26 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

26 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 44 - GA İp İmtiyaz sahibi aşmuharrir ve umumi ye müdürü : | << â ISMATIL HAKKI | ason ir Senelik Ah Alb aylık © Mevsim Geliyor ven Bazı Tetikler Anası bizm gni Asır Il BULVARI » en 44 RAİ'Tİ | Nafia Işieri Tetkik Nafia Vekilimiz Dün Onüçte Geldi No. 8705 , Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, Basmahanede Hararetle Karşılandı Ali Beyefendinin Bir Muharririmize Beyanatı OTUZ DOKUZUNCU SENE PERŞEMBE 26 TEMMUZ Yeni Asır! sabahları çıkar. siyasi gazetedir 1934 Ti Odesâ Konsolosumuz Kaçakçılıktan Mah- kemeye Verildi Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Edilecek Kl Sovyet Rusya İle Bul- garistan Arasında Iki Taraf Sefirlerini Gönderyior ig ei mül pi ve Mi "2 Vekâlet Elektrik Tarifesinin 19 Kuruşa İndirilmesini Ka- Edi i Telerafl ix yal ır. ta ür iracat madde bul Etti. Simendifer işleri Üzerinde Tetkikler - Su Işi eati 1 da e e ar üçünü teşkil eden bu Tani Natia kili çalımışl Istanbul 25 (Hususi) — he makta i, yalnız. Mh lg Beyefendi vi EZ ii edenler Vali| Sovyet dostluzunun ağla day, a değil Syni za erindeki zeyatı hamil Kâzım Paşa tarafın.|mmasında büyük hizmetleri sebkat bak irsi A zener bilüğan *bsast “İren dan Vekil beyefendiye|eden ve memleketimizde uzu kik, , Mi Gemiyi At) ga nt büİe Dak takdim olundular, ler komşumuz Rusyayı te Bia mevzudur. ne İsfasiyonuna va- Vekil beyefendi va İL enliy ön ili yolcap beni dep Ya buhranına tekaddüm) maneden vali ve saya en şehri Ii ü sıl olmuştur. 06: ği ve mini ii Vekil Böyefendi fa mwandan çala rla ei mizden ayrılmıştı iha İİ tasiyonda Vali Hissi ve belediye. reislerin iç Yoldaş Sovyet Rusya we Me, irem porn ili Müstahkesı mevki beraberine alarak Ni nin Ml sefaretine tayin edil ii mail” Mtk ». yuca Basnabane istas-)diğinden bir daha memleketi. du, artmasına yarıyor zaman köylüler refah ve |şalürla,' 'Ou daki mize e cihetle kendi- Sebi içinde hayatlârını taozim| Halk Fırkası Vil bir)sine çok samimi ve hararetli bir Salı sani L mleketin imarına Hate heye I.İteşyi merasimi yapılmıştır. Âziz Suri Yor! oğan, arms Türkiyeden mms een Tük planda bey E ea ile bera- mürzine altüst oldu: Çok in bir ağa alışmış olanlar fiat- Yet İrinci sukutunda memnu- Pi izlik e eylediler. Sukut kala ye rr Mali ille satışların Mn iii karşılı a Sr uyandırdı.Bu vi a Yaf Mem kler başladı Sille, İçerini e eğ m a ta in safhada da|k Iti- |tarafından Vi m | mümessilleri, hk bir halk , Kitlesi uzika İzmir marşını Nafia Yekili Ai Bey zim 4 üncü sahiyede — Fransız Başvekil De e Ferdivoyu İtaatsızlıkla itham Ediyor Keinepin » Vaziyet HD Malüm Değil mütevellit içten gelen. tee: ından ai heyecanla ifade aim Türkiyedeki e e N e) > ai demiştir ki:|latımızın heyecan: hiç bir gün ni si-|kalbimden eksik olmıyacaktır. iadesi mü- Sonu 4 üncü sahifede — sonra — Rus; yasi ümieba “Türk Sporöllari Bugün Rusyaya Gidiyorlar Hazırlanan Müsakaka Progra- mında Yapılacak Maç, Güreşler e Suikastlerinden Altı Kişi ölüm Cezasına Mahkâm Edildi ve Seneki Maçlardan Bir initba eker SAÇA — Hal-)mehal ge elweleri lüzumu tebliğ kevi espor ser tebliğ e-|olunur. dilemiştir; Moskova, 24 (A. A) — Türk orcularının 30 Temmuzda bu- 6 Temmuz Perşembe günüf” miekii gidecek sporduların 26| yoskovnda yapıla, dak mü mmuz Perşembe günü saat)ların programi şudur. 1, 30 da fırka merkezine behe- — Sonu 4 üncü Sahife — rsya muvalatları beklenmekledir. azenesizliğin bir çol kalması, * kabineyi gı Ilerin i hi I iktisat sis mazharetinden mahrum ederse, ley, rinden uzaklaştırmıştır. Dev mütareke bozulur. Keza Tar. koy iktisadi mesall üzerine elini diyö istifa ederse gine bu müta- MAM, bazı him, bili reke b: Binaenaleyh hü yitir zaruret DE ar. ln, ği a venin a lak ken İs eyliyecektir. viii, İmei e Santi Küümeü mhelAsi GE ereceği aha iyi neticeler künetini temin için iktidarda ki, asi, ileri süremeyi â- kalmalıdır. Bia, gi bilvasıta alacağı Paris, 24 ( A,A ) — Başvekil arlarının, müspet ne umarim “e gibi bir battı üzerin ini hareket ittihaz gi henüz M şüpl miz yoktur alâm değildir. Maamafik ga Valiyy, al incir aleni ele zeteler mumaileyhin hükümett, NE temsil edileh bütün fırkalardan Virna; i mleketin © incir ime şahsi omünazaaları (o terkedörek “deg EŞ otuz bin selde milli menafii göz önünde tut Sebil” bunun bir Di urda ei ri çalışacağını yaz- İzla, dk mallardır. Hur. maktadır! rupag OL “üm “imalinde V Fransız Başvekili ie 4 Kedorsey Bahçesini Perl ÇA, A)— elinle kalanı, a da kahve yapılmakta (A.A ) — KabineJmüdafaa etmekle, e kabi-| M. Dumerg #ira e M Sy İncir miovzüa” mütalei iyiki sonra M. Sar Bila esinin mevkiini tehlikeye ip sarkar kabul etmiştir. Sene Bilgi, A rekolte yekünuna da-|vekilin çi olan “kita mak Mİ itaat etmiştir. rio (derhal iğ dostları ile İnhişg, ikol ve alkollu içkiler| besini okumuştu nu hitabede erg vaziyeti hulâsa|temasa gelmiştir. M.Dumerg ii kam, urdaların o mühi ir) Ba Ma diyor ki seli sonra, o şüyle devam) Hiysse sarayına gitmiş ve Reisi Yatın, gsteridir Yalnız mü- Tardiyö Staveski ko- dil iyor: e tarafından kabul olun- te iin oğrudan doğruya ve beniz kendisini o şiddetle « M. Tardiyönün o kabinede|muştu > e vi itlerin a e mü- ekte fazla kambiyo ea en fazlasila sea Inhi folunabilir. Yeter ki ny inden, ve İSİhASİ me köylünün eline fazla paralsar idaresi bu iin farzımuhal a in abime harakii Atağı, sonraya bıral oi eçiieenii il ma kiloda ie yl im verse |t€ geçi olsun, Geçen sene Ay- ia Bu yazi Matlup r SARI-İ alacağı nihayet elli, altmış bin ie ici Kooperatif bu neticeyi a) Satı Yet incirlerimizin ha-İrız. Zira ie idaresi eileell uval hurdada elli, altmış aşagı v İnhi Bai ucuzlatmakta, hem | mıntakalarında Ziraat Bankası İn dır. İri mukabil memle muvaffak olmuş hattâ son de HE temin” ver sine hiç rin Zibi Buğday iinde. davrandığı kete gir SE İkame ve köy- m rda a de vi ememek arı İünü: li İk fiat ferkin incil arik edemiyere! kaldı ye emektedir. Nere | “derek kilosu üç veya dört ku-İdan pat e Er kooperatife başvurmağa DERİ ur Bani bir devlet mü ol a > baya an yl gi aat Börmi aPmakt zarar ilebi : an bile be — tevellit fazlalık asgari ruş üzerinden hurdâları © satın dört yüz bin liradan aşağıllı almağa başlarsa, müstahsil geri deği idir kalan edi a kta cal Tahmin olunabilir ki bu ne- göstermez, har sevkedilecek| fadal kal rini Devlet elbet te bu erine elini koyarsa koope- ratifin “aldığı neticelerin çok ir ai u fedakârlık fevkine çıkabilir. tereddütsüz o kabul İsmail Çocuk Terbiyesi Zevç — Hanım 'nereye gidiyorsun?.. Zevce — çocuk terbiyesi hakkında bir konferans vermeğe...

Bu sayıdan diğer sayfalar: