25 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

25 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HMET IDAREHANESI İsmir Birinci ZA LE SOKAĞIND Dercedilmiyen ee svrak iade edilmez H ın AKKIN SESİDİR re MOEP diri A. SİRİ “ABONE ŞERATTI ai 6, Gn ve ii (Halkın Şesi) Matbaasında basılmıştır emek m a BEŞİNCİ SENE M: 1230 i Nafıa Vekili Ali Bey Bugün İz Afyon — Şehrimizdeki tetkikatını ikmal i Nafıa Vekilimiz Ali bey maiyetindeki i ala birlikte İzmire müteveccihen hareket mişlerdir. ran Nure Sesi — Yaptığımız tahkikata naza- afia Vekilimiz bugün saat on üçte İzmi ri teşrif edecek Vali Paşa, fırka erkânı, pek Sn va sarsa tarafından merasim ile arşılanacaktır. bi Vekâlete deçtiği gündenberi Türkiyedeki ii din» ÇARŞAMBA Saat On Üçte zmiri Teşrif Edecektir ütün medeniyet Asar müessesatını Türkiyenin ellerine ürek gibiğ da ANE bir siyaset takip eden muhterem vekilimi «hoşgel- 25 TEMMUZ 1934 60 PARA Venizelos Iktidar Mevkiini Bugünkü Hükü met Erkânı Elinden Almak m Selânik (Hususi ) — Venizelosun hükümeti deyirmek için bu defa her vasıtaya başvur- mağa karar verdiği anlaşılıyor! Yaptığı beyanatta şu garip süzleri sarfet- miştir: «Hükümeti meşru yollardan deviremiyece- ğimiz anlaşıldı. Bunun için hiç vakit kaybetmeden daha enerjik bir rol oynamağa karar vererek Par- lementolar usulü haricinde tam manasile hiç bir tehlikeden yılmıyacak askeri bir diktatör- lük yaparak iktidar mevkiini ele geçirmeli- — Betbaht Yunan milletini başka türlü kur taramıyacağız !!! » gEyin il Panayırı Komite dün Vali Paşanın riya Setinde! toPlanarak mühim ,çararlar ittihaz etmiştir. Rİ li Kâzım paşa- | tahsis o buyurmuşt Yen ii e ea Türkofis | gelen mektuplara > ela “ing caret ve sanayi | Yazılmıştır. Mai umi kâtibi ve pa Ziraat bankası büyük mik PE Yi vi seri odasın | yasta panayıra iştirake ve N. . 30 oplandı- hususi ayyonlar inşasına J mi Tam s.t a. sie ğa | karar vermiştir. yelar dey re) Sümer Bank alen mke bile e ii emi in nir ler verilm ” dan getirilen muhuberat VAâ 4. ve Osram 8 orani listesi okunmuştur. | “89 a Mai xe edevatın st Rusya, basin, li in pavyonlar bazır : ve Yugosl dei i İtil tutmaları ve ai öy liğe! epi ire Malay. memnu le gö | “* Kastamoj mu ratı- Tülğ; 8 nın Tİ eli ia 1. Bu iştireklere yi ' Mint 1 Belediye ve Panayir komi “mleketlerinde taki e “eği ümit edilmektedi tesinin panayir a Timizge, silmek. Şb faaliyeti çok artmıştı len m nadoludan g» emleketimizde ilk defa : İlerle iyi bir isti | kornlacak olan 9 Ey ül bey 4 elmitel paoayirinin her hal Si, imada teşkil. edilen üç | ge yükerk va neticsler İştir iç gshirdeki a şt me muhakkaktır. vu; in için derhal ki güniük iornat hülÂşası De almışlar ve faaliyete | Çuşamba günü toplavadak iş bişlerdir. Vali Paşa bu | panayir li iç'iaında » kendi otomobilini ( tetkik edikcektir 8 & 2 B > Viyanada Birkaç Yüz Kişi Tevkif Olundu iy Yana, 24 (A.A) — Zabıta müfrit Sosya- t ve Komünistlerden birkaç yüz kişi tevkif vin Bunlar muavin polislerin muhafazası iç büyük bir mektepte hapis olun-.cak- Bs 3 m m Kadın İstedıkten sonra! Zekâi Bey eşmede müessif bir kaza geçirdi e, 23 (Hususi) — Çeş me kaplarda istirahat mekte bulunuan Müdafaai Milliye vekili Zekâi bey ge zinti esnasında k msi ke - Milii müdafaa vekiliruizin yaraları hafif olup ahvali sıhbiyesi çok iyidir. iri m geçviş ol Şehir meclisi eolisi, Pezar günü e ii panayır lr haisi istenen o 10,000 lira ira amm agi müzakere edecek 5 e M. ei ipi ya ik artist (silvet Er) iyi kab ttiği Sa) ile evlenmişti. Iki | halde sevgilisi ala Peki epi çok zenginliği ve | lerin vefasızlıklarından mü Silisine karşı olan ellit ( şikâyetlerini ei aki eşkı ileiştihar etmiş | sine dinletirdi. Ko bayet Sevgiliyi kedisine 0 zi İN eni ina ge orda, üç rs Imak için ciddf eno Za: ört müteaddit dostlar la “ tedbirler almağa karar verdi erkişi Makam ve |: ve sevgilisini biran bile yil 'MİŞ ve evine her dö- | mız bırakm iradi ordu. Bununl; 9 Isziler Birliği Bir Fal Fabrikatörün Güzel Zevcesinin Rezaletleri xocasını 4 Defa Terkeden Kadının Macerası da kanaat etmiyerek milve tin firarını menetmek için sivil memürların istedi: Hulâsa Silvetin rına mavi olacak her çareye başvurdu. li güzel Ni çok vakit geçmeden kalı dansörle seviş ye oyun ia firare karar . Fakat kararına alak olmak Sonu 4 üncüde — liğrinin (13 Ağustos | Cuma Avni Bey O.H.PF. Vilâyetimiz da Heyeti reisi Avni Be; ziyaretleri kabul an Valim Geceki Cinayet! . Sürmeli sokağında cıkan kay retlerinin ziyar den #oora, gada AraP Haydar bıcakla | izmire bulunan iübik ve abık mebuslar, Halkevi reisi öldürüldü ! 5 Cevdet Aköi bey ve sıra şam 11 rad | Bolvadinli DE h oğlu > Baal iz e Gare N de E Sü ji so | Ömer, Sürmeli sokakta tes? yep iezi delerinde re s4 i LAR kaval söllmişir. Ecnebi şir- akia cinayet ol müştur. | düf pa eri sabıkalılardan | ketler müdürleri de ziyaret Aldığımız tafsilatı yazıyo ncüde — etmişlerdir. ün akşam Gaziler cad desiude nü eden Üsküplü Hüşeyin, yanında .çırağı Sovyet - Bulgar Yozgatlı Ali, Hasau oğin ka yz SARAN BERR LAK AL âiğer Ali, se arkâtışırn Hükümetleri Mütekabil Elçiler dan give Ali ve belediyede NasPına Karar Verdiler ta eğ ıudan Keyser'i Hil Sofya 24 (A.A) — ii ila Sovyet Rasya hariciye iğ Ali bedi ve dey, nazırı M. Baloti komiseri arasında aşağıdaki e > El Üzüm süpürgeci diğer Ali, ve işsiz Mahsulümüz Piyasada « Son da, Sov; Kayası İsiobalüki sabık leri Hariciye Komiseri Litvinof sefiri M. Sariç > Bulgaris tanın Bukar i M. An- vene arasını mi Mae r a sebat tesisine karar vermiş- Piyasada satılmağa başlıyan yeni üzüm mahsulümüz için gerek m rımıza ve kerekse üzüm tüccarlarına Ve kârlar dile büyülü en faydalı ve ri bir mabenlü ri Türki ye üzümünü düuyavı en güzel kızı olan m düuys güzeli s'çildiği sola ” telkin Sesi) o ri hediye etmişti. Yukarıdaki resim indiri eti gözel mah at'iyetle eni ki bu lin tesis ecek olan münasebetler ni TİMİZ arasındaki dostlukları takviye iel eıplekgp ee ibdeki iktisadi müngs! aklar ei a Ri a sulünün dünyanın en güzel kızı tarafından :ekl$m edildi gini göstermektedir günkü Çeşmealtı tenezzüihüne iştirâk ediniz olacaktır. Tekrimatı faikaroı7 Sonu 4 üncüde —

Bu sayıdan diğer sayfalar: