July 29, 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

July 29, 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sayi No. 8707 OTUZ DOKUZUNCU SENE PAZAR 20 TEMMUZ 1934 İma a Reş emini i Dolfus'ün | & : : | Cen naze Merasimi | Yüzbinlerce Kişinin Iştirakile Yapıldı Yeni Asır | matbaasında Daklimişi Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir İtalyanlar Avusturya Hududunu Geçtiler Mi? Dolfüsün ö Fon Papen Biyezaa Ne mh redri Nafia V ekili Ali B ey ani rn ös Vİ Şimdilik Hükümet Kuv- Dün Gitti LI a e 1 wi . ri Her Yine Karartı vetleri Vaziyete Hâkim Bulunuyor Satın Alınan Hattın Teslim Ve “ Ma nn Ingiltere, Fransa Ve Romada Endişe Devam |Tesellüm Protokolu Imza Edildi j mr "b we") Ediyor. Alman Matbuatı Ateş Püskürüyor | Kİ imç Lap ya har Mn | | m ini tetkik edenler, yeni bir 17 *. hi Gi kuuna sebebiyet vere Ke e n ük âmiller arasında, Avus- > : İN in “zere en büyük teh- » . Salaarak gö mekte müşkülât i N ME almanya Sile JA ; vusturyanın İmes e ii zamanlar 1 kuvvet Anşelus an ane ei ufukla sg E Li; ir ir pr fırkası iri av YÜ maya N eveka iç pi in Ve Tesellüm Protokolü Imza Edilen ! in iktidarı eline alma: si çeri üm o) 7 çü narın kısmen önüne ge- Hg me ahane istasyon Binasi a iŞ “ Müstakil Avant ” : GAĞTüM: Üç ünllisin şim al giye rdir içi | va kuvvetlendirmişti. bulunmakta, demiryolları ve di-) & Hattın teslim ve tesellümüne | (d | 3 Almanyaya iltihakı yen m ğer bazı o nafia a sirda ait psa samimi merasimle ' li bi harbın ateşlenmesini intaç e tetkikat icra eylmekt. ın .Na Jimza edilmi ve hat üzerinde | devlaçeğinden Dolfüz, büyük lir HUSUSİ) — fia veki Ali ber emeli am Fransız EM li har mek ir iğ e rt Klee z gece yarısı hususi tre: mai-|nihayet bulmuştur. Vekil bey # # Dahilde, Et e, e inna ia Yetlerindeki zevat e eri —Sonu beşinci sahiyede— i a izel > e çil e uy mn e em devam Arustu yanın etyanını Dz devletleri gösterir harita 5 m e e Gi e 5 ezip ediyor vusturya hududunda| yanadan alnan malumata göre inkişaf eylememiştir. Büyük dev. Y ağa Ağa Me: Ke askeri bahşidat ilerlemektedir. Styride hükümet kuvvetleri ie İlgist irani Heli önükahörcler vcılar ayramı ug- k çini uzaffer ii için .) Şimdiye kadar hudut üzerinde | Naziler iz kanlı müsademe: | olmakta veziyet yakından takip | makta“ ri kalmadı Jelli binden Fazla hak Hp ken ll ram edilmektedir. Oldu i elma arttırdı ve Avus |hava kuvvetleri toplanmiştır Vi | o Henüz ak kat'i şekilde — Sonbf ancü sahilede” — rini tabrik Ci Vali Paşa Bayramı Şereflendirdi i baar, neticesiz kalan su- ara hen ie e 30 Agustosta Açılacak Hararetle İstik- enn Mevsimde üç Gurup 342 Yaban bal Edildi omuzu Vurmağa Muvaffak Oldu ve i. > grek tethiş siyasetini körü i a İn mn Arme ElAZIZ Şimendifer Hattı, Vasıf Bey Nafia Vekili Ali Beyefendi ile olfüs maruz kaldığı müş- i ari in Alman Avış|Merasimde Başvekil Pş.nın Bazı kama en e si yi 1 akel “İVekiilerin Bulunması Muhtemel..| i derd e iş e Ist. Il, İyi © Yukubulan Hitler - Musso-| (Hususi) Elâziz İğ tespi ülâkatı azı esaslar) şimendif f d uya, €dilmişti. Almanya Abus- berken Propaganda ve ye em ayramın- 1 — Saygi e duracak, ve bu-|daişi A ayara Iyada milli sosya | masına a karar ve- / rin gi ihabat pi Bü Zi ike ra inti/ sa) rilmiştir. Büyül il bi mevi mütar ke re * karar, mülâkatı mütea Liklara ra sirlrini gösterdi. Ki olunuyo: Son etleri bir müddet Pe Avcılar cemiyetinin tertip ettiği sürek savlarından bir gurup NEF zarfında yine al paşanın bulun- Sürek avlarının. hitamı “ve; heyeti İzini ir saz İğ Mint, e e mekke N z in etmi iy SİN, Avusturya milli s0s-) görülmektedir. Epa SBpE nasebetile' Cuma ir yelvercin t müsabakasi için Aldıkjştihin Almanyadan kuvvet) | Elâziz, 27 (A İşiyle hayalisi averlar cemiyeti 10'nn- (Ein) makinesini hazırlamiştı değilg 9 gizlemek mü — Şehrimiz KAAN RAE, ve yani lokma esl beyran SAŞMşlır a sabahı saat üç buçukta Ğİ? irleyı Alman mya, Av —— ie şimendiferistas- büyük elçimiz Vasıf bey Ouma emiyetin kıymetli fabri rei-| Til ilikte iyet merkezinden i ni md a İenai > günü Sakarya vapurile şehrimize|ai vali Kâzım payamn delâletile | byraknra lem 5 kamyonla : 'y i bi işletmeğe açıla- i di i ii ileri yat bir zart gl is aba ei gelmiş ve vapurda bir çok dost. |bayramın Yamanlarda yapılması | Yamanlara hareket De Hava- büy etiği gün, esasen dahilde Sim için haftalar ları tarafından hararetle karşı- tekarrür etmişti. Cemiyetin idare — Devamı yedinci sayfede — Mig m müşküllerle e danberi fevkalâ- lanmıştır. Her Yeni Bir iş'Başında Eski Bir Metekait i Mia AİT br'zia sğitbiyele a de hazırlıklar ya Vasıf bey İzmirpalasa misa- R ğ DB; *yılabilir ılıyor . - Civ. Viz fir olmuş ve dün bir çok ziya- i ES tarafta İtalya ise Avus | viâyetler heyet: retl mış ve b d 7 | CAN lihakile ik kiz |leri bumerasime Maliye. vekill Fuat bey etler yapmış ve bn meyanda li A şaen e si olundular, Açılma mera-|cek olan Nafia ve Maliye Ve-|vilâyete gelerek vali Kâzm pa- ei hiç ii gön ikili iy simi ay sonunda ele gele İkilleri tarafından yapılacaktır. | İşeyı makamında ziyaret etmiştir. , büy, çil Yle bir fikrin ki den)na intizar eylemek boş bir iddia| devrinde bizde ya; pılan Babıâli Bugün Için endişeler a e dü adağını ea dakikada) sayılamaz baskınlarına benzer bir hareket|muştı iü, alak istikbel 3 için temi- I Mao a ahaleyi i göze alacağını İşte böyle bir düşüncedir ki, Re Hattâ Otamamlanma-|nat verecek ortada hiç bir iE iv | Ge pl tekrarlıyor. umumi harbi ateşi Re mıştı e vet yoktur. SN kuvvetli bir , eriyen e üzerine hududa|Hersek cinayrtini karalar üz © kiş nin bi let) iradenin maliki ve bir çok dev- | tarayın olordular bu husustaki ezin şe efa cihanı Di dsiresini işgal ve e Dolfü öldür: |letlerin iitüedibile e Dolfü ne sile kat) nı Avu; ik veliahtının | mesinden sonra halkı harekete sün” orta dan e: ne de dar âfidi ri yerine İeşkiliin yakl hâkim olurlarsa olsu! ir aa bei eld Av-|ması, ERE alçakça işlenmiş lar, müstakil Av skar ik n i le arp tehlike ve endi- pi cinayet mertebesinden bir|müdafilerini zaafa uğrattığındı t A dım ileriye çıkaramamıştır. me edilemez. Vaziyetin inki- di Müpatl ai) tem milim İhtilâlcilerin. elinden kurtulan|şafı için beklenecek nokta, Al | haberler, ve e ve endi |(Dolfüs) uı yakın arkadaşılmanyanın tethişçileri tahrikte göleri Biri mbddek “iin arlağa Fey vezin halin öleli Dol-İdevam eylyip eylemiyeceği key p kati gelecek iy Zira |fu rejimini yaşatmak Meikdini fiyetidir — Bu ne yahu, mütekaitler gibi giyınmişsin? | li İsmail Fjakkı — Ze aramağa gidiyorum da?. — Akbaba —

Bu sayıdan diğer sayfalar: