27 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

27 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A Zafiyeti umumiye, iştiasızlık ve kuvvetsizlik halâtında bü- yük faide ve tesiri görülen İ DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ ILANLARI | İdaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan Çinko üstübe ci, külçe kurşun, Dikenli tel, muhtelif renkte kalem ve kırta- siye, Battaniye, karyola, dosye dolabı hırdavat gibi (123) ka lem muhtelif eşyanın 1-8-934 çarşamba günü saat Olldepa- zarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkür saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilin de asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getirilmesi ve numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. Çalı ve Hasır ürgeleri yle bunların imalinde kullanı- an çalı ve süpürge çöpü ve gayri mamül basırlar 1-8-934 ta- rihinden itibaren tatbik edilmek üzere D. D./30 saman tarifesine ithal edilmiş tir. Fazla tafsilât” için yonlara müracaat edilmelidir. (4175) (4206) numaralı istas- Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 Mersin yolu ANAFARTA vapuru 29 Tem. muz PAZAR 10da Sirkeci rıhtımından kalkacak. Gidişte Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, N Fethiye, Kalkan, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin'e. D. nüşte bunlar ailâveten Taşucu, Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya N uğrayacaktır. (4184) Ayvalık Sür'at . yolu | MERSİN vapuru 28 Temmuz CUMARTESİ 17 de Sirkeci ğ rhtumından kalkacak ve Ayva- lık yolunun mutat iskelelerine uğrayarak İzmir'e gidip döne- cektir. (4185) e, ö- SATILIK ECZANE İstanbulda, işlek bir yerde satılık Bir eczane isteyenlerin İstanbulda ©c- za taciri Siza ve Benbasat Efendile - re müracaat etmeleri. Tekirdağı kıt'atı için 100 ton sığır eti 5-8-934 pazar gü- nü pazarlığı 61 inci Fırka Sa- tmalma komisyonunda yapı- lacaktır. Taliplerin belli gü- nünde fırka Satmalma komis- yonuna müracaatları. (10) (4191) ... 23 üncü Fırkanm Merkez ve Tuzla'da bulunan kıtat hay- vanatının senelik ihtiyacı o- lan 322,400 kilo arpanın kapa- k zarf usulile münakasaya çı- karılmıştır. İhalesi 15 Ağus- tos 934 Çarşamba günü saat 14 dedir. İsteklilerin şartna- meyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak edecekle- rin de tayin edilen vakitte Iz- mit Fırka Satmalma Komis- yonuna müracaatları. (13) (4194) İsparta kıtatınım 934 sene- si Eylülünden 935 senesi A- Zustos gayesine kadar bir se- nelik doksan bir bin ve Elmalı kıtaatı için 934 Eylülünden 935 Ağustos gayesine kadar bir senelik elli altı bin kilo sr- gır eti ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş | tur. İsparta kıta'atımın eti 26 Ağustos 934 pazar günü saat 10 da Elmalı kıtatını ki aynı günde saat 16 da İsparta Sa- tımalma Komisyonunda ihale edileceğinden taliplerinin İs- parta eti için Bin üç yüz alt- mış beş lira. Elmalı eti için se- kiz yüzkırklira teminatla- rile müracaat etmeleri, (14) (4195) s Doktor HORHORUNİ önü Valide kırsatbe: #venehanesinde tedi İ kadar Sirkecide Demirkapıda Mesut e- TURK TİCARET VE SANAYI Bankası Tasfiye Memurlu- tasfiyede bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Bankasm alacaklılarile ak- deylediği konkordatonun birinci Ticaret Mahkemesince tasdikine dair sadır olan karar kesbi kat'iyyet eylediği cihetle konkordato mucibince tediyat icra edile- ceğinden alacaklıların alacaklarını ve bü- viyetlerini müsbit vesaiki | hamilen 30 Temmuz 934 tarihli pazartesi gününden itibaren hergün sabahları saat 10-13 e kadar Taş Handa beşinci katta (oOkâin Tasfiye Memurluğuna müracaatları hü- Dumu ilân olunur. (1414) Istanbul beşinci icra dairetinden: Bir borçtan dolayi paraya çevrilme- sine karar verilen (Overland) markalı bir otomebil 29-7-934 tarihine müsadif pazar günü saat 12 onikiden 1 bire fendi garajında açık arttırma ile paraya (1406) çevrileceği ilân olunur. Istanbul mahkemei asliye dairesinden : Vilyam veledi Hanri Daston efendi- nin Galatada Selânik hanında 11 No, da Borsa mübayaacılığı ile meşğul (Leon Yuda Aben veledi Mişon efendiye Bey- oğlunda Şehsuvar bey mahallesinin bü- yük ve küçük hendek soka i hukuk ren mümaileyih bedeli feraği tamamen aldığı halde itayi takrirden imtina etti- ği Ghetle ferağın fekki ve davaci namı- na kaydının tashihi hakkında ikame 0- lunan dava üzerine müddeaaleyhi mü- maileyhin ikametgâhmın meçhuliyeti ha- sebiyle dava arzuhali suretinin ilânen teb Hi olunmasına rağmen cevap vermedi ğinden hakkında giyap kararı ve ve yevmü tahkikat olarak 10-9-934 tari- hine müsadif pazartesi o günü saat ona tayin kılınmış olduğundan yevm ve mez- kür saatta tahkikat hakimliği huzuruna gelmediği taktirde hakkında | giyaben tahkikatın devam olunacağı malüm ol- mak üzere ilân olunur. (1407) Istanbul dördüncü icra memurluğun- dan « Tamamma ehli vukuf tarafından iki bin beşyüz oh beş lira kıymeti muham- mene Boğaz içinde Anadolu hisarında Göksü Yeni mahallede Göksu elyevm ku yu sokağında 7 mükerrer eski yeni 18 numaralı ma'a bahçe bir bap hanenin ta- mamı açık artırmaya konulmuş olup 26-1.934 tarihinde şartnamesi divanha- neve talik edilerek 28.8-934 tarihine mü- #zdif salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördü a dairesinde açık artırma ile satılacaktır. Artırmaya işti. rak için yüzde 7,5 buçuk £ teminat ak. gesi almır. Müterakim vergi ve belediye | vakıf icaresi müşteriye aittir. Artırma | bedeli hisseye isabet eden muhammen | kıymetinin yüzde 75 yetmiş beşini bul- madığı takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak- si halde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha tem- dit edilerek 129-934 tarihine müradif çarşamba günü aynı sanalda muhacmen kıymetin yüzde 75 şini tutmazsa satış ge ri bırakılır. 2004 numaralı icra kanunu nun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alikadalarn ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri men- kul üzerindeki haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı mür- bitelerile (20) gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be- delinin paylaşmasından — hariç kalırlar. Alâkadarlar işbu mevadı kanuniye ah- kimma tevfikan hareket etmeleri ve da- ba fazla malümat almak isteyenlerin 934-714 No. lu dosyasile memuriyetimize müracaatları ilân olunur. (1408) | | | 1150 Dizel mayimahruku; kapalı zarfla Kul'anı? Her ecza Afyonkarak rabatsızlıklarına ş gün geçtikçe arımaktadır. AFYONKARAHİSAR MADENSUYU içenlere kolaylık olm rine kadar gönderilmi ve böbrek n adedi $u kamyonetle müşterilerinin yerl ve aynen on Şişelik kasalarla da su verilmektedir Umumi satış yeri: Yen arında Aksaraylılar ba nında Hildifahmer satış mağ | Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehir Hilâliahmer merkez ambarında satılığa çıkarı- lan eşyadan (Sülüyen, yağlı boya, yeşil toz boya, mukavva ambalâj kâğıdı, karbit) 26 Temmuz 934 perşembe günü ve (lnşaat malzemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz cumarte- si günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambar- da satılacağı. Boyaların kıymeti muhmminesi oln (83294) kâ- gıtlrın muhammen kiymeti (83456) ve Karbitin (52500) inşa- at malzemesile marangoz edevatının kıymeti muhammenesi o- lan (29660) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile tafiplerin mezkür günlerde ambardaki satış komisyonuna müra- (1324) w — 5 caat eylemeleri ilân olunur. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul . Satınalma Komisyonundan: 1 — Gümrük Muhafaza teşkilâtı için (2670) metre kış- lık kumaş ve (1074) çift kundura ayrı, ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 — 16-8-934 Perşembe gönü kumaşların saat 1lde, kunduraların saat on dörtte eksiltmeleri yapılacaktır. 3 — Tasdikli şartnameler (her gün komisyondan alma- bilir ve nümuneleri de görülebilir. 4 — İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları veya banka kefaletnamelerini teklif mektuplariyle birlikte bel li zamandan evvelkomisyona vermeleri, (4178) - Liseler Alım Satım Komisyonundan: Haydarpaşa Liseis için yaptırılacak (500) adet ders sı- rasının 15 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü İ saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münaka saya konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veç ihle taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkür lisedeki ko- , | misyon kalemine ve münakasaya iştirâk edeceklerin de iha- le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komis- wa müracaatları, (4176) beniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Ton münakasası: 11 Ağustos 934 Çarşamba günü saat 14 de. 25 Motorin açık azaltması 11 Ağustos 934 Çarşamba gü- nü saat 15,5 da. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mah- ruku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satm alı- nacaktır. Yukarıda yazılı iki okalem mayimahrukun şart- namesini görmek ve almak ist eyenlerin her gün, münakasaya gireceklerin de hizalarında gö sterilen gün ve saatte Kasımpa- şa'da kâin Komisyona müracaatları. (3972) 4391 Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara Banka Komerçiyale İtalyana Sermayesi: 700,000,000 (İhtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) Travellers (Seyyahin çekleri) satar Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta- şir ve her zaman isterseniz dünyanm her tarafmda, şehirde otel. lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 3839 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlühünden: Itlâfıfar için 40 ilâ 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 ta- rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Münakasa İstanbul'da İstanbul Limanı Sahil sıhhiye Mer- kezinde müteşekkil komisyon tarafından 2 Ağustos 934 Per. şembe günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük ayniyat mu- hasibi mes'ullüğüne İstanbul'da mezkür Merkez Baş Kâtip- liğine müracaatları, (3720) İ nakasaya tarafindan VERESİYE satılan Elektrik cihazları sayesinde SAYFİYEDE RAHAT Yedi satış yeri: Metre Han Cumhuriyet meydanı Necati Bey caddesi Salı pazarı Elektrik Evi Beyazıt Muvakkithane cad. Ko 83 Kadıköy Şirketi Hayriya İskelesi (o Üsküdar 23 Nisan caddesi No 19 (Büyükada azmi 1226 Nafıa Vekâletinden: Çubukderesi üzerine beton olarak kısmen inşa edil olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja nvavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında bukçayı sularının akıtılması temin edecek muvakkat 9 ralarm açılması ve inşaatın tatbik ve icrasma muktazi bü ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. gi. nakasa 5 Ağustos 934 tarihine omüsadif Pazar günü 15 de Ankara'da Nafia Vekâleti (Müsteşarlık Makai “ yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odasi” ehliyeti fenniye vesikaları ile (58,966) liralık temi. muvakkateyi hamilen aynı gün ve saatta Komisyonda b: maları lâzımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri (20 kabilinde Ankara'da ONafra Vekâleti Malzeme nden tedarik edebilirler. Hâlen şantiyede vekâl rinde bulunan tesisat ve alât ve edevatm münakasa şart Tolefen » Beyoğlu Taksım İ mesinde tasrih edildiği veçhile bilâbedel teslim edilmesi (3871) meşruttur. Yüksek Mektepler Mübayaa Komisyonu Riyasetinden:. Yüksek Muallim Mektebinin 934 Mali yılma ait m€ İ lâtmahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde #5 14,30 da başlanılmak ve 17 ye kadar devam etmek 1 İ sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılmacakti. ! Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Univi p te arkasında Yüksek Muallim mektebi Müdürlüğüne ve iştirak için ihale günlerinde Fındıklıda — GENİ sanatlar akademisinde e Yüksel mektepler muhasipliği resinde müteşekkil Yüksek mektepler mübayaa komisyf na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının ihale tarihi den evvel Yüksek mektepler muhasipliği veznesine Yö maları ilân olunur. (3779) X gi 28-7-934 cumartesi (Ekmek, Et, Yaş sebze, Odun, Man kömürü, Kok kömürü, Kiriple maden kömürü). i 29-7-934 Pazar (Pirinç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar pey. ri, Kuru fasulya, Nohut, Siyah ve kırmızı mercimek, gw ru bezelye, Kuru Barbunya (fasulye ve Pirinç unu.) yakı 30-7-934 pazartesi (Un, İrmik, Makarna,Şehriye, Sade Y” Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Yumurta.) 4163 Gedikpaşada İstanbul Şandar- ma Satınalma Komisyonunda" Hozattaki Jandarma alayının senelik iaşe ihtiyacı isi (üçyüz altmış bin) kilo ekmek ve (altmış bin) kilo ve (altı yüz bin) kilo saman: ve (beşyüz bin) kilo arPi kapalı zarf münakasası 934 senesi ağustosunun yirmi üçü perşembe günü saat 14 de Hozattaki Jandarma Alay Dsi yapılacağı m İ sinde müteşekkil Satınalma Komisyonunda taliplerin mezkür günün mua yyen saatine kadar ilk temi” ve teklifnamelerile Hozattaki mezkür Komisyona müra€”” 4 ları. (4138) ye - İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Adalar Hükümet konağında mahfuz (27) kalem eşya muhammen bedeli (66) lira, (20) kuruş olup 1-8-934 Sw şamba günü saat on dörtte mahallinde satılacağı ilân nur. (M) (3890) Umumi Neşriyat ve Yazı İşleri Müdürü ETEM İZZET Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: