28 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSIR ir İDAREHANESİ mir Birinci BEYLER SOKAĞINDA —ee— leşriyat miri M. SIRRI ABONE ŞERAİTI GİE rad. d Alti aylığı 3,5 iradır. a Mi iller BAE 15 Ene —.e— (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır yor ki etmek lüzumunu görmüştür.” CUMARTESİ 28 TEMMUZ 1934 60 PARA cia Hakkında Mussolini Ve Amerikanlar Ne Diyorlar ? Viyana (Radyo) Mussolini Dolfüsün katli dolayisile çektiği bir taziyet telgrafındâ di : « İtalya her zaman Avusturyanın istiklâlini müdafaaya hazırdır. Ve bunu bugün ge A Diğer taraftan Italyan gazeteleri bu meselede Alman —. şerik &ü irümlüğünü iddia etmektedirler. Amerika matbuatı ise Dolfüs faciasını 20 e evvel umumi harbı atesliyen Saraybosua dramı kadar mühim ve kıyamet koParıcı ir. hâdise telakki etmekte müttefiktir. DMeyedei e seler va ge 2 7 (A.A) — Vey M. Dölfasuo eli kr Öğleden sonra yapı A.A) — Gazete EN devletlerin Avus YA vaziyetirin inkiğefin bül bir la Weleri ve Anslns em me; takip | iy Alinan hütümeti, 4“ bâdiselerile | doğruda! mal Vi beke her dgi bi va e S Ava Ki aparnan rine ie Bi ştar. aaleyi. bu. hüdiselerle ar olabilecek biç bir daha evvel ne daha tart Berlin 27 (A.A) — Reisi cumhur Mareşal Hindeaburg Avusturya reisicumhuru M. Mikalesa şn telgrafı gönder miştir: * Başvekil M. Dolfasun P! bürün Avustorya kolonisi bulan» caktır. Âyinde Türkiye emmburi- ili Tev- ten.sil eyli 7 (A.A) — Del- an, Vatavpor- ec 1 — Başvekâlete hücum eden katil ve canilerin divanı harp Sara, derhal mah e ilmesi — imi 808; ii komü Dist dalerieee ve Pia tin tanı üşmanlarının ya ara takip edilmi. yi Derhal ve biçbir şey nazarı itibare almınmadan, memurlar arasında tasfiye y eee — Orman müstshdemi kimi Snin Si ölmüştür - M. Fon PaPen Avusturyada paya temsil etmeği kabul etmistir nin tallifi ve oder em- rine verilmeler e Vana Ba nin bir a öüeyim meclisine kabulü ve vilâyet #müşavirlerinin, vilâyet idare heyetleri içtimalarına alı» ması, Berlin 27 (A.A)— Alman gazeteleri Avnsturya bâdise lerini tafsilâtile neşrederek, 55 lif beyanatı “emniyet kaydetmek dir- © Mistbünk bilhassa Avustur ya hâdiselesinin muuhuasıvan dahilt bir mesele tabaruz ettirme zamandenberi sükünet bal mıyan Avusturya milletine abbet hisleri izhar eyle- yayı etmeği kabul etmiştir, Bina enaleyh, muvakkaten Başve- < ie ayrılmış “Perle, Viyana» dan İN göre, Sürt de iora lie 62 kişi ölm Ron akika haber veril onu 4 üncüdi 2? Ağmetas | Cuma gr -orkunç Bir Cinayet örisinınedenöldürmüs Kadın ona: Seni görünce domuz görmüş gibi oluyorum deyince adamda tabancasını çekıp onu yedi el silâhla cansız olarak yere sermiş! kendi Adanada yea ya de bir cinayet olmuş <6 İs- mail Sofa beyin ikide en Husan Zell sd adında g 8 EB Vasıf B. şehri mize geldi DE Betirimiz Vasıf Bey Bakar vepurile â velki gece sabalırn kar gı Dini saat kadar devam eden şiddetli bir y ıştır. Dün, öğleden 80» ve on dakika kadar sürmüş» tü sünkü Cesmealtı maki idin istirâk ediniz asanın vözgeçmesino karşı yaptığı teklife Du ie £ kekif; demiş, ben senin eee bile gör- mek mii nz. a düm mü, adeta bir domuz örm ie gi kt ! Has: zerine nba zi geni ii yedi el ateş etmiştir. Çıkan kur- şuulardan biri Dudunun ar- kasından girerek (kalbini parçalamış ve osnsız olarak yere ER Katıl yaka- m F etiye sahilinde Ankara, 27 (A.A ayın 21 inci ir in takriben 30 kilometre cenubnuda Kalkan veyahut Kalamakya limauludan 1ö gör hafizlarindan iki nefer, önü. bal burna koşarak e ür iner suretile krtdaşmie >> Hep sıcaklar d dolayisile.. lp <p <p pp öldürülen Italyan Gemicisi Hâdisesinin leyüzü Ne . imiş? anlarını ağn t üzerine güni müreti İndi 0 e , edilmiş ve neferlerden biri tehdit ve ihafe m dile beş el silâh atınca ge- mış ve gemi- ler lam bandırasını çek- — 5 ii çi mağa r. a r, — a yi tor yatmakla hasta olacaksın. Gel biraz da e — il bu meaklarla yi olsa gece gündüz Süninder İm yine ağaçların altında yasa 4 dü öd il di âh li

Bu sayıdan diğer sayfalar: