30 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GĞT SAYI: 4266 MENEEEREEKENEEAAREK AOUN RCR 30 TEMMUZ. 1934 Pozartcsi GAT T AAA Dokuzuncu Sone AMAD TÜRKDLİ! COCUMARTESİDENİİMAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. | AERLEARAR NDNY BÖ YORUM DAĞ CO D DRRRTER e F Z a r " A R " Sahip ve başmuharriri; Bilecik mebusu Hayrettin Paris Sefirimiz Suat bey büyük bir kabul vesmi tertip eti ve Türk - ? 30 ağustosta böyük mera Umum Neşrıyat Müdürü: Kenan Emin PTDARENANEÇİ: Balkesir Şahmehmet skağı dairel on.-l mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFİ | Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı | | hası 5,geçmiş nüshaları 25kuruştı 600,kuruştur.Nüsj Bütün dünya Avusturya meselesile meşğul! ——— SAA CUĞT YA meselesile meşgük Avusturya Herşeyin Üştündedir, Fransız dost'uğunu ördü. Ka Pa e ŞA İzcilerimiz meçhul âka_lııgıîm_ç'glııt koydular. '“',ıq':m“?am g'ııa(.ı?.!:îl:ıî: M' Do”us. Onun IÇİn Oı_muştur" Paris, 28 (A.LA.) -- Aand- olu Ajansının hususi muhabiri mizden)— Elâziz hattının. inşaclına devam edilmek- Huvakkat hükümet reisi başta Avusturyanın istiklâli olmak üzere M. Dolfusun bildiriyor: tedir. Inşaat eylülden ev | ü ğ l'50' kişilik talebe — el ikmal edilmiş buluna n " umwwkl kaıa"ım—l— sny In' r. ve izoj kafilerinin ziyareti cak ve 30 ağuıstos zafer *| Haticiye Vakilimiz Türkiye hühü seti namına Avusturya sefirine beyanı taaziyet etti, hükümetimizin münasebetile Türkiye sefiri- ne Suat bey bir resmi kab- ul tertip etmiş ve Mebusan bayramında büyük — me- rasimle hattın küşadı ya pılacaklır. Teessürleri bildirdi. İngiltere, Fransa ve İtalya bu meseleler hakkıada noktal mazarı teafi etliler, Viyana, 28 (ALA) — Mu- vokket Hükümet rejsi Pr - Mavent kansate göre Almon yanın Viyana seforinin hattı gi bir Alman makamının iş- tirak edip etmediğini tespit :,î:;'m;;_ ıx;:î":nme:î:';' -"”'fs""'f Başvekil Pş. *| ens M. Starhemberg — rad- | hareketi Berlin tarafından için daha evvelisi gecede nezareti vo Edebiyat âlemi H_:' riyasel 'd“'îk ve SÜ yo ile neğredilen. bir nu- tifilr, şti. Binnenaleyh Alman | tahkikat yapılmasını emret. ne mensup bi ’L ğı::ııl hatlın — küşadın tukta böşta Avusturyanın | hükümetinin 'bunu in- | miştir. Bugün biten bu tah. p. Dirçok . “şevnt iera edeceklerdir. istiklâli olmak üzere M. Dol- | kâr etmesi vermiş | kikat netidesinde sabit olm- hazır bulunmuşlardır. Suat bey biri Türkçe ve biri Era- istiklâl —marşı - nı ve marsiyeji söylemiştir. Kafile meçhul asker kabir. iTenti 3 i K edilmektedir. Avusturya hü- _li_:ı;: mgınügi iki nıt_ulu | WSIİ h" IIIIIIÜZ İ'ıî":"'il:ığ;:ı k;::m’.?,h r:ık kümetinin vaziyete bükim :n':ım:"n v:ld:ıîâi'::lır hnh:: ıııe:hü- ı:::“z dl“u.““u"“ R KG İzmir, 29 |Hususi) — Mo- — Alman ihtilâfını ortaya olacağı — ümidile ?imd"'_k ber alınır alınmaz — ittihaz geh 'a m:ı:ı::ıı:.r:: b Parik sefirimiz Burt tey ekova sefirimiz Vamf — boy çıkoran biz değiliz. Biz her müdahale od.ılmık' ıtıteı?mıt olunan tedbirler de tam- DÜ Pt ııklıışlırmaı; ı:;:ımı ?ır çelenk | femire geldi — Vasıf bey | zaman için barışmıya hazırız. !“k*';' da h“"“'â_';_" "'kg_" amile yerine getirilmiştir. için çalışmağa davet etmiştir ııu:nm ı"" iBe ""'P. ol bir müddet İzmirde kalacak | Bununla beraber Avusturyanın| di "ı; takip € "â?i' 'ğ'. Hududun geçilmesine müâ- Ka eei iştir. gale müsamoresinde ' istiklâlini sonuna — kadar | *? taraftan İtalyan hükümeti-| 4; Glmak için -Avusturyaya —— bulunmuştur. Bu münasobet- le hararetli dostluk tezahü- rleri olmuştur. a K —öi——”: ——— —e | anın progrumina tamamen | © R sturya — mültecileri — kamp- Dok E Iüı P sadık kalmıyaf karar ver- ı'!*’f— H“f'“'“'_ 800 "'_!"" larında — bulunanların — da uz y anayırl Sakarya miş bulunuyoruz. Milli sos. h.A'ı'"ı"' milli - sosyalistle- dışarı çıkması menolunm- —e ü L Üai yalistlere hiç bir imtiyaz ve- :mdhar-klî mı:î?“';“ hâ':- uştur. Binaenaleyh bu hâd- DET k : K Ğ Semiyecoğiz ve' istiklâkoizi ında İtalyayı kâfi derecede | igelerle alâkadar — olabilec- Panayıra Sövyet Rusya da iştirak ediyor. Beş - senelik | Vatisinde tohum müssse- Kİ İnlE koyanşabağın. Ye | tenvir etmiş. olduğu kanmatill biçikiçber derk'ne dahi A vardır. ve ne de daha söonta —— yfııılııı lşleyr_ '","İh toşhiı edilecektir, mütcakıben yeni memuriyet yeri olan Moskovaya — gine- cektir seleri kuruluyor. Ankara, 29 (AMA A— Ziraat | j ş Ankara, 204 İ şoyih üstündedir. Çünkü M. Vekâleti Sakarya vadisinde pamukların ıslahına teşeb- büs etmiş ve geçen sene mahallt çiftçilere dağıtılan saf pamuk tohumundan baş- ka bu sene de hu hayvalide fuaun proğramının temamen olduğu talimat kadar takbih nin de Avusturyaya askeri bir müdahalede bulunmak niyetinde olmadığı zannedi- götüreceğiz. M. Dolfusun ha- tırasına borçluyuz. Müteva- bancı müdahaleye müsaade et-i meyecoğ'z. Berlin, 27 (A A.) — Rea men tebliğ edilmektedir. Al- man hükümeti — Avusturya hâdiselerile doğrudan doğ- ruya veya dolayısile herhan- Avusturya ber Dolfüs onun için ölmüştür. Vıyana, 28 (A.A.)— Avustu-! rya kabinesi M. Von Pape- ain Almanyanın Viyana orta olçisi olarak kabulüne karar uştur ki hiçbir Alman mak- giden bütün yallar — sıkı sıkıya — kapatılmış ve Avu- hududu geçememiştir. Ancak — Münih radyosundan sıhhati tevsik edilmiyen haberler verdiren müfettiş hugün va. zifesinden azledilmiştir. Şark Lokarnosu bir saf tohum — mücasosesi ;:l:ı':ı:ı'e.nrı Von Pi 'P:“ SÜĞ kurmağa karar vermiştir. * ŞUGNUN Ayrıca Malatya, Elâziz ha- :: Almanyayı temsil edecek- Şafk LOkarnusu aranılan em- valisinde de bu seneden iti- Ankara, 28 (A.A.) — Hari- | niyetin en son tecellisidir. , k — tecrübelerii y Ş | baran pamük tecridelarine |e Vekili Tevfik Rüştü bey | — «Near Bastadon: Fransa — emüjyet —— husu. ARÇE TT ı Şi gür. Avusturya Başvekili müteve- Fransa Hariciye Nazırı M. | sunda tatmin edilmedikçe Gi irde Kordonboyu Barthounun geçen hafta Lo- İzmir, 26 (Hususi) — Dö- rdüncü beynemilel 9 eylül İzmir panayırı için — haz- ırlıklar devam etmektedir. Panayır komitesine da- hilden ve hariçten birç- ok — müracaatlar yapılmakt- adır, Panayıra iştirak edwe- ek müosseseler arasında G zi orman çiftliği de bulun - maktadır. Orman çiftliği mamulâtı bu meyanda yeni gçıkarılmıya başlanılan bira Şehit | lar burada da teşhir edilec. D ektir. Diğer taraftan Sovyet Ru- sya 4. panayıra geniş miky. asta iştirak edecek boş se- nelik plân mucibince yapıl ğ an başlıca işler burada teş- hir edilecektir. Bonlar ara- sında sanayii zirdiye, — alât ı' ve ödevat tibbiye, elektrik, fotograf makineleri, motör- ler, kıymetli Sibirya kürk- leri bulunacaktır. Kayseri İsparta Deresi lışîı, bir mahalleyi Sı hastı, Isparta. 28 (A.A.) — Bir haftadır devam öden bunal- tıcı sıcaklardan sonra bugün bir saat kadar süren olduk- ça kuvvetli yağmur yağmış- tır. Her nekadar — yoğmur yozlık mabsulâtın ve sebze, lerin bereketlenmesine mü- | ffa M. Dolfusun feci bir su. ndrayı ziyareti, Avrupa em- niyeti meselesinin harp 80. nrası tarjhinde son faslı te- şkil etmektedir. Bu emniyet meselesindo İngiltere Millet- ler Meclisi muuhedeleri Loc- arno ve Kellogg paktlarile ıktıfa edebilir; fukat Fransa Almanya jle aralarındaki ez- eli göçimsizliği göz Övünde tularak bütün Avrapada iti- lâflar ve paktlar yapılırken kendisini emniyet — tuhtında bulundurmak mecburiyetin- rette yolatından dolayı Avu- | sturya elçisine Türkiyo Hü- | hümeti namına beyanı taz- yet etmiş ve Türkiyenjo de- riD teessürünü bildirmiştir. Paris, 28 (A.A.)— Avustu. ryanın vaziyeti Fransa, İtalya ve İngiltere arasında noktai nazar teatisine sebep ol- makla beraber şimdiki hal. de berhangi bir dıplomatik hüreket — vesile — olmiyacak gibi görülmektedir. Roma, 28 (A.A.) — İtalyan Avrupada silâhsızlanma yo- lunda hiç birşey yapılamı - yacağı anlaşıldığı içih Av. rupayı ikj muhasım cephe- ye ayırmıyacak herhangi bir proje İngiltere hükümetinin mahzurlü noktalarını çıkar- dıktan sonra bu projeye ka. rşı müsait bıir vaziyet alma- sı lâzım gelir. Hulbuki İngi- İtere bundan daha - fazlası- ni da yapmıştır. Şark Lokar- nosunun — muvaffakıyetinde en mühim âmil olacak olan Almanyaya Fransız projesini him yardım etmişse de Bel- j dedir. Teklif odilen — Şark tuvsiye etmiştir. l buatı bir avru £ ştir. Üa .— dibi ve Kokçay derelerinden Haat - | Lokarnosu aranılan emniye- Nark *T . B d k ; tek cephesi y ar okarnosunun Ba. Muallimin kabri - ziyaret | Şehri kasırgadan dün toz | E-ten cok kavvetti ve sene. | BSL . tek . cephesi | çL D YS D lrk bekurrosumun De. edildi, çivenk konuldu. Diyarbekir, 29 |A.A |— C. H. F. reisinin riyasetinde Halkevine mensup 20 kişilik bulutu içinde kaldı. Kayseri, 28 (ALA.) —. Dün öğleden sonra akşama kadar görülmemiş bir kasırğa de- lerdanberi görülmemiş kor- kunç sel tam şehrin ortası- ndan geçen büyük çaya hü- cum etmiştir. Çayın genişliği 15-20 molre varsa — da gel iki derenin birleşmesile çok Frana, Milletler Meelisinin temin ettiği umumi himayo- den maada küçük — İtilâf ve Polonya ile anlaşmıştır; fa. kat Almanyada karışık vaz- iyet ve Almanyanın Milletler de şifahi protostolurla değil icabında fılyatta da Avustur- yanın müdafaasını üzerine al- mayı istemekledir. Londra, 27 (A A.) — Ha kadar eden ciheti, mevcut muahedelerde horhang - bir tadilâtın yapılmasına müs- Bit olmamasıdır. Sulh muah- edelerinde Avrupanın sükü- N a ; İ Bekir! tor Ht : b : nuna daimi bir mani teşkil kevkti LA derök | * etti. Şehir - toz içinde B vas Ajansı bildiriyor: b ğ ' Ş a b';_ eye "_n'ı“z’:ı_ ş)'ü’;: kalmıştır. Halk yarım - met- kuvvetli ve büyük ık“IY: M JSıııonun Avam kama- | Meclisinden çekilmesi dolay. | eden bazı maddelerin yeni- şehit mualli i ndar ve taş parşalarını isile deha büyük ihtiyat? te- | den dostanc bir şekilde mü- Alp beyin mezarına çelenk koydular. . reden daha - biribirini gör- memiş ve toz tabakası saat. sürükliyerek seri bir su ak- ıntisi teşkil ettiğinden halkı rasındaki beyanatı mucibin- ce İngiltere, Avusturyanın dbirler almak lüzumunu hiz- sediyor. Fransız teklifi bir zakeresi için Avrupa ofkârı umumiyesini ikna etmek üz- lerce devam etti. büyük telâş ve heyecana | istiklâlini müd.foa etmek b y : ise de gimdilik hi-| dereceye kadar Almanyanın | ere uzun müddet çalışıldı. Aım anya fl'I_İIİ mahsulü İ.IİII’IİW. :::;i"mürf;; B"uç_::: :;:: r:;;_::l.:i qı“.'mme_ da himayesini Lııihdılîdiy- Bu töşebbüs yine Fransız Girestni, 20 (A.A.) — Geçen nın — sademesile ';)İ(inci kö- | mektedir. Çünkü Avusturya | or. Tasavvur olunan — Şark | tesirile fn'ııh?ılıf EYE h ü seno 14 ağustosta toplanma- prü olan Çoban köprüsünü | hükümetinin vaziyete hâ- | Lokarnosu, Almanyanın Mi. arasındaki ihtilâfi kaldıram. hlnm Maneyla "m'u' ğa başlınan fındıklar bu yıkarak götürmüş, ikinci kö. | kim kalıp kalmıyac- | Ustler — Meclisine avdetini, adı, Çünkü bul_ 'dovlıtlu sene havaların scaklığından prüden geçtikten sonra üç. | ağının — evyelâ — bilinmesi | Rusyanın kabülünü ve şim- muahedelerden l';:f:::nlî; — Kiel, 28 (A.A.) -- Alman mekle beraber n on gün evel — toplana- | üncü köprünün gözlerine | lâzımdır. M. Simonun nutku | diye kadar ve bilhass Fran. Şerap N fıloı.u.28 ağustosta —Böltik | cakir Bazı — mıntakalarda | tikanarak suyü gişirmiştir. | M. Dollfussun katli karşısı- | sanın tesirile Almanlardan | mü k[ ""Y“mfı"ı"' denizinde manoyra yapacak. | mahsulün şimdiden toplan- | Bu şişirme — hâdisesinden | nda Jagilterenin duyduğu | esirgenen müsavat hakkının n enası . ise dostane * n n ü a T vi A ni temin ttj (Dovı ç x " SK ada — | Masına başlandı. ——— dovan inci — sayfada ) | nefrete tercüman olmuştur. | vo: e dEaa eli

Bu sayıdan diğer sayfalar: