27 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S-N Bir Harp 1934 Senesi 1914 Senesini Andırıyor Gibi .. Geçmiş vukustın tarihçesini göz- Çirdiğimiz zaman yüklü bir' ay olarak — görürüz Buanu, geçenlerde bilmünasebo yazmıştık ta, Nitekim Avusturya Veliahtının Bosna - Hersek'te ölümünü intaç eden suikastten Sonra — Avusturyanın — Sırbistana Verdiği ültimatom da 23 temmuz- da verilmiş, Sırbistan bu ültima- tom muhteviyatını reddetmiş ve Muharebe başlamıştı. O zamanki üdisata çocuk olarak karışan irçoklarımızın saçında ak tellerin &dedi ağır basmıya başladı. Buna Taâğmen © günlerle bu günler arasında acı bir henzeyiş bulma- mak mümkün olmuyor. Şu farklâ ki 1914 ün dost ve üşman zümrelerini teşkil eden- lar arasında bir hayli tebeddüller Olmuştur. Dün gelen ajans teb- raflarının Avusturya Başvekili 'olfüsün ölümüne dair getirdiği :lb_ırlor. bize, işte bu muhase- 'eyi yaptırıyor ve gittiğimiz yo- İ&n tehlikeli olınııışıı ğıkhrırak retiyor. Çünkl hadiseler cidden lrvrkı_xlıcık mahiyettedir. Şimdi, gelelim, Viyanadaki kanlı vuku: Aatın tafsilâtına: Memleket- Korku İçinde Viyana 27 (Hususi) — Bütün Avusturyada, — bilhassa Viyana muntakasında dehşetli bir korku ve heyecan hüküm — sürüyor. Başvekil M, Dolfüse karşı yapılan ve ölümle neticelenen — suikast, bütün memleketi yerinden oynat- mıştır. Suikast, şimdiye kadar misli pek az görülmüş derecede feci bir şekilde işlenmiştir. Vak'anın Tafsilâtı Çarşamba günü öğleden sonra, Yazı işleri telefonu 1914 muharebesine sebep (olan Gavril Prençip bo: saat bir sıralarında Üç yüz kadar milli sosyalist bir lise binasında bir toplantı yapmıştır. Bunlar kismen resmi polis kıyafetinde, kısmen de asker elbisesi giymiş- lerdi. Bunlar bu toplantı esnasında silâhlanmışlar ve cephane de aldıktan sonra binadan ayrık mışlardır. Pürsilâh bir vaziyete girmiş olan bu üç yüz sahte polis | ve askerden yüz elli kadarı, so- kaklar tenha olduğu için hiç kimsenin nazarı dikkatini celbet- meden Ravag telsiz İstasyonuna gitmişler, binadan içeriye girerek istasyonu işgal etmişlerdir. Müte- cavizler bu sırada hatırı sayılır Yi- | Dünkü Facia Bir Kamyon Bir Yavrucağın Başını | Ezdi, Boynunu Kopardı Bedbaht ana, diğer yavrusile beraber, dadan sonra Dün Divan Yolunda bir oto- mobil facıası daha oldu. Fakat BZ <cecar ezeelecini Klna ündil. recek şekil ve mahiyettedir. Bir muharririmizin güzü önünde cere- yan eden bu yürekler acısı facla şöyle cereyan etmiştir: Sultanahmet civarında Hoca Rüstem sokağında 21 - numaralı evde otoran Muhsin efendinin 6 yaşında Yaşar isminde bir çocuğu vardır. Annesi dün öğle vakti küçük Yaşarı buz almaya gön- dermiş, Yaşarda Divan yolundan karşıya — geçmiş, buz almış ve tekrar evine yollanmıştır. Fakat çocukcağız tekrar karşıdan kar- pıya geçeceği sırada müthiş bir sademe ile olduğu gibi yere yuvarlanmış, bir lâhze sonra da zavallı Yaşarın başı ile gövdesinin biribirinden ayrıldığı görülmüştür. Bu sademeyi yapan, kireç yüklü koca bir kamyondur. Kamyon süratle gittiği için Yaşara çarp- masile yere yuvarlanması ve altına alması bir olmuştur. Çocukcağız derhal ölmüş ve cadde de k..! içinde kalmıştır. ıçıîıilğuır beyni erlere serpilmişti. Facıaya ::bığ olan kamyon Alman taba- gından Pom İ""'*_k (Devamı 8 inci sonra işte Böyle tevkif edilmişti Avusturya müllt sosyalistleri tara- fından öldürülen Avusturga Başvekili M. Dolfüs İtalyanların Askeri Tedbirleri 'ın Romaı aet gee kalinde tam techi- zatlı iki Halgan kolordusu Avus turga hududana doğru ilerlemek- tedir. Diğer bir kolordu da hazır bulunmak için emir almıştır. Tren- tin civarında da askeri hazırlıklar haber verilmektedir. Karşı Tedbirler Sıcakların şiddeti el'an devam ediyor. Bu münasebetle okuyucu- larımıza bazı tavsiyelerde bulun- mak isteriz. Fazla sıcaklardan (Devamı 8 inci sayfada V sen Pos Te — CUMA — 27 TEMMUZ 1934 snada, Avasturga veliahtı ÂArşidük Ferdinandı öldürdüktlen ne ayni saatte geri kalan yüz elli milli sosyalist de Başvekâlet bi- nasına — gitmişlerdir. Başvekâlet muhafızları niçin geldiklerini sor- dukları zaman, kendilerini takviye için gönderildikleri cevabını ak mışlardır. Sahte polis ve askerler bu suretle hiçbir. mukavemet ve güçlük — çekmeden — Başvekâlet binasını da işgal etmiş bulunu- yorlardı. Fakat bu 150 kişilik silâhlı kafile, aradan henlz beş dakika bile geçmeden Başvekâlet muhafızlarına birdenbire hücum etmişler, muhafızların hepsini de silâhtan tecrit etmişler, ayni za- manda binanın bütün katlarını ve koridorları işgal etmişlerdir. Bu arada memurları odalarında £ vu hlikesi Var Mı? Politikacılar Ha- raretli Bir Faali- yet İçindedirler hapsetmişlerdir. Bu sırada Başve- kil M. Dolfüs'le hükümet komiseri AL Fey ve Milli Müdafaa Nazırı ictima halinde bu- hanuyorlardı. Müteca likle başvekâlet dairesi: dehşet saçarlarken — radyo — istasyonunu idare eden — arkadaşları da bütün memlekete Dolfüs kabine- sinin istifa ettiği haberini işae ediyorlardı. Bu sırada hükümet polis ihti- Jâl hareketinden ve radyo istas- yonile Başvekâlet binasının işgal edildiğini haber alarak mukabil harekete geçmiş, ilk hamlede radyo istasyonunda faaliyete baş- lanmış, biraz sonra da istasyon hükümet kuvvetlerinin eline geç- miştir. Bu esnada çok şiddetli müsademeler de olmuştur. Polis Âciz Fakat polisin Başvekâlet dal- resini mütecavizlerin elinden kur- tarması kolaylıkla mümkün ola- mamıştır. Çünkü polis tarafından buraya — yapılacak bir hücum hareketi esnasında mütecavizlerin elinde esir vaziyetinde bulunan Başvekil —ile diğer — hükümet erkânının — öldürülmesi — ihtimali gözönünde — tutulmuştur. Bunun Üzerinedir. ki mütecavizlerle mü- zakereye geçilmiş, fakat müza- kerelerden bir netice çıkmadığı için asilere saat iki buçuğa kadar başvekâlet dairesini terketmeleri, aksi takdirde mukabil harekete geçileceği bildirilmiştir. Müteca» vizlere bu ültimatom verildiği dakikadan itibaren de başvekâlet binasının etrafına da mühim mik- ( Devamı 7 inci sayfada ) M. Katvinaki er böyle- - —— -a Sporcu Kafilemiz Dün Rusyaya Hareket Etti Sovyet Rusyada muhtelif müsabakalar yapacak olan 49 sporcudan mürekkep kafilemiz dün akşam Frans Mering vapurule Odesaya hareket ettiler. Kafile, dün de haber verdiğimiz gibi, Cevdet Kerim Beyin riyasetinde futbolcu, güreşçi ve yüzücülerimizden mürekkeptir. Sporcularımız, resimde ve kasketin ortasında da kırmızı görüldüğü gibi, hep yeknesak kıyafettedir. Bu elbise gri ceket ve pantolon, beyaz keten kasket, siyah zemin Üzerinde vizyer beyaz ay yıldız vardır. Kafile ayın otuzunda Moskovaya varmış olacaktır. Kafileye Fenerbahçeden iştirak eden futbolcular Fikret, Esat, Muzafferden ibarettir. Galatasaray atletlerinden Semih'te — iştirak #tmektedir. Bunlardan başka maruf yüzücülerden Leylâ ve Cavidan Hanımlarda kâfile arasındadır. Rasyaya giden aporcularımız

Bu sayıdan diğer sayfalar: