25 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

25 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SABA “Gaz€çeleri ne yazıyor * m R) Ea Ankarada müthiş bir kası kopmnu: © rindeki kiremitler uşmuştar. ie p Büyük Elçimiz Istanbul — nine sefi rimiz Hü seyin Ragıp beyin Roma büyük elgiliğine tayin için Hiüiyn sizi Mz de yapılan istimzaca Rom dan mnvafal at Dene er e oi en Ragıp beyin fi Rom bugülerde - mili pls iile eyliye- ; cektir. ©“ Gümrük tarife kanu Bü Mi eğin iyimi ştir, ayyareci' €r Şehrimizde bulun Yunan ta; yarasi bugün Büyüka Pp dada ve Boğaziçinde gezmiş bri mişti Uyaştarnca gama ler İa- ç vaadi şartna- : ar irin ; vi meyanda İzmirede göv derilmiştir. .. - Nicin Bizden Bahsetmiyorlar ?.. Bulgar gazetelerinde okun k duğunu göre, Bulgaristanın z Berfin mümessili Bugüne kadar Balgarint an dan bu e vagon tomat, p 22 vagon mpi ” Simge gis lek ihraç edilmi Halkın Sesi — ina de Hem tomatın izdedir. Acaba bizim tomatlar Berlin piya- “a sasında ne den revaç görmedi, a yokas ticaret mümessilimiz tecrübeye lüzum mü görmedi. Ae ERE A H (Sıvasta bir facia” Ibrahim ansızın delirerek ba basını öldürdü, annesini de ağırca Yaralidı Di Sıvas (Husnsi) — Birka gün evvel Göğdüm köyünün tüyleri ürperten bir v. olmnş, ansızın delire Li çocu nı ilöürülikten sonra annesini de yarala- mıştır. Bu sile faciası hakkında aldığım malümatı bildiriyo rum. köyünde, İbr him ii bir a, Mi ası ve annesi Hamide ile emek yerken (birdenbire delirmiş, ve sofra başında turan annesine saldırarak Ya mağa ve yere ya- rarak tekmelemeğe başla; yeri Zavallı Hamide ha- nım: — Dai can kurtaran rahimin gene ba li tülin, Sİ müthiş fer ve başında yediği tekmeler ile irim inim yerde kıvra- nırken, . babası da başın- dan ai aktığı halde, & & > R. Osman B. ie ağ gazeteye baya a bulunmadı Şebrimizde bulunan bize un ee etile neticele rpm sonra bir- sb refikimizd. a eden Sağma Refik de yer bir beyana'ı Toros tatbol takımını ten yı loğru olup olmadığını anla mak için Refik Osman beye müracaat ettik. Refik Osman bey bize ay nen şunu söyledi: ye beya ve To layacak havadislerden e olmadı takımı ğını Adana n eleman ve sürat mele iyi oyna öyliyerek hilâfı dıklarını — söyliyei hakikat neşriyatın a de ayrıca rica etmişti m ir Sırp Muhacirleri Bir nisbet dahilinde Para alacaklardır İstanbul 24 (Husu: msi çile olan es 3 4 g gonlavyadı rin emlâkine mu kabil aslın uhacir mış olan pars bu lere nisbet dabhilir diz vE bir oğlun ellerini yenin bıçak li vur- a mâni olmağa çalışı- e Köprüler, İbrahimi ilin- de Lıçak tutar bir vaziyette görünce. leri gitmeğe ce saret emişlerdir. Ibra ita yaralı babası, köylülere hitaben — Korkmayın, mi beni ni diye e kaylüler bunun üzerin delinin üzerine utlmylardır. İ im, Mi rak a bıçağ miş ve küller sablamağa zel m, bileklerinden tutalm iz Kölüler, delinin elinden kolaylıkla bıçağı slamıyacak e En kalın sopalar ile ak bıçağını Dahası Xi essiren — bir. Annesi ii m, babasını niçin öl dürdüğünü soran jandarma- lara: — Ben babamı öldürme TE e “eva; v7 MN katili, i olup ol- Sem anlaşılmı ia için mü şahede altına alınacaktır. "e » ..|y gss 5 97 j9 öldü, dirildi Bireciğin bir köyünde garip bir vaka Birecik, — Bireciğin Karşı yakasında, Kefre köyünde tuhaf bir hadise olmuştur. İhi par meseleden dol kavgaya tolere O sırada Ali inde bi isi il e. Kadin bir sopa vurmi Kadın derhsl yere Ee irik (aman öldüm! Ky diye feryadı bastırmıştır. Biraz ÇE li sesi kesilmi: İ Bun: . ez e kadını düğü z edilmiş ve derhal sorulan (öteki dünyadan ne haber!) sesleri arasında komedi “Bitniştir. İtalyanın Nüfusu Roma 24 (4,4) — Tutu- lan resmi istatistiklere Ra zaran 30 Hazirsn 1934 ta rihinde İtalyanın umumi nü — — 900 000 e baliğ ol- Üzüm Satışları Alı 160 Kırk ii sir o, 50 113 H. < Ahmet 7 ve e 50 15 Vite Zahire Borsasılı! ç. Ginsi Fiat 912 Buğday 2,90 pi 242 Arpa 2,502,62, 5 63 Nohut 4375 Son Teigraflarımız z | makta oi tıklar nzun bir müsade! ızın ezmü metaneti karşi n bir man jandarmalarım; uyandımışt 8 8 K. inkişafına hizmettir. Berlin 24 (A.A) Pılan muştur. 'Tardiyöyü Paris, 24 (A.A) — Başvekil M. Doumergue sıra ile M. Heryo. Tardiyöyü kabul etmiştir. M. Heryo derhal radikal dostları ile temasa gelmiştir. M, Doumergue ise Elyesee sarayına me en kahraman ad mi arak biri ölü zarari dn m mlübik ele geçirilmişlerdir. K re mala ların ele yelesi bale ekin İL bir büsnü . Rağıp Italya * Yunan Birliği Atina (A.A) — Roma - Atina birliği namı altınea ve sabık hariciye nazırı M. Kanaka- risi riyaseti altında bir cemiyet teşekkül et- mişti Bu cemiyetin gayesi Italya - Yuan müna- sebatının takviyesi ve Ankdenizde medeniyetin Otomobil yarışlarında dört kişi i - Almanya yollarında ya- 2,000 kilometrelik otomobil yarışı esna- sında kazaen ölen koşucuların sayısı dört ol- Münihten dönerken M. Mussolininin muha- fızlarından kumandan Marinellilile Kivraninin otomobilleri devrilmiştir. Ağır surette yarala- nan bu iki zat hastahaneye kaldırılmıştır. Başvekil M Herro ve Mi. nylilir yaka yı ele verdiler Müsademe neticesinde bir jandarmamız şehidedildi ında yakayı kurtar: nefer şehit olmuştur. Bs & öldü Kabul Etti Sovyet “Bulgar kadın istediten gitmiş ve Reisicumhur tarafından kabul olun- t muştur. w z Avusturya a Hükümeti W. Mussoli ninin serçe yecek ve E 7 — Dey Haceld gazetesi, Avustur yaya mühim miktarda me vadı ingilakiye kaçırmağa teşebbüs eden Alman milli Eeee bir İsviç'e zabıtasınca (o tev edilmiş Silk ebemmiyet lal Ten e akil EL ki, bu grubnnsu tevkifi vusturya erazisinde yap ler in ve Nazi verecektir, dev çok sıkı mak pe Da bulunması kuv muhtemeldir kı mi ik otm yoktin 9 müracnatı tercih etmektedir. akat 83 > 2 B Geceki cinayet! « | Baştarafı 1 incide | “Ördek Ali ve arkadaşı Arap Haydarlr kavga etmeğe baş lamışlar. avga neticesinde Arap Haydar tabancasını teşhir etmiş ıse de, o esnada hâdise ii yetişen gece bek gisi Haydarıu elinden taban cayı almıştır. Buvun üzerine Arsp Hay dar ve Ördek Ali, Hasan oğlu Aliyidövmeğe başlamış e ır. undan müteessir Ian Hasan oğlu Alı de bı ineği gekmiş ve Aaydarıu soğ köla ile arkasına sapla mış ve ağır surette yarala mıştır, rde Yaralı Arap Haydar der bal kli bantahanesine an ve hâdiseyi çıka bepsi ranların tevkifhaneye mke . Ağır su rette ii alı bulunan yl Hay: aldığı yaraların tı beli; ide sabah Kanka ölmüştür. Tahkikata ia mi muavini Ali bey vaziyet etmiştir. Ji Makal iyi i Alman *r anın Cenevrede bulunmadı na iti. ei ileri sürerek bi rez etmektedir. © | Baştarafı 1 incide | kabulünü Mi ederim Komi- 7 Hazretleri Tit ap ii cevabı ver” Mei 7 d Sovyet hükümeti iki hü” t arasınd" orta a teatisi suretile Sovyet Rust ile şimdiden diplomasi mü> sebatı tesis için, Bulgar bü kümetinin vermiş olduğu di iblağ eden tolgrafna- mem mai mut- zi pi muştu: 1 Sovyet hükümetin kendi. arzularına ve iki memleketin ve sulh davasının li Vm EM olan bu teklifi * aalmemnuniye kabul et mekte rüya bildirmekle mabzuzum, Bu suretle iki memleket afâtında münadö bat tösisibin; o milletlerimiğ aiasındeki dostloğnn (akvi | yesiue ve iki meinieketin ik tısadi maemdeeer inki ş fına hadim Gağı fikrini tamamile va dl ederiri. Tekrimatı fsikamin okabü lüvti rica ederim nazır haz retleri. Bil sonra!.. — 0: | Baştarafı 1 incide | emelile memurların tarassu- dundan kurtulmak için sev- gilisine kendisine serbest bir bunu mel Üreme teklif ei Sonra bu ikm e eline geçmesine geçmesin galıştı muvaffak ta oldu Te lisiz Dezire pür heyecan mi murlarla ei muajyen evcesini doâtile yakalamak e dövmek pin koşırken gk tereye müteveciben bar gekak ettiler. Ösyö Asar birdaha zev evine ( kabu 6 karar bu kararında sebat ede" eğil hiç sanati dirler, Su ürün ileti . bei şirketler um mnavini (müh çam Da iradi etmekte * tetkikat Nafia müessese) Jet . geneli binasında yep” ktadır. se İni tetkikata müf

Bu sayıdan diğer sayfalar: