutluk ile kâfi - pa 1 İder devam eylemiştir. zurum Kongresi 15 inci Yıldönümü Istanbulda Heyecanla Tes'it Edildi ekilleri heyetince isbedil miş-| vey ie > ag Şimdiye kadi e ta hsil e İtaiyadan pi geriren iebaliğ ii Ml yaptığı zamları bal kan miyakana iç istedi-) | İstanbnl 23 ( Hususi) — mıyarak tramvay ücretleri ucuz |ğini teyit eylemektedir. Bundan | Milli, istiklâl meri te (latmağa mecbur olacaktır. başka iyi haber a'an siyasi ma-|mellerinden birini teşkil “ede ekiller he; yetinin kararı şeh-|bafilde söylendiğine göre İz, l| Gazi Hasretisrisin riyasetlerin inizdl büyük bir memnuniyetle | Ahmet Zogo Arnavutluk sİdeki Erzurum “koni ngresinin 15 karşılanmıştır. sunda muallimlik (Oeden abi inci yıldönümü bu dün ) ugün ( şehrimizde hyesa tezahüratla tes'it edilmişti ar. Istanbul 23 (Hususi) — İtalya arasındaki Italyan zabitinin vazifelerine ni- hayet vermek (kararını almak liyeti|Muallime Hanımlar: Evlendikleri Takdirde Mee- buri Hizmeti Tasi ediy n rinci kısmının yanl imiş e trük bir halde B kaplıcasının ein AR a rak halka açılmıştır. Karşıyaka demelerinin. e grup 1 5 inci sahifededir — g mimi geçmiş ge ce geç vakta ka- “İsi D na heş'esile şımaran garp Ni iye arın alışmadıkları bir taa Türkün kayitsiz ve ap ii yet ve istiklâllerinilal tlatı kolay bir iş değildi. in Lozan müzakeratı çok zan - ağlak ayıran, i de, çetin safhalar geçirdi. Bu müş- iin -İlkülâtı yenen İnönünün; Garp emi kahraman kumanda-| sat a ı Lozanın muzaffer diplomatı met paşa oldu. rağ sulhu yalnız galip veli oldu. — Cihanır rakki | a md n |humunun “en kuvvetli ma e muahede rından birini teşkil eden adiye |. in hayat nı|mizin istiklâli (oLozanda ml dünyaya e şartsız tanıttı-| edi! esikadı m Binnetice; en myady Geçen sene bir ebem- irak ll yabatine pek miyet stistmekte iner, Tü OTO: mik | arı Janda da tafsilâtlı olarak bahsetmekte, ye " ey İzmir Palasa misafir olmuştur. Rusyada Sporcularımızı piş Hazırlıkları Ni pe ei Moskovada iki oyun yapıla». caktır, Leningrat, Kief ve Ode- oyunlar tertip edilmesi düşünülmektedir, Bırçok şehirler bu my Hayes Türk. maç nız bu defa sporcuların bi fa yanasanasasansaasan Rankii” sesli filim: de an en bir Bu ede Tü ie milleti uyaniş yolunu balli, On bir senede EE biziyemhetalli yağ bütü lpti l milletlerin sahip saklar b lara, bizleri kavu; on bir asirlik varlıklar yaratmak| KAŞ e Yeni Bir Keşif Karşısında yapmak için. <5 manasansnasasanassas © Sonra kabartma filimler yapılmasI keşfedildi — Gazeteler — 04 r i e - Rejisör — Vücudunuzdaki bu çıkıntılar ni Artistler — Kabarima filmlere hazırlık feri

Bu sayıdan diğer sayfalar: