July 30, 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

July 30, 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Macarlar da hudutta asker tahşit etmeğe başladılar 700 ihtilâlci Sırbistana iltica etti, lerkezin! Işgal Cuma gecesi ile...
 Erganide humalı faaliyet Muazzam bir fabrika kuruluyor, şimendifer inşaatı süratle ilerliyor aar? mektep ur madeni...
 33 çocuğu öldüren canavar 83 çocuğun katlli Ali asgar Tahranda 8 ve Bağdatta 25, 3 çocuğu kirlettikten sonra yahşiyane bir
 | Buğday siyasetimizin muvaffakiyeti İIsviçreye 10,000 ton - buğday ihraç edeceğiz Filistine şimdiye kadar 15,000 ton buğday
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Sütten ağzı yana, AKŞAM — Yoğurtu tile Sene 16 — No: 5677 — biatı her yerde 5 kuruş PAZARTESİ — 30 Temmuz 1934 Telefon ; 24240 dare)» 24249 (Tali) — 24248. (atan) 20113 (Kiye) Macarlar da hudutta asker tahşit etmeğe başladılar 700 ihtilâlci Sırbistana iltica etti, Graçta askerler halk üzerine ateş ai | Buğday siyasetimizin muvaffakiyeti İsviçreye 10,000 ton buğday ihraç edeceğiz Filistine şimdiye kadar 15,000 ton buğday gönderildi, her Veya talap var Bu sene buğ- ihracatımızın er senelere na- zaran fazla ol 'câğından baha miştik. Son bir Ankara merkezi Almanyada da beğenilmiştir. Ya- kında Almanya ve diğer merkezi Avrupa memleketlerinden de si- parişler başlıyacaktır. değiştirmiştir. Bu © değişme yüzünden, Türkiye . buğdayları Akdeniz piyasasında daha hâkim bir vaziyet almaktadır. tir. klar devam ediyor. Manmafih A ilerden yedi yüz kişinin Sırbistana ile <3 ettiğine bakılıma, hükümet, #nevzüü bir mahiyette kalan bu ihlâli İnaslırmak üzeredir. Bavyera hudüdun- da vuku bulan ufak bir tecavüz, müne ferit bir hadiseden başka bir ey de. ildir. İalya ve Yupsslavya gibi Macaris- tanda her ihtimale kamı huduttu asker tahsil zevibi olmak töhmetile Almanyaya büz cumanın devam ediyor. Fakat bu sa- hada en ileri giden İtalyan matluatıdır. lar. Bu itibarla devletlerin her hangi bir müdahalesi, vaziyet beklenmedik. simdilik Avusturya hadiseleri hakkında dün gelen telgraflar nestodiyoruz:l Peşte 29 (A.A.) — Ekseriya mevsuk haberler alan mahafik- den öğrenildiğine göre Macarlar Avusturya hududunda © askeri tahşidat yapmaktadırlar. Do luğunu tahkik imkânı elimi yan bu tedbirlerin tamaile ihti- yati mahiyette olduğu beyan edil- mektedir. 700 ihtilâlci Sırbistana kaçtı Belgrat 29 (A.A.) hükümet kıtaatı asilerin elinde Klagenfurt ve Bleiburg kasaba- larını istirdat ettikten sonra, ye- Erganide humalı faaliyet| Muazzam bir fabrika kuruluyor, şimendifer inşaatı süratle ilerliyor iz 26 (Hususi) — Elâziz - Diyarıbekir yolu üzerinde bulu- Ban Ergani madeninde çok zen- gin bakır olduğunu bilmiyen yok- tur. Buralarda yapılan tetkikat ve tahlil neticesinde bazı mınta- kalarda yüzde seksen ve tabaka- larda lâ yüzde yüz nisbetinde Erganide yapılan kübik tarzda asr mektep bakır madeni keşfedilmiş, bunun. la beraber yüzde on nisbetinde altın madeni olduğu anlaşılmış. tir. Şehrin ortasından geçen de- re suyunda dahi fazla miktarda bakır olduğu | söylenmektedir. Maden tahlili için şehrin imali Devamı üinci sehifede) ; — Avusturya | Cuma gedesi ile “cumartesi gü- nü, bütün gece ve bütüngün 700 den fazla nazi, Avusturya- 'dan kaçıp Yugoslayaya iltica et- mişlerdir. Bunlarin ekserisi 18 ile 24 yaş arasında müsellâh deli kanlılardır. Bunların ellerinden silâblarıni elan Yugoslav hudut muhafızları, şimdiye kadar 200 (Devami 4 üncü sahifedel 33 çocuğu öldüren canavar 43 çocuğun katlli AN asgar Tabranda 8 ve Bağdatta 25, yani 33 çocuğu kirlettikten sonra Vahşiyane bir surette öldüren Ali Asgarın İran payitahtında idam ildiği geçenlerde telgraf ha olarak “yazılmıştı, Asgar 'darağacının öni zaman - kurtulmak kaybetmemiş, * bir ümidini hâl arahie, cellâda dönerek: — Eğer şu felâketten sağ ve salim kurtulursam iki kurban ke- YEDİGUN esi kmamış, barlknlâda Yar Aldığımız malümata göre, en Ziyade buğday ihracatı Mersin limanından yapılmaktadır. Şim- diye kadar yalnız Filitine 15 bin'ton buğday ihraç edilmiştir. Buğday ihracatı en geniş mik- Zirant bankasından buğday si- pariş eden memleketler arasında Yunanistan da vardır. Bir kaç güne kadar, Yunanistana da mak gönderilecektir. Ziraat bankasında © salâhiyet yasta Ziraat bankası tarafından | tar bir zat, buğday ihracatı etra- yapılmalıtadır. Ziraat bankası | fında bir muharririmize şu ma. buğday ihracatı işine büyük bir | lümati vermiştir: ehemmiyet vermektedir. Banka. — Bu sene beynelmilel buğ- 'da ihracat işini idare eden | day vaziyeti, Türkiye buğday ih- teşkilât, buğdaylari cins ve ne- vilerine göre temiz bir surette ayırmaktadır. Bu temiz buğday. tardan, müstehlik memleketlere nümuneler gönderilmiştir. Bu nümuneler her tarafta be Zenilmektedir. Bunlardan ilk de. fa olarak İsviçre Türkiye buğ- 'daylarına karşı alci olmuştur. Aldığımız malümata göre, 9 ay içinde İsviçreye Klering mua- hedesi mucibince | 10 bin ton racatının artmasına müsaitör. Türkiye mahsulü, evvelce yazıl dığı gibi kuraklıktan pek mir teessir. olmüş değildir. Son yağ- murlar, mahsul üzerine iyi tesir- ler yapmıştır. Henüz rekolte hak- kında kati bir rakam söylemek doğru deği kat geçen 3e- neki rekoltenin yüzde sekseni de- recesinde — olduğuna şüphemiz yoktur.» > Verilen izahata göre | Ziraat bankasi ihracat işinin idaresi hiç bir müesseseye vermemiştir. ihracat yapmak için, bankaya her müessese müracaat edebilir. buğday ihraç edilecektir. Şimdi- ye kadar 4000 ton buğday gönde. £ bir Kayar yasataca Bims avgadan hoşlunmamlı

Bu sayıdan diğer sayfalar: