28 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TULUMBA - KATALOĞUMUZU -:STEYIN BOURLA BİRADERLER ve Ş” » Nafıa Vekâletinden: a Elektrik şirketi tarafından aboneleri nezdine AAnkar: konulan 01) elekrik saaatlarının aylık kiraları aşağıda göste- rilmiştir. (168 yirk eni ei Hi Saat nevi amperlik ,5O k. 5,30 1x10 31,30 k is X k 3x16 36.50 k 3x 30 46 k özi N Di 3x 50 ie k. 2067.45 k. 150 iatlar eylül içerisinde yapılacak olan Ri e bi rikinde “tatbik başlanacaktır. 7— İstanbul: Posta Telgraf ve Telefon. binalar ve levazım müdürlüğünden: Yeşiköy ile Yeşilköy telsiz ist: i arasına kon ulmak e et kablo: ost yaa komi: isyonuna müracaatlı © hamedeki e ifat dahilinde ihzar etmiş an külerr mer. vi e omsyona tevdi ii ve vi rae — gün Babek ilan olunur. (3780) 702 A 28 TEMMUZ 1934 CUMARTESİ As. F Fb. U. Md. Sa, Al. komisyonu ilanlari; 500 MERE MİKARL CB ukardal ie 9 ka « pal a suretiyle Si tarihinde saat 14 ihalesi icra edilecektir. Taliplerid şartname için her gün öğle 4 den sonra, münakasaya gir * mek içinde ogün teminal (ve teklifat) ile müracaatlas rr. (1700) 7—2973 kara Acentası. BANKASI rp OĞLU HALİL Galata ithalât Gümrüğü müdürlüğünden: Kilo Gram Marka No. Kap m cinsleri 0,680 1 İpek mensucat 14,600 BS 426 1 | iş macunu ve reklam MCE-.2i 1 ile: 1,730 AF 1 1 İpekişlemeli pamuk örtü 5I HKCO 1411 1 Mu ike ei mobilya 453 MH bila 19 mi m mir 1,440 . Fk heykel ii 2,500 , Şt Kuş tü tüyü yastık 0,100 . : ( Levanta 0,360 , : 1 ( Beri kadın 0,470 . se a ii ii 0,250 . vg 0,280 : . « Ç İp peki ç 1,130 . . ( dala ayakkabı 0,190 : ei ( İpek örme kaşkol 0,210 . «o» ( Pamuklu u ipek örtü 0,230 . ağir, gi sg Ke 4 ST 304 1 (Bez 103 : ( — 281 AM Bili 3 izden RE temizleyici müstahzar 2,400 , . ( id kürk yün caket 2,850 . , ( Yün çorap 1,200 : : ( Pamuk 0,800 * > 2 ( Vidala terlik 1,050 . ; Pamuk 1,670 . . » ” . . mr ei kasa Yalar pa sa N 7. Ki Ye İş itibaren açık artırma sure- lek: tiyle ve ecne gönderilmek şartiyle satılıktır. Mağ 20.7.034 a r gü 7 ye kadar satış komis sak eaatları, (3684) Ankara ii İçer Si Be üdürlüğünden; si lesi okağı ada parsel Liraku. Ahsap hane abey rap 247 8 50000 m bir evin enkazı a suretiyle satrla- na na müracaatları Si Sandıklı ai iyasetinden: Kapalı zarf usuliyle münakasaya V erilip 21 temmuz 934 üncü pair i gü be her metre de lağım ve beher adedi 417 liri keşifli tahtelarz yapıla- cak 4 adet su besi ve e 9 metre 80 santim derin- Viğinde inşa edilece! İduvarma muayyen saatte tali ip zuhur etmediğinden 30- T 934 üncü pazartesi ,günü saa mi Vi a Mane Vekâletinden:. ler ait takriben (9 Eğ iile (0) forma kadar tutaa sa ei ime lim ktır, vaki eminat akç eleriyl V gine euanizlari ii olunur. (17 i T. E Başmüdürlüğünden Gazi Orman Çifti tliğinde i inşa edilecek P, T. T. bini Ey 934 saat 15 te ihale ei üzere 25- 7 934 ten een rmi gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile mülk a arıldı. Takipleri şeraiti anlamak üzere Me mülracaağl ları. (1716) Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden: anbul'da e e ey 7— 4 Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı Metruke Muhammeğ umum kıymeti No. No. Lira K, İstasiyon Aralık Ambar e e w » genelki icar eb üç çaki nakden tediye edilecektir, arda ele — senelik icar ihalesi 2-8- 934 ir e güni pılmak üzere Bm emip i bisi hafta temdit ileriçcir. Teliplerin müracaatı. (1702) 7—2972 Ziraat Vekâleti Merkez Labo - ratuvarları Müdürlüğünden : kez Ee ili müstahdemini ile Se; Mer! tahdemini için 6 ta kım müdürlük, ie müteşekkil ölüye gelmeleri. (1696) 7— 2974) Ankara Jandarma satın alma NR Satın alınması lâzımgele beş > kilo tartar yerli e paskülün maz 1 SE Rİ a samba günü saat 15 16 ya kadar jandarma mi l tal bari karargâhı dahilinder ki dairede baik İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzerd her ile birlikte mii gün ve saatinde komisyonumuza müracaatları. (1690) 7—2975 ünakasa 9 gün temdit edilmiş olduğundan talip olanları muayyen günde Yo 7 buçuk izi Mİ m be lediye encümenine müracaat etm r, (1689) Bakkallar Cemiyeti Relsliğinden 2-7-9: rihinde yapılan toplantıda ekseriyet olmadığın- dan imei defa olarak 28 temmuz 934 tarihine müsadif cu- | mızda yapılacak i li bilumum e rn gelme- 7— leri rica olunur efen: Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : Zonguldak'ta ie bedeli yapılacak Tahlisi 22778 lira 61 kuru: i 'e binası inşaatı cra kılınacağından taliples rin e baptaki proje ve keşif cetvelleriyle şartnameleri gör“ e üzere Galata'da il ii ım hanındaki Dai Mer 976 keziye'ye müracaatları.

Bu sayıdan diğer sayfalar: