25 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

25 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

xa —— 2 >. mi A BULVARI - IZ ME sahibi : .Ye rim ii; L HAKKI SASON PN — aş am 1 müdasti Si iğ 1 sad di Bünyemiz İfa Vekilimizn Tetkikl- ida Kuvvet Alacaktır. Vekilimiz Ali bey bu çini şehrimizde bulunacaklar- işle, Her Vekilin ki ait yili yakınd tetkik hili şPilmesi için Balla da- a Şi ından da- ink ii hiç bir şey voktur Fa gt ali a "Nafia Vekilliğinin den hususiyetleri hiç bir an gi inek ga kalamaz. İtiraf eyle Yakan: zımdır ki ey teb kar dinli iy lekeği tirke, Sünhuy iyet bu! Mak par © ia ei tarife ve bizatihi N tarifelerindeki ağırlık! i iktisadi münasebetle ış, bel tai ; nden birçok zi Ae yi, ihsalâtı Mile ve istanbula e imkânların kaldırmıştır. hat mer'i tarifelerle üç beş sır MIR - 44 B ALI ŞEV ie ve umumi neşriyat müdürü : ni Çi ISMAİ - Yeni Asır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir ErRAİ'Tİ rkiya | No. 8704 KET üniversite Salonunda Gençler Tezahürat Yaptı OTUZ. DOKUZUNCU SENE ÇARŞAMBA 2 TEMMUZ Toplanan ar Suihanun İmzası Günü İBüyükler.mize Tebrik Telgrpfları Çeki Halkevlerinde Muhtelif Eğlenceler Yapıldı idi, Gece Ankarada Müthiş Bir Kasırga Tahribat Yaptı Yeni Asır matbaasında basılmıştır |. Günü IstanbuldaHeyecanla Kutlulandı Vali Pş.nın Reisliğinde Yapılan Bir içtima Dahilden Ve Hariçten Gelen Mü- racaatlar Mem MMPEEEİ Vericidir Tarihi Bir Resi ürkiye sürlerini izhar etmiş ein hükümet miştir. at Türk tinin teessürlerini bildir- Geçen “cumartesi günü Türk sularında lapa er Lon ve Dova p gemilerile r Türk pide bri işti. rik ettikleri dini bir âyın yapıl- mıştır. Türk mubribi hükümetin. rep bildiriyor: den aldığı emir üzerine denize e Con Simon :dün: Avam)bir e atmıştır. Türk kabi- Kamara şu Kik bu — a uş! Jugiliz iş Nazri Sir Con Simon Lonra 24 (AA) — Havas Tem uz. < tari isimdenbei ri yaklaş alınan mü | ii ind. RI ai €ejcan m selâmlamak- tan derin bir d LAR beşin yeli ai “ Jtetkiklerin canlandırmak hususun. ©€“İsı zaruri” tedbirlere yol açaca ağında asla Mir yoktur. Bu itibarla da muhterem Vekilimizi de, di termiyecekti. İzmir - ie Ali |eylemeği za iie biliri: ili İbeyi Izmir umumi efkârı heye. Midajaat o Vekilimiz Zekâi Bek si ) — Çeş- me Kaylısalarılda Hiiesabat et- bulunan eşi Milliye ekâi bey undan bildirerek hatırlarını sormuştur. Milli vekilimizin yara- lari hafif olup ahvali sıhhiyesi çok iyidir. Lozan Çekilen 7 i Ni Başvekti İsmet Paşa Lozanda ie Hürriyet. Ve ıstiklâlini Teyit Eden Vesikaya İmza e nlar Arasında e vE e al 2 Küzim sa vi i Istanbul, 24 (Hususi) — Cemil bey biih zanın ,mıştır. Gencin hitabesi çok ha b muhal Gali cevaplar verildi. İcine zan sulhunun on birinci yıl dönü tarihi ehemmiyetini izah eder |raretli Gin toplamıştı, oralar vaziyet almış ve der-| Belediyenin ve panayır kor ne, i her sene o'duğulken o karşılaşılan müşkilleri mez al kğ Cagaloğ | ha! Val iyete iz ği ilm; ÜR panayı? hasındaki Faal; sir li elektrik, | gibi n Üniversite Sal0-İ ismet paşanın çelik iradesine lu merkezitide İaari N cendi otomol ini | yeti çok artmıştır. Her halde amvay lefon şirketleri imar çok heyecanlı tezahürat : teşarı Mehmet a bey Lozanlbu iş için tahsis Kaç imi i an ER irili demir yapılmıştır. Merasime şe çimi çarparak yok olduğunu söyle) gul, ale Türk inkilâ- Yeniden eh a leketimizde ilk > efa kuru- olayı ale Ge ok Ye bulunmakta “olan meb'uslar, | MİŞ ee şükranlarını bil m enginliğiği anlatan bir kai e) ai, ie Zi lacak olan beynelmilel 9 Eylül İİ Kararlar az zamanda çok hükümet rüesası, bakkal dirmiştir. a s veri ve Ye m yi işi iraat ER mein e el 1 i üniversite leri. ve daha m si za konser ta ip'ey! ir. Hal BMC eri olacağı mübal ar. Eki it 1 li k ve di Pig çok zevat iştirak “eylemiştir m bey kürsü: hus e ei icraat hulâsası Geri ybr birer numune te$ | Merasime istiklâl saril > BEŞ: Lora hemn hukuk | bakımın- © tezahürat yapılmiş ve mili ba karar verir Ss gü on sekizde toplanacak Bilhasaz İzmir-Kasaba ve temdi lanmış salonu dolduran ei dan kiymet ehemmiyetini |bir piyes temsil m Banka paviyonlarının ihzarı işin olan panayır komitesi içtimamda dem ce münevver genç marşı ayakta)|izah etmiştir. Bain sonra hu-|zan sulhü münasebetile Üniver emirler vi ile: G. i m Mr arının satn ram ie > at e a kuk fakültesi talebe iyeti ae dor gençlik “ve daha Os öd çi st de i i mini iniversite (o rektörü Cemil beylreisi Sırrı y heye-|birçok te: üller Reisicumhur üesseseleri © z ısmı için daima minnet ve)kısa bir nutuk irat ederek me- za bir hitabe irat ederek Lo- e Başvekil İsmet Pa- kör için paviyonlar ha an ei bir or yağı açmış Lozan sulhunun ifa-| zan sulhu dağ ip Türk gi gene İt şaya sasi Gi lr ir rik silindi ii er Kütahya, Es- an kurtula rak |de ettiği derin manayı anlatmıştır du: uğu heyecanı ani at- Bur. ve oni | yünleri v —— - ei el lar gem Yamıyacak bir fiat o a m “Kusadası Hadisesi Tek-'MilliMüdafa iii Yeni Tefrikamız kalmış ca, Sirki . İk Şale aliyi aa am r ği »ı Beklevin irene e kes uşrar Avam Kamarasında| Çeşmde Missif pi, |0v Ssrarengiz, Romanı Beke a hareket eylemiş- .y i Şirketle idare edilen dem “3: O alim aşk ir” düşüncesi lngiliz Hariciye Nazırı Vak'anın) Kaza heçirdi im olabil keli e ek ai Nasıl Olduğunu Anlattı a i mim malümat bu feci hâdisenin acıklı bir sui tefehhümn. vii nu bene li Hâdi zabitlerin ez lal ve içinde bulun: dukları sandalın hiç bir bayrak taşımadığı el Bin kuruş maaşla bir genç Aradık. Bin kart geldi. — Akbaba —

Bu sayıdan diğer sayfalar: