July 29, 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

July 29, 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç BK ' T GA GUF 9 TEVVUZ 1034 Ve GOT CUU Oo kurun n Sen> N Umum Neşriyat Müdürü: Konan Emin İDARENANEŞsİ: Balketir Şahmehmet OCGUMARTESİDEN MAADAHER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. shaları 25ku T DK CİRASA ĞETESERE DA 4 : MAD SNT CDT RMARRARSASSNDKANIN KOKU GALAAMMANANRAA CA İK TELEFON: Yeni bir hâdise oldu. | Nafl a Vekllı A'i Bey Sehrİmİde. İĞBTJĞŞİ’İE“ ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı ——— Viyana V _S?h"ıenn?lze Yanaşan Hitiserinin harişte yap- | Nafta Vekili Ali bayefendi dün İzmirden şehrimize geldiler, Bandırmaya - gidip İki Gemi Durduruldu. tığı atisler geldikten sonra - Seyahetlerine devam elmek üzere Eskişehire hareket ettiler. TUT T ER AĞA Karışıklıklar İhtımalina mebni İta- Mubteram Ali bay şahrimizde va Sadırmada Şehre at işlerle alâkadar oldular, İzahat aldılar. Futınadan sahillerimize iltica ettiklerini söyliyen bu |a hana ardüsU aa ada | Teİik seyihai yapann Haa B a 8| * Romo, v — Sta- | olan Naftı Vaki i beyefa- Te Köt üü BeR gemiler serbest bırakıldı. Fakat meseleye başka bir ( aü ajones bitdiriyor! — ŞU SAYL 4265 | ndi refekatlerindeki zevatla şekil verilmek isteniyor. Ankara, 27 (A A.)— Bu ayın 22 inci günü akşam üstü Fothiyenin takriben 30 kilometre?cenubunda kalkan veya kulamakya limanından 15 kilametre mesafode Ç ağıı denet m | jçin emir verildi. Gönderilen ıntukada Zeytinburnu önünde iki işaretsiz motö isinin gelip durduğunu gören sahil muhufızlarından iki befer. hazırdır. Avusturyadaki vazi-| derhal buna koşarak düdük öttürmek svretile gemilerin yelken gem, fan? ajansı bildiriyor: Anvusteya — başvekilinin katli üzorine — karışıklıklar ihtimaline mebni hava ordu- larının harekete — geçmesi kuvvet her ihtimale — karşı yet tabilliğe doğru gittiğin- kaptanlarını sahile çağırmışlardır. Bu işaret üzerine güv- | den bu ihtiyatf tedbirden ertelerde duran mürettebatın ambarlara gittikleri müşahede | edilmiş ve — neferlerden maksadile boş el silâh atınca gömilerden bir kayık indir- | biri tehdit ve — ihafe ilmiş ve üç kişi sabile doğru gelmiyo başlamış ve gemiler İtalyanbandırasını çekmişlerdir. Neferler sahile gelenleri görmek üÜzere yanlarına gitmişler ve gemi uğrağı ve liman olmıyan bu yöre niçin geldiklerini sormuşlardır. Sahile gelenler içinde bulunan gemilerden birinin ka ptanı havanın muhalefetinden dolayı ilticaya mecbur oldu- klarını ifade etmiş ve ellerindeki balıkçı vesikalarını gös termişlerdir. Bunun üzerine nelerler kaptana cjvarda bulu- na Fethiye limanına gitmelerini tavsiye ederek kendilerini | sorbest bırakmışlar ve gemiler tekrar yola çıkmışlardır. Ayın 22 a0i — günü Rados konsolosluğumuzdan ı gelen bir haberde o sabah Radosa gelen motörlü bir yel. ı kenlide bir gemicinin havanın muholefeli sebebile sahille- | rimizden Kalamakya civarında bir yere iltica ettiği — vakit | sahilden atılan silâhtan yaralanıp vefat ettiği ve kendisine | fethi meyyit ameliyesi yapılacağı konsolosumuza bahsedil. miştir. Bunun üzerine böyle bir yaralı vakasından haberimiz olmadığı ve vakayi tasrih eden vesikaların bize veri ve ondan sonra vakanın derhal mahkemeye mahalli hükümetine beyan edilmek üzere bildirilmiştir. Şimdiye kadar yapılan tahkikatta hâdisenin ettiği zaman sahile çıkarılanların esi konsolosluğa cereyan sahil muhafızlarımıza aralarında bir yaralı olduğundan bahaetmedikleri teeyyüt etmiş olduğu öğrenilmiştir. | verileceği — - Viyana Hâdiseleri. Hâdiseler nqsıl—g_klı, bastırıldı? | | | | ! | | Polis va askarl ünilorma giyen ihilâlci Sosyalisler — evvelâ Tadyo İslasiyonu —binasını sonra başvekâleli etliler., Ve.. Hükümet vaziyete hâkimdir. Viyana, 26 (A A.) — Av- usturyaya Ajansı - bildiriyor: Dün saat 13 den — biraz ev- el kısmen zabıta küvvetle- ri üniformasını taşıyan 300 kadar millt sosyalist tethi- şeileri — yedinci — belediye dajresindeki — lise binasında toplanarak silâh ve mühimmat almışlar ve bir tarftan Rov- ag telsiz istasiyonu — işgel edilirken diğer taraftan da bunlardan 142 si üzerlerin- de askeri üniforma olduğu halde Başvekâület — binasına gelerek movcut — muhafaza kuvvetlerini takviye etmek behanesile içeriye girmişl- erdir. — Bunlar derhal muhafızları silâhlarından te- erit ederek binanın koridor ve katlarını işgal etmişler ve orada bulunan nazırlarla başvekâlet memurlarını oda- larında hapsetmişlerdir. Ha- psolunan hükümet azası o ssnada orada bulunan Baş- vekil M. Dolfus ile hüküm. et komiseri M. Foy ve mil- K müdafaa nazırı M. Karvi- nsky idi. Ravağ tolaiz istasiyonunu işgal eden tethişçiler hemen stüdyoya girerek Neşriyatı tatil etmişler ve — kendi- lerinden olan bir spikere, Dofas — hükümetinin istifa ettiği haberini işaa etmiş- lerdir. Fakat zabıta kuvvet- leri derhal faaliyeto geçerek binayi hücum ile işgal et- mişler ve Vuavin polis kuv- vetlerinin yardımile temizlik hareketine geçerek — içerde bulunan âsileri tevkif etmiş lerdir. Saat 2 de telsiz ista- siyonu “ normal — neşriya tına tekrar başlamış bu. lunuyordu. Fakat böşvekâlet- te böyle giddetli bir hare, kette bulunmak — imkânsızdı. Çünkü birçok kimseler agi- lerin elinde — bulunuyordu. Ve bunların şiddet karşısın- da mevkuflardan — intikam almağa teşabbüs — etmeleri tehlikesi vardı. Binasnaley bu mütalea ile müzakereye girişilmek — zarüreti — hasıl olmuş, fakat bu —müza- | — daha ileriye gidilmeğe lü- zum kalmeadı. Hâdiseler ve İngiltere Londra, 27 (A.A.) — Ha. riciye Nazırı avam kamara. sında Avasturya — hakkında uzun bir rapor okumuş ve neticede Avusturyanın istiklâ| ve tamamiyeti hakkında son hâdiseler yüzünden İngilte. renin vaziyatinde bir de- gişiklik olmıyacağını söyle- i Hududu geçen Avusturyalı ar Belgrat, 28 (A.A.) — Yu- göslavya Ajansı bildiriyor: Dün öğle üzeri yüz kişi Avusturyadaki Radkersburg. dan — Yugoslavya hududunu geçmişlerdir. İyin yapıldı. Ankara, 28 (A.A.) — Bu. gün saat 12 de şehrimizde- ki Avusturya sefarethnnes- inde müteveffa Başvekil M. Dolfusun istirahati ruhu iç- in bir âyini ruhani yapıla- cak ve âyine bütün Avus- turya kolonisi bulunacaktır. ! Âyinde Türkiye Gümbhur- iyetini - Hariciye - Vekili Dr. Tevfik Rüştü bey temsil uyl—, iyeceklir dığından asjlere saat 14,39 da bitecek olan bir ültimat om verilmiş ve aynı zaman- da bu müddetin hitamında | harekete geçilmek üzere as ker kuvvetleri tecemmü ett- jirilmiştir. Askerin çağırıldığı- nı gören âsiler Almanyaya gitmek üzere — kendilerine müsasde edilmek — şartile binayi tahliyeye kurar ver- mişler ve saat 20 den biraz sonra teslim — olmuşlardır. Büşvekâlet binası asker ve polis — tarafından tekrar işgal olunmuştur. — Bütün bu hâdiseler esna- sında nazırlar Viyana Bele. diye rejisi ve polis umum müdürünün de iştirakile mi- N? müdafaa nezaretinde içti- ma etmiş bulunuyorlardı. Yalnız başvekâlette mevkuf olan nazırlarla İtalyada so- yahat etmekte olan Başvekil muavini Prens Stahremberg içtimaada — yoktu. Kabine devlet reisile telefonla gö- rüştükten — sonra asilare beraber dün saat 10,5 da hux- ua? trenle İzmirden şehrim ize gelmişlerdir. Mukhterem Vekili istasiyonda Veli bey, mebus Portev bey, bolediya reisi, mülki v- «skorf? rüosa, fırka teşekkülleri ve — kalabalık bir halk kütlesi tarafından hararetli bir surette karşılanın ış, askor kıtası ile jandarma ve polis müfrezeleri taraf- ından &slâmlanmışlardır Kisa bir tevakkufu müteakıp Bondırmaya hareket — eden vekil — beyefandi — akşam üzeri enat 19,40 da şehri- mize dönmüşler ve seyahat lerine devam etmek üzere Beko ..7 Kadını Prof. Malşın bir - konferansi. Revuede Lausanneden: | Muhammedin son nefesine | kadar kadınlar lehine olarak f N ifin sarfettiği teveccühle — dolu sözlerden — mukaddema bu sütunlarda bahsetmiş ve ka- dınin vaziyoti kanuniyesini nasıl muhsüs bir — derecede ıslah eylediğini işaretlemiş- tim. Kuran bap 4, âyet 8, 12, 14, ve bap 5, üyet 14, Fakat o vakitte — söylemiş olduğum veçbile Mukaddes kitabın müfsesirlerinin işti- raki sayesinde Peygamberin «Feministw niyetleri uruflara kürban edilmişti. Eski idare tarzı altında Türk — kadınının vaziyetini biliyorsunuz. Kadın, denile- bilir ki cemiyet — haricinde idi. Hareme kapanmıştı. Hiç | bir şeye hattâ çocuklarının terbiyesine bile iştırak etm- | miyordu. Yüzü peçeli olarak — soka- Ba çıktığı zaman asla erke klerle boraber arabaya bin emezdi. Ne tiyatro sahnesins | de ne plüjda ne de Tras- mi toplantılarda onun do. laştığı — görülmezdi. Onu böyle — gaklamaktan müaksat ne idi? «Paul - Bour- geto Pol Burje bunu Şark. hların atoşin yaratılışına ha- mlediyor, Burje — diyor ki: «Şarklılar — kadınlarını öyle kendilerine tahsis — ettirici bir aşk ile seviyorlar ki ba- şkalarının ihtiras nazarları. ndan onları saklarlar. İngi- lizlerin her milletten evol | «Feminist» olmuş olmaları daha az kadın düşkünü ol. duklarındandır.» Bğer, en a- | teşli arkeklarin bütün naza- karşı şiddetle hareket etmo- | rları üzerine celbeden kadı. ğe karar vermiştir. Viyana, 27 (A.A yana belediye roisi ) — Ve M. Sch- | nları perestiş ettiklerini bil- | perestiş meseydim, bu güzel tezi me-| almemnuniye — kabul eder- koreler bir neticeye varma- | (Devamı ikinci — sayfada ) | dim. | azıdan Nafta Vekilimiz Ali beyefendi Eskişehire hareket etmişler- dir. Vekil Baklaihr Bandırma iskelesinden 150 bey Belediye, Cümhuriyet Halk Fırkasını ziyaret etmişler ve yeni yapılmakta olan mah. feli gezmişler ve şehre işlerle bu meyanda ihracı ambarları ve gehrin haritası üzerinde tetkikatta bulunmu. şlardır.Vekil beyin Bandırma. ya kedar olan seyahatlerinde voli beyde refakat etmişlerdir. Muhterem Nafıa Vekili bey şehrimizde kaldığı müddet zarlında şehre ait işlerle alâkadar olmuşlar belediye rejisinden bu hususta izahat almışlardır. ç Vekil bey gelişlerinde ol- duğu gibi gidişlerinde de hararetli bir surette uğurla. Bandırmada | nmışlardır. acatımız ton bakla ihraç - edildi, Rıhtım baştanbaşa huhubat çuvallarile doludur. İdnanyurdunun karar defteri gizli bir el taratından çalındı. Bandırma Bandırma, ( Muhabirimiz- den)— Gönçler arasında bu günün movzunuu İdmanyurdu- na ait karar defterinin gizli | bir el tarafından çalınmasi | toşkil etmektedir. Bu hâdissye kulüp - idare heyati hiç ehemmiyet ver- memektedir. Yalaız - kulüp ile yakından alâkadar olan birkaçı — vaziyetten mıntokayı haberdar — ettiği gibi kırk kişilik' bir takrir- lede kuülübün — fahri ruisi kaymakam Rağıp beyo mü. racaat edilerek - köngrenin içtimaa çağırılması rica edil- miştir. Defterler kimin tara- fından — yırtıldığı — bilineme- | danada Barsasının 1lk pamuk mah- sulü merasimle - Satıldı, Adana, 27 ( AA. ) — Sö. nenin jlk pamuk mahsulü dün borsaya getirilerek me- rasimle satilmiştir. Satışten 48 lirası Hilâliahmere, 16 Tirası da pomuk sahibi Ra. gip beye verilmiştir. Diğer cihetten eski Türk kadınının kendisine perestiş eden kocası ile sokafa çık- Uğı zaman arkadan yürüme- ğe mecbur oluşu hâdisesi de bu şiddetle alâka ile izah (Üst tarafı birinci sayfada) | P. iskelesi ü mektedir. Temenni olunur ki bu iş ciddi telâkki edilsin, cüretkâr şahıs moydana çı- karılıp cezalandırılsın.. Faaliyeti Hcariye: Her sene olduğu gibi bu sene delimanda faaliyeti ti- cariye başlamıştır. Rıhtım baştanbaşa hububat çuval. larile doludur. Dün — İtalya — bandıralı «Mibrano» vapurile limanı- mızdan Britanyaya 150 - ton bakla yüklenmiştir. Bu bak- lalar bu sena mahsulündendir. Bugün İngiliz — Bandırak Şilep «Döngerin» için külli- yetli miktarda borasit tah. Di dördüncü sayfada ) İltaylılar Bu perşembe - geliyorlar Bu cuma günü maç var, — İzmir Altay — kulübünün şehrimize gelmek - istediği- ni yazmıştık. Haber aldığı- mıza göre Altaylıların ileri sürdüğü şerait İdmanbirliği tarafından — kabul - edilmiş kendilerine bir mektup ya. zılmıştır. Altaylılar porşombeye şeh. rimize — gelecek ve ertesi cuma günü İdmanbirliği ile karşılaşacaklardır. -Birlikli- ler maç için şimdiden hazır. hk yapmaktadır. i $

Bu sayıdan diğer sayfalar: