28 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün Istanbuldan, Çanakka- €vecivarından binlerce yurt- taş aziz şehitleri ziyaret etti- er, hatıralarını andılar. PAT | 5 KURUŞTUR.. Blliy Sahip ve Başmuharriri : ci Siirt Meb'usu MAHMUT 9 uncu sene No. 3040 o CUMARTESİ Yahudilik içih... Siirt Meba P 'eb'usu; M. Dün he siren) : Türkiyede ol a yda böyle vi büyütülerek etrafa dir. an ber hâdise, il akislerini inin burada i mü m : halda dan Par Fevkalâde bir a yorlar, gözeli banker Mahkeme le kendiligiyeileri; bu alar . . » maaş inden duyulan | fesis ildi lemek |ğ. tmak, bağıra bağı. 2 mt, düm ropaganda |İngiltere, İtalya, Fransa lekekle adan çıkıyor, Me son tahaddüs eden va- #dilmeşi .Sanda nezaretleri Ziyeti tetkik ediyorlar ildir, pp, <bepsiz ve faydı PARİS, 27 (A.A.) — Viyanadan ir faali randa, başlı ba, | bildirildiğine göre © Styri'de icra kav t mevzuda, müspet bir faali. | vetleri ile milli sosyalist âsileri ara - diyoruz; Bu Her vakit tekrar | *mda vukubulan müsademelerde ic » iz Ba mevzuu pek ihmale | Fa kuvvetlerinden 62 kişi kür. Yahudi İ meselesi bu sabah iki taraf arasmda hâsıl olan #elen in, ;©3i hakkında bura. | anl ticesinde sil 8 ede Yalı haberlere göre, Teni | bah bütün Mikblarm, hülle e 2 doğrudan gazarlığı. hare. | im “Dali il dı #tmi, üruya hükümet Ki e ENİ li ğe baha hare: | bara Areta maile BS İ geçen Si» umumidir. Sa. | Dollfuss'ün ailesine geçim teminine ka nda olan ME Hitler Alman- | rar vermiştir. yi A ette de tele bizim mem - Divanı harp “e izan aliyor. Z Ka 27 CA) — Prens Staar e di 5 -mberg riyasetinde toplanan kabine hi üncelerle M. ve hususi ne | 25 temmuz cürümlerini ” muhakeme et. mala | Tokay mi gil ire var gili. Bildiğiniz | beep bir role ve üç salam * mürdlep yle bir cereemalint Türkiye. | placaktır. Azadan birisi sivil hâkim © ünü pe yan İncaktır. İNİZ Gelme am. İtalya matbuatı ne diyor ROMA: 27 A.A. — Italyan matbuatı Viyana suikastalarından nefetle bahset- mektedir. Giornale, D'ltalia bu münüse- betle diyor ki: “Almanyanm şiddet (o hareketlerinde bulunmak hususunda gösterdiği ısrar an- cak kendi dahili müşkülâtrtn: halledebil. mek için hattâ en vahim beynelmilel ka- e daima sadık) harici ülküye ola, kalıyo. den mü n. bağlılığımız mütareke senelerinin e . İnfialler; il rışıklıklar çıkarmak arzusile izah olunan ” lerimizi, int. bilir. umlaria, Krea Yunanlılarla ami snerekbisni Melik aalaşş e | NA BN içi fena işlerd. v5 ulacaktır. Bütün gın hiç Blea vi iye banta yemeli me deli rliyetler, ceki id e PARIS, 27 A.A. — Gazeteler, Yü uk idaresine İrrei ere, | devletlerin Avusturya vaziyetinin inimiz ilee karsı huşu tir. He- | fınu hususi bir dikaktle talip etmeleri ve e a Yazi mü, e hunmaları ki e, ii : 2 ii bir ha- z i “| LONDRA: 27 AA. Lo P dalar Yaka ze Yakrdi | meme arasa Aviitiye valaydi elime w inandırma maz (Devamı 6 mer sahifede) ilk beyt Versin e ei oldu. mizin Teagnra da Dahiliye Ve. ASİ Üzeri, tahkikatından bütün ç.: n€sredilen resmi ağa ki Yağa, kadı. U. ve Ti ;: meselesini ik vasıtası eli aleyhinde . a bara ok eki dama m a anlatan, bişi her şeyi olduğ” Ji” leri kıl Anatı; bütü; luğu gibi Pranga? Sibi keş; On tereddüt. Din bu, (La Türgüğey Bizim ari hak ihtiva eden ağir iki isimize yatı aalatmakta ie. | Nafia Vekili Ali Bey ” ığıDı, yabancı gi .ğ dük ve ve Fani Türk gözeteeri, Nafıa Vekili Düny; zat gör. —— | malıklar, Memlekeşi Ali Bey İzmirde tetki- | Bir Eğer hüklenei inek katına devam ediyor | Tin önüne geçecek <r. bu hödepi hm e | PA Al ma ” , y şehrimize v | Düne geçmek izi içnalıkların “ip | yenı müteakip Kasaba - İzmir yol m lak | anlam maliye Memnuniyeti yi Kmsiyi #idiek Belen İndi givende hi EiZel ve geniş bir gun” | #inr gezdikten sonra Bornova zi - e Son h eye yağı kayabi. Da mektebini de ziyaret etmiş - Yanı, Eibi almalıdır. B, <2 bir Nafia vekili Ali Bey bu sabah kına h7İZ, zeki ve çahılız, Tük ömet, kumandanlığı, belediye- Mek pr hangi bir günf an hal. | yi ve cümhuriyet halk fırk haksızlığın büyü izafe et- KE da yarada anlattılar; Dü, Bunların 2 bir çok Yahudiler var, Tir, paralaşıparaldır. Bu Yahu iz ü ve ili. in: * Di kiyede çalıştı biliyetlerini ğ O olmuşlardır. tin gain her tarafında, geri |, Âli Bey İzmirdeki tetkikatını mü,» büyük , devletle. | ikmal ettikten sonra İzmir - Ban, erinlaz Yahdiler mani tutmuş a hattını da tetkik ederek Ba- ii bi skammuğ hiesir tarikile Eskişehi; i Devamı ii ler, ve oradaki imalâthane: 1 iş 6 met sahilede), Terin 6 mi el > . Avusturyada son vaziyet İstiride asilerle hükümet kuvvetleri arasında kanlı müsademeler Her şeye rağmen hükümet vaziyete hâkimdir. Asiler bu sabah bütün silâhlarıyla teslim olacaklardır M. Hitler ve ç z ş Avusturyada zıt menfaatleri ça vpışan iki devletin başvekilleri Jtalya ve Avusturya meselesi 28 Temmiz 1934 â M. Mussolini Avusturya askeri tahşidat hududunda yapıldığı teyit ediliyor ROMA, 27 (A.A.) — Stefa- ni ajansı tebliğ ediyor: Başvekil Dollfussun katli bil- dirilir bildirilmez, yani 25 temmuz saat 16 da, karışıklıklar ibtima- line mebni, hava ve kara ordula- rmın harekete geçmeleri için & mir verilmiştir. Brenner ve Carinthie hudutla- (Devamı 6 ıncı sahifede) Almanya ve Avusturya meselesi tayin edildi. nazileri reis Viyanaya sefir tayin edilen Başvekil muavini Von Papen LONDRA, 27 (A.A.) — Roy - ter Ajansının Berlin muhabiri bil- diriyor: Mahdut bir zaman için Avusturya i azlolundu Almanyanm Viyana orta elçiliğini kabul etmesi için M. Von Papene yazmış olduğu bir mektupta, M. Hitler, Von Papene takdirlerini bildirmekte ve kendisine karşı en | yüksek bir itimada sahip olduğu - nu temin etmektedir. M. Hitler, M. Dollfuss'ün kat - linin esasen gayri müstakar olan Avrupanın vaziyetine yapabileceği tesirleri teesüfle kaydetmekte ve vaziyetin hafifletilmesine yardım arzusunu“ izhar eyliyerek Avustur- ya ile Almanya münasebatının ta; bii mecralarına avdetini temenni, etmektedir. Habicht azledildi BERLİN, 27 (A.A.) — Alman- yada bulunan Avusturyalı liderle- rin reisi M. Habicht, Avusturya milli sosyalistleri vilâyet müfettiş- liğinden azledilmiştir. VİYANA, 27 (A.A.) — Mü- nich radyo merkezi saat 22,15 te, (Devamı & ıcı sahifede) * Bunun üzerine böyle bir yaralı (o vakasmdan haberimiz olmadığı, ve Von Papen Viyanaya sefir | EA ANEMİ Lehistan Hariciye nazırı M. - Bek Baltık misakı etrafında Estonyada yaptığı temaslar- dan memnundur. Müdür: 24318, Yazı işleri müdürü : 24319 İdare ve Matbaa © 28310. Ter ( Fi athiğe civarında : Sahiilerimizdebirhâdise Birİtalyan balıkçısı sahil- lerimizde vuruldu mu? Gemi uğrağı olmayan bir yerde dolaşan iki İtalyan motörüne karşı havaya atılan beş el silâh neticesinde bir kişinin öldüğü bildiriliyor ANKARA, 28 (ALA.) — Bu ayın 2İ inci günü akşam üslü Fetiyenin takriben 3 Okilometre cenübunda Kalkan veyahut Kalamakya limanın dan 15 kilometre mesafede Çayağ zı denen mıntakada Zeytinburnu ö- nünde İki işaretsiz motörlü yelken gemisinin gelip durduğunu gören sa hil muhafızlasından iki nefer, derh al burna koşarak düdük öttürmek su retile gemilerin kâptanlarmı sahile çağırmışlardır. Bu işaret üzerine gü- vertölerde duran mürettebatın amb arlara gittiklesi müşahede edil niş ve neferlerden biri tehdit ve ihafe maksadile beş el silâh atınca gemi - lerden bir kayık indirilmiş ve üç kişi sahile doğru gelmiye başlamış ve gemiler İtalyan bandırasını çekmişlerdir. Neferler sahile gelenleri gör- mek üzere yanlarma gitmişler ve g emi uğrağı ve liman olmıyan bu ye re niçin geldiklerini sormuşlardır. Sahile gelenler içinde bulunan gemi lerden birinin kaptanı havanm mu halefetinden dolayı ilticaya mecbur oldukların rifade etmiş ve ellerindeki balıkçı vesikalarını göstermişler dir. Bunun üzerine nefe'ler kaptana civarda bulunan Fetiye limanma gitmelerini tavsiye ederek kendilerini serbest bırakmışlar ve gemiler tekrar yola çıkmışlardır. .Aym 22 inci günü Rod: :ons olosluğumuzdan gelen bir haberde ir yelkenlide bir gemicinin havanın izden Kalamakya civarında bir yere il tica ettiği vakit sahilden atılan sil âhtan yaralanıp vefat ettiği ve ken- di'sine fethimeyit ameliyesi yapılacağı konsolosumuza bahsedilmiştir. (Devamı 6 mer sahifede) Avusturya hâdiselerinin mahiyeti : e a va ve tevlit ettiği siyasi neticeler > Avusturya hâdiseleri sükün bulmuş gibidir. Ajans telgraflarından öğ MB rendiğimize nazaran yalnız Avusturya ittihat devletini teşkil eden 9 memleketten Siyrie'de ösilerle hükümet kuvvetleri arasında çarpışmalar © olmaktadır, Italyadan alelöcele avdet eden Prens Starhemberg derhal habineyi toplamış ve Dolfuss'ün başladığı iş üzerinde yürümeğe harar ver Mİ miştir. Son tevkif edilen âsiler de divanı harp tarafından süratle muhake me edileceklerdir. Zaten yeni Teşkilâtı esasiye kanunu ittihat hükümeti- İ ne müayyen bazı şeraitin mevcudiyeti halinde kararnameler çıkarabil - mek #uretile kanunlar ısdarına salâhiyet vermektedir. Binaenaleyh mese le dahilen halledilmiş ve hükümet vaziyete tamamile hâkim olmuştar. Hâdisenin harici akislerine gelince: Bu beynelmilel sahada mühim bir tesir husule getirmiştir. Ba tesiri bilhassa iki noktadan mütalea etmek mecburiyeti vardır; Çünkü Avusturya mdselesi üzerinde herkesten evvel bu iki devletin menfaati çarpışmaktadır. Evvelki gün gelen bir telgrafta iki İtalyan ko- (Devamı 5 inci sahifede) BERE İL ENE 2 Dünkü At yarışları Havanın şüpheli olmasına rağmen gelen seyirciler haylı kalabalıktı Yarış'yerince Meclis Reisimiz ve yarışı seyre gelenler ya bir hayli meraklı toplamıştı. İstanbul yaz yarışlarının birin- cisi dün Veliefendi koşu yerinde Üç yaşmdaki yerli y. n İngiliz erkek ve dişi taylara mah- ağn Dallar Sn (Devamı 5 inci sahilede) yapıldı. Sabahleyin havanın fena olmasına

Bu sayıdan diğer sayfalar: