27 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

27 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S Recep Be amıma e temas, j i #$ İk # 1 i li il EEE 1 | ii Gi Halk Ferkası umazmğ kâtibi Recep B. sporcularla bir arada . . orcularımız dün akşam UsYaya hareket ettiler e Yy gençlerimizle hasbühal sait, muvaffakiyetler diledi ll birer murahhas ile pek çok sporcu ar. kadaşları tarafından uğ ler, Recep Bey, vapurun güvertesinde bütün sporcuları bir araya #oplamış ve | kendilerile samimi bir surette hasbihal ederek dost bir memlekte giden Türk sporcuların orada kendi memleketle- rini haldeile temsil aşmaları lâzem geldi, noktada tam bir emmiyet beslediğini söy emiş ve hepsine ayrı ayrı muvaffakı - yetler temenni etmiştir. Vapur anat 8 de imanımızdan fırtı- nalı bir hava ile ayrılmıştır. Moskova büyuk elçimiz Moskova büyük elçiliğine tayin ç- dilmiş olan sabık Roma büyük elçimiz Vasıf Bey dün sabah Ankaradan şeh- rimize gelmiş ve akşamı İzmire git - miştir, Bükreş sefirimiz Ati- naya gitti Bükreş sefirimiz Hamdallah Suphi üm sabah Asinaya hareket etmiş- $r. Hamdullah Saphi Beyin Atinadan bir vazife ile Parise gideceği haber ve- Yeni Mersin Mersinde çıkan © gündelik “Yeni Mursin, refüemiz altıncı yaşını biti miş ve yedi yaşıma girmiştir. Muhitine daima faydalı olmağa çalıştığını gördü- ğümüz mıza uzun ömürler ve yeni muvaffekıyetler dileriz. BORSA (İş Bankasından alınan cetveidir) 26 Temmuz 934 AKŞAM FİYATLARI ISTIKRAZLAR TAHVİLAT i s0 Türkiye Cümbü- e a ye ER Se $ iesihat dey, © 3spe va, rk dey, Anadolu Hisse 2180 $ alya” Ye , Hayriye 1525 $ Şark mecsa 3,20 ÇEK FİYATLARI kendra 60450 $ Prat 191314 ar 1206 $ Belur | 347780 Müüme 92667 Maririt çi 581 Biyer 7950 $ Beri 2070 arora 42050 Asi Am 39825 Beükı 109128 Sofya 427, NUKUT (Satış) ei kire 20 Frene Aİ 29 1 Dolar Mr lll aa zi ğe A 220 1 Mek “ Sp Mİ zam e ei me zi 201. 19 gi terli SES $ 20 Diner & > m 204 1 Çermüyiç — e göğe vs ke #2 1 Eliz ee inme EKONOMİ Adana Pamukları Bu sene çok bereketli mahsul alınacak Son gelen.malümata göre bu sene Adana mmtakasndan fevkalâde bir pamuk mahsulü elde edilecektir. Ye- ni pamuklar mensucat fabrikalarının kurulduğu bir senede mahsuli Ja oluşu tabiatin sanayiimize bir yar- danı şeklinde telâkki edilmektedir. Ge çen seneler hiç bir zaman 80 - 90 bin balyeyi geçmeyen ve son sene ancak 67 bin balya olan pamuk mahsulünün bu sene 150 bin balye olacağı muhak- kak görülmektedir. Porselen fabrikası Aldığımı zmalümata göre Kütah- yada bir porselen fabrikası kurulma” sı takarrür etmiştir. Bu fabrika İş Ban kasi tarafımdan yapılacaktır. Kötah - ya bizde çiniciliğin vatanı olması ve porselen sanayiine yarayacak topra - ğin bu mıntakada bulunması itibarile bu fabrikanın burada yapılması mu - Yyafık görülmüştür. İplik fabrikası Şimdiye kadar mensucat mizde kullanılan kamkarnlı İka me BELEDİYEDE Tetkikatın Birinci safhası Toptan fiatlar normal görüldü Toptan fiatlar üzerindeki tetkikat ik mal olunmuştur. Önümüzdeki hafta, perakende fiatlar tetkik edilecektir. Toptan fiatlar üzerinde anormal bir vaziyet görülmemiştir. Komisyon on gün son tetkikat neticesini bir rapor- İla İktisat ve Dahiliye Vekâletlerine bildirecektir. Taksitle odun Belediye kooperatifi Ağustos başın da memurlara taksitel odun ve kömür tevzi etmeğe başlıyacaktır. Noksan ekmekler Ali Bey köyündeki fırınların nok- san ekmek yaparak Şişli, Eyüp yolile şebre soktukları ve ucuz fiatla halka sattıkları anlaşılmıtşır, Bu fırıncılar hakkında kanuni takibat yapılacak - tır. Damgasız menba suları Bazı memba sularınm kapları dam gasız olduğu görülmüştür. Bu suretle bem belediye resmi ziyan uğramakta, hem de halk gayri sibhi su içilmekte. dir. Bu gibi su satanlar hakkında ta- kibat yapılacaktır. Eski ölçüden ayrılmıyan diireler Belediyeye gelen bir tam'mde hâ- 4â bazı dairelerin eski usol ölçü âlet leri kullandıkları bildirilmekte ve her türlü muamelede âşeri ölçü sistemi cari olduğu hatırlatılmaktadır. Kurbağalıya tramvay Kadıköy tramvaylarının Kurbağa» hdere ve Hasanpaşa mahallesine ka - dar temdidi hakkında bu cıvar halkı tarafından yapılan müracaat belediye ce muvafık * görülmüş, 4 bin imzalı mazbata Üsküdar tramvay şirketi mec lisi idaresine havale olunmuştur. İm - kân olursa, bu cıvara da bir kol uza- tilacaktır. Açık lâğımlar Son zamanlarda şehrimizde 12 ti- fo vakası olmuş, vaka çıkan evlerde Sıhhiye müdürlüğü tarafından icap © den tetbirler alınmıştır. Yeni vaka yok tur. Bu vakalar, Kurtuluş, Beşiktaş, Maçka, Şişli taraflarındadır. Yapılan tetkikatta tifonun bu civarda üstü a- çık bulunan lâğımların pisliğinden çıktığı analşılmıştır. Sıhhiye Vekâletinin, üstü açık lâ - ğımların kapatılması için belediyeye gönderdiği tezkere dün akşama kadar gelmemiştir. Fakat belediye bu iş için v- mumi kanalizasyon tahsisatımdan bir mikdar para ayırmışıtr. Mevzuu ba - his mıntakalardaki açık lâğımlar da muvakkat kanaliazsyon yapılacaktır. Bir resim sergisi gisini Halkevi güzel sanatlar şubesim- de dün açmıştır. Küşat resminde biz çok resim muhibbi zevat bulunmuş ve ressamı tebrik etmişlerdir. Sırrı B. bu sergisinde 46 parça eser teşhir et- mektedir. Bunlardan bir kısmı yeni tarzda yapılmış olan resimlerden mü ! rekkeptir. Sergi Alayköşkünde her gün umuma açık bulundurulacaktır. Arzu edenler serbestçe gezebilirler. Dün büyük bir kafile şe- k hitlikleri ziyarete gitti Gelibolu yarımadasına çıkılacak, ziya- retçilere harp sahasındaizahat verilecek Her sene Çanakkalede Büyük harp csnasında şehit düşen kahraman as- kerleri ziyaret için Çanakkale harp sahasına giden ziyaretçiler dün de Gül cemal vapurile hareket ettiler. Gülcemal dün ziyaretçileri almak üzere Galata rıbtımna yanaşmışlı, Bu sene ziayrelçi adedi o kadar fazla idi ki dün kamara almak için müra- caat edenlere yer olmadığı cevabı ve- r'liyordu. Saat 18'de rıhtımdan hare- ket eden Gülcemal, Dolmabahçe önün de bir tur yaplıklan ve Çanakkale za At yarışları Bugün Veli Ef. koşu yerinde başlıyor | Vüüyet LLM tp edilmekte olan yazlık at yarışları - na bugünden itibaren | Veliefendi ko- şu mahallinde başlanacaktır. 7 Yarışlar altı hafta devam edecektir. Bu haftaki yarışlara 33 at iştirak © decektir. Yarışlarda bahsi müştereklerin hı raretli olacağı tabirin edilmektedir. | VİLAYETTE Bir çazete hakkında taki- bat yapılıyor İktisadi Türkiye isimli bir gazete Vilâyet tarafınada Müddeiumumiliğe verilmiştir. Bu gazete Adapazarı ban kası hakkında ve bankanın vaziyeti maliyesi aleyhinde neşriyatta bulun » muştur. Banka, gazeten'n şantaj $e- killi neşriyatta bulunduğunu vilâyete müracaatla şikâyet etmiştir. Geçen - lerde de yazdığımız gibi matbuai mum müdürlüğü şantaj yapan, seseleri dolandıran bir takım ler hakkında şiddetli takibata ba; ymaştur. Un komisyonu Un komisyonu, dün toplanmıştır. Komisyon fabr'kacı ve fırıncıların şi- kâyetlerini dinlemeğe başlamıştır. Ib- tilâflı noktalar unlarm cinsleridir. A- yın 31 inde komisyon bu hususta bir karar verecektir. ferinin büyük kahramanı Gazinin yük sek şahsiyetini kutluladıktan sonra, Marmaraya doğru yol almağa başla» dı. Bu sene ziyaretçiler harp sahası- na çıkarak harbin cereyan ettiği bü- tün Gelibolu yarımadasını otomobil - lerle gezecekler ve kendilerine Ça - nakkale müdafaasının nasıl cereyan ettiği anlatılacaktır. Harbin Anadolu sahilinde cereyan eden kısmı için de, vapur sahil boyunu takip ederken, i- zahat verilecektir. MAHKEMELERDE © Razgrat hâdisesi Nümayişleri Bundan ağın dava devam ediyor Razgrat hüdisesi dolayısile yapı - ilan mümayişten doğan davaya dün ü- çümcü ceza mahkemesinde devam edil- İ miştir. Tecemmü kanununa muhalif hareket etmekten suçlu bulunan © gençlerden bazrları dün mahkemeye gelmemişler - di. Müddeiemumi, evrak o üzerindeki n mi ekme Duruşma, iddia serdi için başka hir güne talik olundu. Hasip Efendinin muhakemssi Sultanahmette Firuzağada metresi Naciye hanımı öldürdüğü iddimsile tev- kif edilen gardiyan Hasip efendinin rmuhakemesine ağır ceza mahkemesinde devam edilmiş, duruşma, bazı şahit - lerin celpleri için başka güne bırakıl. #maşter, Rauf Hayri Boy dün mah- kemeye verilmedi Gümrükten kaçak eşya geçirmek suçundan dolayı ihtisas mahkemesine verilmesi takarrür eden Odesa baş konsolosu Rauf Hayri Bey dün mah- kemeye verilmemişt'r. Gümrük ida - resi bu hususta bazı ovrakı ikmal et- mekle meşgul olmaktadır. Mumaileyh Kamyon altında ölüm Bir çocuğu ezip öldüren Alman şoförü pasaport alırken yakayı ele verdi Dün saat 12,30 da Divanyolun - da bir kamyon kazası neticesinde 7 yaşında bir çocuk ölmüştür. Yaptığı” mız tahkikata göre ye lemdarda Ce alem > maral Reşat Beyin z turan tahmil ve tahliye şirketinde a- mele Varnalı Mehmet Efendinin 7 ya- şında Yaşar ismindeki çocuğu Divan- yolunda caddeden yemiş almak üzere karşı tarafa geçmek isterken, o sıra- da Türbe tarafından Sultanahmede gitmekte olan Bakırköyde Osmaniye- de Mustafa Çavuşun kireç fabrikası- na ait Alman şoför Paul ve muavini Bilâlin ideresindeki 3560 No. hı kireç etmiş ise de teşhis edilerek yakalan - mıştır. Vakaya müddeiumumi muavin lerinden Ferhat Bey vaz'ıyet etmiştir. | Vaka mahalline Aclmdar nahiye mi dürü Fahri, Eminönü merkez memu - | ru AK Bey ve nahiye komiseri Muzaf- fer Beyler giderek tahkikatla meşgul Dollfuss'ün ölümü Son aylar zarfında Avrupanın Mer değişti. Umu- mi siyaseti; i ağırbaşlılığı ile tanılar bu kıt'a ii bu- günkü en yüksek ( derecesine çı karmış olan bu toprak parçası,kan ları kaynatan,insanları çılgın hare- ketlere sevkeden sıcak, (kultur) süz iklimlerin manzarasını alma » ğa başladı. i Bu, medeniyette bir irticadır. Bugün Avrapanın birçok yerle rinde geçen hâdiselerle Cuba'da Havana'da, veya Cenubi Amerika nın sarp mıntakalarında geçen va kalar arasında hiç bir fark yok» tar, t Avrupada bazı memleketler si- yasette akıl ve manlıkı değil, ma- alesef bomba ve tabancayı hâkim kılmışlardır. Ve Böyle yerlerde kim iyi nişancı ise, kim bıçağını güzel kullanırsa, kim tethiş yap - mayı iyi biliyorsa mevkii iktidar ö * nündedir. Milletin refahına, milletin itima dına istinat eden bir idareden zi - yade, martinli, mavzerli bir komi- teci zihniyeti her nedense bu me- deni zannedilen yerlerde daha re- vaç bulmuştur. Ve bunun adını da discipline koymuşlardır. Dün Almanyada böyle bir hâdi- se çıktı. Birçok insanlar, sorgusuz sualsiz kurşuna dizildi. Mühim mikdarda tevkifat yapıldı. Hitler bundan dolayı mes'ul miydi? Hayır; hiç bir memleketin . dahili idaresini tenkit etmek iste- meyiz. Bu, esas itibarile salâhiye - * timiz haricindedir. Fakat şu mu » hakkaktır Ai eğer Hitler öldürme- seydi. Öldürülecekti, Canını kur - tarmak için kendi idaresini, siya - setini kurtarmak için tabancasını kullandı. Başka türlü yapamazdı. Öyle ise kendisine karşı suikasdi hazırlayanları mı mes'ul etmek lâ. zımdır? Onlar da hiç şüphesiz memle - ketin menafii için kendi rüyet za- viyeleri dahilinde hareket etmek istemişlerdi. Ve bunun için manle- sef tabancaya müracaat etmek lâ- Zımgeldiğini zannetmişlerdi. Bizim kanaatimizce işte mesul olan bu “kan siyaseti” dir. Şimdi de Avusturya Başvekili Dollfuss'ü öldürdüler. Ajans telgrafları bu husasta uzun boylu tafsildt veri - yorlar. Son zamanlarda zaten A - vusturyada ve bilhassa Viyanada tethişçiler mütemadiyen bomba - ile etarfı kasıp kavuruyorlardı. “Avrupanın mini mini Napolöon'u olan minimini Dollfuss o bunlara mâni olmağa çalışıyor, gerek da - hilen kanunları vasıtasile gerek ha ricen beynelmilel temasları if bu * hususta ciddi teibirler ittihaz ödis“ yordu. Fakat buna rağmen tethiş- - çilerin faaliyeti azalmamıştı. Nazi ler mütemadiyen Avusturya dahi; linde bomba ile siyaset işliyorlar” dı. Nihayet Dollfess'un mevkiini daha sağlamlastırdığı zannolunan bir zamanda iş patlak verdi. Ve 7,5 milyonluk Avusturyanın boyile mütenasip diktatörü iki karşunle gitti. lar ları takip et- ti. İki taraftan da ölenler oldu. A- sılanlar oldu. “kan siyaseti,, bura- da da adamakıllı tesirini göster - mişti, Diğer taraftan Cenevrede, Lon- | drada müzakereler oluyor. Harbi ve harbin tesirlerini ortadan kal - dırmak için mütalealar yüütülü - yor, tetbirler almağa çalışılıyor. Filhakika şimdiki halde hudut- larda harp yoktur. Fakat buna mu kabil dahili harp başlamıştır. Mil etler başka milletleri öldürecek yerde kendi kendilerini öldürüyor lar, kendi kendilerini yiyorlar.. Sulh bu mu? Milletler arasında sulhü takvi - ye etmek için evvelâ bu “bomba siyasetinin, önünü almak lâzım - dır. Ve bunun için de evvelâ her ve “hüsnüniyeti,, hâkim kılma er. Mümtaz FAİK Tezlerin tetkikine de- vam ediliyor umumi kâtip re'sliği altında iki içime yapmış ter. Bu içti kurultay için gönde - rilen tezlerin okunmasına devam e » dilmiştir. 3 Merkez bürosu, pazar günü öğle den evvel tekrar toplanacaktır. Sonposta beş yaşında

Bu sayıdan diğer sayfalar: