28 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

28 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

etmenin zorluğu YALOVA ——— — — On dördüncü mektup Pot hız sebetsizlik etmiye- 1 Yeyim el » Şam devir. tmeğe imkân kal c2siniz lâf İni ml gok HÜRMME efe e itika çç 21 denen şeyler ne biz ir Sörüşmesi, ne ilmi bir ba. bir haç haf eyim Belki vi ba ört ip yeylere Kriniz. Belki de br gi” ğinün bir kere; z. Lâkin i Sa manın Jan Deyin kali yim. Nedir o fa. 1 'e asağıdaki plâja Gi Kii ey Plain ir Vapur scatleri Kaphca eğ bağlana po eri haricinde de | ar. İ tini başından varalamestır Si POLSTE Kasımpaşa Cinayeti Sorguya çekilen Osman cinayeti inkâr ediyor Kasımpaşada metresi Nazime hanımı öldürdükten.sonra İnebolu- ya kaçan katil Osmanm yakalan- dığını haber vermiştik. Osman sorguya çekildiği zaman cinayeti tamamile inkâr etmiş ve demiştir ki: “Mevlüde isminde başka bir ka- dınla evli iken Nazimeyi ikinci ka- dın olarak ve nikâhsız almıştım. 1s- tanbula geldiğimde o Nazmiye de beraberimde idi. Kendisine Kasrm- paşada ev tuttum. Sekiz gün evvel, Nazmiye çalıştığı tütün deposun- dan eve dönmedi. e Hayli aradım. Bulamayınca teessüre o kapılarak bir vapura bindim, Heboluya gel dim. Başka haberim yoktur.,, Diğer taraftan Müddeiumumi- likçe cinayetin işlendiği odada bu- lunan Yusuf Ziya (isminde birisi tarafından Nazmiye hanma bhita- ben yazılmış olduğu anlaşılan mek- tup üzerinde de ehemmiyetle du. rulmuştur. İfadesine müracat edi- len Yusuf Ziya efendi: “ — Nazmiye hanım o mektubu yazdığım haftanın cuma günü ba- na gelecekti. Fakat gelmedi. Ben evine gittim. Osman çavuştan sor- dum. O, telâşlanarak “Nazmiye ge- ne kaçtı, ne yapalım?,, diye sor- du. Nazmiyenin gömüldüğü yerein üstüne bir karyola kurmuş, altıma da ufak tefek şeyler doldurmuştu.,, demiştir. Müddeiumumilikçe, Naz- miye hanıma mektup gönderen di- ğer bazı kimselerin de ifadelerine müracaat edilmesine lüzum görül. müştür. Tahkikata devam edilmek- tedir. Kapalı dükkânda hırsız Beşiktaşta Çırağan sarayı cad- sinde 15 numaralı kapalı olan fıs- tıkçı Kemal efendinin o dükkânın kilidni kırıp içeriye giren sabıkalı- lardan Antranik © ismindeki şahıs .cürmü meşhut halinde yakalanmış- tır. Çamaşır hırsızı Ortaköyde Gürcü oğlu sokağın- 'da 29 numaralı evde oturan Leon efendinin evine hırsız girmiş bir takım elbise ile üç gömlek ve di. ğer bazı eşya çalarak kaçmıştır. Evde de bir fanile ile bir ton çamaşırların Leon efindinin komşu su Tanaş isminde birine ait olduğu anlaşılmıştır, Tanaş yakalanmıştır. Kavanozda esrar Hüseyin isminde birisi tevkifha- nede Ismail Hakkı efendi isminde bir mevkufa verilmek vanoz kayısı reçeli götürmüş, diyen reçeli muayene edince i de yuvarlatılarak © kayısı şekline sokulmuş esrar parçaları bulundu- ğunu görmüştür. Tevkifhane müdürlüğü reçeli ge- ören Hüseyini yakalayıp ihtisas mahkemesine teslim etmişti: Bisikletten düştü Beykoz Kundura fabrikasında a- mele Salih oğlu Tevfik bisikletten düşerek bacağı kırılmıştır. Kavga Feriköyünde oturan Kadri ile Idris arasında sarhoşsulk yüzünden kavga çıkmış Kadri sustalı çakı ile İdrisin üzerine hücum etmiş tir. İdris te sopa ile Kadriye muka- bele etmiş, bu suretle biribirlerini yaralamı: şlardır. Bir çocuk kuyuya düştü Bulgurluda 10 yaşmda Luhal is minde bir çocuk komşusu Makbu- le Hanımın bahçesinde oynamak- ta iken ağzı açık olan bir kuyuya düşmüş ise de kurtarılmıştır. Deniz kazası Cemal Bey isminde birine ait bir motör Balit açıklarında Muharrem isminde birinin sandalma çarpa- rak parçalanmıştır. Taşla yaralanma # Eyüpte Gümüşsuyunda Haşi. min kahvesine Vahdettin isminde isminde biri gelmiş ve rakı içmek | istemiş ise de kahveci Haşim EF. für etmeğe başlamıştır. Bu sırada müşterilerden Temel isminde biri- ine geçirdiği bi rtaşla Vahdet rakmıştır. Zabtranın yaptığı tahki- | kat neticesinde bu evde bırakılan | re bir ka- | müsaade etmediğinden Vahdettin | “ bel” kızmış, kahveciye müşterilere kü- | İ 20 F.Belçike MİLLİYET CUMARTESİ 28 TEMMUZ. 1934 Sergide dünkü kalabalık Altıncı Yerlimallar sergisi dün şimdiye kadar sergilerde biç gö - rülmemiş bir derecede kalabalık- tı. Günün cuma ve havanm biraz serin oluşu dün birçok İstanbullu- ları sergiye toplamıştı. Yalova yo lile Bursadan ve civar kazalardan, İzmit ve Bandırmadan da mütead dit kafileler dün sergiyi ziyarete gelmişlerdi. Bu sene daha sergi ka panmadığı halde, ziyaretçilerin a- dedi geçen senekinden fazladır. Dün kalabalıktan öğleden son - ra on dakikada bir, giriş kapısını kapatmak mecburiyeti hâsıl olmuş tur. Bu suretle sergide biraz hal - kın ferah gezebilmesi temin edil- Havalar serinledi Bir haftadanberi dinmek bil- miyen sıcaklar nihayet dün iyi- den iyiye kırılmış, hava bir hayli serinlemiştir. Evvelisi gece kısa fasılalarla yağmur yağdığı için, havanm dün de kapalı geçmesi, (o plâjlara ve mesire yerlerine gitmeğe niyetli 0- lanları epi düşündürmüştür. Buna mukabil, sinemalar 4- | dam almıyacak derecede dolmuş- tur. Hava, bütün gün, kapalı ve can sıkıcı bir şekilde & devam et- miş, akşama doğru biraz açmış- tir. Hava raporu İstanbul rasat Oo müdüriyetin- Sıfır derecei hararette ve deniz seviyesine indirilmiş barometre: Saat 7 de 751, 14 te 753. Ha- raret derecesi 7 de 20, 14 te 24. Azami derecei hararet 24,3, gari derecei hararet 19,7. Rüzgâr mütehavvil (o olmakla beraber ekseriyetle yıldızdan es- miştir. Azami sürati (o saniyede 12,5 metreye çıkmıştır. İş Bani 26 Temmuz 934 AKŞAM FIYATLARI ISTIKRAZLAR TAHVİLAT Tatileranı dahili 94,50 1178 1953 Ergani 95 $ Mümessil Ünütürk 4875 41,70 “ 20 1050 ve 1 ente. ", yiyet Banka EĞ Çeanmde vam Tramvay Si Şi 00 Anadolu Hisse 7760 $ Balya 155 Şir. Hayriye © 15.25 $ Şark mecza © 320 ÇEK FIYATLARI Londra 604,50 $ Prağ 18,1a,14 Paris 1206 $ Belgrat o 347780 Milâno 320,67 $ Madrit Sisı Nüyork 79,50 $ Berlin 207,0 kün “le $ mel ima ie 3S Brüksel an İ Mmekera 105138 Amsterdam HIZSAĞ Bükreş s0 Sofya 862430 $ Viyana azsa İ Şile Av, 20 Kur. Çek 25 Lava 1 İsterlim 30 Lirer 20 Drahmi miştir, Kapının kapalı bulunduğu zaman kalabalık bütün bahçeyi dolduruyor, İstiklâl caddesine ta- şiyordu. Beyoğlu kaymakamlığı dün sergide emniyet ve inzibatı temin için sergi zabıta kadrosu - nu takviye etmek zaruretini duy. muştur, Tramvay şirketi de dün öğleden sonra sergi için muhtelif hatlardan Beyoğluna gelen ve gi- den Tramvay seferlerini fazlalaş- tarmıştır. Sergide evvelki gece Cumhuriyet gençler mahfeli tara- fından ikinci temsil verilmiş ve “beni yalnız bırakm, piyesile “Mahçupluk yarışı,, isimli komedi çok beğenilmiştir. Maliye Vekili Ankara- dan, geldi Maliye vekili Fuat Bey dün mezunen Ankaradan (şehrimize gelmiştir, Fuat Bey öğle yemeği- ni Tokatlıyan otelinde yedikten sonra misafirelen akrabasından bi- rinin evine gitmiştir. Avrupa ekspresi dokuz saat geç geldi Her gün saat 7,50 de Sirkeci- ye gelmekte olan ekspres o treni dün dokuz saat teahhurla 17,30 da vasıl olmuştur. Bu teahhurun sebebi Yugoslavyada lokomoti- fin hattan çıkmış olmasıdır. Japon sefiri Cenevreye gitti Japon sefiri Mösyö Vicomte Ushekoji dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiş ve dün akşamki trenle Cenevreye gitmiştir. Mısır sefiri bu hafta dönecek Uzun müddettenberi Kahirede bulunmakta olan Mısırın Ankara sefiri Abdülmelik Hamza Beyin bu hafta zarfında şehrimize gel- mesi beklenmektedir. Tulona çıkışın 400 üncü yıldönümü Bir müddettenberi Avrupada tedavide bulunmakta olan Koca- eli mebusu ve Türkiye Turing ve Otomobil klübü reisi Reşit Saf- fet Bey İstanbula gelmiştir. Reşit Saffet Bey, Marsilyadan geçerken memleketimiz hakkın. da bir konferans vermiş ve Bar- baros Hayrettinin Tulona çıkışı - nın 400 üncü yıldönümü münase- betile Tulonda verilen bir ziyafet- te hazır bulunmuştur. Malüller mahfeli Verilen e —— sö şehri- mizde bulunan malâlleri ara- sında bir mahfel tesisi düşünül Malüller arasmdaki tesanüdü arttırmak gayesine matuf | olan bu teşebbüs tahakkuk ettiği tak - dirde İstanbul ve Beyoğlu cihet- lerinde birer “Malüller mahfeli,, tesis edilecek, harp malülleri ara- sındaki samimiyetin artmasına ça- adin Sunar. BELEDİYEDE Kadıköy Tramvayı İlk sekiz araba ağustosta geliyor Üsküdar tramvay şirketi yeni batlar için Alman; i gonlar sipariş etmişti. Bu vagonların ilk partisini teş- kil eden sekiz araba ağustosun ilk haftasında şehrimize gelecektir. Diğer arabalar da hattın inşaa- & bitinceye kadar kâmilen gele ir, Yeni elekirik tarifesi Yeni elektrik tarifesini tesbit edecek olan tarife komisyonu bu- gün tekrar ur. Komisyon saat kiralarının in- dirilmesi için tetkikatta — bulun- maktadır. EKONOMİ Afyon müzesi İnhisar idaresi muhtelif nümuneleri toplıyacak Aldığımız malümata göre, u- yuşturucu maddeler inhisar ida- resi memlektimizin afyon yetiş- tiren mıntakalarından nümuneler toplatmak suretile bir afyon mü- i vücuda O getirmeğe karar vermiştir. Yeni sene afyon mahsulü et - rafmda tetkikatta bulunmak üze - re bu mmtakalara gönderilen eks- perlerimiz zamanında bu işle de meşgul bulunmaktadırlar, Her af- yon mıntakasından nü - muneler ve afyonun işlenmesinde kullanılan aletler tefrik edilecek- tir. Bu işler bitirildikten (sonra müzenin hazırlanması için derhal müzesi ile yakından meşgul ol - maktadır. Müzenin nerede (kurulacağı henüz malüm değildir. Deri meselesi Lâstik - Deri meselesi üzerin- de tetkikat yapan komisyon aza- ları yarın Yedikuledeki deri fab- rikalarını gezecektir. Öğleden sonra da, ayakkabı- cılar cemiyetinde komisyon aza- larının iştirakile bir toplantı ya- pılacak , kundura sanayicilerinin bu mesele etrafındaki istek ve ar- zuları dinlenilecektir. Bu suretle, lâstik, deri mese- lesi üzerinde komisyonca yapılan tetkikat bitmiş olacaktır. İpekli kumaşlar birliği Aldığımız malümata göre, i- pekli kumaş imalâtçıları araların- da bir birlik vücuda © getirmeğe karar © vermişler ve bu hususta İktısat vekâletine müracaatta bu- Tanmuşlardır. çılar birliği yakında faaliyete ge- çecekti Birlik, yapacağı işler arasında en mühim olarak, Türk ipekli ku- maşlarını daha düzgün bir hale koymak ve bazı fırsat düşkünle- rinin en ve boydan kısmak sureti- le malın fiatını ve kalitesini dü- şürmek için yaptıkları teşebbüs - lere mâni olmak meselelerile raşacaktır. Bu arada, imalâtta insicam te- ini için de çalışılacak, icap eden tedbirler alınacaktır. Nizamnamesi ve diğer bazır- lıkları bitirilmek üzere bulunan i- kezi, kumaş kâsif bulunması ii Bursada olacaktır. Italyaya gönderİlen keresteler İtalyan hükümeti yeni bir ka- Tarname kereste güm- Türkefise gelen malümata gö- iş kestane iki İiret almacaktır. Evvelce 10 b- ret alınırdı. Diğer cins kerestelerin beher yüz kilosundan 9 liret alınacak- tır, Halbuki evvelce yüz kilosun- da 10 hiret alınıyordu. Buğday fiyatları Son günlerde buğday fiatlarm- da yükselme istidadı görülmekte- dir. Evvelki gün borsa yumuşak buğdav fGatların 5 kuruş 30 para- Günün eN sel Sahneden... Manastıra Genç, güzel bir Fransız ortisti daha dünyasından bıkmış ve ma- nastıra girmiş. Senelerce sahne üzerinde, vücu- dunun, dilinin cazibesi ile binlerce halkı teshir ettikten sonra bütün bu şöhreti kızılcık gibi kırmızı pe- dikürlü, penbe topuklu ayağile te- pip bir manastırın dört duvarı ara- sına kapanmak hakikaten çok fe- ci bir şey! Tasavvur edin, o lâpiska, bük- lüm büklüm saçlar, bir makas dar- besile dibinden uçacak, o enfes ba- sak renkli dalgalı kadın başı yerine sıfır numara ile budanmış masma- gh kürt hamalı kafası kaim ola- Senelerce ufacık bir tül parçası, bir ipekböceği kozası taşıyan vü- cudunu koca torbalar saracak, her- gün binlerce insanın takdirle sey- rettiği mevzun bacakların üzerine süpür süpür uçkurluklu eteklikler geçecek, ipekli çoranlar, yün ve tire çoraplara kalb:' »acak, mini mini iskarpinler için *e cilâlı parke. ler üzerinde seken ayakları koca kaloşlarla mermer k'lise zeminle- rinde inim inim inliyecek. Elek- trikler altında parıl (o parıl yanan elmas gerdan'ıkların yerine ucun- da koca bir salip sallanan kara bir tespih geçecek. Herşeye elveda! Hayata elveda, servete elveda, şöhrete elveda!. Şimdi hayatı büsbütün aksi bir mihver takip ediyor: Eskiden sabahın altısında kuştüyü yatakla- ra uzanır, ve onda mahmur mah mmur uyanırdı. Şimdi onda ot min- derli demir bir karyolaya yatacak ve sabahın altısında çan sesleri ile dipdiri kalkacak. Eskiden kıvrak cazbant nağme- leri içinde, serpantin yağmurları altında şampanya içerdi, şimdi kili- se şari ağır ve kasvetli ha- valarını dinliyerek ancak okunmuş şarabı tadabilecek. Eskiden sahnede sevgilisine buse gönderen üç parmağı, şimdi yalnız “teslis,in heyecanı ile dikilecek. Eskiden sahnede “berayı vazi- fe,, bütün genç, ateşli delikanlıla- rı öpe öpe kanıksayan dudakları, artık çarmıha (gerilen Mesihin, kaburgaları dışarı uğramış madeni vücudunu bütün o bir aşk ve heye- canla öpecek ve ateşlenecek. Peki ne var? ne Ooluyordabu genç artistler böyle hayata elveda ediyorlar. Âdemsiz bir Havva haya tı yaşamaya razı oluyorlar, Canlı bir ölü haline gelmek istiyorlar? Eğer aradıkları, Allahla mülâ- katsa neden buna hayatta büyük bir yeis sebep oluyor? Yeisten kur talmak için mi Allahı arıyorlar, bu takdirde en hodbin bir hisle bütün varlıklarını bütün saadetlerini fe da ettiklerine şüphe edilemez. Ar tist olmadanda hayatı anlamadan: da bu şükran vazifesini ifa edebilir. lerdi, Eğer böyle bir vazife var ise Seh h saikerdam değ derken, intihar edenlerin hayata çok bağlı olan kimseler olduğunu söyler. Ba filozofa göre müntehir- ler, hayattan bıkmış insanlar değil dir. Bilâkis, onların indinde hayat çok cazip, çok tatlıdır. Fakat ken dilerinin tatileri maalesef bundan istifadeye mânidir. İyi mes'ut ya: şamak istedikleri fakat buna sırf kör talileri o yüzünden muvaffak olamadıkları için intihar ederler. Kendilerini, zevklereinden nasibe- dar etmiyen o tatlı, cazip (o hayalı terkederler.. z Manastıra kapanmak ta intihar ni gösteren Hazreti Meryem, tek- yar dünyaya gelmiş olsa idi, gebe disinin fevkine çıkmak istiyen bu manastırcılara herhalde iyi bir na- sihat geçerdi. Mümtaz FAİK ———— ya çıkmıştır. artmasına sebep ib- sası tarafından yapılan bir hesaba göre 1 ağustos 933 ten geçen haf. taya kadar, İstanbul Tü v 11 bin 922 ton buğday ihraç edi miştir. "032 eğustosundan 533 tem- muzuna kadar yapılan ihracat 540 tondu. Aldığımız malümata göre, Ziraat Bankası da köylüden satın aldığı buğdayı ihraç etektedir. İhracat işini bir mukavele ile bü- yük bir müesseseye vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: