29 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

29 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 CC AKŞAM Müjde! Müjde! Senelerdenberi umum halkımızca rağbet bulmuş ve şöhret kazanmış olan Hakiki Radium Tıraş Bıçaklarımızın Melanetini bir kat daha arttirmak ve müşlerileri, her Gihetle memnun k gyesile şimdiye kadar kullandığımı 045 mlllitre kalınlığındaki çelikleri terkederek bugünden Hibaren isveçin Sanviken şehrinin meşhur çelik fabrikâsın- dan gelirtiğimiz. 0,10 milimetre inceliğinde çeliklerie Hakiki Radium Tıraş Bıçaklarımızı Imal etmekte olduğumuzu muhterem halkımıza arzı riz. 'malümatlâ kesbi şeret e Mezkür 0.10 milimetre in. al lmakta olduğunu arzederiz, Binaenaleyh fennin en son tatbikalile imal ve piyasaya çıkardığımız işbu 0.10 milimetre inceliğinde olan Eakiki Radium Yerli Tıraş Bıçaklarımızı e vermeden venin ceğinize gi imdiden , bir tecrübe kâfidir. Jeyxıa TAHTA KURULAR KORKUNÇ birer. kâbusturlar kanar, Bümlür oldütmek için 19J!ZUo) Uyur epeper Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonundan: 30 Temmuz Pazartesi 1371 No.dan 1403 No, ya kadar 1 Ağustos Çarşamba 1404 ” 1442 “ " 2 Ağustos Perşembe 1443 " 1471 " Karar numaraları yukarıda yazılı. gayrimübadillerin besabile bonol RADIİUM TiCARETHANESİ balideki Alım, satım komisyonuna müracaatları ilân olunur. (4228) | , SOĞUTMA DOLAPLARI Yalnız 200 T. Lirası MUHTEREM VATANDAŞ Yerli malı kullanmak memleket borcudur. Ecnebi - malını kullanmak ise, paranızı dı göndermektir Menfaatinizi gözetmek ve paranızı beyhude yere sarfetmemek için yalaız “EMİR,, markali yerli tıraş bıçaklarını her yerde sorun, ara- yn ve alıp güle güle kullanın. Artı ğutma dolaplarımızı görmeden, Fiatlarımızı diğerlerinin ile mukayese etmeden alanlar son derece pişman olurlar. ihtiyaç kalmamıştır. Telefon: 42078 - Telgraf: istanbul Radium - P. K. 1313 Bu güzel kitabı gördünüz mü? Şileple bir yolculuk Gezen ve yazan: FAİK SABRİ Renkli nefis bir kap içinde 210 büyük sahife - 293 resim - bir harita Yolculuğa çıkıyorsanız bu güzel kitap çanta” mızda bul Boş kaldıkça sahil kar rıştırır, hem eğlenir, hem > de bir çok istifadeli yeni mâ- lümat elde edersiniz. Bu kitap güzel ve istifadeli eserler neşreden *AKŞAM'ın faydalı. neşriyatı, serisindendir. Tevzi merkezir Yalnız: AKŞAM KiTAPHANESİ'dir. - Taşra siparişleri için posta pulu kabul edilir; posta ücreti alınmaz. Şaitnamesinde yazılı evsafta mübayaa olunacak yirmi bin ki benzin pazarlığı 11/8/934 tarihine müsadif cumartesi günü saat “15, te icra kılmacaktır. Taliplerin şersiti anlamak için her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde 7,5 teminat parasile Ci- Moça efendi zimmetinda ala liranın mhddeanlej tiyenin. bermucibi talep yirmi gün linen tebliğat yermiş. ve Bi e iki M. M. V. Hava Müsteşarlığından: Hava müsteşarlığı inşaat şub: iki fen memuruna il Yom oz maki Lek m dam edilecektir. Ücreti her birinin “126, şar liradır, Tali rın diploma, — ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: