30 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ze ,44 - GAZI B Imti yaz sahibi : AİL HAKKI ARBON E İpe aylık Mütehassıslar İdi | Teibrlermiz iler - Küçük ni Asır | BULVARI - IZMIR - 44 ALI ŞEVKİ Ka Ii ve umumi neşriyat müdürü : ISM, eği Ş FA II Sovam r müddati | Türkiya nda Çe İsiçim Hialarn Be 5 No. 8708 OTUZ Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedi. Endişe le Karşılanmaktadır Stride Hükümet Kuvvetlerile Naziler Arasında Müsademe Devam m Viyanada Sükünet Var DOKUZUNCU SENE PAZARTESİ 30 TEMMUZ Yeni Asır Yy Ş 1934 a | Rusyadan i Mensucat Fabrikaları | İçinMakineler Geliyor | ir Yeni Asır matbaasında Dasılmaştır. Vw Viyana Hâdiselerinin Ehemmiyeli Azalmadı ' FonPapenin Viyanaya Gönderilmesi Pariste Talebelerimiz ŞerefineVerilen Ziyafet (Galatasaraylılar Liseye Misafir Edildiler. Dostluk Tezahürleri İstanbul, 29 ( Hususi ) — Vi- rda leidenian Türliyeia 1 slm Ml iki bak Milli Bayram e Balo ai iy: yanada ihtilâleilerin (tamamen > Verildi; Har ili T tt lâi ği bünyesini yeka kta alanmasına “ve'divanmı barbö eli 2 i, iŞ , —.n ezahüra Mare i Kema mütebassıslar rapor- | erilmesine eğme dö Naz ii ei Paris 28 (A-A) — Anadolu Beri başlamıştık. ze v ia şle: erdir. Nevyoı sildiler silüet enes UR erin . bulunmasından (odaba EM hususi muhabiri bildi-| mem! mensup ola Ming ümessilliğimizin reis zle Eünh müeddeimeler dayali teikeliir or: Fransiz vapurunda milli pay “ey, «bir heyetin itina ile ter-|eylemektedir. Manmafih hükü- ancester Guardiyan yazıyor: o 150 imei vr ve izci ka-İkiymetini bilenlerin Azami Mmü- iy ekleri bu raporların muh e Nazileri dar bir a düşünce Alman-İfilesini ve tine bar Das Va N ğe henüz bilinmiyor Mev-| Yebilime s1 , A vusturyann A ğa aştan başı Türk ve Fran- i bir z a çerçevesi dahiline almış Wi > başta l Kinapi mi Jan. aldığım ma akl Ktadir ilbakı için omplolar yapma ayr li (800) e il künet, göre, mütehassıslar hü- Tethişi çilerin yakinda muka, yi olamıyacağı be ii ; EE in Türk gençliğinin ikin iin De inan semtlerin kırılacağı * tahini , Km bip gelince, ciye ex in e erin mühim > olunnyor, Hükümet çenberi TE bunlarda tamamile Almanya aley- bir huylar — iv de bül“) ikçe darlaşiyor. hine kıyam etnifşlerdir. M. Fon mensup bir çok zevat: hazır b irekeçi a asa ea Londra, 98 A) ksa şi Papenin tayinini şiddetle takbih) İlunmuşlardır. kağ mizin, di nel sanayi mem) turyanın . Lond efiri, Dani Almanyanın Yeni Viyana Seriyi | Etmekte ve muniaileyhin Ame- uat bey: biri Türkçe biri Hatları y tamamen inde FON PAPEN rikadaki bayağı nevinden propa-İ Fransızca söylediği iki nutukta gondalarını ba-| Türk Fransız dostluğunu methü tırlatmaktadır. 3 Fazla ol emiş ve gençliği ikin mem leket aki münasebatı s Italyan gazete > ii leri raya göy- kılıştırmağa davet eylemiştir. br İzcil istiklâl marşını ve uyarlar Eğer marseyezi söylemişlerdir. Kafile meçhul askerin kab hek ffaki iz içi iryoll nezdinde “diplo-| Five bir oymuş ve akşam izli Meb'usu Necip Ali Beyi anımız rk al Makel al tır, Demirşollar masi tarikile bir|Şereflerine tertip olunan gala öl zevkle seyrediyor, Aki, iy ir kat dal arttıra |tabit dekiile ça teşebMüiste bul üsameresinde bi muştur, Bı tasdı, tömmuz al 1. için xi di 2 nnlacak olursa,| münasebetle hâraretli - dostluk zel bir balo hazırladık. iyana, 1 Beri tezal i ur. lebe ar--kâmilen Türk bayra- v assısların İ(A.A) — Avus- © ii b i na â 5 elini ilizcil, de ki . mına İştirâk ettiler, Wi ar inle bir me terya o kabinesi büse Mae er Lisede EYE oloülar arasında © bulunan çük san'atların gözeti i ME 3 i , ç ği Mai a Son yılların el ve e hakika Romada,| © Galatasaray sesine mensup talebe-| Denizli mebusu Necip AH beş t Kayi dl zi çiz Almanyanın Vi böyle bir teşeb: (ia Parise yaptıkları seyahat otlarını |$9k hararetli bir nutuk söyledi. Man miele la yem Eşi o büsüün avusturya |2/ #enp arkadaşımız gazelemize gön:| Kat ile reisimiz Celâl bey Fran- di rs a a ini NN sarsın mekavem tir, Yakayiinin f Ni rar vermiştir. bil be m ihi e edilemiyecek | Gazeteler Ateş ik ilan > ık teşkil ettiği anlaşıl ürüyo dü aa ir Pre cümle Amerikada dal); Paris, 20(Â Mn Mücage inde genişliyen işsizlikle | A) — Muhtelif mel GEY TE Ün Mn m bir)inemleketler ga: ehemmiyetini za Ra, atine inkılâp edince “Ar-| zeteleri M. fa düşüreceği aa küçük san,atkârları api A a ei 2 me ilime yana a Dade al Bir Manza, edilmektedir. Bn terke ası yüzünden tezgâh-| nini pek o kadar an kars |lom. ipa faa aktadır Vatikan; 29 (A,A)—Obeerva N Bibi Ge birer gündelik- lm ör ve anl lu e dil diyep tore Romana Gzsiye müdürünün İS mani rikalara akın etmele-| & Bikselsiyor gazetesi Kep kiz Teda ayhidir, yani Avusturya- a altında bir: nınkale meş- a, olmak için geniş ted- « Doğrudan ai ME yapıla Almari Aa relmektedir, ğe ihtiyaç görülmüş-| gelmekte olan i lir di Prag inden .biri di me 5 dinci sahijede — çük O san'atların Oen EE mazhar bulunduğu eği hakkinda ameli teklifleri jFethiye Hâdisesi Yakında Kapanacak bu vadide, alınmaz | DEYCÜt değildir. Bu tavaiye pla kam inen e tonik bir mahiyettedir. Memle fi Talebelerimiz Teojil Hel vi Gyz ye timizin iktisadi bünyesi göz a yan e iri ev Ii (emeği vadelmiş ilk kısa haberi de tabe irat etti. İngi- önüne getirilirse küçük sanatla İz yl Kl 3 liden ilen m İngilizce bugünü: rın ehemmiyeti kolaylıkla anla Ru tu B l Go tu re meni Bee e RAM s şılır. Şark” vilâyetlerinde ran uş u ey € örüş ÜR (iü bayramımızı vapurda Resi GES,ala kadar deram etti. Bir izci Bat edildiğini bildirmektedir. Aynen neşredi- tı dolunun bir çok e bir Mi ın kar- na ççimek ön safta gelir. iğ ei ki iktisat vekili Yİ pi elif vesilelerle iyrat et > bi coklarda hususi sana- in emleketin bağ tara Yaygın bulunan küs Yaduğ, inkişaf payı ayrılmış Unu tekrar etmişlerdir. tina, iy dia çal mütehassıs- a Katla, ii üzerin e bir küçük yy tek irin sabıkloi onu, Dödürü Saffet bey bu Şiir pa dürlüğüne tayin edil- öle, maksatla büyük sana- a, etlerinde bilhassa Ame ” İinizg aPonyadaki — mümessil Şeri $n küçük sânatların v ğ leri. » inkişaf ve himaye tet e kkında raporlar isten- e il in porlar il al ; verilecektir. Müt sabalarında yn yer- leşmiş küçük sanatlar cuttur. Buğün areilaktikmie vaziyet 11 Ağustosta Ihale Edilecek "Antalya Hattının Birinci Kısmı|” .İtes'it etmek için vapurda ha Atinada Akropol Peel şılıklı Sarı zeybek oyunları ha- ni, kl stadyu a etli alkışlar topladı bir çok dikten sonra Pireden KEN defalar tekrar edildi, 24 Temmuz Mia mill? bayramımızı |sabahi geldik. Şehri Jşudur: Hı — Hari- 1— Küç kiii ne suretle le vel rk feni ie himaye edilecektir yettar bir zat Fethiye hâdisesi — Bunların -hzEk ALE hakkında beyanatta lunarak ması, mesailerinden, azami rand- miştir ki; “İtalyan sefiri dün man temin etmeleri için neler ik Rüştü beyle ele yapılacaktır? ” — Küçük sanayi nerede Yayan “e pm; yakında biter? Büyük sanayi nerede baş- cip bir şekilde lar? Bütün bu noktaların şümullu li ei imebile” larak bilinmesi teşkilâtın isa- kaktır. betli olarak çalışması için . el Ankara 29 (Hususi) — Ke- zemdi şifleri ikmâl tedi miş > unan Af- ge havzasında Kadıköy ve e Vekilimiz. Tevik Rüştü Bey yon ve Antalya hattının ilk kıs- bavalisi başta olmak üzere do- anbul 29 (Hususi) — Htak|mının inşaatı 11 Ağustosta ihale macılığın “ehemmiyeti, halıcı: İYAR cini dün An e Hariciye mi r. lığımızın geniş bir inkişafa ma: ilimiz Tevfik Rüştü beyle Ankara 29 (Hususi) — Milli hariyeti ve buna mümasil bir çok |rüştükten sonra bugün şebrimiza isat ve St rruf cemiyetinin | yeni teşekkül eden şubenin mu- le görüşmesi, iye ir|gisi bu 8 umhuriyet ai < | vaffakıyetli mesaisine muntazir-|ltalyan ogemisinin sahillerimize|mında ve yeni sergi binası dirir yaklağmesı ve üzerine gemicileri| yapılacaktır. Fa büyük li an ıksadil. Il di ırlıklara a Şevket — Çocuklar geliniz. Teyzemin denize nasıl indirileceğini İ sayiedani. 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: