July 29, 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

July 29, 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Temmuz 1934 AKŞAM İN mm Sahife 3 AKŞAMDAN AKŞAMA Bir mektup - Bir ders Geçenlerde üniversitemizin kiymetli erkânindan profesör Nissen tarafından kendi ismi et rafında yapılan dedikodular mü- masebetile gazetelerde bir mek: tup neşredildi. Kapanmış bir meseleyi tazeliyecek değiliz. Fa- kat bu yüksek ilim adamının mektubu yalnız günün bir vaka- Sını tenvir ile kalmıyor, irfan ve tahsil hayatımız için çok kıymet” İli bir ders te teşkil ediyordu. Bu- nun bizce her zaman için ehem- miyeti vardır. Çünkü tam bir ilim adamından, bir hocadan işitile cek yüksek bir ahlâk dersidir. Profesör gazetelerde izah. vermeğe kendisini sevkeden li bilhassa tasrih ediyor: «Mes leki talim ve terbiyeleri uhdeme İşte vazifesini lam kudsiyeti bir profesörden beklediği- miz sözler, Hocalar ve bilhassa yüksek darülfünun hocaları ilira satan bir tüccar değildirler. On- lar manevi mürşitlik gibi ku bir vazifeyi de hâmildirler, genç- liğe karşı, gençliğin ahlâk ve fa- ziletine karşı derinden alâkadar. dırlar. Biz muhterem profesör. den talebesine karşı, akademi gençliğine karşı bu samimi ve candan ahlâki alâkayi görmekle büyük bir vicdani haz hissediyo- ruz. Profesörün bu mektubuna is tisnat bir kıymet ve ehemmiyet verdiren başka bir tesadüf te ol. du. Bir iki gün evvel gazetelerde başka bir mektup daha görülmüş tü. Bunda ecnebi profesörlere hususi surette tababet için mü- #zade edilecek korkusile çırpınan bir kazanç hırsı titriyor, kendi profesörlerimize şu kadar maaş verilirken Avrupalı profe: 800 lira verildiği ileriye yordu, Miskin rekabetler, menfaat mülâhazalar adi Insana yeis ve melâl veren ve vicdanları tırmalıyan bu küçük sesler ya- nında vazifesini müdrik bir ilim adamının. talebesinin ahlâk ve fazilet terbiyesini düşünerek her adımını ona göre atması manza- karşımda / kalırsak elbette kalbimizde derin bir memnuni- yek ve itimat hissi duyarız. trmak vazifesini memleketimize gelen muhterem profesörler | etrafında ehemmi- yetsiz ve gayet hafif te olsa vü- cuda gelebilecek her türlü hür metsizlik havasına kati bir set çekmek iktiza eder. Bunların kendini bilen membalardan çi- kamıyacağıni tasrih | etmeliyiz. Hükümet yeniden müteaddit pro- fesörlerin üniversitemize teşriki Faaliyet etmelerini temin etmek- le allığı şu hayırlı adımdan ne kadar memnun olduğunu ve az- Fındıklı lâğımları Tifo vakalarını bastırmakla alâkadar değil | Tifo vakalarının çoğalmasin. daki sebepleri araştıran sıhhiye | vekâletinin Beyoğlu semtindeki açık lâğımların hastalığın artma- | sında en büyük âmil olduğunu nazarı dikkate alarak bu lâğım- | ların süratle kapatılmasını emret” mişti. Belediye bu açık lâğımlarla ciddi surette alâkadar olmağa başlamıştır. Fakat bir gazetenin yazdığı gibi belediyenin Fındık- İh ve Cihangirde yaptığı tesisat, Gifonun önüne geçmek için değil, muntazam, mükemmel kanali; zasyon şebekesi inşa etmek için- dir. Belediye Fmdıklıdaki kana- Tizasyonum deniz kenarındaki kis- mını ikmal etmiştir. Bundan son- ve Cihangir- ra diğer kisimlari deki kanalizasyon tir, Ancak bütün Beyoğlu kanali- zasyonunu yapmak için uzum za- mana ihtiyaç vardır. Halbuki ti Ana şefkati Cahide H. çocuğunu kur- tarmak için kuyuya indi Pendikte İskele caddesinde 39 numaralı evde oturan Cahide ha- nım, garip ve heyecanlı bir şe- kilde çocuğunu kurtarmıştır. He- müz on altı aylık olan Nurten, ku- .yunun yanında oynarken, müvaze- ini kaybetmiş ve kuyuya düş- iştür. Bunu gören Cahide hanim kuyunun başina koşmuş ve boğuk mak üzere olan çocuğun suda çir- pindiğini görmüştür. Cahide ha- nım tereddüt etmeden, elleri v6 ayaklari ile kuyunun duvarlarına tutunarak aşağıya süratle inmiş ve çocuğu muhakkak bir. ölüm- iştir. çocuğa çarptı Şoför Kerimin idaresindeki oto- mobil Beyoğlunda vali konaği caddesinde Makbule isminde se- kiz yaşında bir kız çocuğuna çar- parak muhtelif yerlerinden tehli- keli surette yaralamiştır. * Yarali ocuk hastaneye kaldırılmıştır. e kadar ciddi ve kuvvetli bulunduğunu filiyat ile göster. iştir. Memleketin düşünen ve bundari başka türlü bir his yer | alamaz. Akşamci | Muallim imtihanları Eylülde orta meklep muallimliği imtihanı yapılacak Orta mektep muallimliğine geç- mek istiyen ilk mektep muallim- leri arasında temmuz iptidasında yapılan müsabaka imtihan netice- de biri türkçe dersinden, diğe- ri de tarihten olmak üzere yalniz. iki muallim muvaffak olmuştu. Her sene bunlar arasında hazi- Tandan maada eylülde de bir im- sene orta mek- * Halbuki orta mektepler mua lim kadrolarinda daha bir çok musllime ihtiyaç bulunduğundan bu açığın doldurulmas için bu se- ne de eylülde bir imtihan daha açılması > kararlaştırılmıştır.. Bu hususta henüz Istanbulda alka- dar makamlara resmen malümat verilmemiştir. İmtihan emrinin bu ayin on beşine doğru gelmesi bek- lenmektedi Eylal imtihanlarina iştirak et mler mürâcania başlamışlardır. Eylül imtihanlari için yeni bir usul #esbit edilmekte olduğu söy- Jenmektedir. Kaçakçı madamın mahkümiyeti Limana gelen bir Romanya vapurundan çıkan madam Fani isminde bir kadından şüphe edil miş ve zabıta tarafından üzeri araninca bir çok kaçak eşya bu- ummuştur. © Dokuzuncu ihtisas mahkeme | sinde yapılan muhakeme netice- sinde madam Fani altı ay müd 'detle hapse ve 770 bira para ce zasina mahküm edilmiştir. Abdülhak Hakkı B. Belediye reis muavinliğine tayin edilecek Belediye reis muavinlerindeni Hâmit beyin münhal bulunan va- Tiliklerden birine tayin edileceği yazılmıştı. Haber aldığımıza göre Hâmit bey ordu valiliğine tayini edile cek ve belediye reis muavinliği- ne de Sinop valisi Abdülhak Hakkı bey tayin edilecektir. Abdülhak Hakiki bey vaktile İstanbul. yilâyeti mektupçuluğur | da, sonra İstanbul ve Ank muavinliklerinde / bulunmuş, 5 idaresi ve eshabı mesalihe göster- diği kolaylıklarla kendisini her kese sevdirmişti, Bu itibarla Ab- dülhek Hakki bey, letanbul için yabanci bir sima değildir. Bugünlerde bu tebeddüller hakkındaki resmi tebliğin vüru- duna intizar ediliyor. EHİR HABERLERİ İ ma Çalışma saatleri Memurlar saat 15 ten sonra tatil yapacaklar Son günlerde havaların taham- mül edilmez bir derecede sıcak git- mesi üzerine belediyede memur lardan iki kişinin bayıldığı ya” zalmıştı, Sıcaklarin devam ettiği za- manlara münhasır kalmak üzere memurlarin saat on beşten sonra münavebe suretile tatil yapmaları ve bu suretle dairelerin gene saat on yedi buçukta kapanmaları mu- | vafık görülmüştür. Nitekim İzmir. de sıcaklık derecesi yükselince resmi çalışma saatleri tebdil edik miştir, Çiçek saksısı başını yarmış AAvadiz isminde on bir yaşla rinda bir çocuk dün Sirkeci ci- varında tiyatro caddesinde oy- narken orada oturan Osman efem dinin balkonundaki çiçek saksi- sı yerinden kayıp düşmüştür. ? Kocaman saksi çocuğun başi Ha isabet ederek tehlikeli suret- ie yaralamıştır. © i Yarasi çok ağir olan Avadis Hastaneye kaldırılmış, tahkikata başlanmıştı 2 ceset çıktı Neşet ve Ziya ef. lerin cesetleri Cibali iskelesi önünde bulundu 7 Bundan on beş gün evvel ak- şam üzeri birdenbire çikan bir fırtına esnasında Fenerde bir sandal devrilmiş, polis Neşet efendi ile muhafaza memuru Zi- Ya efendi Haliçte boğulup kay- bolmuşlardı, Aradan on beş gün geçtikten sonra dün bu iki ceset Cibali i kelesi civarında suyun çıkmışlardır. İki cesedin çamura saplandık- tan sonra akıntıya kapılıp suların akından sürüklene sürüklene Ci- bali önlerine kadar geldikleri ve orada denizin sathina çıktıklari anlaşılmıştır. Cesetler muayene edildikten sonra ailelerine teslim Edilmiştir. Tekerlek çivisi böğrüne saplanmış Cemal isminde bir arabaci dün sabah araba ile Sirkeci dan geçerken nasılsa sini kaybedip arabadan Düşme neticesinde arabanın yanindaki tekerlek çivisi Cemalin sol böğrüne saplanarak tehlikeli surette yaralamıştır. Yaralı araba- T vi lir çırpıda | | torluktur, en güç iş avukatlıktır. Zor iş Gazetelerin birinde gördün Bir Amerikan gazetesi okuyucu" ları arasında bir anket açmış, 80- ruyor: — En güç meslek nedir? Cyan yese Ba En güç şey gazeteci olmaktır. Bir sürü böyle cevap var. Birisi di yor kiz — En güç şey âşık olmaktir. İşte benim de fikrim bu mer- kezde. Bugün için âyık olmak çole rirmiştir. Es- kiden aşk ne kolaymış, Âşık ok. in ne basit şeyler lâzımmış. İşte şunlar: Aşk mektubu yazmak üzere köz Bit, kalem... Bir kaç şiirli kelime. iL, bülbül, sümbül, mehtap, , müteverrim yapraklar, sol. gun bir sonbahar akşamları, in karşiz in bir Sonra arasıra sevgili sında göz yaşı dökmek ipekli mendil. ıkıp ağlamak lâzım... İşte eskiden bütün aşk levazi- matı bundan ibaretmiş. Her işte «alet» kullanılır. Aşkın aleti de bunlardan, kâğıt kalem, z yaşı için ipekli mendil ve gi- celimelerden ibaretmiş. © Halbuki şimdi öyle mi7. Bugün. âşık olmak için bakınız neler lâ- zım: Çek defteri, otomobil, apar tuman, 2 kasa, banka hesabı ve hadsiz hesapsız yalan söyleme kabiliyeti. Şüphe yok ki bugün âşık olm mühendis olmaktan, doktor ok maktan, tayyareci olmaktan, Tet sam olmaktan, heykeltraş olmak tan, gazeteci olmaktan çok del zordur. Hikmet Feridun Vecihi tayyare mektebi müsameresi Vecihi wvil tayyare mektebinla yali Muhiddin beyin himayesinde, 26 temmuz akşamında vereceği müsamere, 2 ağustos perşembe akşamına tehir edilmiştir. Sokağa atılan çocuk Dün gece yarısı Mahmutpaşa” mahalle bekçisi sokakta dolaşır. ken o civarda Hacıküçük ca münin duvarının dibinde tahmi- nen üç aylık metrük bir kız çocu” ğu bulmuştur. Yavrucak Darülü- cezeye teslim edilmi; Fabrikalar mangal kömür! işletilemiyecek Mangal kömürile müteharrik fabrika sahiplerinin makinelerini. iki aylık t vekâletince kabul Tadilât yen fabrikalar hakkında kanuni takibata başlanmış, İzmirde iki ve Bergamada bir fabrika adliyeye verilmiştir. Amca iin görel' — Hibaz ve teretir hakkı mahfuzdur — 1 e Mi ır ki Armen bey, insan yaylımının bir Tutuşan bir yeri öndürmek Fakat zelzele gibi bülyük bir fe İlke karşısında insan panl bir irilik yapabil telefonu açan, #elzeleyi sasathaneye haber veriri...

Bu sayıdan diğer sayfalar: