26 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

26 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 4672 Gündelik. 23 ve 24 23 temmuz hürriyet bağa hemen arkasından 24 temmuz Lo- zan bayramı se Bisibiri arka- sından iki gün iki g aydınlıkta aynı şenlik dörde AE yer; karanlıkta aynı bayram ampulleri yanıyor. temmuzda türk milletinin ye- ni devlet par sü kurmuş olanlar asında, 23 ti uzda osmanlı im- garaarlğnan e son girmen. hare- ye karışmı e 908 den e ar ağ e - iL niz; 908 arkin başım ia lar saray lapi elinden sadra- zamlığı bile -atlanamı liz Babidli” yi sakal sırmalara iyi kendileri gizli odadan kukla atır gibi, devlet yürütmek hareli kapıldılar. Bu - nun sebebi aralarında yüksek bir fi- FALİH RIFKI 918 de niçin intihar etmemiş ların İyem lâzımgelir, 23 temmuz bulunan: Hergün Ankara'da çıkar SON DAKİKA: M. Dolfüs Naziler tarafından AKİMİYETİ MİLLİYE SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Maarif Vekili Abidin Beyin önümüzdeki ders senesine ait kararları nelerdir? kir üstünlüğü gösteren liderler ol- mamasından, yeni bir nizamın yük- 1 nl ” öldürüldü aarif Vekilimiz Abidin Beystndi- | tice alınmış değildir, Diğer taraftan yük ? nin mtbuat umum müdürlüğü “iç matbır | sek mektep mezunları içinden, Lim Hi li t şubesi lik mesleğine girmek istiyenler için Asiler daha iki Nazırı da) aynen Miçe ne üni yem bir imtihan açmı il esir etmiş ve iki polisi — Bu sene muallim kadrolarında, | nuy: unun neticesi henüz alınmış it laril layer, | Programlarda, orta mektepte ve lise teş- | değildir. İmtihanlar ay sonunda yapıla şiy kilâtında esaslı bir değişiklik olacak | caktır. Bütün bunlardan başka > Viyana, 25 (A.A.) — Naziler bir taraf | Dd”? aki talebemizden imtihanlarını verip. tan radyo binası işgal ederken diğer — Bu sene, muallim kadrolarında | dönecek olan hanım ve efendil raftan da Başvekâlet sarayına hücum — pek süb ıhhi ve ii sebeplerle büt | allim kadromuza il olacaklardır. mişler ve orada bulunan Başvekil M. Dol | $€mizİn zaruri kılacağı hususlar müstes. — Muallimler 24 saatten fazla res, fus ile emniyet umum müdürünü esir 3 na olmak üzer esaslı bir değişiklik olar İşi ve hususi mekteplerde ders alamıya* mışları yacaktır, Liselerin dört seneye ve umu. - Dolfus istifa eğ söylemiş ise de naziler rTne kadar e mi ise siyasi ve askeri vaziyfeler mış olanlar var. Fakat bütün bu y: kmlıklar, benzeyişler, li ler zâhiri'dir. 23 temmuzla 24 tem- yani esasi inde farkı olduğu- nu bulamak a 23 temi 908 hareketinin ku- suru ne ii? Şu id bunlar osmanlı ıl bir Yi alpin ; - |İmazlardı nefis iytimatsızlığından başka neye atfolunabilir? Her zaman şey an bilir. 1908 de de bir şey papa: bir Şarlak sonra aldığı yaraların tesiriy- > yi İmüştür. Naziler ek bi b a. -afından kendisine diyni telkinat |” fakat onlar p Çün ii zımgelen bir cemi; e rejim, yük- > in e ve > mi lerle- a © a: KEZ rinden Si vi e bir a e e ile al ilkilip, gin Kime Maymtazeğn yn Kay: hi bünvesi değiştirilmek lâ- | 9” yet vw ormalariyle m Bilâhare federal dusu krtaat ve âsileri Tile Baküküled işgal al - tma almıştır. civarında He çok nazi harekâtı blnbide” edilmektedi Sonu 2. inci eanlalal —...——— nıp, onun içinden, ana ve öz tin kadretlri üstüne dayanır si müesse: ımmuz 90 görmemiş i, Dn vi bilmiyordu! gp et, yahut ada! il uhı lüm, harlı, a ah srmsg val yah bunlar hamiyet” in meşrutiy: cmualarında, gizli açık mec osmanlı nun hakiyki bir tenkidi le olduğunu düşünmek kâfi gelir yazmış olanlar, bu hususi kü- çük vesika bulmak değil, hattâ uy- duramadılar. Kurtarıcı bir fiki: kendinde şahıslaştıran bir lider. ya- ni bir ihtilal rehberinin zekâ ve iradesi is hâkim m bi aşka bir r, ve bu fikri â çıkarı alabileceğini dü? ki 8 aratorluğu- | mamı İdar. ee eski unsurlardır. m eline dı e bütün hı; nçları, lakları yer e: Z. "akat işinde muvaffak olamıyan eyi ni- yet sahibi ihtilalciye sebep ağ si - İlinde kalır. biraz sinmişlerse di inleri, iytikat sorar- yüzi palım, yürü- Bu mesi Gİ o dakiykada Avi rupa'nın hasta adam nin zalim hükmi ene sonra il ana fikir'lerin her biri yetti. cina- Nihayet basit idarecilik, hani şı çarçabuk normale kavuşuvermek, hut edi | 1 k hissi M. Tardiyö'nün şehadetinden sonra. .Fransa'da kabine NK » buhranının önüne geçildi. “Paris, 2: inkü mü- kâlemeler cesinde si hafilde hasıl olan intiba bağ ziya de nikbinanedir. H. dar alâ Sakın, acaba o zaman yapılabilirmi idi, diye ir ihte h der e en yi Po ai - aşlahlı Tar ve hayatta mukad. tur. Türk milleti ii ri 1918, 1908 di daha çok zordu. 8 de osmanlı Si e EM ğma iytikat etmiş olanlar varsa, o İÇ SAYIFALARIMIZDA Üşüncü Sayıfada: rı dernekleri — Ahmet Mbip Dördüncü e Memleket ve Y; Muhtar Be tesiri. a abancı Bi yin ölümünün Amerikada: Beşinci Sayıfada: /Konstans gölünde bir gezinti — Burhan Asaf, m- | brâli ai mekle sarıklı kül ilahı am- berli teberli, araplı rumlu, ermenili ulahlı seriyle ile saray ile Ba- ımda bir hükümet mahyası curdul Hiç kimseyi bilmediği layı itham şeyden d ğ deği di, tinin taliine küse! Bir milletin neme rehberle- ri için okumamak, bilmemek, dü- şünmemek, aramamak, yani fikirce, |” kafaca etmek doğru 1908 in aklı gn Türk roille- iş lü; lüğüne kabine erkânı ,kabine reisi eti ie alar mütarekesinin henüz semere na kani iseler hü »- il gelebilmek: vermemiş olduğ! kümetin rantı icum etmiş | 7“ edildikten sonra verilecekti, — Geçen sene me; ai Şeki. sat at ders şekil melike: ie fazla i alarına man zat düfade Ul İmühümi sever dai di orta mekteplerin muallim kadroları taetei e tede açtığımız imtihanlardan istenen me- iyii 25 (A.A, gelmişler ve a - CL denizde bir soryet besp gemisi tarafından k Baltık donanması kumandanı misafirler şerefine bir ziyafet pi ve bu yafette çok olunmuştur. u ziyaretten a eden İzvesti- kuu daki irtibatı bu limanın tesis edece- tine inefis are nı memleketin yül korkunç bir şey olduğunu en eyi 1908 tecrübesi gösterir. Mahal - (Sonu 3. üncü Sayıfada) sek menfaatleri uğrunda feda ede- İceklerdir. Eğer bazı nazırlar, m hazırlanmış mıdır? —Bu in haziran mezuniyet im 'n se: şında açılmış olan | tihanlarr birçok dedikodulara ği ok orta geriliği muallim kadıların muştur. Maarif Vekâleti bu mesele darlığı Golüyniyi le ikmal mı leri kında ne gibi tedbirler almıştır? linde ve yukarı orta mektepler Birçok dedikoduyu mucip oldu» programiyle idamesi tekarrür etmiş söylenilen bu imtihanların neti leri bu mekteplerde muallimlik edecek lee tetkik nazarından geçirilmiştir. Bu netik namzetler seçilmeğe başlanmıştır. Bun-| celeri doğuran sebepler pek çok v lardan fen derslerini tedris edecek olan. | telif cephelidir. Biz eylül Beşe ie ye lar al lisesinde açtığımız ve Gi I için ayrı ve gelec: bilhassa tedrisatın daha ameli ve hayati esaslı ve ayri ler iy olması gayesini istihdaf eden kursa sevk ME Bu şekiller oi edilmişler, İN (Sona 3. üncü sene muallim kadrosunda- ki ği BE lması için ne gibi tedbirler amy ii İl Ç Ha Ik Çekoslovak biyle Gazi terbiye. enstitüsünden mezun d olan li mekteplerimi -İElçisi Moskova a olarak tayin edeceğiz. Muhtelif sn Ss pe Moskov: .A. Yeni ları ehliyetnamesi almak üzere üniversi- İk orkerek yl Sefiri M. Da Pavi lu dün buraya gelmişti Iki polonya torpidosunun Leningradı giren ve BRE makalesi . ğini YAZARSAN sonra diyor ki: “Li tarsin di W zusuna nin mi tireceki a e 517 ni Ed m iz man temin etmek nasebetiyle Bia hi ve hükümetinin en büyük beri ge pe il e ei hem'| nasebat tesis “e yakındaki ar « 26 ep nl al okutmalarını kabul AŞ iş alarak Yy: i olmak ve stili de e keyfiyet itibariyle tam is bakımlarından çalışkan, nin şahit oldi kanun! Bu dir, Esasen > yakından primi ve e etiye işlerini daha geniş a de A ie başaracak- “ii m'ın askeri ve bahri kuv- ve inl ali Mağ yeni e en gz v mleketlerte Gn ge bütün Sovy: üzaharet ee lerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: