29 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— dliye harç tarifesi 1 Ağustosta £ tatbik olunacak.. indi A: Sayı: 594 5947 Yazı İşleri Telefonu: 24379 8 devlet Avusturyayı . yi Yan siyasetinin ı“ . » eğlübiyetleri | O» aylar içinde faşist İtal! ar siyaseti şayanı dikkat ilübiyet geçirdi. e Bunlar *mende İmam Yahya ile miri İbnissuut harbin (neticesidir. İ Yanın o mağlübiyeti he:| #mende © İtalya tarafır Akip edilen himaye siyaseti | atlâbiyeti suretinde telâkk ir, İ h Sağlâbiyet, birkaç hafta e € hümayişi ile meydana çık ü Yirmi küsur İtalyan harr |, “Tac'a gelerek Arnavutlu: Yik etmiş, fakat bu tazyik ii” yapamıyarak çekilir. * mecbur olmuştur. | e üçüncü mağlübiyet A: Yada son Viyana (suikast İli ediyor. Filhakika mak Vekil Dalfus bütün siyaseti-| h Wsolini tarafından veriler | Mere istinat ettiriyordu #ahsr itibariyle adeta Viy kümetinin başında İtalyanır i mümessili vaziyetinde idi gleyh Dolfusun katli doğrr:| ya olmasa bile dolayı Avrupada İtalyan siya- Nu # nevi mağlübiyeti sekli ter, “kes biliyor ki daha birkar çekimde şuhtag olacağı yüklek | de yetiştirilmesi maksadiyle Zirâat Ve- kâletince, Adanada pamuk tohumları nı üretip çiftiçiye dağıtmak için bir ü- retme filtliği açılmıştır. Âyni zaman- İ da Ege mıntakası ihtiyacını karşıla - mak üzere de Nazillide diğer bir üret- me çiftliği tesis edilmiştir. Bundan başka Vekâlet, Sakarya va- disinde pamukların ıslahına teşebbüs etmiş ve geçen sene mahalli çiftçilere dağıtılan saf pamuk tohumundan baş- ka bu sene de bu havalide bir saf to- hum ayırma müessesesi “kurmaya ka: arasındr M. Hitlerin atlattığı söylenilen Von Papen Pamuk ziraati ıslâh ediliyor Bazı mıntakalarda üretme çiftlikleri açıldı : gelinciye kadar Arnavw Yanın en yakın bir müttefi ak tanınıyordu. İtalya hü yda ittifakı (temin etmel | hn) hükümetine © birço! *P ikraz etmişti. Arn atıp Sedar İtalyan muallir Aly, *siyle kendi kontrolü al Ne Arnavutluk üzerind İl,» himayesi tesis etmişti. p Haş : ,Draç hadisesinder | Ya ile Arnavutluk arasın. | A münasebet kalkmış" | Yutluk © hükümeti gerel iy alya, * gerek ordu teşkilâtır:| Yan muallimlerinin vaz függehmet ASIM eği "yılan 5 inci sütununda) | rar vermiştir. Ayrıca Malatya, Elâziz havalisin. de de pamuk ziraatinin ihya ve ıslahı için Vekâlet mütehassıslarına tetkikat itibaren pamuk tecrübelerine Başlan- muştır. Türkiye büyük elçisi ara- e: vi müstenit Türk - Japon ticari protokollarının baz iştik. Ankara foto muhabirimizin yolladığı bu resim 4 edildiği güne ait bir intiba tesbit ediyor. Bi mali Afrikada Türkler meb Bi, tatlı; mazi Samih Beyin bu çok mühim ini gelecek Pazardan itibaren Rüştü Beyle Japonyanm Ankara 28 (A.A:) — Milli pamuk ; İ yaptırımı şve o havalide de bu seneden | İ jansımın hususi muhabiri | yor: fta hdi ilaç gün birer büyük forma halinde € olarak vermiye başlıyoruz Avusturya, Papen'in sefirliğini kabul etti Paris, 28 (A.A.) — Avusturya nın vaziyeti , Fransa, İtalya ve İngiltere arasında noktai nazarlar teatisine sebep olmakla beraber, şimdiki halde herhangi bir diplo- matik harekete vesile olmıyâcak gibi görünmektedir. Fransa 172/934 (o beyanatını imzalamış olan diğer iki devletle sıkı bir münasebet muhafaza mektedir. Ve şayet bir teşebbüs yapılmak icap ederse, bu, üç dev- caktır. ir, Bir cevap | Yazan: Mehmet Asım neti sayıfanın 1 İnel suttmmda Askeri Sayıfamız Şimdiye kadar cumartesi gün-İl leri çıkardığımız askeri sayıfz ji mızı bundan sonra © perşembe günleri takdim edeceğiz. Fransaya giden talebeler Paris sefirimiz Suat Bey bir resmi kabul tertip etti Paris, 28 (A.A.) — Anadolu a 150 kişilik talebe ve izci kafile sinin ziyareti münasebetiyle Tür - kiye sefiri Suat Bey bir resmi ka. bul tertip etmiştir. Resmi kabul de mebusan meclisi hariciye encü- meni reisi M, Bastin ile maarif ve | hariciye nezaretine ve edebiyat â İ lemine mensup birçok zevat hazır bulunmuşlardır. Suat Bey bir' | Türkçe ve biri Fransızca söylediğ'! iki nutukta Türk — Fransız dost- luğunu methüsena etmiş ve gençli ği iki memleket arasındaki mü sebatı #ikılaştırmak için çalışmağa' davet eylemiştir. İzciler istiklâl marşını ve marseyezi söylemişler- dir. Kafile meçhul askerin kab- rine bir celnk koymuş ve akşam şereflerine tertip olunan galâ mü- sameresinde (bulunmuştur. Bu münasebetle hararetli dostluk te- zahürleri olmuştur. Talebe ve izci- ler lisede kalmaktadırlar, bildiri | PAZAR, 29 TEMMUZ ( 7 inci ay) 1934 Papeni Viyanaya niçin yolladığı bilin- miyen Hitler gorüşüyor Başvekil muavinini de öldürmek istiyorlar Avusturyada dahili harpler bitmiyor Avusturya meselesi, beynelmi» lel mahiyettedir. Ve Fransa için yalnız başına hareket etmek mev- zuu bahsolamaz. İtalya ile İngilterenin de bü gö- rüşe iştirak ettikleri zanned'!iyor. Başvekil muavinine de suikast hazırlanıyor Viyana, 28 (A.A.) — Ciwna gü- nü, sakin geçmiştir. Bununla be- raber, Almanyadan gelen mek- tuplarda başvekil nvens Starher-- am (Devamı 10 uncu sayisn'n i inci sütununda) “Milliyet,, aleyhine açılan dava “ Muhiddin B. manen mes'ul vaziyettedir!,, Etem İzzet Beyin bu sözlerine kar karşı Muhiddin Beyin vekili “ Kimden bilmesi lâzım “Milliyet, ,gazetesi aleyhine be- lediye tarafından açılan şahsiyeti tahkir, vali © ve belediye! reisi Muhittin Bey tarafından şah- san açılan hakaret davasma ait| muhakemeye, İstanbul ceza mahkemesinde dün saat dörtte devam olunmuştür. | Dünkü muhakemede, Muhittir | Beyin vekili eski adliye müsteşa- rı Kenan Ömer Bey, müekkilinin| davasını teşri yollu yazdığı lâyiha-! yı mahkemeye vermiştir. Kenani on manevi| üçüncü) ilham aldığı pek âlâ gelir! ,, dedi Ömer Bey, mahkeme reisinin bir sualine karşı, bu mufassal lâyi- hanm muhakeme sırasında okun- ması uzun süreceğini, esasen evel- ki celselerde söylediklerinin yazı ile tekrarı mahiyetinde bulundu ğunu, dava edilen tarafın da | müddeiumumiliğin, mahkemenin sonradan tetkik edebileceğini söy- lemiş,- fakat dava edilen taraf, buna razı olmamıs, lâyihanın mah —— (Devamı 10 ncu sayıfanın 6 üncü sütununda) Yarın şehrimize altı yüze yakın Amerika muhite mensup aileler bulunmaktadır vapuru gösteriyor. Bu mevzu üzerinde tafsilât: 3 cü sayı seyyah gelecektir. Aralarında yüksek Yukarıki resim bu seyyahaları getirecek ıfamızda bulabilirsiniz Yüzme Müsabakamız (VAKIT) ın yılık büyük Yüzme müsabakası bu yıl 10 Ağusios Cuma günü yapılıyor İştirak “edeceklerin adlarını yazdırmakta acele etmeleri lâzımdır. Tafsilât 9Suncu sayıfamızda

Bu sayıdan diğer sayfalar: