27 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 463 Hergün Ankara'da çıkar HAKİMİYETİ MİLLİYE » 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Tü - Japon ticareti. Japonya ile bir ticaret mukavelesi imzaladık. in öğleden sonra Hariciye Ve- istenit ticaret protokolları imza yeli Minel Dün türk - japon ticaret Ea nu Türkiye namına imzalıyan Hari- tiye Vekili Tevfik Rüştü Bey ( er Viyanadaki i isyan hareketi bastırıldı. vekilliği vazi İ Viyana, 26 (A.A) — Hükümet vaziyete tamamen hakim bulunmak ları Miele EK, M. Dolfus g nski ile Lee iie e | idare ilin olunmuştur. e nevi cürümler divanı harplere sev - kedilecektir. Maarif nazırı, M. Şuşing, baş - vekâlet Penil iyfa etmektedir. BASKIN HADİSESİ NASIL OLMUŞ. Viyana — iğ — LEE - 'nındaki is Reisi Fa ik Xi arkada göle zat n sefiri Cenapla Japon Büyük Elçisi imzayı mü - teakip İsviçre'ye hareket etmiş ve istasiyonda Hariciye Vekâleti v İktısat Vekâleti Türkofis erkânı ta- vafmdan teşyi edilmiştir. Japon Büyük Elçisinin mühim beyanatı Japon büyük elçisi Vikont Müshâkoji Usanmi kintomo bi into muharririmize hare ketinden evel imza sl protokollar hakkında ve türk — pon ticari münase Ka ri billa ağıl beyanatı vermiş- '— Türkiye ile Ja; ei iktisadi ve ticari siyasetleri ve bu sahada iğ sistemler birbirinin tamami ttıdır. kiye bu hususta çok moderndir ve eri 'da ekseriyetin kabul ve ediz et tiği bir sistem takip etmektedir. Bu tem, takas, kontenjan ve döviz abdi i ilessestir, onya “iktısadiyatmı eski İairesinde tedvir etmekte usul nizi dir, Japon ticaretinde takas, kontenjan veya döviz tahdidi kay: yeli KA Bu sistem mübayenetinden dolayıdır ki mü- (Sonu 3. üncü ai biraz evel kısmen a Ye üniformasını taşıyan mil İf sosyalist tethişçisi inci beledi- ye dairesindeki lise Üneinde top - lanarak silâl mühimmat almış - ... öğsün . Dolfüs ve muavini Prens Ştarenberg. mek m e ğini bim - ler ve bir iaratila Ravag lr is» tasiyonu e. edilirken diğer taraf. da bunların 142 $i üzerlerinde| askeri üi smezi olduğu halde baş- vekâlet binasma gelerek muhafaza ri takviye Türk - japon ticaret protokolunun lanma imzasında bulunanlardan bir grup. Baz | di dir. Bunlar di ve katlarmı ae Sele ve orada İmi l ve milli müdafaa nazırı M. Karv ki idi. sirke işgal cum ile işgal etmişler ve muavin po- İÇ SAYIFALARIMIZDA Yarı siyi bancı posti han A: asi: Burhan Asaf — temsilleri — memlek. nazırı M. Şuşig ifesini görmektedir. Hükümet vaziyete hâkim olduğunu bildirmektedir , ii naj yal du. tan tel Fak den aldığı iki kurşun yarası ile ölmüş, Başvekâlet binasını basanlar tutularak hapsedilmiştir. ransa ve İtalya, hâdiselerin inkişafını dikkatle takip ediyorlar. M. Musolini Reci- İone'den doğruca Viyana ile temas halindedir. Maarif başvekâlet kuvvetlerinin Fem temiz hareketine geç: rek içerde bulu- |leri asileri tevkif eee Saat 3 i telsiz istasyonu normal neşri - krar başlamış bulunuyor - balilzlliğkasizzlğ —— Nafıa Vekilinin teftişleri, Ali Bey İzmir'de şimendifer müesse | selerini gördü. Vekili Ali Bey, dün saat onüçte ka anal trenle Ankara'dan şehrimize gel | li ir. İatasyonda Vali Kâzım, Müstal: ülki rüesa, Cümhuriyet Halk Fırkası Re- isi Avni Bey, Belediye Reisi, şehir meclist e. teşekküller ve matbuat mümessil e kesif bir e a tarafmdan kav il Bir bando muzika ile eri kıta ve e polis ram merasimini ifa etmiştir. 26 bir asi ezesi ihtis — AA) li bir harekette bulunmak imkâ eleme bel a bun mü- , 26 — Nafra Vekili Ali Bey Kas Bey bu sal Si va maşa beri ve ye im ol asker erol a sima EN isgal o- muştur. Bütün bu hâdisel 3 “| Ortada: katil izi e sah olan des binbaşı Fey, e sekte a hâdiselere sahne li li ikisinin her zaman görülen hal, Viyana beledi ve polis nün de iştirakiyle a mü- (Sonu 2. inci sayıfada) esnasında na Hükümeti, Kumandanlığı, Beleşipdi ve — zarureti hasıl olmuş fakat be Tet etmiştir. Bu ziyaretlerden sonra Vekil müzakereler bir netiyceye vai Bey Aydın bütin tesisatını görmek Alsancağa gitmiş ve bundan sonra rıhtr» mın vaziyetini ea ile meşgul olmuş» Ali Bey aynı da ddetin hita -| tur. zmir'deki pire ikmal mmnda harekete geçilmek üzere as- ikte: ra İzmir ttk ker etleri tecemmü ettirilmiş -| da ine le yele di Eski. tir. Askerin çağrıldığını gören asi - malâthaneyği rek ve oradaki iyı teftiş edat EL (AA) Fransa'da kabine azası uzlaştı. Paris, 26 (A.A) — Cümhuriyetçi fex derasyon grupu Gehiin lanmış M. Dumerg'e timadını tekrar teyit etmiştir. Radikal sos M. Şotan'a emniyetini teli Himayeietfalin bakıcılık mektebi mezunları. Keçiören'de Himayei Etfal cemiyetinin kucağındaki | çı lık mektebi üncü mezunlarına şehadetname emeli muvaf fak olan ili etmiştir. Aynı zamanda dün anakucağındaki cemiye tin çocukları da edilmiştir. Sünnet edilen 60 n maada civar komşula< ilmiştir. Cemiyet yavrulara hediyeler ve v caklar dağa ii Etfa'in Çocuk Bakıcılı& mektebinden dün şehadetna, Ha ınımlar, Maarif Vekili ve Başvekâlet Müsteşarı bala

Bu sayıdan diğer sayfalar: