27 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Dün kalabalık bir kafile Çanakkale şehitlerini ziyare , devam ediyor. İLJATI 6 KURUŞTUR, İ Avustu birk sjirka kavgaları, | m, PARIS, 31" Yöre MAMUT ika kor, arlıkla yapılmış gi İle” inezonlarma ii poli. ra ml in İutmak, sarı bir ni mn Sa gi ar ayak Fransada siyasi fer nd proği r, hepside AŞ içi; göre bi mayan ir geler. Huludu ei şeri üriyeti de- | iski Şubat i it içinde, ge. | iktidar Boumerguş Mn sarsıntılar Fransada, gi ında bir mü lar biri Ptular, sulisti; , Marmın, Sta- lerinin neticesinde ima | gelmi, inesinin zaman 22. Seçirmesi tabiidir. | e siyasi fırkalar » Da- hr mühi i Sünlerge iler elde etti, Fakat n uvadg ki sahalarda En sebebi seçiriyor. Buh- ii ilin en İsmi geçti. B Elikanmdan, 7,8 Staviski ile olan cu nama dol. e ğ J nM. İrmalarda bulama game diğ rinden haber e*kidenberi Stavisk ndırıcıya dar olduğunu, bu d a İG adımlarda bulundu. Miyan cekin ina dolduğu id. | asımlar, sahte olduğunu, â Yk amma dağa ından bilbil ol mek iç zletini ön Sie, Sta Mun - âli et. | i İS “Chautamne' gmat fayın, Radikal | yakma ndan ki ge bilipunun, adalerin Aikat gi Mile bir çek m, Bana le sui meselesi; ex / İstey kast Yapıldığım-€ aleyhim. Min mâneyi la ya lan a Oydum, Bi, suç / elesin barla a” E Orta diyorlar vi RE ij ğ i : ş ve zaları hakkın: inci sahifeğe) Rl mi << İlkdsat Vekili Celâl B. sergiyi gezdi te gitti. Istanbulda sıcaklar Sahip ve Başmuharriri : 9 uncu sene No, 3039 CUMA 27 Temmuz 1934 Alman “Harbiye nazırı Von Blomberg mıntakavi misak hakkında görüşmek üzere Estonyaya gitti. Siirt Meb'usu MAHMUT Dolifuss'un katlinden sonra Hükümet tekrar vaziyete hâkim olmuş bütün ibtilâlciler tevkif edilmişlerdir.. Seferber halinde ikiİtalyan kulordusunun Avus- turya hududuna doğru ilerle LONDRA, 26.A.A.— Daily Telegraph'n Ro- ma'dan öğrendiğine göre, seferber halinde tam techizatlı iki İlalyan kolordusu Avusturya hududuna doğru ilerle- mektedir. Diğer bir kolordu da hazır bulunmak için emir almıştır. Trentin civarmda da askeri hazırlıklar haber verilmektedir. ... ROMA, 26. A.A, — Yarı resmi mahafilde Italya- nın Avusturya hâdiselerini derin bir alâka ile fakat sü- künetle takip ettiği söylenmektedir. Müteveffa'M. Dollfuss'la mülâkat için gittiği Ric- ciope'da bulunan M. Mussolini Viyana ile daimi temas halindedir, VİYANA, 26 (A.A.) — Avustur- ya Ajansı bildiriyor: Dün saat 13 den biraz evvel kısmen zabıta kuvvetleri üniformasını taşıyan 300 kadar milli hi öşçileri yedinci belediye binasında topalna. dairesindeki rak silâh ve mühimmat almışlar bir taraftan Ravag telsiz istasyonu gal edilirken diğer taraftan da b lardan 142 si üzerlerinde askeri üni forma olduğu halde Başvekâlet bina- sına gelerek mevcut muhafaza kuv - yetlerini takviye etmek bahanesiyle içeriye girmişlerdir. Bunlar derhal muhafızları silâhlarından tecrit ede- rek binanm koridor ve katlarını işğal etmişler ve orada bulunan nağırlarla kâlet memurlarmı odalarında hapsetmişlerdir. Hapsolunan hükümet azası o esmada orada bulunan Başve- kil M. Dolfuss ile hükümet komiseri M. Fey ve milli müdafaa nazırı M. Karvinsky idi. j Ravag telsiz istasyonunu işgal e « den tethişçiler hemen stüdyoya gire- rek neşriyatı tatil etmişler ve kendi - lerinden olan bir spikere, Dolfuss hü- kümetinin istifa ettiği haberini işaa etmişlerdir. Fakat zabıta kuvvetleri derhal faaliyete geçerek binayi hücum i- ie işgal etmişler ve Vuavin polis kuvvet elrinin yardrmiyle temizlik hareokti - ve geçerek içerde bulunan öâsileri tev- kif etmişlerdir. Saat 2 de tels'z istas yonu normal neşriyatına tekrar baş- İamış bulunuyordu. Fakat Başvekâlet te böyle şiddetli bir harekette bulun- mak imkânsızdı. Çünkü birçok kimse nde bulunuyordu. Ve bunlarm şiddet karşısmda mevkuflar dan intikam almağa teşebbüs etme » leri tehlikesi vardı. Binaenaleyh bu mütalea ile asilerle müzakereye gi - rişilmek zarureti hâsıl olmuş, fakat bu müzakereler bir neti varma » (Devamı 6 ıncı sahitede) Tel: ( ——— Müdür: 24318, Yazı işleri müdürü: 24319, İdare ve Matbaa & 24310. rya ihtilâli bastırıldı dikleri bildiriliyor / a Jj “ İSVİÇRE Gi Ny Hâdisenin Mahiyeti AVUSTURYA © (a 5--” Avısturya Başvekili M. Dolfass » ün evvelki gün Viyanada katledil ğini Ajans telgrafları haber verdiler. Bu, Avrupanın sulhünü tehlikeye 80- han çok mihim bir hâdise olarak te- lükhü edilmetkedir, Filhakika son ge- r öğrendiğimize na - saran hükümet Başvekilin feci bir şe- den telgraflardan hilde öldürülmesine rağmen vaziyete hâkim olmuş ve isyanı her ne baha - dır. Binaenaleyh şimdiki arsa olsun bastırarak tekrar iktideri ele almıştır. Şündiki elinden kartulan halde reji min değişmesi mevzuu bahis değildir. Birkaç gün içinde kali tai in avdet e! 'akat mesele, e mühim tesirler husule getir- mek istidadındadır. Çünkü M. Dol - $uss, ayni zamanda merkezi Avrupu. da çarpışan menfaatleri Avusturya - nın ve Âvusturyada tesis ettiği reji. min lehine halletmeğe çalışan beyael milel bir şahsiyetli, Bunun için N. biaman bir mücadele açmış ve bu mü cadeleyi memlekette kanunları, ha - riçte İtalya ile yaptığı te müzakerelerle takviye etmi lar ve gi Bundan bir müddet evvel Alman Vaziyete hâkim olan Fey.. İhtısat Vekili Celâl Bey sergide , » Vekil Bey bu vesile ile sanayicilerin istek ve ihtiyaçlarını da dinledi Vekil Beyin sergideki sözleri — mn Altıncı Yerli Mallar sergisi'dün , le temas edere) i li ra koni Dersi vi Çelâl Bey tarafından zi | lerini dinlemiş ve hükümetin Hany edilmiş, Vekil Bey sanayiciler - (Devamı 7 inci sahifede) wep Kıtalar da | da Azaltılacak // Tarife komisyonunun tram- vay ücretlerini gelecek haf- “ ta tesbit etmesi bekleniypr ha 6 sm tı iş olan Mi le ektedilmiş Silketle yeni bir inf aka ipılâmı ede ince, Heyeli o Vekile de 1926 senesinde yapılan | itikifta şirke. |EE yanıklı bir bina kurulduğunu &n taahhütlerini ifa (Devamı iş Kolordu şirketi yi, Feshet mesi üzerine bu ö- tilâfnemeden © ev- elçiliğini yaptı. (Devamı 6 :mcı sahifede) Suriç Yoldaş Türk dostluk ve birleşikliğinin anate- mellerinden biri idi. O temelle- Salih Paşa kumandanlarımızdan Salih Paşaya, Teşvikiye sağlık evinde mu - vaffakıyetli bir nmeliyat yapılmişinr. Salih Paşanm sıhhi vaziyeti iyi ve düzgündür. Genç ve İymetli kuman- darımıza geçmiş olsun, deriz. görüm a Görüşler Suriç Yoldaşla M. Antonof i bir âlim, büyük bir diple- z ei tam bir insan olan Suriç Yoldaş; memleketimizde on yıl dan artık, dost devletin büyük Bu uzun yıllar içinde gördü- ye değer. ğü işler pek çoktur, hepsi ayrı ayrı temizdir, güzeldir, ve övgü- - Sovyet rin üstünde nasıl sağlam ve da- Fazlâ Telefon parası bn 220 bin liranın alınması Belediyeye bildirildi Telefon şirketinde fazla mükâ- leme ücra 'erinden dolayı birikmiş olan 220 bin liranın alınması ve ya pılan proje mucibince yeni inşa e- dilecek paviyonlara sarfedilmesi i- çin dün Ankaradan belediyeye e - mir gelmitşir. Belediye cumartesi günü derhal faaliyete geçecek, pa- raları alacaktır. Bu para ile Haseki ve Cerrahpaşa hastahanelerinde bi rer paviyon inşa edilecektir. Hava birdenbire Değişti Sıcaklardan İzmir ve Edirnede memurlar saat on dörde kadar çalışıyorlar Dün Belediyede de bayılan- lar oldu- Akşamki yağmur Usanç getiren bimaltığı | siğaklir düm de, hatırı sayılır bir şekilde de- vam © etmiştir. Dün sabah ter- momelre 26 yı gösterirken, De derecesi | rüzgâr rarci sa» at 12 de Bide, 14 te 35 e, 15 te de 3ö5n yükselmiştir. Kib İeden esen rüz- gür. sıcağm şid- detini kısmen ta- akeşamı saat 18 © kadar sürmüştür. Saal 18 de serin bir çalamığ, şehirde epice toz kaldırmış, hara - ret derecesini bir den | (25) e im- dürmiştir. Bu ©8- nada hava ka: rarmış, gök gür- emeğe başlamıştır. Gece serinlik ve rüzgâr devam et- ÜDevanr 7 inci sahitede) Memleketimizdeki Altın ve petrollar Muhtelif mütehassıslar ilk tetkiklerini bitirdiler Memleketimizde muhtelif sahalar da ve iktisadi tetkikat yapmakta o - lan mütehassıslar çalıştıkları sahalar daki ilk tetkiklerini bitirmişlerdir. Mü tehassıslar mesailerin'n neticeleri hak kında görüşmek üzere şehrimizde top lanmış bulunmaktadırlar, Altın ara - yan, petrol taharriyatnı yapan grup- İar da şehrimize gelmişlerdir. Dün akşam mütehasuslar İktısat Vekili Celâl Beyin huzurile toplanarak mesaileri hakkında vekil beye iza” hat vermişlerdir. Vekil Bey bu izahat tari sonra, karar 3 yay di * #fler vermiştir. Dün akşam. z mütehasslarla beraber Trabya, To - katliyan otellerinde beraber yemek yemişlerdir. Aka GÜNDÜZ görmek sevincini duyduktan son ra topraklarımızda - kalpleri- mizde ve hattralarımızda kalmak şertile - ayrıl. Ayrılırken de bize ve Balkan- lara daha yeni, daha güzel bir işin sevinçli hâtırasım bırakma- ğa yelek Bu, Sovyet - Bulgar tanı ır. Biraz geç olmakla beraber Bulgaryanın yeni Rusyayı tanı- ması; ve büyük bir sulh âmili olan yeni Rusyanın da buna (Devamı 7 inci sahifede) ALAKALI AE e skifede mmm mr 7 inci

Bu sayıdan diğer sayfalar: