29 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Siyaset âleminde faaliyet Fransa, bir Balkan lokarnosuakdineçalışıyor Bulgaristan ve Arnavutluğun dagireceği u yeni teşekkül,
 Avusturya ihtilâlinin borsaya tesiri Son Avusturya hadiseleri - ve İtalyan ordüsunun Avusturya hududunda tahşidat yaptığı...
 |— İspartayı seller bastı Büyük kaya parçaları birinci köprü süruklemış, uçuncusunı.ı de lıka.mış İsparta 28 (A.A. dır devam
 Cenubi Avusturyada harp ve ihtilâl devam ediyor » a ÜYU etmiğierdır Siyriten bir manzara ini atmışlardır. Fakat TDevamı...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Minare kadar rüya görürl.. Sene 16 — No: 5676 — biatr her yerde 5 kuraş PAZAR — 29 Temmuz 1934 Telefon : 24240 (dare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Cenubi Avusturyada harp ve ihtilâl devam ediyor İki tarafın da zayiatı büyüktür, naziler yeni bir mıntak Uviyanadan gelen son haberler, Na- iler ie hükümet kuvvetleri arasında. harbin devam ettiğini teyit ediyor. Hür kümer Viyanada vaziyete hüküm olmus ise de Siyride ve Cariihizde lâhla Faukövemet âden Nazilerin hakkından henüz. gelmemeşir. Fakat âsiler, beye 'nelmilel “siyasi vaziyet yüzünden Al manada maddi bir yardım görmeleri imkân: bulunmadığına göre, silâhlarımı teslime mecbur kalar caklardır. Avasturyadaki bu dabili hadiseler mahiyeti ne oluru olsun, Avumur. içinde vuku bulacak hükümet ve siya” get değişmelerinin > daha uzun. zaman Jar - Avrupa sulhü üzerinde tesir yapa” ağını zannetmek yanlış olur. Dollüs ve onun Yerine | geçenler Avusluryanın Almanya ile birleşme mesini, snüstakil kalmasını — istiyorlar, Dolküsü ol milliyetçi - sosya Ttler, Almanyadaki #Nazip lere, yani Hilere mensupturlar, ve bunlar, Aymaz turyanın Almanyaya ilübak otmesini istiyorlar. Bu Avusturya iliyetgileri ne ya parlama yapanlar, hatti dahilde. ta önamen hâlim olsalar de, simdilik Avusturyanın Almanya ile" birleşmesi imkânsızdır. Zira, bu mesele Avustur. yanın debili poliükasile halledilecek bir iş değildir. Fran İtalya, İngiltere Avamımyanın müstakil kalması husuz sunda tamamen mutabıktırlar. Bu üç devletin tam avrstte birleştikleri tek mesele kudur. Avusturasın. Alma ya ilhakı hem Fransa, hem İtalya için tehlikelidir. Bundan dolayıdır ki Ayus- taryada <Nazip ler iktidar mevkiine gelseler de Fransa ve İtalya bu memle- ketin stkdlini muhafaza edecekler. ir Essen Dolfüsün en zayıf taraf, nebi nüfuz ve kavvetile © tutunması Bunun içindir ki Avusturyada cere- yan eden hadiseler Avrupada bir harp, tehlikesi çıkaracak mahiyette olamaz, Franz ve İtalyan nüfuz ve kovveti simdiki hülkümeti Jip basında tutacak öl Viyana 28 (A.A.) — Reuter ajansının muhabiri bildiriyor: Ca- nihiedeki Naziler, umumi karar» gâhlarını Blejburgda tesis etmiş- lerdir. Hükümet kıtaatı, şafakla beraber şehre hücum etmişler ve şiddetli bir muharebe olmustur. Harp devam etmektedir. Her iki tarafın zayiatı büyüktür. Lavamünd ile Wolsoberg ara- .sındal ıntakayı diğer Nazi kuv- yetleri işgal etmektedir. Bunlar, söylendi goslav hududuna yi Hükümet kuvvetleri Klagen furta girmişlerdir. Viyanada başvekâlet binası muhafaza altında Viyana 28 (A.A.) — Cuma gü- nü, sakin geçmiştir. Bununla bera- ber, Almanyadan gelen mektup- başvekil | muavini prens suikastler yapılaca" inden; başvekâlet bi: pası Heimirehrenlerle polisler ta: rafindatı kordon altına alınmıştır. Carinthiede tenkil ameliyesi de- vam ediyor. Heimwehi Yareleri, nazilerin işgalinde bulu- man yerlere, M. Hilerin M: von Pax pene yazmış olduğu mektubun a işgal etmişlerdir Iki tarafın kanlı harplere giriştikleri Siyriden bir manzara kopyelerini | atmışlardır. Fakat nazile silâhlarını yine biralema- mışlardır, Garbi Carinthie dağla- Fında ordu, harekâta iştirak et mektedir. Villach civarında, mu- hârebeler olmaktadır. Bu akşam her tarafin sulha kavuşmus olaca» ği tahmin ediliyor. TDevamı ikinci sahifedel Avusturya ihtilâlinin borsaya tesiri Son Avusturya hadiseleri “ve İtalyan ordüsünun Avustürya hu dudunda tahşidat yaptığı hâkkin- daki haberler bütün dünya borsa- larında ehemmiyetli bir . surette telâkki işli. Bu hadiselerin tesirile, İstanbul borsasında da ba- fiatlerinde beri Bari borsasında büyük bir te- sir yapmıştır. Bu münasebetle 303. künlük haberleri sada haber alınmıştır. Ertesi günü cu- ma olmasına rağmen, borsa acen- taları ve alâkadarlar Paristeki fiat düşkünlüğünü eheramiyetle takip, etmişlerdir. Cuma günü geç vakit Paris bor sasından, buradaki acentalara ge- len telğraflarda Ünitürk franktı, üzerindeki di Dün sabah borsa açıldığı za- man, 29 lira 5 kuruş üzerinden muamele gören Ünitürk, Paris tek grafları yüzünden 28 lira 25 ku- ruşa Dün cumartesi olmak münase- bötile, Berlin, Paris borsaları ka- palı idi. Bu itibarla yeni bir tek graf gelmemiştir. Fiat düşkünlüğü Anadolu de- miryolları tahvil sir yapmıştır. Anadolu demiryollari bonolari 49 lira 75 kuruştan 48 lira 10 ku- ruşa, tahvilâtı 48 lira 40 kuruştan 47 lira 20 kuruşa düşmüştür. Esham ve tahvilât üzerindeki bu sukutun yerli esham ve tahvi- lâta bir tesiri olmamıştır. işmüştür. zerine de te- Borsa ve alâkadar mali maha- fil, esham ve tahvilât üzerinde yeni bir fiat sukutu olmıyacağına ve bu si ldu- tesirlerin geç ğuna kanidirler, © Atina 26. (Hususi muhabirimiz den) — Burada çıkan mimresmi Katimerini gazetesi, Paris muha- birinden aldığı şu haberi metre diyor: «Fransa hükümeti, şark misaki: nin aktine çalışmakla beraber, bir Balkan lokarnosunun akti sureti- le mıntakavi misaklar sisteminin Balkanlara da teşmili için Paris- teki alâkadar devletler mümes silleri nezdinde teşebbüste bulun: üştur. Bu Balkan lokarnosuna, Balkan misakına girmiş olan dört devlet- ten başka, bu misak haricinde ka- lan Bulgaristan ile Arnavutluk ta girecek ve Çekoslovakya da bu si- yasi teşekküle girmeğe davet olu Bacaktır. İsparta 28 (A.A.) — dır devam eden bunaltıcı sıcaklar» dan sonra bugün bir saat kadar süren oldukça şiddetli yağmur yağmıştır. Her ne kadar yağmur yazlık mahsulâtın. bereketlenmesine mühim yardım lerinden gelen çok kuvvetli ve se- nelerdenberi görülmemiş korkunç, çaya hücurn etmiştir, çayın 15:20 metre kadar varsa derenin birleşmesile çok kuvvetli ve büyük” kaya ve taş Ispartayı seller bastı Büyük kaya parçaları birinci köprüyü sürüklemiş, üçüncüsünü de tıkamıştıi Siyaset âleminde faaliyet Fransa, bir Balkan lokarnosuakdine çalışıyor Bulgaristan ve Arnavutluğun da gireceği bu yeni teşekkül, mütekabilen emniyet ve sulhü tekeffül edecek M. Barthou arta şehrindeki yeni park parçalarını sürükliyerek bir akıntısı teşkil ettiğinden halkı bi yük telâş ve heyecana düşürmü, tür. Bu kuvvetli kaya parçalarını birinci köprü olan narak suyu şişirmiştir. Bu gişi hadisesinden sonra Kuyu hallesi civarında 20 metre çay duvarını temelinden yıkar bu mahalleye hücum etmiştir, $ den beş, altı ev müteessir olmuş AA ES) IN e. Sevda hanım Büyükadanın en | Güzel kadındır... Ona malik olmak ötiyenlerden Ahmet bey bir otomobil hediye | | Mehmet bey bir merkep satın | Ak bey bir kotra yapfırdım. aldı kıp Veli beye gönlünü ve ini bir tarafa bira Günkü Veli bey Sevda han bir damacana su göndermişti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: