29 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AMET SIRRI akla r “ Birinci BEYLER | SOKAĞINDA İzmi —ee— j İğ renlmien sn Avusturyada kr Nü olduğu e hakimdir. ? m açıktır. De- Daktağ ai ig şekilde çalış» — Vest i mira a 28(A.a it kilsesinde 31 Tem M. Dolfaş için bir J) —K İpi, kan nakli ameliyatı 'U M. Rintelin olan ya ie sl iş| # mabyanın Viyans vE Ge kabule ka tmiğti yn # z ( şsfiu gayesi ili liste bişe we ms ih, Gönül etmemek v İ a mel islik iş gr etine ve Şeri he mal en z bir umamakta esl ila ; » 28 (A.A) — Bu tiZde Avosturya an mesinde, Başvekil M. uu yene rubu için iyisi icra edi: gi Türkiye büktü Bamına Hariciye Veki- k Isciler mma SENE X: 1233 - Halkın Sesi HAKKIN SESİDİR Neşriyat âmiri M. SIRRI | ABONE ŞERAITI Seneliği 6, Altı emr ra kri Günü ları ber 75 Kuruştur —.— (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştı 29 TEMMUZ 1934 PAZAR Fon Papen Neden Viyanaya Roma (Radyo)- Fon PaPenin Viyanaya tayini Italyanın son kanlı facıa TEL. 3503 60 PARA diyor münasebetile takındığı şiddetli tavur ve vaziyete karşı bir cevaP telakki olunmaktadır. Fon PaPen Dolfusün katli münasebetile Almanya aleyhine dönen cihan “umumi efkârını tadile çalışacaktır. Bununla beraber bir cok yerlerde Almanyanın aleyhinde ve Avusturya Parisi ziyareti Türk - Fransız dostluğu samimi tezahura Parıs, 28 (A dolu smmm hususi muha- biri bildiriyor : 150 Kişilik talebe ve İzci Ana- WZ dost vu'ukts Türk - Fra N Diyarbekir'de Şehit Muallim Dündar Alp Beye Merasim Diyarbekir, 26 (A,A) — Halkevi reisi T-heio Cahit Beyin riyasetivde, Halkevine mensup 20 kişilik bir heye* Ticeye ei muallim Dündar Alp B mezarına çelenk koymuş ve Sİ ve niçin şehit edildiği El tılmıştır. Höyöt bir gece Licede kal dıktandan #onra avdet ötmiş tir. Gazeteler evi Dübi er e değişiklik yoktür. e ei iü Tevfik Rüştü Bey hazır yn muştur, Merasime, An ra'da bulunan bütün gefir- mi ile sefaretaneler al DI Avustury kolonisi de e Bey, Y derin teessürüvü bildirmiş: tir. tına vesile oldu DA lağunu meth ve miş ve o ia ket arası oyle İmal sebatı daki ünai kr e öyleiniğ ETİ İstiklâl ARE e m"rseyezi (söylemişler dir. Kafile Mi askeriu kab- kuymuş v. nştar: Ba bi Me dore “Tüneaniri olmuştur. Talebe ve izciler lisede kalmaktadır . Yeni Muhacırlar Sofya elmiştir. o Bunlar Türkiye'ye gidecek ve Sılivii civarına iskân edilecektir. 70 Adet İngiliz Gemisi.. Belgrat — nın verdiği Harp gemisinden mürek kep bir re filosi 25,000 2 — Bu kanun > zabiti li LD ziyaret edecektir. Avala sjansi- malamata göre, milen Yugoslavya Alman Gazeteleri Ne Diyorlar? mi EE Pari Gain bâzı . Fransız ve İtalyan gazetelerinin Dolfa san katlinde Nazilerin Şef Hitlerin parmağını görmek istedikleri için ateş pöskür- mektedirler. (Radyo Hi an er No 256 ai — 27 Haziran esi. vi ve 1833 numaralı rrazi vergisi kanunu at senesile onu takip eden senelerin umumi talırir Mey şu kadarki 27 hazi- gi ih ve kabul ta rihi 4-7.934 1833 numaralı kanun mucibince tagrir kıy ü k fazla vw 33 numara u muvakkatan üçüncü madde- sine tevfikan vaki tadilât talepleri ve rararları 1934 mali senesinden itibaren bü- kümsüzdür. Madde neşri tavhiden ininde Madde 3 — Bu kanun ie nın lehinde .nümayişler yaPılmakta ve matbuat cumlarını çürütecek şiddetli Türk talebelerin Alman gazetelerinin hü makaleler yazmakta devam etmektedir. Pamuk Cinsi Ziraat Vekâleti islâh için üret me ciftlikleri tesis edi or Ankara 28 (4.4) — Mil- i pamuk sanayimizin muh z olacağı yüksek vasıflı pam rın memleket dahi hilinde yetiştirilmesi omak- sadile, ziraat vekâletince A- uk to üretme çifliği tesis li tedir, Bundan başka vekâlet Sakarya vadisinde de lk ların islâhına” teşebbü: miş ve geçen 8ene” mall Mi dağitılan saf e) tohumunda bu r. ya, Elâziz havalisinde de pamuk ziraa Arazi Vergisi Kanununun muvakkat 3 üncü maddesine kaim olan kanun rasıns maliye vekili memur dur ön se e e Şa yizüzüldendir. en, şu yale ahli Hi çıkarmasını bilen yü; tımu ihya ve islâhı için kâlet mütehasıslarına kat yaptırmış va o hav u seneden; itibaren pa- mk tecrübelerine ba , lanmış g Vâsıf “Bey Türkiye Devlet Demiryol- ları Tinci İşletme mıntakası mtitttişiği muhasebe müdür- lüğüne, bu vazifeyi vekâleten ifa etmekte olan Vâsıf bey tayi: unmuştur: — HalkaPınarda Bir çocuk cesedi ulundu Halkapınarçayında zabı- taya yapılan ihbar üzeride vukübulan araştırmabha bir hafta evvel çaya atılmış bir gocuk cösed: bulunmuştur. Kaçakcılar — vatan hainidir kadının yanında genci görüyormusun en iyi gencin yem kadını görüyor musun el ir koyundan iki posi Birliğinin (3 Ağustos | Cuma günkü Çeşmealtı tenezzübüne iştirâk ediniz cl

Bu sayıdan diğer sayfalar: