25 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON PESİNCİ YIL, No. 4671 Hergün Ankara'da çıkar HAKİMİYETİ MİLLİYE # 25 ÇARŞAMBA 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Lozan günü ü,Halkevinde büyük bir Rhalabalık İniniranda Kutlandı. Dün halkevinde Lozan'ın yıldönümünü kutlulamak için hazır bulunanlar. Dün Lozan sulhunu: n imzalan dı- ğı günün on birinci EE "dönüm i ol- münasebetiyle ra Hi yetlerini tesirsiz bırakmak, safdil zavallı ların masum dalaletlerine meydan bırak mamak lazımdı. Mıntaka mıntaka ve ; ynı husumet havasının tesi- iyi ki, Türk milletinin ayaklanmasını, tinya efkârı umumiyesinin ve rdiği bir a- iş ve şid- ilmi Ko “Hlimmetin oğlu” piyes e koi irüihbafik, Prot sör Veli ei — Hanmefendiler; e diye söyl Ti başaızlk, birbirine aykırılık tehlike- sine düşünmemek: eş i bir defte, asıl büyük hedef- te, Si e ülkede toplamak, bir- me lazımdı. adolu'daki saltanat enkazının yerine eni otorite temellerini atmak; milli mü- cadeleyi bütün kanaat ve imaniyle benimi- : e ii detle tedibi farzolunan Küstah bir. bakara gibi hava programı i ş Sb iyetinde görünüyor. İNGİLTERE SON ÇAREYİ TAY YARELERİN Nİ ARTIRMAKTA © A.A.) — Lortlar e ekl edi n Müahedenamesinin imza e Zi gün Türk lim tarihi devrin kapandığı, kutlu bir ei eN ğı gündür. ksa. hedenamesinin * imzasiyle nan devir, PE emir “evridir, mili ek devridir. Lozan Muahedenamesinin ağıla a tam hakimiyet devridir, istiklal dev; Ve İL oza: nü ızda, milli yam maliye: bütün siyasetimizde, imiyet ve hü ey ka vüştuği iri tün manasiyle müstakil listeye sırasma geçtiğimiz büyük gün olduğu için mübarek ve ei sayıyoruz. amnezi Beyfen 914—1918 dünya 2 ga Hipler, her muharebede old ibi, mağ- luplarını ellerinden geldiği deal ezmek, ellerinden geldiği kadar kılıç hakkı almak yolunu tı imza: milli iktısadiya mizde, sabi ve harici Mili hal tuttular, imanları, Avusturyalıları, Bulgarları malum metinlerle bağladılar. Osmanlı im- KM da aralarında taksim etti- İde k vatanı mukaddes Anadolu da bü Miele dahi Dünya bizrieideikeri bür ve hâkim yaşamış olan Tük e milleti. bir Jisi azı Bez mücadelenin dışarı cephesi ise, bütün bir husumet Mir küşatılmıştı. Dünya efkârı umumiyesi ie kabul ul eitim endiler, Beyni u izahatı ve yorum ki, Türk den (Lozan)'a çevirmek kolaylıkla olma- unun için hesapsız husumet, güçlük, id âmilleriyle Türk azminin, Türk fe- ragatinin, Türk avemetinin senelerce ve bütün enfi âmiller çarpışması ili ve ana yatağı in düşman or- Türk milletinin hk ik harptan | mağlup çikmiş bir vaziyeti değildi. Profesör Veli Bey. Türk milleti Büyük Harbın en lekeli, ağır cezalara Ee cürüm “ortakların. dan biri sayılıyor: Harbe Vmuminin mağluplarına dusunun denize dökülmesi lazım geldi. Baldvin İm palsi bildirilen be: nelik hava plânmı ve İn ai hava kuv klz erini arttırmasmın s enini iile etm işti nin cevap. vermiştir. hi liğinden e buna muvaf- ret- kadaşlarının kumândalârında fak > Ve Lozan gününe işte bu su le eri: Ton ne kazanılanın ii ini hak- takdir etmek, ( Lozan zaferi ) milletine e nimeilerin ei ütün tadi; Bez tatmak için, beni sal- tanat devrinin rl asyan im İk aylenlan yön esaretlerini çekmiş nesiller den olmak lazımdı. En genç nesil bu acılıkların ne olduğu- nu ii Me için vatanın ve her işinde hüküm süren ili kl milli hakimiyet ve milli gu- n mahrumluğun boğucu €- kürekli e tasavvur edemez. Mesela, Türk vatanınm şimendifer ları, bugün, Akdeniz'le Karadeniz'i Li see son ra enis 're'nin dün; mının, 6 tarihte, İngiliese” nin göz si man Cümli uriyet eme bu ByalisE yeni Bir adam bahçesinin yollarına kum dö. best ise, bir millet d best ir midir? Pei iel bla ola; Türk milleti esaret zilletine - katlana- e en asil infiallerinde, d ksek seciye ve meziyetlerinde kendi temsil eden Büy! İyramaı i Mus- tafa Kemal'e ve arkadaşlara hemen bel bağladı mış ; ezgin, bez- tsi, le im ak, ümitlendirilmek; a ye ayaklandırılm li, evlenen ve her ha ba griye fesat ve hiyaı k, söndürülmek, tepele r gün er y enmek lazım: Sarayın ve etrafının melanetkâr faali- galipler lerinden farklı idi a iplere, ilem di lünyanın başını umit a ışine yakmış mücrim izi — 5 mi istenilmişti. ini üçü Dünyanı İnselel ti bu mücrimliğe eti mi saçlardan slime milleti bu afından değil, dünkü harp ve mukadde- esbabı müşeddedeli yük muharebeyi bitiren sulh mua- denmeli hükümlerin mazideki metinlerin vermesi sından ii etmiş ilini i begün basit ve tabii görüne: a HE Dn lu devirlerde muazzam bir harici siyaset silen idi, nazik bir iğ düvel mes- i a m ü memet eketin her mıntakası şu vitütleri ik- denin e bile böyle alakaların tesi- rinden kurtu! mle ii iktisat ve imar faaliyetleri milli yaşları gi değil, bir ta- raftan râli'nin ermek mecburi- yi diğer tari an tavizi alanm aza- i temin etmek dü- sayıfamızda derce ndü. rine ait yazılarını bugünden itibaren hr ç başlıyoruz. - sele Balim memleke et si ei halinde, Arkad Burk Asaf B. Merkezi Av- | y. mü i saray çatkınla- rr a ye “ İdöndü: Arkada li görüşle İsmet zan vri kapamtı- saydi, milleti Hirkaşi Sn zarfında de umumi bir sefale- üstemlekelerin yerli halkı » inci sayıfada) bulut ile iliyer. ai pm dakika f- çindi yapı Mi ml ve alma: bazı kıri evlerin hnm, saçakları uçmuş 1 tahta ve saç perdeler e "Haberİd fab aldığımıza göre; Yüniş bane dairesinin damı tinden uçmuştar. sının boya- berra da m şidde - |duğu ve v cereyanımm (Sona Hava rekabati başlıyor. London ep iile beyanatı - Amerika | rüya vaziyete gel elen kümet, milli emmi (Sonu 2. inci li Reisicümhur Hz. nin teşekkürleri Riyaseticümhur Umumi Kâtip Reisicümhur Hz. 201 temmuz baya ajansını tavsit buyurmuşlardır. Sovyetler Bul tan münasebatı . vetli hava hü ikömeti, olduğu hal ide li tv bugün beşinci dereceye düştüğünü | olunan mektupları neşretmektedir, hatrlatmş ulgar hariciye ie iğ r, hava ordusunu 52 filotik mektupla Sovyet Rus; gas la olar tesbit den 1923 progra - rahhasları yanda nabe (Sona 2. ada) Ankara” da dünkü kasırga ve her tarafta sıcaklar. ı Dün kasırgada fotoğrafçımız tarafındatt alınan kaleriTn Tesmi malümatla, kasırga ei azami 30 ve asgari 12 mel . üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: