28 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL, No. 4674 Gündelik. FRANSA'NIN İÇ POLİTİKASI, ZEKİ MESUT Bir taraftan sosyalistlerle ko - mi müşterek bir cephe teş- kil etmesi, diğer taraftan sabık baş nün Staviski reza- kil M. Tardiyö” politikasını çok Seli de bu ütunlarda AKİMİYETİ MİLLİYE — Hergün Ankara'da çıkar VİYANA'DA HÜKÜMET VAZIYETE HÂKIM Vatanperverler fırkası şiddet istiyor. | » | Cinayet haberi alınır alınmaz Italyan tayyareleri harekete hazır vaziyete geçtiler. Büyük devletler Anşlusa mani olmak için icap ederse müdahale edecekler. ugün Ankara'da Avus- turya sefaretinde diyni âyin yapılıyor . Viyana, 27 ( se bu uzlaşmayı ik kâfi si. yor. Esasen son manlarda Du il rağ yıpranma başlamış alâ - ve fır- sele: şüp! lal TK alişğlm veya Ery o meselesi değildir. Bu da- i ha ziyade fransız Ae - ik grupu ar: -asında dev miştir: e A M. fırkası ve lakin le cephesi eclisinden aşağı « daki kararların ml talep et- nazırlar 1 — Başvekâlete hücuma işti - rak eden katil ve canilerin divanı - harp tarafmdan derhal mahküm e - dilmesi, — Milli sosyalist, tahrikçileri ve hükümetin taj dü: ee şiddetli surette kip edilmeleri, e ma rhal ve ek bez :Siz nazarı dikkate na urlar PE tasfiye yapılma — Orm Dalfus'un çocuklarına bakmağı kararlaştı- Mad. 2 Sie turya — Almanya hududunu açmış- tır. MİRALAY ADAM SUSMIYACA - ĞIZ, DEMİŞ Viyana, 27 > yalılara radyo ile yaptığı bir hitap- | ”* ta, miralay Adam di hâdiseler esnasında, e a ii ii ı SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Edikiyk ikzmdiz tü Fet» ta 'eyti siz motörlü yelken gemisinin gelip dur. ğunu gören sahil muhafızlarından iki ne» fer, derhâl bu: rak dü: öttür mek suretiyle gemilerin kaptanlarmı sahi le çağırmışlardı işaret üzerine güv: telerde duran mürettebatın ambarlara git tikleri müşahade edilmiş ve peki bi ri tehdit ve aksadiyle beş ak atınca gemilerden bir kayık nini ve erden ie ve sahile doğru gelmiye ya meni iğ zelil içinde bulu: gemilerden birinin isler neşrederek, açıl yz “nil r r ei tethişçileri tarafını ve ha -| < reketlerini iltizam & ettiğini kaydet - ei (Sonu 2. inci sayıfada) .. .. » Bum Dünkü atletizm ve e yüzme müsabakası, |» Yüzme. ln ve mel emrine veril - meleri, FON PAPEN. “İAlmanya'nın Viyana sefir- | liğine tayin olundu. Avustarya Reisicümhura M. Miklas. 5 — Vatânperver dire bir | mümessilin nazırlar m kabu lü ve vila; e Hilye idare heyetleri içtimaıa alınmala - FI, Bee ill TAKİP Viyan. 27 W — SE — Dün öğle- in Karadeniz İrez mi teş d nr seti altında uzun bir abs içtima olmuştur. Prens, nazır Şuşnig'den işleri aldıktan sonra Avu: ii» levral sturya kümetinin, Dolfus hükümetinin üze- rine almış olduğu ii işi gayet sıkı öle dostuz Fon ez Londra, 27 (A.A.) — jansmın Berlin eb biliyer Mahdut bir zaman için Alm nın Viyana orta elçiliğini kabul vE Fon mesi için M. .İceğini ve maktul başv. ekili miras bıraktığı vaziyfeyi tamamlıyacağı .İnı bildirmiştir. Prens, > esasiye kanunu duğu bir mektupta, Hitler, Fon Papen'e takdirlerini a kte ve! ahı den gp muvaffaki « | kendisine karşı en yüksek bir itima- yetini Me laştırmak istemiştir. | da sahip olduğunu temin etme! Fırka Me nm son hâdiseler | dir. de büyük rolü olduğunu kabul et - itler M. Dolfus'un mi mek zaruridir. esasen vi müstakar olan Avrupa- Mi. hükümetin şekkülünd ami ei tesirle - sonra lin f i ve Mi grupunu teşkil eden sosyalistler ra- 'dikal bile Ne ile a İpe sililden yazgeçmişlerdi. Şimdi (Sonu 3. üncü sayfada) tn hafifletilmesine yardım a u izhar eyliyerek a “e AL manya münasebatı tabii meci larına avdetini e etmektedir. | ra - k lan divan:harbi vaizyfeye davet et - iştir. Mahkemenin kararları temyi; emiyeck ve derhal tatbik edile- İl ekti ALMAN - AVUSTURYA HUDUDU. E Berlin, 27 iş ) — Alman hü- kümeti, son Viyana hâdiseleri mü - nasebetiyle 2 Sr olduğu Avu: İYüzmede: 100, 400, 200 metre Birincileri Havanm bulutlu ii sile da yağmur yağmasma rağmen Kara miz havuzundaki ye birçok gene vari etmiş ve ara la heyecanlı yalar yapı pılmıştır. re Seri izmede Altmordu binden Mi Tkul 7 kia Anki — İsmail Ne Bey ikinc, Demir ordan Ümer 0 metre in yönü Altmordu- dan Kadri Bey (birinci, Demirsj ye Bey üçü o Bey ikinci; ve Mahmüt (Sonu 3. üncü sayıfada mi mekt Iı p p ? g E E e Ez z 3 zi e 5 İN ? ; 3 et limanı gitmelerini tavsiye ede- rek k kendilerin e A ve ge iler se yola Ayın 4 BE ME 3 3 a 5 2 2. g iye kadar Silk tahkikata hai disenin cereyan ettiği zamian sahile grkart ların sahi imıza İlim Tarihi musahabeleri. Salih Murat Beyin bu yazılarını yakında derce: başlıyoruz. Profesör Salih Murat Beyin mz temiz için yazdığı ilim tarihi mu mi e yakında pekire cağız. ez i ve iktısadi cihan hareketle- rinin yanıbaşında durmak bilmeden ilerliyen bir ilim ve fee. hareketi vâr dır. Milli kültürümü; deniyetler seviyesinin üstüne mak yolunda atıldığımız büyük vaşta ilim ve fen hareketleriyle ya- ından alâkadar olmak zarureti meysi dadı M alâkanm ehemmiyeti bakı me Dx ayin musaha- mek, zamanında yapıl mış bir neşir m ola Yüzme müsabakalarına iştirak edenler “100 metre koşu Finali. Yüzme müsabakası başlarken.

Bu sayıdan diğer sayfalar: